­

Danske Rederier, World Careers 2020-2021

IMG_8875

Baggrund

Kampagnen World Careers blev søsat i 2006 under administration af Danske Rederier (tidligere: Danmarks Rederiforening) og med opbakning fra hele klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede formål for etablering af kampagnen var, og er stadig, at udbrede kendskabet til det maritime erhverv og dets muligheder for job og uddannelse, med det sigte at tiltrække kvalificerede ansøgere til uddannelser i klyngen. I regeringens vækstplan er det bestemt, at Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter, og Det Blå Danmark skal være blandt eliten inden for udvikling og anvendelse af digitale teknologier. Skal denne målsætning indfries er det helt afgørende, at adgangen til kompetente og højtkvalificerede medarbejdere fastholdes.

Projektet

Projektet omfatter økonomisk støtte til World Careers for perioden 2020-2021. Mange års arbejde og erfaringer har udviklet kampagnen til at være en af de førende rekrutterings- og kendskabskampagner i Danmark. Det Blå Danmark tør være frontløber på nye initiativer og aktiviteter, som er med til at styrke kampagnen og realisering af målsætningerne, og har stor støtte i medlemsvirksomhederne, som vurderer, at kampagnen er afgørende i arbejdet med rekruttering. Kampagnen vil fortsætte sit arbejde med at være nytænkende, kreativ og innovativ, i kampen om at fange de unges opmærksomhed. Der vil fortsat være fokus på det generelle kendskab til Det Blå Danmarks uddannelser og karriereveje, men der igangsættes indsatser på nye områder, hvor der ligger et stort potentiale i 1) at øge optaget på de maritime skoler og/eller 2) at fastholde de unge i det maritime uddannelsessystem med henblik på at de læser en videregående maritim uddannelse. Specifikt omfatter kampagnen, Seven Seas, WorldCareersTV, e-sport aktiviteter, online medier, skole- og vejleder aktiviteter, events, messeaktiviteter, PR, sociale medier og website, kampagnematerialer, evaluering og analyser, samt drift.

Forventede resultater

Projektet har en stor nytteværdi for den maritime branche og desuden en positiv PR signalværdi, ikke mindst politisk.

DTU, Electro fuels for long-range maritime transport (MarE-Fuel)

Risø DTU HFC_large

Baggrund

Søtransport udleder ca. 1000 mio. tons CO2 årligt og står for ca. 3% af de årlige globale drivhusgasemissioner. I 2018 kom der fra flere sider tilkendegivelser af ambitioner om at reducere disse emissioner:
• Den 13/4-2018 meddelte IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC), at dets medlemmer har aftalt et mål om at reducere fragtsektorens samlede CO2-udledning med 50% inden 2050.
• Maersk annoncerede den 4/12-2018 et netto nul CO2-emissionsmål inden 2050.

Målet med dette projekt er at tilvejebringe forskningsbaseret viden, hvad angår de samlede omkostninger forbundet med overgang til klimaneutrale brændstoffer til langdistance fragt i den maritime sektor. Det overordnede formål er at styrke kendskabet til elektrobrændstoffer (med fokus på ammoniak) hos interessenter i branchen og dermed at styrke:
• Søfartens evne til at vælge og levere på sine mål for klimaneutral drift, samtidig med at konkurrenceevne opretholdes.
• Markedsudviklingen for elektrobrændstoffer og sikre en konkurrencedygtig position med hensyn til fremtidige arbejdspladser på et globalt, voksende og dynamisk marked for elektrobrændstoffer.

Projekt

Denne nye projektaktivitet er en enestående mulighed for, at den danske søfartsindustri udvikler forskningsbaseret viden i samarbejde med DTU om alternative klimaneutrale brændstofløsninger og de økonomiske konsekvenser for rederierne.

Spørgsmålet er, hvilke brændstoffer vi bør gå efter og derfor udvikle motor- og opbevaringsløsninger til. Svaret afhænger af flere faktorer, bl.a.: 1) Den forventede brændstofomkostning og tilgængelighed, og 2) omkostningerne ved eftermontering eller nybygning af skibe, som påkrævet for de forskellige brændstofalternativer. Dette projekt samler partnere fra begge sider for at udvikle scenarier for en overgang til grøn shipping. I løbet af projektet vil den tekniske gennemførlighed af brugen af ammoniak som brændstof til skibe blive belyst, en økonomisk sammenligning med andre potentielt klimaneutrale brændstoffer vil blive udført, og en køreplan omfattende både brændstofproduktion og skibsfart vil blive udviklet for at vise en mulig vej frem.

Forventede resultater

Projektet vil levere en analyse af elektrobrændstoffers potentielle fremtidige rolle som klimaneutrale alternative brændstoffer og af konsekvenserne for rederne, energisystemet og samfundet. Analysen kan fungere som en basis for yderligere strategiske initiativer fra de enkelte selskaber i den maritime sektor mod introduktion af elektrobrændstoffer.

 

DanaDynamics, Udvikling af autonomt fartøj til søopmåling

IMG_0806

 

Baggrund

Der opleves et stigende behov for søopmålinger i havne herhjemme og i udlandet. Med hydrografiske sonarmålinger får havnene nøjagtige billeder af aktuelle bundforhold. Opmålingsdata bruges i forbindelse med havne-entreprenørarbejde, ved uddybninger og i arbejdet med at vedligeholde kajanlæg. Hydrografiske opmålinger kan bruges til at kortlægge udvaskning af sedimenter fra vandløb og åer. Søopmålinger er et vigtigt værktøj for handelsflåden i håndtering af skibene. Nøjagtige opmålinger kan sikre skibene adgang til havne og mindske risiko for grundstødninger. Med baggrund i det stigende behov for nøjagtige opmålinger udvikles en maritim drone/robot, der sejler autonomt og indsamler data. Dronen skal lette og kvalificere arbejdet med at lave opmålinger. Udviklingen af den autonome drone vil endvidere sikre dansk knowhow indenfor maritime robotter.

Projekt

Projektets kerneaktivitet er udvikling af en autonom drone som er i stand til at sejle og navigere selv, og med de rette nautiske instrumenter og survey-instrumenter, er i stand til at foretage søopmålinger. Dronen designes, så den kan anvendes til andre opgaver ved at skifte til nyt payload. Den autonome styreenhed vil kunne benyttes i andre fartøjer, som man ønsker at sejle autonomt. Med projektet fødes en søopmålingsvirksomhed, der foretager hydrografiske målinger med drone/robot. Pris på søopmåling falder og flere havne får mulighed for at benytte teknologien. Projektet øger det samlede opmålte søareal og sikrer desuden mere viden om autonomi til søs.

Forventede resultater

DanaDynamics forventer i løbet af 14 måneder at prototypen er færdigudviklet, så den er i stand til at sejle på egen hånd og kan navigere uden om forhindringer. Dronen er efter 14 måneder testet i udvalgte havne og kan fortage søopmålinger. Igennem projektet bindes og en række maritime virksomheder sammen med IT-virksomheder, universiteter og virksomheder der udvikler traditionelle robotter. Når projektet afsluttes er grundstenen til en maritim robotvirksomhed lagt og en serieproduktion kan sættes i gang i et samarbejde med et dansk værft. DanaDynamics forventer at kunne skabe nye maritime arbejdspladser gennem projektet.

 

Rosenby Engineering, brandslukningsaggregat “HydroPen”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Baggrund

Der opleves et antal alvorlige brande til søs opstået i skibscontainere ombord på danske og internationale skibe. Dette kombineret med en generel stigning af kapaciteten i den globale container flåde med større skibe øger samtlige risici i den forbindelse. Med baggrund i det stigende fokus på området samt projektledernes egne maritime erfaringer blev opdaget en mulighed for at forbedre udrustningen ombord. Dette sker med en ny opfindelse, der i langt højere grad letter og automatiserer processen ved brandslukningen i ubeskyttede lukkede rum, herunder primært skibscontainere. Opfindelsen muliggør desuden direkte brandslukning i alle containere ombord uanset placering i højden, hvilket ellers er umuligt med nuværende metoder.

Projekt

Projektets kerneaktivitet består i produktmodning af den funktionsdygtige prototype samt udvikling af en vigtigt komplementerende enhed, der gør selve prototypen operationel i alle højder på dæk og i lastrum. De skal til sammen danne grundlag for et produkt som vil give sikkerhedsberedskabet ombord et væsentligt løft. Patenteringsprocessen er igangsat, men der kommer løbende forbedringer og nye teknikker der skal implementeres. Yderligere skal enheden certificeres ved et bemyndiget organ, for at kunne anvendes som officielt udstyr ombord.

Forventede resultater

Rosenby Engineering forventer ved afslutning af projektet, at enheden er gået fra en prototype til et udviklet produkt. Det overordnede mål for projektet som helhed er et færdigt udviklet og tilpasset produkt, der er produktionsmodnet for derefter endelig etablering af produktion og internationale salgsaktiviteter. Derudover forventes certificeringsprocessen at være helt afsluttet og enheden certificeret. Dette er afgørende for at kunne bringe produktet ombord på skibene. Grundlaget for produktets patent er blevet lagt, men i løbet af dette projekt forventes adskillige tilføjelser og udvidelser, det er ultimativt nødvendige for produktets beskyttelse.

I forbindelse med dimission 2017 hos MARTEC i Frederikshavn introducerede Fondens sekretariatschef, Carsten Melchiors, Rosenby Engineering og deres projekt for dimittenderne. Se præsentationen her: LINK

HydroPen Laesoe

Virsabi ApS, Mixed Reality i shipping

virsabimixedreality16x9

Baggrund

Med den rivende udvikling indenfor Virtual og Mixed Reality teknologierne står vi overfor en potentiel revolution af, hvordan vi interagerer med digitalt indhold. Dette vil have stor betydning for, hvordan digitale løsninger påvirker konkurrenceforholdene i den maritime sektor. Det forventes blandt andet, at Mixed Reality briller over tid vil erstatte alle de skærme, vi bruger i dag såsom computerskærme, tablets og smartphones. I stedet vil al nødvendig data via Mixed Reality briller blive eksponeret foran brugerens øjne baseret på den virkelighed brugeren befinder sig i. Brugeren kan have så mange skærme og data i synsfeltet, som der er behov for i situationen.

Projekt

Projektet handler om at undersøge og dokumentere mulighederne for anvendelse af Mixed Reality i den maritime sektor med henblik på at forbedre branchens internationale konkurrenceevne gennem øget produktivitet og HSE performance. Herudover kan det give branchen et teknologiløft, der kan påvirke omverdenens herunder potentielle leverandørers og medarbejderes opfattelse af branchen som innovativ. Det er håbet, at dette vil kunne gøre branchen mere attraktiv for den type nye medarbejdere, som branchen ønsker at tiltrække.
Projektet ledes af Virtual Reality firmaet Virsabi og er forankret i den maritime industri gennem projektets deltagere: Viking Supply Ships, MAN Diesel & Turbo samt Maritime Development Center.

Forventede resultater

Projektet vil resultere i en prototype baseret på Microsoft HoloLens. Denne skal demonstrere et eller flere brugsscenarier. Dertil udarbejdes en rapport, som dokumenterer de opsamlede data og konkrete anbefalinger til, hvorledes man kan etablere operationelle Mixed Reality løsninger, og hvorledes der kan tages hensyn til de fysiske vilkår i den maritime sektor. Prototype og øvrige materialer stilles frit til rådighed for aktørerne i den maritime sektor, og der vil blive afholdt et seminar og et antal workshops som afslutning på projektet.

 

IMG_0340