Den Danske Maritime Fond støtter udviklingen af Det Blå Danmark

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter. Dette med et mål om at skabe nye arbejdspladser og styrke branchen internationalt.
Vi ønsker at styrke og medvirke til at forme det fremtidige Blå Danmark gennem støtte af;
  aktiviteter indenfor fremtidens måde at effektivisere, optimere, automatisere og digitalisere i den maritime sektor
  aktiviteter, der medvirker til grøn omstilling af Det Blå Danmark
  markeds- og praksisnær maritim forskning, produktudvikling og udvikling af nye forretningsmodeller
  rekruttering og branding, udvikling af maritime uddannelser og kompetenceudvikling af den nødvendige og fremtidsorienterede maritime arbejdskraft.
  aktiviteter i den maritime sektor, der understøtter FNs 17 Verdensmål, eksempelvis (men ikke begrænset til) klima, miljø, cirkularitet, innovation, uddannelse, lige muligheder
  aktiviteter, der fremmer kendskabet til Det Blå Danmark generelt, herunder støtte til politiske initiativer

I vores uddelinger er vi risikovillige og stræber efter at præge udviklingen gennem fokusering på innovative og fremtidsorienterede projekter. Vi ønsker tillige, at initiativerne bedst muligt kommer til at gavne forskellige faglige og geografiske områder inden for Det Blå Danmark.

Vi ønsker at skabe en pipeline af relevante projektområder – fordelt mellem erhvervsmæssige og almennyttige projekter – for at styrke den langsigtede vækst. For erhvervsmæssige projekter prioriterer vi særligt ”early engagement funding” af start-ups/scale-ups med risikovillig kapital (lån) men har også fokus på medfinansiering af R&D/innovationsprojekter i etablerede virksomheder. Vi ønsker at brede vore midler ud til flere modtagere af mindre bevillinger fremfor få større projekter. For almennyttige projekter er kravet, at bevillinger skal have et klart erhvervsorienteret indhold med et fremtidigt og erhvervsudviklende mål.

Vi vil bidrage til at bygge bro mellem Det Blå Danmarks virksomheder, de maritime uddannelsesinstitutioner og universiteter med henblik på at skabe de rette tværfaglige betingelser for kontinuerligt at udvikle Det Blå Danmark.

Strategi og Målsætning:

Fondens uddelinger skal

  støtte udviklingen af Det Blå Danmark
  gavne danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
  støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
  have en katalytisk effekt og skabe nye job
  have et erhvervsorienteret indhold, såvel ved långivning som ved donation
  gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FNs 17 Verdensmål

Uddelingspolitik – Typer af bevilling, kategorisering og temaer:

Erhvervsprojekter (uddeling med tilbagebetalingspligt)

  Lån til maritime erhvervsprojekter med op til 50% finansiering af projektbudget; herunder:
  Early engagement lån/seed funding til start-ups/scale-ups
  Medfinansiering af højrisiko R&D/innovation i virksomheder

Indenfor følgende kategorier:

  Indtjeningsvækst
  Driftsoptimering
  Klima & miljø
  Health & safety

Almennyttige projekter (donation)

  Støtte af projekter indenfor maritim erhvervsudvikling, udvikling af maritime uddannelser og rekruttering, maritim forskning og maritim kompetenceudvikling
  Donation til dækning af direkte relaterede projektomkostninger
  Ansøger forventes selv at bidrage med delfinansiering
  Skal danne basis for bred og almen vidensdeling

Indenfor følgende kategorier:

Maritim erhvervsudvikling

  Konferencer, events, kampagner mv.
  Almen erhvervsudvikling (generel vidensopbygning, analyser mv.)
  Politiske tiltag

Udvikling af maritime uddannelser og rekruttering

  Udvikling af undervisning og uddannelser
  Rekruttering

Maritim forskning

  Ledelse, økonomi og governance
  Driftsoptimering
  Klima & miljø
  Health & safety

Kompetenceudvikling

  MBA legat

Gennemgående temaer

  Digitalisering og automatisering
  Grøn omstilling
  Fremtidens medarbejdere
  Generel innovation og nye forretningsmodeller
  Relevante maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FNs 17 Verdensmål – herunder særligt diversitetsagenda udover de fire ovenstående temaer

Fonden støtter ikke:

  Projekter, der ikke har et maritimt erhvervsislæt

  Filantropiske projekter

  Sportsaktiviteter eller sociale formål

  Historiske formål eller bogudgivelser

  Rejselegater og studieture