­

Maritime DTU m.fl.,, Etablering af ShippingLab (oprindeligt kaldet Blue InnoShip II)

Baggrund

En holistisk tilgang til samarbejdet mellem forskning, uddannelse, regulering og den maritime industri er essentiel for at sikre, at Det Blå Danmark fortsat besidder de relevante kompetencer og know-how, der skal være med til at skabe innovation og konkurrencefordele. I april 2017 anbefalede Det Blå Vækstteam en fortsættelse af Blue INNOship for at sætte fokus på den hurtigt voksende digitalisering og automatisering, som vil skabe et mere komplekst og udfordrende miljø at navigere i for Det Blå Danmark.

Projekt

Projektet har til formål at bidrage til, at det Blå Danmark er klar til at håndtere fremtidens udfordringer, hvor især digitalisering er et nøgleord. Der igangsættes en proces, som består af samspil mellem industrien, universiteter, maritime professionsskoler, GTS institutter, organisationer og myndigheder, mv. Det er vigtigt, at det ikke kun er deltagerne fra det nuværende Blue INNOship, der deltager, men at alle stakeholders i det Blå Danmark inviteres. Samtidig skal der søges inddraget aktører, der kan være med til at give stakeholdere i Det Blå Danmark nye perspektiver på udviklingspotentialer og samarbejder, herunder gennem udenlandske aktører. Blue INNOship II arbejdet vil have udgangspunkt i ”fremtidens smarte skib”, hvilket bl.a. kan dække over digitale og elektroniske løsninger, big data, udstyr med måle- og kontrol interfaces, beslutningsstøtte og Internet of Things, cybersikkerhed, fremtidens forretningsmodeller, bæredygtighed og energieffektivitet.

Forventede resultater

Projektet skal udmønte sig i to leverancer:
1. En platform, der med udgangspunkt i Vækstteamets rapport beskriver Det Blå Danmarks styrker, udfordringer og udviklingsmuligheder mv. Samtidig med, at platformen tager udgangspunkt i ”fremtidens smarte skib”, skal den opstille grænseflader i forhold til fx havne samt transport- og logistiksystemer.
2. En Blue INNOship II ansøgning til Innovationsfonden, hvor der fokuseres på ”fremtidens smarte skib”. Arbejdet med grænseflader skal åbne op over for, at der kan iværksættes projekter ud over Blue INNOship II.

SIMAC, PhD studie i maritim regulering med fokus på ISM koden

Baggrund

Den Internationale Maritime organisation (IMO) vedtog i 1993 Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (ISM-koden). I maj 1994 adopterede IMO kapitel IX om sikker skibsdrift i SOLAS, og gennem denne blev ISM-koden obligatorisk for skibe under SOLAS. Implementeringen skete i to bølger fra 1. juli 1998 og igen fra 1. juli 2002. ISM-koden har således været i funktion i snart 20 år. Mange redere ser den, som et meget vigtigt og anvendeligt redskab med stor betydning for driften. Koden er dog blevet kritiseret for at underminere det gode sømandskab og øge bureaukratiet. Formaliseringen af sikkerhed via procedurer er senest blevet problematiseret af Den Maritime Havari Kommission. Et norsk studie viser, at der trods et fald i indrapporterede arbejdsulykker siden indførslen af ISM-koden, er sket en stigning i antallet af havarier. Så hvorfor forløber skibsoperationer ikke som forventet, og hvorfor handler de søfarende ikke som rederiet foreskriver, på trods af de mange ressourcer der anvendes på at optimere og forbedre deres Safety Management System? Det er et ikke afklaret spørgsmål, og kan vise sig at være problematisk i forhold til fastholdelse af kvalitetsskibsfart.

Projekt

Formålet med forskningsprojektet er at afklare om intentionen med ISM-koden faktisk er realiseret samt vurdere lovens egnethed til at sikre kvalitetsskibsfart. Det gennemføres som et tværvidenskabeligt rets-sociologisk ph.d. studie på tværs af Juridisk Institut og Center for Maritim Sundhed og Samfund på Syddansk Universitet (SDU) i perioden 2017 -2020. Den ph.d.-studerende er indskrevet på SDU, og er under studiet ansat ved Svendborg International Maritime Academy (SIMAC), for dermed at styrke videns kredsløbet mellem maritim forskning, uddannelse og profession. Rederierne Uni-Tankers og Ultra Ship indgår i studiet som cases.

Forventede resultater

Projektet skal bidrage til forståelse af, hvordan selvregulering (i form af ISM-koden) påvirker arbejdspraksis i det maritime, samt hvad der sker i samspillet med anden regulering.  Desuden undersøges det, hvordan dette kan understøtte kvalitetsskibsfart. Det forventes, at denne undersøgelse samlet vil kunne svare på, om ISM-koden har fået den ønskede virkning, identificere utilsigtede virkninger og herved kunne bidrage med løsningsforslag til reducering af negative effekter.

 

 

Søfartsstyrelsen; Near-miss hændelser, sejladssikkerhed

Baggrund

For hver ulykke – kollision eller grundstødning – har der ifølge empirien været 10 lignende alvorlige næsten-ulykker eller ’near-miss’ hændelser. Det langt fra alle disse hændelser der bliver rapporteret. Hvis antallet af near-miss hændelser begrænses, burde antallet af ulykker ligeledes mindske.

Projekt

Projeket har som formal at mindske antallet af farlige hændelser til søs via en forbedret indsamling af sejladsmæssige farlige hændelser, og en bedre bearbejdning af disse i broteams på skibe. Dette vil på sigt højne sikkerhedskulturen ombord og dermed sejladssikkerheden. Derudover er formålet at skabe en, i de individuelle rederier, løbende intern dialog omkring sejladssikkerhed og etablere et godt datagrundlag for lokalisering af intern best-practice. Formålet er yderligere at give et eksempel på potentialet i en mere åben og effektiv brug af eksisterende myndighedsdata, herunder AIS og farvandsafmærkning.

Forventede resultater

Der er to forventede resultater i forbindelse med projektet. For det første at få udviklet et system, der simpelt kan understøtte den sikkerhedsfokuserede dialog i broteamet, på samme måde som den daglige rapportering af skibenes brændstofforbrug bruges til den løbende optimering af energiforbruget. For det andet vil projektet udvikle et værktøj til rederen, der kombinerer statistiske trends i de indsamlede data med interne rederispecifikke data, som f.eks. besætningssammensætning, udmønstringsperioder, administrative arbejdsbyrder, skadesstatistik og økonomi. DFDS vil deltage aktivt i projektet i forbindelse med udvikling og validering af system og værktøj.

CRR Denmark, Maritimt filtersystem

Baggrund

Med et fortsat øget fokus på nedbringelse af emissionsudledningerne fra skibsfart, har CRR Denmark i en årrække arbejdet på udvikling af et nyt tørfiltersystem, til brug og anvendelse for røggasrensning af svovl og partikler i røggassen fra en skibsmotor i lukkede systemer uden nogen form for udledninger til havet. Fonden har tidligere støttet projektet i de indledende projektfaser og test af systemer, hvor projektforløbet ud fra fornyligt gennemførte tests og afprøvning af systemenhederne, har haft yderst lovende resultater, og samtidigt er det blevet udført med en kontinuerlig drift og nonstop operation med kørsel og afprøvning af filtersystemet. Senest afsluttede tests har været udført med anvendelse og kørsel på Heavy fuel oil (HFO), med 2,5% svovlindhold. Endvidere er der ud fra seneste tests, blevet målt en betydelig effektivitet på fjernelse af partikler i HFO røggassen (99,8%).

Projekt

Formålet med projektet er at kunne videreføre selve forløbet til næste stadie, med målsætning om at udføre design og tilpasning til en fysisk test og demonstration på offshore test med installation på et skib. CRR har indgået en aftale med et dansk rederi og skib med henblik på at realisere dette projektforløb. Projektets målsætning er også at skulle validere data og resultater ud fra analyser og målinger fra røggassen, sammen med en løbende tilpasning og optimering på alle systemenheder.

Forventede resultater

Forventningerne er at skulle videreføre tidligere opnåede resultater og metodevalg, med henblik på at optimere brugs- og reduktionseffekten på henholdsvis svovl og partikler, og at kunne validere dokumenterede målingerne herfra. Målsætningen er at kunne designe og tilpasse alle systemenheder jf. maritime godkendelsesprocedurer tilpasset det specifikke projektskib, ud fra en kontinuerlig drift af alle systemenheder. Formålet er at gennemføre projektforløbet med anvendelse af HFO med henblik på reduktion af svovlværdierne fra røggasen, ned under gældende IMO grænseværdier jf. svovlregulativet i de aktuelt fastsatte ECA områder.

 

 

 

C-leanship, Udvikling af ROV-propellerrenser

Baggrund

C-leanship har, med initial støtte fra Den Danske Maritime Fond, udviklet en ROV (Remotely Operated Vehicle), der ved hjælp af vandtryk udfører skrogrensning på skibe i havn, alt imens skibet laster/losser. Skrogrensningsservicen er kerneforretning i C-leanship, men behov og efterspørgsel efter rensning af propeller er stor. En ren propeller bidrager med en markant brændstofbesparelse.

Projekt

Projektet omfatter udvikling af en ROV  propeller-renser, der kan bruges til rensning af skibets propeller.

Forventede resultater

Der forventes udviklet en propeller renseenhed, der kan bruges til at rense propellere med, og ansøger kan dermed tilbyde en komplet renseservice til skibe

 

 

Portchain, Udvikling af koordineringsplatform

Baggrund

Ansøger mener at have identificeret et globalt industriproblem omkring den ineffektive koordinering af havneanløb imellem de centrale aktører i shippingindustrien.

Projekt

Ansøger ønsker med projektet at optimere den ineffektive koordinering omkring havneanløb gennem en applikation med unikke brugerflader for de centrale aktører. Kritisk information om havneanløb deles digitalt og automatisk imellem aktørerne, hvilket minimerer manuel kommunikation og sikrer rettidig koordinering. Støtten fra Den Danske Maritime Fond vedrører de indledende 6 måneders produktudvikling, hvis tre moduler tilsammen udgør ”Portchain platform v. 1.0”.

Forventede resultater

Ansøger forventer i løbet af projektperioden på 6 måneder at etablere ”version 1.0” af Portchain platformen.

COOL4SEA, Udvikling af energieffektiv køleteknologi

Baggrund

COOL4SEA har udviklet en køleteknologi, der kan anvende overskudsenergi fra skibsmotorens kølevand til at skabe køling andre steder på skibet. Ved at udnytte spildvarmen spares fuelolie. Der indgår ikke miljøskadelige kølemiddelsgasser i køleteknologien, da der anvendes vand som kølemiddel. Køleteknologien er stort set vedligeholdelsesfri grundet meget få bevægelige dele samt materialevalg. Testforsøg er foretaget, men er dog ikke tilstrækkelige. Demonstration af køleteknologien i et operationelt miljø er nødvendig. To separate demonstrationsprojekter er derfor aftalt. Det første demonstrationsprojekt startede i slutningen af 2016 på færgen Prinsesse Benedikte (Rødby/Puttgarden). Den Danske Maritime Fond er søgt om støtte til gennemførelse af demonstrationsprojekt nr. 2.

Projekt

Demonstrationsprojektet, som Den Danske Maritime Fond støtter, sker på olie/kemikalietankeren Tasing Swan, der er ejet af Unitankers og er i fast fart mellem Sydamerika og Caribien. Projektet omfatter fremstilling af anlægget i Svendborg, transport til skib samt opsætning, tilslutning og tests på skibet i Caribien.

Forventede resultater

COOL4SEAs energieffektive køleteknologi kan være medvirkende til at øge den enkelte skibsreders konkurrenceevne, ved at tilbyde rederierne en mulighed for bedre at kunne imødekomme de nye og strengere udledningskrav.

 

MicroWISE, Måleudstyr ballastvand

Baggrund

Med IMO’s ballastvandskonventions ikrafttræden d. 8. september 2017 opstår et marked for teknologi og løsninger til at overholde og håndhæve konventionen. Der er etablerede ballastvandsrensningssystemer (BWTS) på markedet, men ingen praktiske løsninger til hurtig og pålidelig testning for overholdelse. For øjeblikket er den eneste bredt accepterede løsning at transportere vandballastprøver til et akkrediteret laboratorium for manuel optælling af mikroorganismer i prøven, hvilket er meget dyrt og tidskrævende. Forskellige aktører er i færd med at udvikle produkter til hurtige indikative tests. Der er stor forskel i produkter, bredde og metode til optælling af organismerne.

Projekt

Projektet omfatter integration af to eksisterende prototyper i en kuffert (”BallastWISE”), til et samlet system (test-kit) der skal anvendes til hurtige indikative tests af ballastvands indhold af organismer, når IMO’s ballastvandskonvention træder i kraft d. 8. september 2017. De to prototyper er udviklet i et projekt støttet af Naturstyrelsen i MUDP regi (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) og et tidligere projekt støttet af Den Danske Maritime Fond. De to prototyper har mange færdigudviklede og testede features. Alligevel skal en vis grad af videreudvikling til for at markedsmodne systemet. Især skal nogle af delene gøres mere robuste. Projektet er opdelt i 4 aktiviteter: (1) montage og design af BallastWISE kuffert; (2) manual, kryptering af data og rapportgenerering; (3) test og validering; (4) workshops mv.

Forventede resultater

Det færdige resultat bliver design og konstruktion af et produktionsklart test-kit til hurtig og præcis kvantificering af antallet levende organismer i størrelserne 10-50 µm, og >50 µm i ballastvand.

DTU Mekanik m.fl., Waste heat recovery

Baggrund

LNG, som fuel til den internationale skibsfart, er i hastig udvikling og DNV-GL, der er stærkt involveret i de 86 skibe i international fart, bortset fra LNG transporterende skibe, der i dag sejler på LNG, anslår at antallet af skibe vil blive væsentligt forøget i de kommende år. Debatten om LNG som fremtidens fuel er betragtelig, idet en sideeffekt af brug af LNG, nemlig udslip af methan – der er 25 gange mere forurenende end CO2, endnu er uløst. LNG er effektiv i forhold til svovl og partikler men vil ikke bidrage væsentligt til CO2 reduktioner uden en reduktion i methan gas udslippet. Uagtet dette er en effektiv waste heat recovery fra et samlet LNG anlæg uhyre interessant for danske producenter og visse rederier, især rederier, der opererer i særlige emissions områder, som DFDS.

Projekt

Det er projektets mål at afdække muligheder og potentiale i anvendelse af Waste Heat Recovery systemer baseret på anvendelsen af ”organic rankine cycle” (”ORC”) teknologi for skibe med LNG som brændstof. Der er flere industripartnere involveret, MAN Diesel & Turbo, Alfa Laval, Fjord Line, DFDS og Lloyds Register. Parterne vil foretage forskning og udvikling, der vil designe og teste udstyrets anvendelse til optimal anvendelse. Det er antagelsen at potentialet ved gasdrevne motorsystemer er højere end ved normal HFO. Dog er der en række uafklarede spørgsmål der skal afklares før egentlig produktudvikling og sidenhen produktion og implementering kan foretages. ”ORC” teknologien udmærker sig ved at kunne anvende ”spildvarme eller waste heat” ved lave temperaturer fra varmeafgivende kilder i det samlede motor system.

Forventede resultater

Der er tale om praktisk, anvendelsesorienteret forskning og udvikling, der ligger ganske tæt på egentlig produktudvikling, dvs. hurtig effekt for de industrielle partnere. ” The findings/deliverables of the project will provide essential knowledge about how to design and operate highly efficient machinery system including waste heat recovery for ships in general, and for LNG-fuelled ships in particular, complying with emission and energy efficiency legislations. This applies to retro-fit as well as new-building applications.”

 

 

DTU Kemiteknik, Silicone baseret maling

Baggrund

Rengøring af skibsskrog vil i fremtiden ske forebyggende snarere end responsivt. Dertil behøves en bundmaling, der tåler hyppig lettere rengøring snarere end en maling der dræber fouling-specier. En passende maling til fremtiden skal således være stærk og sej (for at tåle slitage fra jævnlig rengøring), glat (for at sikre en høj brændstofeffektivitet under sejlads) og let at rengøre (fordi rengøringen skal være effektiv, hurtig og ikke må skade malingssystemet).

Projekt

Projektet vil give anledning til en helt ny silikonebinderteknologi, der forhåbentlig kan blive til en kommercialiserbar malingsteknologi, skræddersyet til hyppig rengøring. Projektet er dog et teknologiprojekt på et relativt tidligt stadie, med risiko for at teknologien ikke er tilstrækkelig moden til at projektet vil lede til et succesfuldt produkt. Projektet gennemføres i samarbejde med Hempel.

Forventede resultater

Projektets formål er udvikling af en silikonebaseret binderteknologi til en ny type bundmaling, der er resistent overfor gentagen rengøring.