­

Danske Rederier, Maritime Disruptors Academy

Baggrund

Skal dansk søfart være på forkant med den digitale udvikling, kræver det, at rederierne er opdateret på de seneste trends og teknologi og aktivt arbejder med at udvikle deres forretning i lyset af disse. Kort sagt, skal mulighederne maksimeres og truslerne minimeres. Som svar på denne udfordring udvikler Danske Rederier et Maritime Disruptors Academy i samarbejde med rådgivningsvirksomheden DareDisrupt.

Projekt

Maritime Disruptors Academy er et uddannelsesprogram, der er udviklet specifikt til rederierne i Danmark. Akademiet har til formål at give rederiernes nøglemedarbejdere en bedre forståelse af, hvordan de bedst navigerer i en verden, der er under konstant forandring, og hvordan de arbejder strategisk de nye digitale muligheder for at fremtidssikre dansk søfart. Akademiet vil være en blanding af to elementer, der er fordelt over de fire kursusdage. Det første element er forelæsninger, hvor kursisterne vil få en detaljeret indføring i nye teknologier og trends, der har potentialet til at forandre skibsfarten markant. Dernæst er der et aktivt element, hvor deltagerne bruger den nye viden i workshops. Den røde tråd i det aktive element vil være deltagernes løbende udvikling af et scenarie for shippingindustrien i 2030. Deltagerne vil være ansatte i rederierne, der enten har et ledelsesansvar inden for et forretningsområde, eller er engageret i strategi og forretningsudvikling. Herudover inviteres studerende fra CBS og DTU, der har en interesse for en karriere i et rederi, til at deltage. I alt forventes ca. 40 personer at deltage i Maritime Disruptors Academy.

Læs mere om projektet på Danske Rederiers hjemmeside her: Link til Danske Rederier

Forventede resultater

Når kursisterne har været gennem de fire kursusdage fordelt på to moduler, vil de have en forståelse af nye teknologier, og hvorledes disse potentielt kan udfordre shippingindustrien. Denne nye viden kan bruges i rederiernes interne strategiarbejde med henblik på at tilpasse og videreudvikle virksomhedernes forretningsmodeller, så de omfavne de nye muligheder og er på forkant med udviklingen.

 

Udklip

DTU Kemi, Svovlanalyse af brændstoffer ved forgasning

Billede

Baggrund

Luftforureningen fra skibe, der skyldes brug af svovlholdig olie (bunkerolie), er i dag reguleret i det såkaldte SECA område (havne og kystnære områder i Nordamerika og Europa) således at skibe der befinder sig her kun må anvende brændstoffer med maksimalt 0,1% svovl. Desuden kræver IMO regulativer fra januar 2020 anvendelse af brændstoffer med højst 0,5% svovl ved sejlads i alle andre farvande eller en effektiv rensning af røggassen på skibet. Der er derfor behov for pålidelige og enkle målemetoder til bestemmelse af svovlindholdet i både røggassen og i brændstoffet (f.eks. ved køb i fremmede havne) for at kunne leve op til disse krav. Det måleudstyr, der kræves af myndighederne i dag for at leve op til ISO standarden (ISO 8754) for svovlanalyse i bunkerolie, er imidlertid både dyrt og relativt kompliceret at anvende med brugeroplæring som forudsætning. I dette projekt ”Svovlanalyse af brændstoffer ved forgasning” søges disse to udfordringer imødekommet ved at udvikle et relativt simpelt og prisbilligt alternativ til ”state-of-the-art”.

Projektindhold

I projektet fokuseres der på kombination af viden fra forskningen på DTU Kemi indenfor rensning af røggaser fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg samt behovet for en enkel og praktisk måleteknik med hensyn til svovlindholdet i bunkerolie. Metoden og apparaturet skal nemt og sikkert kunne anvendes om bord på et skib med en simpel brugervejledning som eneste forudsætning. Dette søges imødekommet ved at opbygge apparaturet gennem kombination af eksisterende teknologier, der hver især enten allerede er godkendte til brug på skibe eller kendt fra andre tilstødende anvendelsesområder.

Forventede resultater

Det udviklede apparatur søges opbygget i udskiftelige moduler som kan imødekomme forskellige behov for nøjagtighed med hensyn til svovlindholdet i olien. Det vil derfor være muligt at bestemme svovlindhold langt under det nuværende skrappeste krav således at apparaturet er ”fremtidssikret”, hvis myndighederne skulle skærpe kravene yderligere.

Projektet omhandler teknologisk udvikling af en svovlanalysator prototype, som sandsynligvis kan patenteres. Derefter skal produktet certificeres til brug på skibe (og evt. andre steder) og markedsføres før det er klar til anskaffelse af brugerne, forventeligt før 2020 til en pris på under 25% af ISO standarden.

Danske Rederier, Pocket Guide on Ballast Water Management

Baggrund

Ballastvandskonventionen trådte i kraft den 8. september 2017 – 13 år efter vedtagelsen i IMO i 2004 – og den har været meget lang tid om at gennemgå de nationale godkendelsesprocesser. Konventionens regler har været diskuteret undervejs og der er gennemført flere justeringer til implementeringen som skal gennemføres i de kommende år. Der er derfor i shippingbranchen en vis usikkerhed på de gældende regler, ikke mindst efter at der på IMO’s Marine Environment Protection Committee mødet i begyndelsen af juli 2017 blev vedtaget nye ændringer.

Projekt

Der skal i projektet udvikles en lille og ikke mindst letforståelig vejledning til de ansvarlige besætningsmedlemmer ombord og andre involverede i rederierne, som en første forberedelse på at tage fat på et nyt og teknisk kompliceret område. Der vil komme omhyggelige, side- og teksttunge vejledninger fra klasseselskaberne og andre på Ballastvandskonventionen, men behovet for en mere umiddelbar første informationskilde har været tydeligt. Den lille blå bog om ballastvand indeholder både information om IMO’s Ballastvandskonvention og om USA’s nationale regler. Bogen indeholder også en checkliste til forberedelse af myndighedernes havnestatskontrol samt oversigt over hvilke håndbøger og certifikater, der skal være på plads om bord under de forskellige stadier af implementeringsprocessen.

Forventede resultater

Det er forventet at den lille blå bog om ballastvand vil få stor betydning for rederiernes succesfulde implementering af de nye krav på skibene. Den er lettilgængelig for officeren og er meget præcist formuleret i forhold til de nye krav samt hvor, hvornår og hvordan de skal implementeres.

Studenterforeningen Nul-Kryds, NTHS kongres 2018 i Danmark

Baggrund

I marts 2018 afholdes i Danmark den ugelange 71. NTHS kongres for 10 skibsingeniørstuderende fra hvert af de tekniske universiteter i de nordiske lande; København, Trondheim, Göteborg, Stockholm og Helsinki. Heraf navnet NTHS, “Nordiske Tekniske Højskolers Skibsbyggere”. Kongressen afholdes årligt på skift mellem de fem deltagende universiteters studenterforeninger, på DTU “Nul-Kryds”. Studenterorganisationerne på de respektive universiteter udvælger deres deltagere på baggrund af motiveret ansøgning, og det er således de fremmeste studerende og de med overskud til at tage en uge ud af semesteret der deltager på kongressen.

Projekt

Formålet med kongressen er at fremvise de fremmeste aktiviteter inden for det maritime fagområde i hele landet, samt inspirere hinanden på tværs af universiteter. Inspiration der spænder fra faglig erfaringsudveksling og “hands on” ved virksomhedsbesøg til fagudvikling og nytænkning på universitet.
Virksomhedsbesøgene er af stor faglig betydning for os studerende, da de bidrager til inspiration til det faglige arbejde på universitetet, men i høj grad også, fordi de virker til at sætte perspektiv og størrelsesforhold på de elementer og komponenter, der studeres i lærebøgerne og arbejdes med i studieprojekter. Sammenhængen opnås i høj grad ved besøg på eksisterende skibe, skibsværfter og udstyrsproducenter. Vigtigt for de studerende er også de bånd, der knyttes til de studerende i de andre lande. Det maritime studieområde på ingeniøruddannelserne er i Danmark ikke nær så stort som tidligere, og det at have en bredere kontaktflade bidrager kraftigt både til faglig udvikling og opretholdelse af et positivt studiemiljø. Skabte kontakter danner bund både for studieudveksling på tværs af de Nordiske Lande og siden også i arbejdslivet.

Forventede resultater

NTHS kongressen vil i Danmark fremvise fire hovedområder: Den maritime produktionsklynge. Værfter og havne i Nordjylland. I Esbjerg, udviklingen i offshore vindenergi og olieinstallationer. Den maritime klynge omkring Lindø i form af designkontorer, produktion og reparation. Slutteligt skibsredere, motorudvikler, forskningsfaciliteter og DTU i København.

MARTEC, Forprojekt – skoleskibet Danmark, OL togt 2020

Baggrund

I forbindelse med afviklingen af OL i Tokyo i 2020 arbejder MARTEC på at Skoleskibet DANMARKs togt nr. 107 skal gå til Tokyo. De olympiske lege er i stigende grad blevet en begivenhed, der anvendes til at styrke internationale relationer og erhvervssamarbejde. Skoleskibets tilstedeværelse, midt i Tokyo, vil give Danmark en unik position til at promovere Det Blå Danmark, dansk søfart og Danmark. De efterfølgende to togter vil med udgangspunkt fra Japan gå langs med USA’s vestkyst og derefter langs USA’s østkyst. Den Danske Maritime Fond bidrager med støtte med henblik på at gennemføre et forprojekt som skal bane vejen for at det samlede projekt kan virkeliggøres i 2020 og 2021.

Projekt

Målet med forprojektet er at udføre det arbejde der er nødvendigt for at kunne gennemføre hovedprojektet, således at skibet for en prominent position og passende opmærksomhed i Tokyo, og således at der kan gennemføres en lang række repræsentative arrangementer ombord i løbet af OL. Skoleskibet Danmark skal promovere det Blå Danmark og Danmark i henholdsvis Japan, på USA’s vestkyst og USA’s østkyst. Forprojektet omfatter planlægningsaktiviteter og rejser til Japan med henblik på at opbygge netværk og afklare de nødvendige foranstaltninger såsom ankerplads og leverandøraftaler.

Forventede resultater

MARTEC forventer at der ved afslutningen af forprojektet er etableret et solidt netværk, således at Det Blå Danmark, med Skoleskibet DANMARK som spydspids, promoveres globalt og i særdeleshed i Japan og i USA under OL og på de efterfølgende to togter.

SYVR (tidl. Survey Association), Digital Disruption

Baggrund

Når der sker en ulykke til søs kontakter rederiet sit forsikringsselskab, enten direkte eller via sin mægler. Forsikringsselskabet beslutter om der skal udpeges en besigtigelsesmand (Marine Surveyor). Da søulykker ofte sker i fjerne egne, kan det være en udfordring for forsikringsselskabet at finde en kompetent lokal besigtigelsesmand, som kan fortage synet af skaden.

Besigtigelsesindustrien er præget af stor konkurrence og med et udbud som overstiger efterspørgslen, samtidig med at kvaliteten og erfaringen blandt besigtigelsesmænd er meget svingende. På den anden side er antallet af marine ulykker for nedadgående. De nuværende markedsmekanismer er uigennemsigtige og ikke nødvendigvis drevet af kompetencer, der matcher opgaven. Alt dette gør, at industrien er moden for digitalisering ved at skabe en platform som vil medbringe nye muligheder for kunder og leverandører. Ansøger vil skabe en digital platform (med navnet ”SYVR”). Ved at skabe et globalt netværk af eksperter vil SYVR forandre hvordan marine forsikringsselskaber identificerer, indgår kontrakt med, og styrer besigtigelsesopgaver over hele verden.

Projekt

Projektet går ud på at udvikle en app fra prototype til en produktionsdygtig platform med en kunde og leverandør indgang. SYVR vil blive en markedsplads og et netværk, hvor besigtigelsesmænd over hele verdenen kan anmode om medlemskab. Medlemskabet vil blive afgjort ud fra kompetencer og erfaring og det er en åben platform, så alle, uanset hvem der er deres arbejdsgiver, vil kunne anmode om medlemskab. SYVR netværket vil hjælpe til at bryde de nuværende firma barriere og give de individuelle eksperter rundt om i verdenen adgang til markeder som de ikke har i dag.

Forventede resultater

Survey Association forventer ved afslutning af projektet at SYVR er gået fra en prototype til et udviklet produkt, der er parat til endelig etablering og åbning af platformen for det globale marine forsikringsmarked.

Projektet er fortsat i 2018 i projektet “Digital Disruption II” (link)

Danske Maritime m.fl., Maritim konference

Baggrund

Danske Rederier, CO-industri og Danske Maritime afholder en maritim konference på Christiansborg den 16. november 2017. Ligeledes med støtte fra Den Danske Maritime Fond har de tre parter med succes afholdt lignende konferencer i hhv. 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 og 2015.

Projekt

Konferencen har til hensigt at skabe positiv opmærksomhed om Det Blå Danmark i bred forstand – rederier, skibsværfter og producenter af maritimt udstyr m.v. Med konferencen er det ønsket at fastholde og øge det politiske fokus på branchen samt at vise, at Det Blå Danmark er en styrkeposition for Danmark med et stort vækst- og beskæftigelsespotentiale.
Med projektet skabes en platform, hvor erhvervets aktører kan møde relevante beslutningstagere og drøfte aktuelle problemstillinger. Projektet skal sætte fokus på og samle den danske maritime industri – både inden for sektoren, i den brede offentlighed og blandt beslutningstagere, ligesom det skal styrke den maritime industris profil og tage pulsen på implementeringen af anbefalingerne i rapporten fra Vækstteamet for Det Blå Danmark.
Ud over konferencen afholdes også et VIP-arrangement aftenen forinden med deltagelse af politikere, embedsmænd, konferencens talere, væsentlige aktører fra Det Blå Danmark mv.

Forventede resultater

Det forventes, at projektet vil resultere i en succesfuld konference og tilhørende VIP-arrangement, der bidrager til en øget kendskabsgrad til Det Blå Danmark og til erhvervets styrkepositioner og udviklingspotentiale blandt politikere og embedsmænd samt i offentligheden i øvrigt. Projektet giver desuden mulighed for at holde såvel politikere som erhverv op på de mange gode tanker, der er udtænkt i forbindelse med Vækstteamets arbejde, og den efterfølgende dialog.

Virsabi ApS, Mixed Reality i shipping

virsabimixedreality16x9

Baggrund

Med den rivende udvikling indenfor Virtual og Mixed Reality teknologierne står vi overfor en potentiel revolution af, hvordan vi interagerer med digitalt indhold. Dette vil have stor betydning for, hvordan digitale løsninger påvirker konkurrenceforholdene i den maritime sektor. Det forventes blandt andet, at Mixed Reality briller over tid vil erstatte alle de skærme, vi bruger i dag såsom computerskærme, tablets og smartphones. I stedet vil al nødvendig data via Mixed Reality briller blive eksponeret foran brugerens øjne baseret på den virkelighed brugeren befinder sig i. Brugeren kan have så mange skærme og data i synsfeltet, som der er behov for i situationen.

Projekt

Projektet handler om at undersøge og dokumentere mulighederne for anvendelse af Mixed Reality i den maritime sektor med henblik på at forbedre branchens internationale konkurrenceevne gennem øget produktivitet og HSE performance. Herudover kan det give branchen et teknologiløft, der kan påvirke omverdenens herunder potentielle leverandørers og medarbejderes opfattelse af branchen som innovativ. Det er håbet, at dette vil kunne gøre branchen mere attraktiv for den type nye medarbejdere, som branchen ønsker at tiltrække.
Projektet ledes af Virtual Reality firmaet Virsabi og er forankret i den maritime industri gennem projektets deltagere: Viking Supply Ships, MAN Diesel & Turbo samt Maritime Development Center.

Forventede resultater

Projektet vil resultere i en prototype baseret på Microsoft HoloLens. Denne skal demonstrere et eller flere brugsscenarier. Dertil udarbejdes en rapport, som dokumenterer de opsamlede data og konkrete anbefalinger til, hvorledes man kan etablere operationelle Mixed Reality løsninger, og hvorledes der kan tages hensyn til de fysiske vilkår i den maritime sektor. Prototype og øvrige materialer stilles frit til rådighed for aktørerne i den maritime sektor, og der vil blive afholdt et seminar og et antal workshops som afslutning på projektet.

 

IMG_0340

CBS, Forskningsprojekt ”Navigating Troubled Waters”

Baggrund

Store og uforudsigelige forandringer har præget shippingsektoren siden 2001. Asiatiske tigre og en kinesisk drage har drevet verdenshandlen til nye højder, mens teknologiske kvantespring har forandret hele verdens produktions- og kommunikationsapparat på mindre end 25 år. Læg dertil de seneste års finansielle og politiske udsving og uforudsigelighed og du har en verden, hvor alt virker i konstant opbrud.

Det opbrud har medført fragtrater, brændstof- og tonnagepriser, der svinger fra det ene hidtil uhørte yderpunkt til det andet og tilbage igen. Sådan en verden skal danske shippingselskaber navigere i og sætte en holdbar strategisk retning for. Et strategiarbejde, der i højere grad end tidligere kræver et stærkt ledelsesregime med tro på den satte kurs, men hvor det er lige så vigtigt at have hånden konstant hvilende på styrpinden, ved et pludseligt behov for at søge mod nye horisonter.

Projekt

Med forskningsprojektet om ledelsesregimer i dansk shipping vil vi kortlægge og analysere fire udvalgte danske rederiers strategiske svar på de ovenstående forandringer. I dette projekt vil vi gå tæt på nøgleaktører fra de fire cases og gennem interviews og samtaler analysere deres baggrunde og specifikke roller i forskellige ledelsesregimers tilsynekomst, storhed og fald.

Forventede resultater

Projektets formål er at skabe en dybt forankret indsigt i rederiernes strategiske forandringer i en tid præget af såvel interne som eksterne forandringer. En sådan indsigt kan hjælpe os med at klæde fremtidens nøgleaktører på til de udfordringer som venter.

 

 

Lindemann Marine Products, MPS BIO stop leak additive

Baggrund

Bionedbrydelige smøremidler oplever betydelig vækst i Europa, USA og Canada. IMO (International Maritime Organization) MARPOL-konventionen fastslår, at fartøjet er forpligtet til at rapportere enhver observeret forurening til søs. Skibsførere bør være meget bevidste om olielækage, da det bliver mere og mere risikabelt ikke at rapportere utilsigtede udslip. De ikke-rapporterede olieudslip kan resultere i store bøder og fængselsstraf.

I 2013 har USA’s Environmental Protection Agency (EPA) udstedt det nye regelsæt Vessels General Permit (VGP) for alle fartøjer, der kommer ind i USA-farvande. Fra 2013 skal alle fartøjer, der er omfattet af VGP, bruge bio-nedbrydelige olietyper i systemer med direkte kontakt til havet. Alle store olieraffineringsvirksomheder, der er i traditionel smøremiddelvirksomhed, leverer også bionedbrydelige smøremidler til marine industri. Der er også en del mindre virksomheder, der kun er fokuseret på forskning og udvikling af bio-smøremidler. Forøgelsen af tilbuddet om bio-olier vil på længere sigt gøre udvalg af bio-nedbrydelige produkter bredere, mere tilgængelige og billigere.

Tætningsproducenter laver store investereringer i udvikling og fremme af tætninger og systemer, som er kompatible med bio-nedbrydelige olier, hvilket også vil øge efterspørgslen på bio-nedbrydelige smøremidler.

Projekt

Lindemann vil indgår i et samarbejde med danske videns institutioner med formål på at udvikle en effektiv bio-nedbrydelige anti-lækage additiv.

Forventede resultater

Lindemanns bio-nedbrydelig MPS produkt vil have alle fordele af de traditionelle MPS produkter, men vil også være bio-nedbrydelig, uden hverken at være toksisk eller bio-akkumulerende. Dette nye MPS produkt vil give Lindemann en mulighed at konkurrere på lige vilkår med konkurrerende anti-lækage løsninger på det amerikanske og canadiske marked.