Tilbage til projekter 4. Maritim forskning - 2017

DTU Kemi, Svovlanalyse af brændstoffer ved forgasning

Billede

Baggrund

Luftforureningen fra skibe, der skyldes brug af svovlholdig olie (bunkerolie), er i dag reguleret i det såkaldte SECA område (havne og kystnære områder i Nordamerika og Europa) således at skibe der befinder sig her kun må anvende brændstoffer med maksimalt 0,1% svovl. Desuden kræver IMO regulativer fra januar 2020 anvendelse af brændstoffer med højst 0,5% svovl ved sejlads i alle andre farvande eller en effektiv rensning af røggassen på skibet. Der er derfor behov for pålidelige og enkle målemetoder til bestemmelse af svovlindholdet i både røggassen og i brændstoffet (f.eks. ved køb i fremmede havne) for at kunne leve op til disse krav. Det måleudstyr, der kræves af myndighederne i dag for at leve op til ISO standarden (ISO 8754) for svovlanalyse i bunkerolie, er imidlertid både dyrt og relativt kompliceret at anvende med brugeroplæring som forudsætning. I dette projekt ”Svovlanalyse af brændstoffer ved forgasning” søges disse to udfordringer imødekommet ved at udvikle et relativt simpelt og prisbilligt alternativ til ”state-of-the-art”.

Projektindhold

I projektet fokuseres der på kombination af viden fra forskningen på DTU Kemi indenfor rensning af røggaser fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg samt behovet for en enkel og praktisk måleteknik med hensyn til svovlindholdet i bunkerolie. Metoden og apparaturet skal nemt og sikkert kunne anvendes om bord på et skib med en simpel brugervejledning som eneste forudsætning. Dette søges imødekommet ved at opbygge apparaturet gennem kombination af eksisterende teknologier, der hver især enten allerede er godkendte til brug på skibe eller kendt fra andre tilstødende anvendelsesområder.

Forventede resultater

Det udviklede apparatur søges opbygget i udskiftelige moduler som kan imødekomme forskellige behov for nøjagtighed med hensyn til svovlindholdet i olien. Det vil derfor være muligt at bestemme svovlindhold langt under det nuværende skrappeste krav således at apparaturet er ”fremtidssikret”, hvis myndighederne skulle skærpe kravene yderligere.

Projektet omhandler teknologisk udvikling af en svovlanalysator prototype, som sandsynligvis kan patenteres. Derefter skal produktet certificeres til brug på skibe (og evt. andre steder) og markedsføres før det er klar til anskaffelse af brugerne, forventeligt før 2020 til en pris på under 25% af ISO standarden.

Projektresultat

Afsluttende rapport (januar 2020) kan ses her: Link