­

Støtte til MBA uddannelse

Sisse Alber

Det Blå Danmark er afhængig af dygtige medarbejdere, og Den Danske Maritime Fond har stor fokus på dette område. Mere end 120 medarbejdere fra Det Blå Danmark har i tidens løb modtaget Fondens MBA Legat, hvor Fonden støtter med op til 50% af studieafgiften. Sisse Alber fra APM Maersk er en af de udvalgte modtagere af Fondens MBA Legat og har i sommeren 2017 afsluttet sin EMBA fra IMD. Du kan læse Sisse Albers refleksion omkring studiet herunder.

Støtte til videreuddannelse_MBA gør en forskel

 

Danske Rederier, Pocket Guide on Ballast Water Management

Baggrund

Ballastvandskonventionen trådte i kraft den 8. september 2017 – 13 år efter vedtagelsen i IMO i 2004 – og den har været meget lang tid om at gennemgå de nationale godkendelsesprocesser. Konventionens regler har været diskuteret undervejs og der er gennemført flere justeringer til implementeringen som skal gennemføres i de kommende år. Der er derfor i shippingbranchen en vis usikkerhed på de gældende regler, ikke mindst efter at der på IMO’s Marine Environment Protection Committee mødet i begyndelsen af juli 2017 blev vedtaget nye ændringer.

Projekt

Der skal i projektet udvikles en lille og ikke mindst letforståelig vejledning til de ansvarlige besætningsmedlemmer ombord og andre involverede i rederierne, som en første forberedelse på at tage fat på et nyt og teknisk kompliceret område. Der vil komme omhyggelige, side- og teksttunge vejledninger fra klasseselskaberne og andre på Ballastvandskonventionen, men behovet for en mere umiddelbar første informationskilde har været tydeligt. Den lille blå bog om ballastvand indeholder både information om IMO’s Ballastvandskonvention og om USA’s nationale regler. Bogen indeholder også en checkliste til forberedelse af myndighedernes havnestatskontrol samt oversigt over hvilke håndbøger og certifikater, der skal være på plads om bord under de forskellige stadier af implementeringsprocessen.

Forventede resultater

Det er forventet at den lille blå bog om ballastvand vil få stor betydning for rederiernes succesfulde implementering af de nye krav på skibene. Den er lettilgængelig for officeren og er meget præcist formuleret i forhold til de nye krav samt hvor, hvornår og hvordan de skal implementeres.

Rosenby Engineering, brandslukningsaggregat “HydroPen”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Baggrund

Der opleves et antal alvorlige brande til søs opstået i skibscontainere ombord på danske og internationale skibe. Dette kombineret med en generel stigning af kapaciteten i den globale container flåde med større skibe øger samtlige risici i den forbindelse. Med baggrund i det stigende fokus på området samt projektledernes egne maritime erfaringer blev opdaget en mulighed for at forbedre udrustningen ombord. Dette sker med en ny opfindelse, der i langt højere grad letter og automatiserer processen ved brandslukningen i ubeskyttede lukkede rum, herunder primært skibscontainere. Opfindelsen muliggør desuden direkte brandslukning i alle containere ombord uanset placering i højden, hvilket ellers er umuligt med nuværende metoder.

Projekt

Projektets kerneaktivitet består i produktmodning af den funktionsdygtige prototype samt udvikling af en vigtigt komplementerende enhed, der gør selve prototypen operationel i alle højder på dæk og i lastrum. De skal til sammen danne grundlag for et produkt som vil give sikkerhedsberedskabet ombord et væsentligt løft. Patenteringsprocessen er igangsat, men der kommer løbende forbedringer og nye teknikker der skal implementeres. Yderligere skal enheden certificeres ved et bemyndiget organ, for at kunne anvendes som officielt udstyr ombord.

Forventede resultater

Rosenby Engineering forventer ved afslutning af projektet, at enheden er gået fra en prototype til et udviklet produkt. Det overordnede mål for projektet som helhed er et færdigt udviklet og tilpasset produkt, der er produktionsmodnet for derefter endelig etablering af produktion og internationale salgsaktiviteter. Derudover forventes certificeringsprocessen at være helt afsluttet og enheden certificeret. Dette er afgørende for at kunne bringe produktet ombord på skibene. Grundlaget for produktets patent er blevet lagt, men i løbet af dette projekt forventes adskillige tilføjelser og udvidelser, det er ultimativt nødvendige for produktets beskyttelse.

I forbindelse med dimission 2017 hos MARTEC i Frederikshavn introducerede Fondens sekretariatschef, Carsten Melchiors, Rosenby Engineering og deres projekt for dimittenderne. Se præsentationen her: LINK

HydroPen Laesoe

Virsabi ApS, Mixed Reality i shipping

virsabimixedreality16x9

Baggrund

Med den rivende udvikling indenfor Virtual og Mixed Reality teknologierne står vi overfor en potentiel revolution af, hvordan vi interagerer med digitalt indhold. Dette vil have stor betydning for, hvordan digitale løsninger påvirker konkurrenceforholdene i den maritime sektor. Det forventes blandt andet, at Mixed Reality briller over tid vil erstatte alle de skærme, vi bruger i dag såsom computerskærme, tablets og smartphones. I stedet vil al nødvendig data via Mixed Reality briller blive eksponeret foran brugerens øjne baseret på den virkelighed brugeren befinder sig i. Brugeren kan have så mange skærme og data i synsfeltet, som der er behov for i situationen.

Projekt

Projektet handler om at undersøge og dokumentere mulighederne for anvendelse af Mixed Reality i den maritime sektor med henblik på at forbedre branchens internationale konkurrenceevne gennem øget produktivitet og HSE performance. Herudover kan det give branchen et teknologiløft, der kan påvirke omverdenens herunder potentielle leverandørers og medarbejderes opfattelse af branchen som innovativ. Det er håbet, at dette vil kunne gøre branchen mere attraktiv for den type nye medarbejdere, som branchen ønsker at tiltrække.
Projektet ledes af Virtual Reality firmaet Virsabi og er forankret i den maritime industri gennem projektets deltagere: Viking Supply Ships, MAN Diesel & Turbo samt Maritime Development Center.

Forventede resultater

Projektet vil resultere i en prototype baseret på Microsoft HoloLens. Denne skal demonstrere et eller flere brugsscenarier. Dertil udarbejdes en rapport, som dokumenterer de opsamlede data og konkrete anbefalinger til, hvorledes man kan etablere operationelle Mixed Reality løsninger, og hvorledes der kan tages hensyn til de fysiske vilkår i den maritime sektor. Prototype og øvrige materialer stilles frit til rådighed for aktørerne i den maritime sektor, og der vil blive afholdt et seminar og et antal workshops som afslutning på projektet.

 

IMG_0340

Maritime DTU m.fl.,, Etablering af ShippingLab (oprindeligt kaldet Blue InnoShip II)

Blue INNOship II - Maritime Fond - Blå

Baggrund

En holistisk tilgang til samarbejdet mellem forskning, uddannelse, regulering og den maritime industri er essentiel for at sikre, at Det Blå Danmark fortsat besidder de relevante kompetencer og know-how, der skal være med til at skabe innovation og konkurrencefordele. I april 2017 anbefalede Det Blå Vækstteam en fortsættelse af Blue INNOship for at sætte fokus på den hurtigt voksende digitalisering og automatisering, som vil skabe et mere komplekst og udfordrende miljø at navigere i for Det Blå Danmark.

Projekt

Projektet har til formål at bidrage til, at det Blå Danmark er klar til at håndtere fremtidens udfordringer, hvor især digitalisering er et nøgleord. Der igangsættes en proces, som består af samspil mellem industrien, universiteter, maritime professionsskoler, GTS institutter, organisationer og myndigheder, mv. Det er vigtigt, at det ikke kun er deltagerne fra det nuværende Blue INNOship, der deltager, men at alle stakeholders i det Blå Danmark inviteres. Samtidig skal der søges inddraget aktører, der kan være med til at give stakeholdere i Det Blå Danmark nye perspektiver på udviklingspotentialer og samarbejder, herunder gennem udenlandske aktører. Blue INNOship II arbejdet vil have udgangspunkt i ”fremtidens smarte skib”, hvilket bl.a. kan dække over digitale og elektroniske løsninger, big data, udstyr med måle- og kontrol interfaces, beslutningsstøtte og Internet of Things, cybersikkerhed, fremtidens forretningsmodeller, bæredygtighed og energieffektivitet.

Forventede resultater

Projektet skal udmønte sig i to leverancer:
1. En platform, der med udgangspunkt i Vækstteamets rapport beskriver Det Blå Danmarks styrker, udfordringer og udviklingsmuligheder mv. Samtidig med, at platformen tager udgangspunkt i ”fremtidens smarte skib”, skal den opstille grænseflader i forhold til fx havne samt transport- og logistiksystemer.
2. En Blue INNOship II ansøgning til Innovationsfonden, hvor der fokuseres på ”fremtidens smarte skib”. Arbejdet med grænseflader skal åbne op over for, at der kan iværksættes projekter ud over Blue INNOship II.

SIMAC, PhD studie i maritim regulering med fokus på ISM koden

Problemfelt (2)

Baggrund

Den Internationale Maritime organisation (IMO) vedtog i 1993 Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (ISM-koden). I maj 1994 adopterede IMO kapitel IX om sikker skibsdrift i SOLAS, og gennem denne blev ISM-koden obligatorisk for skibe under SOLAS. Implementeringen skete i to bølger fra 1. juli 1998 og igen fra 1. juli 2002. ISM-koden har således været i funktion i snart 20 år. Mange redere ser den, som et meget vigtigt og anvendeligt redskab med stor betydning for driften. Koden er dog blevet kritiseret for at underminere det gode sømandskab og øge bureaukratiet. Formaliseringen af sikkerhed via procedurer er senest blevet problematiseret af Den Maritime Havari Kommission. Et norsk studie viser, at der trods et fald i indrapporterede arbejdsulykker siden indførslen af ISM-koden, er sket en stigning i antallet af havarier. Så hvorfor forløber skibsoperationer ikke som forventet, og hvorfor handler de søfarende ikke som rederiet foreskriver, på trods af de mange ressourcer der anvendes på at optimere og forbedre deres Safety Management System? Det er et ikke afklaret spørgsmål, og kan vise sig at være problematisk i forhold til fastholdelse af kvalitetsskibsfart.

Projekt

Formålet med forskningsprojektet er at afklare om intentionen med ISM-koden faktisk er realiseret samt vurdere lovens egnethed til at sikre kvalitetsskibsfart. Det gennemføres som et tværvidenskabeligt rets-sociologisk ph.d. studie på tværs af Juridisk Institut og Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet (SDU) i perioden 2017 -2020. Den ph.d.-studerende er indskrevet på SDU, og er under studiet ansat ved Svendborg International Maritime Academy (SIMAC), for dermed at styrke videns kredsløbet mellem maritim forskning, uddannelse og profession. Rederierne Uni-Tankers og Ultra Ship indgår i studiet som cases.

Forventede resultater

Projektet skal bidrage til forståelse af, hvordan selvregulering (i form af ISM-koden) påvirker arbejdspraksis i det maritime, samt hvad der sker i samspillet med anden regulering.  Desuden undersøges det, hvordan dette kan understøtte kvalitetsskibsfart. Det forventes, at denne undersøgelse samlet vil kunne svare på, om ISM-koden har fået den ønskede virkning, identificere utilsigtede virkninger og herved kunne bidrage med løsningsforslag til reducering af negative effekter.

 

 

DTU Aqua, Same Risk Area analyse, vandballast

vlcsnap-50645 - Copy

Baggrund

IMO konventionen om ballast vandrensning træder i kraft i september 2017. Danmark har bragt i forslag til IMO at der kan gives dispensation indenfor såkaldte ”Same Risk Areas” for skibe i fast fart mellem et eller flere lande. På IMOs MEPC møde afholdt i oktober 2016 blev dette koncept godkendt.

Projekt

Udvikling af et databaseret modelleringsværktøj til afgrænsning af ”Same Risk Area”. Værktøjet skal anvendes til understøttelse af den risikovurdering der skal foretages i forbindelse med udpegning af marine havområder indenfor hvilke der vil kunne gives generel dispensation fra ballastvandskonventionens regler vedrørende rensning af ballastvand ombord. Værktøjet stilles frit til rådighed for alle.

Forventede resultater

Det forventede resultat er et færdig og driftssikkert softwareprodukt der er tilgængelig via sourceforge.com og med en fuld dokumentation i form af installations guide, brugermanual og videnskabelig dokumentation.

Danske Rederier, Danske Maritime, Danske Havne, Folkemødet på Bornholm 2017

6B9A5716

Baggrund

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime ønsker at fortsætte og følge op på tidligere års fælles deltagelse af Det Blå Danmarks fremstød på Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni 2017.

Projekt

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime deltager på Folkemødet 2017 i fælleskab og repræsenterer den samlede maritime klynge – Det Blå Danmark. De maritime organisationer bruger Folkemødet strategisk og målrettet til at markere den maritime klynges samfundsrelevans og værdiskabelse overfor relevante interessenter – ministre, folketingsmedlemmer, lokalpolitikere, embedsmænd, organisations- og erhvervsfolk, pressen og befolkningen.

Forventede resultater

Formålet med deltagelsen på Bornholm er at gavne hele erhvervet ved at vise samfundsbidrag og vigtige politiske sager over for både beslutningstagere og befolkning.

DTU Space, SOx Emissions Innovation Challenge

Fotograf: Kaare Schmidt.

Fotograf: Kaare Schmidt.

Baggrund

I januar 2015 kom der nye stramme grænser for svovludledning indenfor SOx Emission Control Areas (SECAs). Nye og strammere globale svovlregler træder i kraft i 2020/2025 med deraf afledte yderligere økonomiske konsekvenser for rederierne i forhold til overholdelsen heraf. Dette bevirker at der i branchen er en stor interesse i at svovlreglerne rent faktisk bliver overholdt pga. den betydelige konkurrencefordel, eventuelle konkurrenter vil kunne opnå ved ikke at overholde svovlreglerne. Det er derfor af stor interesse at myndighederne bliver i stand til at sikre, at alle overholder reglerne for at tilsikre lige og fair konkurrence.

Projekt

Projektet omfatter afholdelse af en innovationskonkurrence blandt DTU studerende på opfordring af Maersk Group, Boeing Defence, Space & Security, Søfartsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Formålet er at finde metoder til at identificere og overvåge skibes svovludledning på åbent hav til brug for danske og udenlandske myndigheder, der i dag står over for en betydelig udfordring med håndhævelsen af de vedtagne svovludledningsgrænser. De studerende vil blive opfordret til at finde sammen på tværs af studieretninger og får frie hænder til at udnytte enhver tænkelig teknologi, metode eller proces i forsøget på at løse udfordringen. De studerende vil få stillet forskellige mentorer til rådighed fra partnerne bag projektet for at sikre brugbarheden og relevansen af løsningerne. Projektet er et udtryk for, at udfordringerne med svovlhåndhævelse som noget nyt har samlet branchen på tværs af skel i et bredt samarbejde mellem relevante danske og europæiske myndigheder og verdens førende virksomheder inden for luft- og skibsfart. Konkurrencen vil skabe en unik mulighed for, at de studerende får de bedste vilkår for at udvikle nye, innovative løsninger på en af branchens helt store udfordringer. Resultatet vil gavne miljøet og fremme fair konkurrence i søfarten.

Forventede resultater

Ideelt set vil resultatet blive et system, en teknologi eller et koncept for håndhævelse, som vil kunne bruges på åbent hav og dermed sikre effektiv og robust håndhævelse af svovlreguleringen til fordel for miljøet såvel som konkurrencevilkårene branchen.

WorldCareers, Rekrutteringskampagne 2016 – 2018

DDMF billede

Baggrund

Kampagnen World Careers blev søsat i 2006 under administration af Danske Rederier (tidligere: Danmarks Rederiforening) og med opbakning fra hele klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede formål for etablering af kampagnen var, og er stadig, at udbrede kendskabet til det maritime erhverv og dets muligheder for job og uddannelse, med det sigte at tiltrække kvalificerede ansøgere til uddannelser i klyngen. Fondene, der yder støtte hertil, har over en længere periode udtrykt ønske om et samarbejde mellem World Careers og Søfartens Fremme med det formål at udnytte og optimere ressourcerne i forhold til rekrutteringsindsatsen overfor målgruppen 14-18 årige bedst muligt og skabe synergi og udvikling. På denne baggrund har parterne (Danske Rederier og Søfartens Fremme) nået til enighed om at alle rekrutteringsaktiviteter i Foreningen Søfartens Fremme integreres i World Careers pr. 1. januar 2016. Integreringen af Søfartens Fremmes rekrutteringsaktiviteter skal ses som en styrkelse af Det Blå Danmark under ét brand: World Careers.

Projektet

Projektet omfatter økonomisk støtte til World Careers for perioden 2016-2018. Strategien er fortsat, at World Careers skal være hele Det Blå Danmarks rekrutteringskampagne, men kampagnen er fra 2016 udvidet til at være målrettet unge i alderen fra 14-28 år, mod tidligere 18-28 år. Specifikt omfatter kampagnen online medier, skole- og vejleder aktiviteter, biograf/audio, forskellige events, messeaktiviteter, PR, sociale medier og website, kampagnematerialer, evaluering og analyser, samt drift.

Forventede resultater

Projektet har en stor nytteværdi for den maritime branche og desuden en positiv PR signalværdi, ikke mindst politisk.