Tilbage til projekter 2. Maritim erhvervsudvikling - 2017

CBS Maritime, the Maritime Industry in 2030

billede_programforside

Baggrund

The Maritime Industry 2030 er navnet på kick-off konferencen, der markerer lanceringen af Maritime Research Alliance. Alliancen er et forskningsnetværk igangsat af de maritime vidensmiljøer på fem danske universiteter (Aalborg Universitet; Danmarks Tekniske Universitet; Copenhagen Business School; Københavns Universitet og Syddansk Universitet) med det formål at fremme tværvidenskabelig forskning, udvikling og innovation i løsningen af den maritime sektors udfordringer og behov, som ikke mindst med den hastigt voksende digitalisering bliver stadigt mere komplekse. Ved at koordinere og samarbejde i “Maritime Research Alliance” ønsker de fem universiteter at skabe et fælles fundament, der kan understøtte den fortsatte udvikling af ny og praksisrelevant viden og kompetence til løsning af virksomheds- og samfundsudfordringer (fx værdiskabelse, beskæftigelse, klima og miljø, sikkerhed og sundhed) samt styrkelse af danske virksomheders internationale konkurrenceevne inden for det maritime område.

Projekt

Konferencen afholdes over to dage og vil finde sted i ”Kilen” på Copenhagen Business School (CBS), Kilevej 14A på Frederiksberg, i dagene 5.-6. februar 2018. Tematisk tager konferencen udgangspunkt i de centrale udfordringer og policy-anbefalinger, som især Vækstteam for det Blå Danmark, Forsk 2025 og Blue InnoShip alle har identificeret, herunder særligt digitalisering i krydsfeltet mellem teknologi; forretning, organisation og strategi; samt governance, jura og regulering.

Forventede Resultater

Konferencen The Maritime Industry 2030 er det indledende skridt på vejen til øget tværgående forskningssamarbejde. Som første konkrete opfølgning på konferencen vil man producere en engelsksproget rapport indeholdende:

• Opsummering af de senere års væsentligste aktuelle maritime policy-anbefalinger.
• Anbefalinger til konkrete nye tværgående maritime forskningsprojekter ved de danske universiteter.
• Overvejelser om forskningsproces og deling/spredning af den opnåede viden, herunder etablering og styring af tværvidenskabelige forskningsteams, involvering af de maritime erhverv i processen samt omsætning af forskningsresultater i praksis.

Rapporten vil udgøre et godt grundlag for initiering af nye forskningsinitiativer, herunder nationale og internationale projekter, og indgå i synliggørelsen af ”Maritime Research Alliance” i Danmark og udlandet.

Initiativet et taget af de fem universiteter i fællesskab, men det er ønsket på sigt at inddrage de maritime skoler og øvrige relevante vidensmiljøer i samarbejdet.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport mv kan læses her:

Maritime Industry 2030 conference report CBS Maritime

Maritime Industry 2030 – Break out