Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli, 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes og branchen styrkes internationalt.

Vi ønsker at styrke Det Blå Danmark gennem støtte af:
• rekruttering, udvikling og uddannelse af den nødvendige arbejdskraft
• praksisnær forskning, produktudvikling og udvikling af nye forretningsmodeller
• aktiviteter inden for miljø, driftsoptimering og digitalisering
• aktiviteter der fremmer kendskabet til Det Blå Danmark generelt, herunder støtte til politiske initiativer.

I vores uddelinger er vi risikovillige og stræber efter at præge udviklingen gennem fokusering på innovative og fremtidsorienterede projekter. Vi ønsker tillige, at initiativerne bedst muligt kommer til at gavne forskellige faglige og geografiske områder inden for Det Blå Danmark.

Fonden ønsker at skabe en pipeline af relevante projektområder – fordelt mellem erhvervsmæssige og almennyttige uddelinger – for at styrke den langsigtede vækst.

Fonden ønsker at bidrage til at bygge bro mellem Det Blå Danmarks virksomheder, uddannelses-institutionerne og universiteterne med henblik på at skabe de rette tværfaglige betingelser for kontinuerligt at udvikle de maritime centre i Danmark.

Vi tilstræber at opnå en solid viden om udviklingen inden for Det Blå Danmark, således at vi kan støtte projektansøgere med professionel rådgivning.

Fonden ønsker at arbejde med en effektiv og smidig sagsbehandling, således at der sikres en høj kvalitet i udviklingen af projekterne til gavn for Det Blå Danmark.

En generel præsentation af Fonden kan ses her: Den Danske Maritime Fond – præsentation marts 2019