Ny Søgning

DanaDynamics, Udvikling af autonomt fartøj til søopmåling

IMG_0806

 

Baggrund

Der opleves et stigende behov for søopmålinger i havne herhjemme og i udlandet. Med hydrografiske sonarmålinger får havnene nøjagtige billeder af aktuelle bundforhold. Opmålingsdata bruges i forbindelse med havne-entreprenørarbejde, ved uddybninger og i arbejdet med at vedligeholde kajanlæg. Hydrografiske opmålinger kan bruges til at kortlægge udvaskning af sedimenter fra vandløb og åer. Søopmålinger er et vigtigt værktøj for handelsflåden i håndtering af skibene. Nøjagtige opmålinger kan sikre skibene adgang til havne og mindske risiko for grundstødninger. Med baggrund i det stigende behov for nøjagtige opmålinger udvikles en maritim drone/robot, der sejler autonomt og indsamler data. Dronen skal lette og kvalificere arbejdet med at lave opmålinger. Udviklingen af den autonome drone vil endvidere sikre dansk knowhow indenfor maritime robotter.

Projekt

Projektets kerneaktivitet er udvikling af en autonom drone som er i stand til at sejle og navigere selv, og med de rette nautiske instrumenter og survey-instrumenter, er i stand til at foretage søopmålinger. Dronen designes, så den kan anvendes til andre opgaver ved at skifte til nyt payload. Den autonome styreenhed vil kunne benyttes i andre fartøjer, som man ønsker at sejle autonomt. Med projektet fødes en søopmålingsvirksomhed, der foretager hydrografiske målinger med drone/robot. Pris på søopmåling falder og flere havne får mulighed for at benytte teknologien. Projektet øger det samlede opmålte søareal og sikrer desuden mere viden om autonomi til søs.

Forventede resultater

DanaDynamics forventer i løbet af 14 måneder at prototypen er færdigudviklet, så den er i stand til at sejle på egen hånd og kan navigere uden om forhindringer. Dronen er efter 14 måneder testet i udvalgte havne og kan fortage søopmålinger. Igennem projektet bindes og en række maritime virksomheder sammen med IT-virksomheder, universiteter og virksomheder der udvikler traditionelle robotter. Når projektet afsluttes er grundstenen til en maritim robotvirksomhed lagt og en serieproduktion kan sættes i gang i et samarbejde med et dansk værft. DanaDynamics forventer at kunne skabe nye maritime arbejdspladser gennem projektet.