­

CBS Maritime, Jubilæumsforelæsning om fremtiden

Baggrund

Fonden vurderede forskellige alternative muligheder for at markere Fondens 10 års jubilæum i 2015 og besluttede at dette kunne gøres med afholdelse af en række internationale gæsteforelæsninger med ”Fremtiden” som emne. CBS har taget handsken op med dette foreslåede arrangement der arrangeres sammen med Cepos.

Projekt

Arrangement er en åben gæsteforelæsning (halvdags arrangement) ved professor Walter Block fra Loyola Universitetet i New Orleans. Forelæsningens titel er; ”Privatizing the Oceans and Seas: will it create Business and Decrease Pollution?”. Der vil blive inviteret beslutningstagere fra Det Blå Danmark, forskere fra de danske universiteter og studerende ved CBS. Der planlægges med 100 deltagere. Aktiviteten er en del af Fondens ”Uddannelsesinitiativer 2016-2017”.

Forventede resultater

Arrangementet skal tjene som oplæg til inspiration og refleksion om økonomisk effektiv og miljømæssigt bæredygtig udnyttelse af havet som ressource samt, hvordan bedre incitamenter og rammevilkår kan tilrettelægges for at nå dette mål.

 

Blockchain Labs, Maritime feasibility study

Baggrund

Digitaliseringen i finanssektoren foregår hurtigt og en teknologi udviklet til etableringen af ”Bitcoin” ”valutaen” har grebet om sig og betragtes nu som den næste generation af ”tingenes” internet. Blockchain menes at kunne revolutionere internationale (handels)transaktioner herunder særligt finansielle og derfor måske også indenfor den maritime sektor. Vurderingen er, at den maritime sektor ”hænger fast” i gamle papirrutiner; svære at ændre og meget bekostelige.  Blockchain teknologien kunne eliminere dette behov for ”papir” og fysiske dokumenter og dermed tilbyde nyskabende løsninger med en reel ”value proposition”. Blockchain teknologien er en åben global database, en distribueret kassebog eller tingbog (på engelsk ”a public ledger”) som er fundamentet for, at krypterede anvendelses logaritmer, der sikkert registrerer transaktioner, kan anvendes.

Projekt

Projektet er et feasibility study der skal vurdere behov og muligheder for etablering af et Global Blockckain Hub for den maritime industri i København. Ideen til dette studie opstod og blev udviklet ved en workshop som ansøger afholdt i forbindelse med Danish Maritime Days i 2016. ”Blockchain” teknologi har potentiale til at forandre mange arbejdsgange i international handel (f.eks. transaktioner vedr. remburs og konnossementers overdragelse (Blockchain teknologien er basis for “Bitcoin” økonomien”, men også måling og registrering af skibsemissioner) og således også i den maritime sektor (”disruption”).

Forventede resultater

Projektet skal igennem en 12 måneders periode afdække hvilke muligheder der er for anvendelse af blockchain teknologien i shippingbranchen, hvilke interessenter der kunne tænkes at ville bakke op, og dernæst beskrive struktur og fremtidig governance for etableringen af et fælles industricenter for udvikling af løsninger baseret på blockchain teknologien.

Blockshipping, Global Container Sharing Platform (GCSP), udvikling

Baggrund

For alle containerlinjer er der store udgifter forbundet med lastbil transport af tomme containers samt repositionering af tomme enheder fra importområder (Europa, USA, Afrika, Mellemøsten) til eksportområder som Asien og Sydamerika. Da alle linjer har samme udfordring, har der været flere initiativer igennem de senere år på at etablere en fælles ”Grå Box” container udstyrs pool hvorigennem en væsentlig omkostningsreduktion skulle opnås ved bedre deling af containerenhederne. Disse har indtil videre ikke haft stor gennemslagskraft.

Projekt

Projektet, ”Global Shared Containers Platform”, som er fase 1 af et større samlet projekt, skal validere koncept og forretningsidé med større aktører indenfor den internationale container linjefart og herigennem udvikle et prospekt. Dette prospekt skal i fase 2 (ikke en del af dette projekt) muliggøre etableringen af et internationalt konsortium der skal udarbejde prototype og IT arkitektur.  I fase 3 skal platformen GSCP lanceres i industrien. GSCP platformen er en åben blockchain understøttet platform hvor eksisterende og fremtidige ”gråbox” og triangulerings leverandører vil være i stand til at levere ydelser til rederierne baseret på en langt større del af den globale container flåde end det for nuværende er tilfældet.

Forventede resultater

Det samlede projekts idégrundlag er at udvikle en åben Blockchain understøttet IT platform med henblik på at tilvejebringe besparelser igennem effektivitets forbedringer på følgende to hovedområder; 1; effektivisering inden for ”landtransport/intermodal” området igennem triangulering, dvs. umiddelbar genanvendelse af tomme import containere til eksport og, 2; reduktion af tom container positionerings udgifter for containerlinjerne. I tillæg hertil vil der være besparelser opnåelige igennem en reduceret container flåde globalt (25 millioner enheder) og administrativ effektivisering ved etablering af containerpools for mega alliancer, enten enkeltvis eller i grupper.

 

 

Det Økologiske Råd, Opdatering af hæftet ”Renere Skibsfart”

Baggrund

I 2011 udgav Det Økologiske Råd hæftet ”Renere Skibsfart” i en dansk og engelsk udgave. Projektet var støttet af denne fond. Hæftet satte fokus på luftforureningen fra skibsfart, tekniske løsninger og regulering. Siden da er meget hændt, både i forhold til oliepriser, regulering, alternative brændstoffer, praktiske erfaringer med renseteknologi og lavsvovlbrændstof mv. Samtidigt er der kommet mere fokus på håndhævelse i form af kontrol og sanktioner. Det er således ønsket at kunne opdatere og udbygge hæftet med disse nye dimensioner, så hæftet er tidssvarende og fokuserer mere på aktuelle udfordringer i form af håndhævelse.

Projekt

Formålet med projektet er at opdatere og udbygge det tidligere hæfte (link til hæftet). Hæftet skal opdateres i forhold til emissioner, effekter, regulering, alternative brændstoffer, praktiske erfaringer med renseteknologi og lavsvovlbrændstof mv. Desuden vil der blive tilføjet et nyt kapitel omhandlende ”Håndhævelse” med fokus på kontrol og sanktioner i forhold til svovl- og NOx regulering. Formålet er at sprede denne viden globalt for at udbrede kendskabet til tekniske og administrative løsninger og få en ensartet regulering og håndhævelse. Projektet er vigtigt for udviklingen af Det Blå Danmark. Dels fordi danske shippingvirksomheder vil opfylde svovl- og NOx-kravene og derved stilles dårligere konkurrencemæssigt, hvis der blandt konkurrenterne opleves en manglende håndhævelse.

Forventede resultater

Hæftet vil blive lavet i både en dansk og engelsk udgave (Renere skibsfart / Cleaner shipping). Hæfterne sendes til og er tænkt anvendt af relevante politikere, journalister og organisationer i Danmark og udlandet med henblik på at skabe et fælles internationalt fundament for regulering af skibsfart og håndhævelse af reguleringen.

Seahealth, MSSM 2017

Baggrund

MSSM konferencen har været afholdt siden 2006 og Fonden har støttet konferencen siden 2008 i form af støtte til fripladser for studerende. Konferencen nyder opmærksomhed fra alle dele af det Blå Danmark. Det forventes at mellem 220 og 250 deltager i konferencen, heraf 34 studerende.

Projekt

Den 24.-25. august 2017 afholdes konferencen MSSM (”Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø”). Konferencens formål er at informere om, og debattere, aktuelle emner der relaterer sig til Sikkerhed, Sundhed og Miljø indenfor det maritime erhverv i handelsflåden. Konferencens tema i 2017 er ”Performing in a constantly changing world”, herunder hvordan man som organisation, leder og medarbejder, kan ’performe’ på trods af krisetider og konstante forandringer, både økonomiske og teknologiske.

Forventede resultater

Fonden støtter konferencen med fripladser for studerende. Formålet er at give de studerende i branchen større indblik i sikkerhed, sundhed og miljø, give dem mulighed for at lære branchen at kende samt at inspirere til samarbejde med erhvervet under uddannelsen.

DTU Management Engineering, CyberShip

Baggrund

Internettets udbredelse, digitalisering, e-navigation, komponentstyring og -overvågning, sammenkobling af komponenter og PCere i netværk, automatisering generelt gør ”skibet” – shipping sektoren – sårbar for forstyrrelser igennem cyberspace. IMO har indirekte etableret et ”high level framework” regelsæt igennem ISM og ISPS koderne. Cyber security er igen for nylig blevet taget op af IMO igennem FAL og MSC komiteerne og der arbejdes på at udvikle Guidelines.  IACS har etableret et Cyber Safety Panel der vil adressere alle ombord systemer, der kan have indflydelse på skibets sikre operation og sejlads. IACS ønsker at etablere et ”cyber systems safety framework” som et fokus område for klassen. IACS mener at ”Cyber Safety” og ”Cyber Security” allerede skal indgå i komponent produktion og skibsbygning. World Economic Forum har også beskæftiget sig med spørgsmålet i rapporten, ”Building resilience in supply chains.”

Projekt

Med udgangspunkt i ”skibet” skal projektet ”…combine traditional risk management with systems analysis and control theory to aid the decision making process of shipping companies in the detection, identification, and prevention of cyber attacks, as well as guide the recovery and response process and organizational adjustment (learning) process following a cyberattack.” Der skal udarbejdes værktøjer og anbefalinger, der umiddelbart kan anvendes af rederiorganisationer. Projektet består udover projektledelse og ”Dissemination” af fire work packages. WP2, Definition of cyber-resilience KPIs (definitionen af et generisk ”skib” med alle systemer, cyber components og deres krav til ”kommunikation”). WP3, Cyber-attack prevention measures. WP4, Cyber-attack response and recovery measures og WP5 Evaluation and application to specific case studies. Der nævnt 6 forskellige specifikke “systemer”, der skal analyseres, herunder navigation, fremdrivning og kommunikation.

Forventede resultater

Det er projektets mål at kunne udvikle en ramme model for forbedring af industriens robusthed overfor cyber risici. Fokus er på skibet som en enhed inklusive systemer, komponenter og kommunikationsfaciliteter. Projektet skal tilstræbe at slå bro mellem traditionel risiko styring og IT sikkerhed og skal resultere i en operationel beskrivelse der kan implementeres.

DTU Management Engineering, AVER – Assisted vessel recovery

Baggrund

Container linjernes skibe i fast rutefart oplever ofte forsinkelser til søs eller i havn, der kan påvirke sejlplanen negativt og dermed den rettidige levering af last. ”AVER” projektet, der er et to årigt post doc. forløb, skal udvikle prototyper på en række beslutningsstøtte værktøjer, der skal assistere med at genetablere (”Recover”) skibets sejlplan og eventuel omdirigering af last. Disse værktøjer, der skal beregne flere mulige alternativer til problemløsning, skal assistere beslutningstagere indenfor en geografisk veldefineret region og skal have som målsætning at minimere omkostninger og den negative påvirkning af kunderne. Projektet gennemføres i samarbejde med Maersk Line, som en del af deres ”Project Dynamic NeT” netværks projekt, en del af digitaliseringsstrategien.

Projekt

”Disruption management” og ”Schedule recovery” er en velkendt disciplin i luftfartsindustrien og der arbejdes målrettet mod at udvikle systemer der kan tilvejebringe retablering af fartplaner. Denne disciplin eksisterer også i dag i den internationale container linjefart og projektets to parter har tidligere udviklet prototyper til genopretning af sejlplaner. Disse har dog ikke taget hensyn til omdirigering af forsinkede containere. En samlet ”model”, som både tager hensyn til tidskrav fra kunderne og operationelle omkostninger for rederiet er ikke endnu udviklet. Udvikling af sådanne mulige modeller er projektets indhold. Projektet vil have en holistisk tilgang til genopretning af sejlplaner hvor samspil mellem det enkelte forsinkede skib og resten af netværket indgår. Praktisk vil der blive udarbejdet en eller flere prototyper der vil blive integreret med Maersk Lines ”Dynamic NeT” platform og testet på ”real life” scenarier. Projektet skal søge at etablere automatiserede scheduleringsværktøjer i et integreret netværk af linje services.

Forventede resultater

Projektet skal søge at etablere automatiserede scheduleringsværktøjer i et integreret netværk af linje services.

Maritime DTU, Myndighedsbetjening 2017-2018

Baggrund

Fonden har i 2016 støttet Maritime DTU med samme projekt; Myndighedsbetjening. Baseret på positive erfaringer fra gennemførslen af projektet i 2016, ønskes det at denne facilitet videreføres. Projektets partnere, Søfartsstyrelsen, SVANA, Miljøstyrelsen, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening, har identificeret et reelt behov for denne tværfaglige myndighedsbetjening, hvor rådgivning målrettet understøtter myndigheders faglige virke, herunder regeldannelse, på søfartsområdet.

Projekt

Projektet går ud på at tilbyde et behovsdrevet forskningsbaseret rådgivning til myndigheder på det maritime område. Formålet er at kunne styrke de maritime myndigheders vidensniveau og herved styrke de danske bidrag til det regelforberedende arbejde internationalt, regionalt og nationalt.

Forventede resultater

Projektet kan hjælpe Danmark til at gå foran i regeldannelsen og bidrage endnu mere kvalificeret til dagsordenen i bl.a. IMO og EU, herunder understøtte tilblivelsen af regler der ikke er konkurrenceforvridende, og tilblivelsen af regler som kan håndhæves effektivt. En sådan effekt vil være til fordel for den danske maritime industri.

DTU Aqua, Same Risk Area analyse, vandballast

Baggrund

IMO konventionen om ballast vandrensning træder i kraft i september 2017. Danmark har bragt i forslag til IMO at der kan gives dispensation indenfor såkaldte ”Same Risk Areas” for skibe i fast fart mellem et eller flere lande. På IMOs MEPC møde afholdt i oktober 2016 blev dette koncept godkendt.

Projekt

Udvikling af et databaseret modelleringsværktøj til afgrænsning af ”Same Risk Area”. Værktøjet skal anvendes til understøttelse af den risikovurdering der skal foretages i forbindelse med udpegning af marine havområder indenfor hvilke der vil kunne gives generel dispensation fra ballastvandskonventionens regler vedrørende rensning af ballastvand ombord. Værktøjet stilles frit til rådighed for alle.

Forventede resultater

Det forventede resultat er et færdig og driftssikkert softwareprodukt der er tilgængelig via sourceforge.com og med en fuld dokumentation i form af installations guide, brugermanual og videnskabelig dokumentation.

Voldgiftsinstituttet, Afholdelse af ICMA XX 2017 kongres

Baggrund

I maj 2015 blev Voldgiftsinstituttet valgt som vært for den tyvende International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA XX). ICMA er en konference hvor der udvikles idéer og udveksles informationer om aktuelle sø-retlige emner. Kongressen afholdes hvert andet eller hvert tredje år og blev afholdt første gang i 1972. Det er første gang i 10 år at kongressen finder sted i Europa, og det er første gang nogensinde at kongressen afholdes i Skandinavien. Det er ansøgers vurdering at konferencen formodentligt først vil blive afholdt i Europa igen om 10-12 år.

Projekt

Afholdelse af kongressen: International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA XX) der afholdes den 25. til 29. september 2017 i København. Konferencen er en højprofileret konference med et maritimt sigte, hvor der udveksles idéer og information om aktuelle sø- og voldgiftsretlige emner i et internationalt maritimt miljø. ICMA løber over 5 dage og forventes at bringe omkring 250 deltagere fra hele verden til København.

Forventede resultater

Konferencen giver mulighed for det danske maritime miljø at vise omverden, hvad Danmark kan tilbyde og giver mulighed for at komme med forslag til, hvordan kursen for den fremtidige udvikling på området bør være.