Den Danske Maritime Fond støtter udviklingen af Det Blå Danmark

I vores uddelinger er vi risikovillige og stræber efter at præge udviklingen gennem fokusering på innovative og fremtidsorienterede projekter. Vi ønsker tillige, at initiativerne bedst muligt kommer til at gavne forskellige faglige og geografiske områder inden for Det Blå Danmark.

Vi ønsker at skabe en pipeline af relevante projektområder – fordelt mellem erhvervsmæssige og almennyttige uddelinger – for at styrke den langsigtede vækst. For erhvervsmæssige projekter prioriterer vi særligt ”early engagement funding” af start-ups med risikovillig kapital (lån) men har også fokus på ”moderate risk” initiativer i scale-up/SMV segmentet. Vi ønsker at brede vore midler ud til flere modtagere af mindre bevillinger fremfor få større projekter.

Målsætning:

Fondens uddelinger skal

  støtte udviklingen af Det Blå Danmark
  være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
  gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
  gerne have en katalytisk effekt
  gerne skabe nye job
  have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter
  gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FNs 17 Verdensmål

Fonden støtter:

Almennyttige projekter

  Donationer til dækning af direkte relaterede omkostninger til projektet
  Ansøger forventes selv at bidrage med delfinansiering af direkte/indirekte projektomkostninger
  Skal danne basis for bred og almen vidensdeling
  Kan både være anvendt forskning, uddannelse, kampagner og konferencer

Erhvervsmæssige projekter

  Lån op til 50 % af projektbudget
  Early engagement lån til Start-ups (høj risiko)
  Vækstlån til projekter i Scale-ups (moderat risiko)
  Lån til R&D i SMV segmentet (moderat risiko)

Temaer:

• Produkt-, koncept og forretningsudvikling i Det Blå Danmark

  Udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling

• Forskning

  Anvendt forskning indenfor maritim teknologi, forretningsudvikling, innovation og adfærd
  Forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bredt samarbejde
  Projekterne skal danne basis for almen vidensdeling

• Uddannelse

  Støtte til ny- og videreudvikling af maritime uddannelser
  Støtte til uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark
  Rekrutteringskampagner for Det Blå Danmark

• Konferencer og andre arrangementer

  Relevante maritime konferencer, events og møder
  Arrangementerne skal have et fremadrettet perspektiv
  Arrangementerne skal være tilgængelige og åbne for deltagelse

• Politiske initiativer

  Initiativer, der støtter politiske målsætninger
  Fremme af Det Blå Danmark internationalt

Fonden støtter ikke:

  Ordinære driftsomkostninger – kun afgrænsede projekter

  Længerevarende ”frikøb” af fastansatte universitetsforskere, organisationsmedarbejdere og offentligt ansatte

  Energiudvinding (fossil, vind, sol) men gerne de maritime aktiviteter forbundet hermed

  Sportsaktiviteter eller sociale formål

  Historiske formål eller bogudgivelser

  Rejselegater og studieture