­

Rainmaking Innovation, Maritime Innovation Hub

muusfoto_IMG_2566

Baggrund

Globalt findes en række samarbejder mellem iværksættere og etablerede maritime virksomheder. Men det danske maritime miljø har ikke en platform, der samler disse samarbejder og giver en fælles indgang til nye medspillere. Der er imidlertid en række virksomheder, myndigheder og brancheorganisationer, som har digital omstilling på agendaen. Disse kan have vanskeligt ved at fokusere på eksperimentelle innovationsprojekter, som ikke har umiddelbar værdi for kerneforretningen og brugerne.

Projekt

Etablering af Maritime Innovation Hub (MIH) bliver et selvstændigt fysisk fællesskab i innovationsmiljøet Rainmaking Pier47 på Langelinie Allé i København. Udover at forbinde etablerede maritime virksomheder og startups i Danmark, vil MIH indgå i netværk med lignende miljøer internationalt. En kerneaktivitet vil blive events, der indkredser værktøjer og løsninger, der er relevante for maritim digitalisering og innovation. Hub’en skal facilitere vidensdeling mellem industriledere og iværksættere og desuden pege på nye krydsflader mellem det maritime og andre sektorer. For at give plads til uprøvede digitale udviklingsprojekter vil MIH rumme 20 talentpladser. Disse gives til iværksættere såvel som innovatører fra maritime virksomheder. Ansøgere til pladserne bliver vurderet efter den teknologiske og forretningsmæssige nyskabelse i deres projekt. MIH vil trække på Rainmakings maritime team og får yderligere en dedikeret daglig leder. Denne har fokus på at tegne MIH eksternt og skabe et community mellem hub-deltagerne.

Forventede resultater

MIH skal i løbet af sit første år blive en motor for det maritime innovationsmiljø, dvs. at miljøet samler den maritime talentmasse og engagerer alle relevante offentlige og private stakeholders med danske iværksættere. Dertil kommer bredt engagement i den maritime industri i samlende events og positionering af det danske maritime miljø i internationale sammenhæng. Det vurderes at betydningen for dansk maritim industri er en acceleration af en nødvendig udvikling for den danske maritime industri og en samlet set stærkere positionering i global sammenhæng.

Link til Rainmaking Pier 47 hjemmeside: http://pier47.rainmaking.io/

C-Log IVS, Cloudbaseret certifikathåndtering

C-Log

Baggrund

Søfartsindustrien står over for øgede compliance-krav, som eksempelvis den kommende persondataforordning fra EU (GDPR). Compliance-kravene kommer udover den lange række af regler og lovgivning, som industrien allerede i dag skal overholde. Én af de eksisterende regler er, at skibsbesætninger skal kunne fremvise certifikater på uddannelse. I dag opbevares certifikater på print og ikke i fuldt valideret, digital form, men der er en stor usikkerhed forbundet med denne håndtering. Det kan ikke blot skabe et usikkert arbejdsmiljø; det kan også hurtigt blive meget økonomisk kostbart for rederiet ikke at have styr på compliance.

Projekt

C-Logs overordnede idé er at udvikle et system og en platform, der hjælper private maritime virksomheder med at overholde det stigende antal regler og love inden for den internationale søfartsindustri. Mere konkret vil C-Log adressere udfordringerne omkring usikker certifikathåndtering, hvilket bl.a. vil stabilisere driften og mindske omkostningerne i private maritime virksomheder. Det vil ske gennem udvikling af en digital, cloudbaseret platform til sikker håndtering af certifikater. Datahåndtering sker krypteret, logged og valideret gennem et API setup og baseres bl.a. på blockchain-teknologi. Helt specifikt håndterer C-Log valideringen af certifikat-data og muliggør for såvel den enkelte søfarende som rederier og crew-management selskaber at opbevare, tilgå, kontrollere, validere og administrere lovpligtige, personfølsomme certifikater i et systemdesign, som er både simpelt og sikkert. C-Log giver den enkelte person central-kontrol over adgang til personlig data, herunder deling af identitet, ikke-personfølsomme samt personfølsomme oplysninger med virksomheder direkte og indirekte med interessenter ved eksempelvis subcontracting. Systemets høje sikkerhed imødekommer fremtidige, øgede compliance-krav, som eksempelvis GDPR, ved at bruge blockchain-teknologi.

Forventede resultater

Efter en 6 måneders projektperiode forventer C-Log at være gået fra prototype til første kommercielle version. Visionen er ambitiøs, og funktionalitet og systemet udvikles i samarbejde med flere partnere på tværs af den maritime sektor. Det er C-Logs ambition at udbrede systemet på internationalt plan.

TEC, Innovation camp 2018

TEC billede 2

Baggrund

Innovation Camp tilbyder dygtige og engagerede elever et særligt tilrettelagt talentforløb, som tager afsæt i deres specifikke faglighed, og som udvikler elevernes kompetencer inden for kreativitet, teknisk innovation og entrepreneurskab. Fokus er på tværfaglighed og innovationskraft. Der deltager elever fra såvel erhvervsskolerne EUC Syd, NEXT Uddannelse København og Technical Education Copenhagen, samt  studerende fra SIMAC og fra Københavns Erhvervsakademi.

Projekt

Innovation Camp er målrettet talentfulde elever, lærlinge og studerende i et såkaldt Centres of Excellence forløb på 5 dage, der foregår på Bornholm i uge 24, 2018 samtidigt med at Folkemødet i Allinge afholdes.

Innovationsforløbet tilrettelægges således, at elever og studerende undervejs vejledes og inspireres af repræsentanter fra den maritime industri, som ligeledes deltager i vurdering af elevernes svar på den maritimt tonede brændende platform – i form af et konkret produkt/løsning og præsentation. Den brændende platform tager udgangspunkt i de digitale udfordringer, som den maritime industri står over for. Milepæle i talentforløbet er:

  • Idégenerering og idéudvælgelse: Den brændende platform sætter Innovation Camp i gang, og der arbejdes løbende i ”det kreative og innovative rum”.
  • Fremlæggelse og omverdensanalyse: Virksomhedsrepræsentanter fra den maritime Industri giver feedback på elevernes ideer.
  • “Det entreprenante rum”: Elever udarbejder og afprøver Mock-up modeller.
  • Planlægning og formidling: Eleverne arbejder med branding, markedsføring og præsentation af produkt/løsning med henblik på fremlæggelse og vurdering.
  • Afslutning: Vinderidé kåres på Det Blå Danmarks fællesstand på Folkemødet, Postbåden Peter i Allinge.

Forventede resultater

Elever og studerende vil få et indgående kendskab til arbejde med innovationsværktøjer og vil få styrket deres generelle innovationskompetencer, dvs. at være kreativ, kunne samarbejde, kunne handle, navigere og kommunikere. Det forventes, at flere elever vil se muligheden for en maritim karriere, og at en maritim Innovation Camp kan give et spin off i forhold til øget fokus på erhvervsuddannelser, akademiuddannelser, og maskinmesteruddannelsen. 

 

Stiftelsen Georg Stages Minde, Undervisningsfilm

20160509-0908

Baggrund

Hvert år bliver 63 unge mennesker optaget på skoleskibet Georg Stage, hvor de efter endt forløb kan kalde sig ubefarne skibsassistenter. Størstedelen af eleverne er fra Danmark, men der optages ligeledes seks elever fra Grønland. Tendensen for de grønlandske elever er dog at de har vanskeligere ved at gennemføre uddannelsen. Mange dumper midtvejsprøverne, hvilket medfører at de kommer bagud i deres pensum, og kun akkurat består deres eksamener til sidst. Vanskelighederne er stærkt forbundet med de kulturelle og sproglige barrierer som er udgangspunktet for de grønlandske elever når de træder ombord på et dansk skib. De grønlandske elever har ingen forudsætning for at skelne mellem almindelig dansk og skibssprog, og er med til at undergrave deres gåpåmod, når forståelsen for dette mangler.

Projekt

Projektets hovedaktivitet er at lave en 60 min. undervisningsfilm til de grønlandske elever, hvor de introduceres til livet ombord, uddannelsen og det danske, maritime sprog. Formidlingen i filmen skal foregå på grønlandsk af en tidligere grønlandsk elev, som desuden skal fungere som en rollemodel for de nye, grønlandske elever. Projektet formål er at højne elevernes maritime og sproglige forudsætninger forud for uddannelsen, så de på den måde bedre kan følge med i undervisningen, og dermed forbedre deres resultater under uddannelsen. Undervisningsfilmen vil desuden blive tilgængelig til brug for andre maritime uddannelser.

Forventede resultater

Ved projektets gennemførelse forventes at de grønlandske elever får en bedre start på opholdet og en bedre forudfattet indstilling til skolen og opholdet ombord. De grønlandske elever vil få et lille forspring til de andre ved togtets begyndelse, og de kan på den måde i højere grad få mulighed for at træde i karakter og tage en lederrolle på sig. Derudover forventes det, at niveauet for de grønlandske elevers præstationer øges, og at det på længere sigt vil medføre flere dygtige, grønlandske søfolk i handelsflåden.

 

MASH Energy, Termokemisk testcenter

Flow_chart_Termokemiske_Processer

Baggrund

Danske redere forsøger hver dag at navigere rummet mellem lovgivning om emissioner og forbrug af naturressourcer på den ene side og driftsmæssig rentabilitet på den anden. Regler omkring svovlindhold i udstødningsgas, mikroorganismer i ballastvand og kemikalier er blot få eksempler på det væld af krav, der skal imødekommes. For at løse disse udfordringer ser man mod de maritime teknologileverandører, der i Danmark har en uhørt stor indsigt i forskellige teknologiske løsninger. Hos DTU spin-out virksomheden MASH Energy (tidligere MASH Biotech), har man imidlertid konstateret, at den maritime industri generelt har overset en hel klasse af teknologier kaldet termokemiske processer – herunder eksempelvis pyrolyseteknologien. Med disse teknologier kan man på kosteffektiv vis producere bæredygtige, alternative løsninger til mange af de udfordringer sektoren står over for. Et eksempel på dette er, at man ved hjælp af disse processer kan producere billige, men effektive katalysatorer til røggasrensning fra æggeskaller.

Projekt

Projektets hovedmål er at etablere et testcenter for termokemiske processer, der skal udforske forskellige løsninger, der tager udgangspunkt i biomasse/affald – eksempelvis katalysatorer fra æggeskaller. I testcentret afdækkes den tekniske duelighed for løsningen, men fokus vil i lige så høj grad ligge på det økonomiske potentiale for idéen. Den tekniske udforskning vil blive udført i en nybygget testreaktor, der bygger på den unikke procesviden hos MASH Energy. Reaktoren vil blive udviklet og bygget i samarbejde med DTU, der også vil levere talentfulde studerende til at udforske de kommercielle muligheder i hver løsningsidé. Denne kommercielle udforskning vil foregå i tæt dialog med maritime virksomheder, i håbet om, at disse vil kunne bringe lovende idéer hele vejen til markedet.

Forventede resultater

MASH Energy forventer, at der ved afslutning af projektet er identificeret og valideret en række forskellige teknisk og kommercielt attraktive løsninger, der tager udgangspunkt i en termokemisk proces. Ydermere er det målet ved afslutningen af projektet at have indledt en konkret dialog med kunde- og/eller partnervirksomheder i branchen, der har interesse i at få bragt løsningerne til markedet. Endelig vil der ved projektets afslutning være et testcenter klar, der forløbende kan udforske nye kommercielle og tekniske områder for brugen af den termokemiske teknologi.

 

 Ældre_termokemisk_procesanlæg_DTU

Ældre termokemisk procesanlæg DTU

Hydrofoss, Udvikling af vakuumfordamper

Baggrund

Der er et stigende behov for ferskvandsgeneratorer med en mere energieffektiv ferskvandsproduktion. Dette skyldes primært en reduktion i mængden af overskudsvarme fra maskinrumsanlæg/hovedmotor – en reduktion som direkte kan relateres til de seneste års intensive energioptimeringer af maskinsystemerne på skibene for at opnå en brændstofbesparelse og i sidste ende også en CO2 reduktion.

Projekt

Hydrofoss ønsker at igangsætte videreudvikling af virksomhedens eksisterende Single Stage ferskvandsgenerator-design (FWG) til en Multi Stage FWG. En Single Stage FWG består af én fordampersektion samt én kondensersektion, og i en Multi Stage FWG er det en serie af disse sektioner. I et Multi Stage løsning kan man reducere varmetilførslen og opnå en besparelse på op til 75% sammenlignet med en Single Stage FWG.

Hydrofoss kan som de eneste i verden tilbyde en FWG, hvor der ikke tilsættes nogen form for kemikalier. Saltet fjernes når et indbygget ultralydsystem (ScaleGuard®) aktiveres i 2 – 3 minutter hver time. På den måde løsnes saltet fra fordampersektionen og skylles efterfølgende ud af FWG’en sammen med brinen. Så ud over reduktionen i tilført varmemængde er der også en direkte besparelse i forhold til kemikalier, plus systemet kræver næsten ingen vedligehold.

Forventede resultater

Udviklingsforløbet vil resultere i en optimering af eksisterende flowplader, så de kommer til at opfylde designkriterierne for Multi Stage anlægget. Herefter opbygges vakuumkredse i eget testanlæg. Når disse to delmål er afsluttet, vil virksomheden opbygge et 3 Stage FWG testanlæg med nyeste generation af flowplader og 3 Stage vakuumkreds og indregulere således at vakuum og mætningstemperaturer for de enkelte Stages, damp flow, brine flow og saltvands flow er tilpasset hinanden optimalt – derved opnås højeste virkningsgrad. Fjerde og sidste delmål er en fuld skala test og dermed konstruktion af komplet 5 Stage anlæg med integreret ScaleGuard®.

Studieophold i udlandet

Baggrund

Fonden offentliggjorde den 11. januar 2016 en pressemeddelelse om nye initiativer, som Fonden ønsker at støtte indenfor det uddannelsesmæssige område i 2016 og 2017. Et af de seks initiativer omfatter økonomisk støtte til studie- og praktikophold for studerende på masterniveau med maritim vinkel.

Projekt

Fonden har i 2017 givet støtte til tre sådanne studieophold:

5 måneders ophold i Oslo (jurastuderende, der ønsker at studere søret), efterår 2017

5 måneders ophold i Rotterdam (jurastuderende, der ønsker at studere søret), forår 2018

4 måneders ophold i London (DTU studerende, der skal tilbringe tiden som forskningsassistent i London), forår 2018

Forventede resultater

De studerende får en international vinkel og internationale kontakter, som på sigt vil være til gavn for Det Blå Danmark.

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik; medstrømstilpassende skibspropel (“Wake Pitching Propeller”)

Baggrund

En traditionel skibspropel opererer bag skibet og dermed i skibets medstrømningsfelt. Det medfører at vandindstrømningen til propellen varierer over propeldisken. Operationsforholdene for propelbladene varierer dermed med bladets position i medstrømningsfeltet og propelbladene operer dermed ikke altid i deres designpunkt. Dette giver nogle uønskede dynamiske effekter såsom vibrationer, kavitation, trykimpulser og støj. For at kompensere for disse dynamiske effekter designes propellen mere konservativt, som et kompromis med hensyn til overstående effekter, hvilket giver en lavere virkningsgrad for propellen.
Modsat en traditionel skibspropel er en ”Wake Pitching Propeller” en skibspropel, som er i stand til at tilpasse bladenes stigning/pitch individuelt i løbet af en rotation for at kompensere for den varierende vandindstrømning. Dermed kan de dynamiske effekter mindskes og propellen kan designes til at have en højere virkningsgrad. Wake pitching propelleren findes ikke på markedet i dag og har kun været sparsomt undersøgt i forskningsmiljøet.

Projekt

Projektet består i at teste en wake pitching propeller prototype i modelskala. Dette gøres for at evaluere og validere konceptet for wake pitching propelleren samt de udviklede computermodeller for udregning af hydrodynamikken omkring propellen. Der skal laves åbenvandsforsøg og selvfremdrivningsforsøg med modelpropellen hvor bladenes stigning/pitch ændres individuelt på forskellig vis og hvor bladene har fast stigning/pitch. For at kunne lave disse forsøg skal der laves et skibskrog i modelskala, som der laves modstandsforsøg med, samt måling af skibsskrogets medstrømningsfelt. Baseret på disse forsøg designes der to sæt propelblade. Det ene sæt designes på traditionel vis og det andet sæt designes til en wake pitching propeller. Begge sæt af propelbladene testes i åbenvandsforsøg og selvfremdrivningsforsøg.

Forventede resultater

Resultaterne fra åbenvandsforsøgene og selvfremdrivningsforsøgene bruges til at evaluere om wake pitching propellen er mere effektiv end en traditionel propel og dermed validere wake pitching propeller konceptet. Herudover bruges forsøgsresultaterne til at validere computermodellerne. Ved validering af computermodellerne kan disse bruges til at designe wake pitching propellen i fuld størrelse inkluderende aktuatorsystemet for stignings/pitch-ændringen. Det forventes at resultaterne offentliggøres i mindst to journal publikationer.
WPP propel

Udklip

Danske Rederier, Konsulentrapport – covered bonds

Baggrund

Skibe har siden etableringen af EUs kapitalkravsdirektiv (CRD) i 2005 kunnet indgå som sikkerhed for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO). Skibe er i dag eksplicit nævnt i kapitalkravsforordningen (CRR) art. 129 (g). Den status drøftes aktuelt i EU, idet særligt dele af Europaparlamentet har peget på, at skibe er mere usikre end ejendomme, og derfor ikke bør behandles på samme måde. Skibsfinansiering baseret på skibsobligationer er et velkendt instrument i den danske maritime klynge, og en udbredt anvendelse af instrumentet i Europa vil også være til danske rederiers fordel, da det generelt vil kunne gøre lån til skibe billigere.

Projekt

Der er søgt om støtte til udarbejdelse af ” Report on covered bond market in the ship financing industry”. Rapporten vil beskrive skibsfinansieringsmarkedet og den potentielle virkning af en ændring af skibsobligationers status i kapitalkravsforordningen.

Forventede resultater

Rapporten skal danne basis for erhvervets dialog med danske og europæiske beslutningstagere, hvor forventningen er, at rapporten kan medvirke til, at beslutninger om skibsobligationers stilling tages på et faktabaseret grundlag.

 

Udklip

CBS Maritime, the Maritime Industry in 2030

billede_programforside

Baggrund

The Maritime Industry 2030 er navnet på kick-off konferencen, der markerer lanceringen af Maritime Research Alliance. Alliancen er et forskningsnetværk igangsat af de maritime vidensmiljøer på fem danske universiteter (Aalborg Universitet; Danmarks Tekniske Universitet; Copenhagen Business School; Københavns Universitet og Syddansk Universitet) med det formål at fremme tværvidenskabelig forskning, udvikling og innovation i løsningen af den maritime sektors udfordringer og behov, som ikke mindst med den hastigt voksende digitalisering bliver stadigt mere komplekse. Ved at koordinere og samarbejde i “Maritime Research Alliance” ønsker de fem universiteter at skabe et fælles fundament, der kan understøtte den fortsatte udvikling af ny og praksisrelevant viden og kompetence til løsning af virksomheds- og samfundsudfordringer (fx værdiskabelse, beskæftigelse, klima og miljø, sikkerhed og sundhed) samt styrkelse af danske virksomheders internationale konkurrenceevne inden for det maritime område.

Projekt

Konferencen afholdes over to dage og vil finde sted i ”Kilen” på Copenhagen Business School (CBS), Kilevej 14A på Frederiksberg, i dagene 5.-6. februar 2018. Tematisk tager konferencen udgangspunkt i de centrale udfordringer og policy-anbefalinger, som især Vækstteam for det Blå Danmark, Forsk 2025 og Blue InnoShip alle har identificeret, herunder særligt digitalisering i krydsfeltet mellem teknologi; forretning, organisation og strategi; samt governance, jura og regulering.

Forventede Resultater

Konferencen The Maritime Industry 2030 er det indledende skridt på vejen til øget tværgående forskningssamarbejde. Som første konkrete opfølgning på konferencen vil man producere en engelsksproget rapport indeholdende:

• Opsummering af de senere års væsentligste aktuelle maritime policy-anbefalinger.
• Anbefalinger til konkrete nye tværgående maritime forskningsprojekter ved de danske universiteter.
• Overvejelser om forskningsproces og deling/spredning af den opnåede viden, herunder etablering og styring af tværvidenskabelige forskningsteams, involvering af de maritime erhverv i processen samt omsætning af forskningsresultater i praksis.

Rapporten vil udgøre et godt grundlag for initiering af nye forskningsinitiativer, herunder nationale og internationale projekter, og indgå i synliggørelsen af ”Maritime Research Alliance” i Danmark og udlandet.

Initiativet et taget af de fem universiteter i fællesskab, men det er ønsket på sigt at inddrage de maritime skoler og øvrige relevante vidensmiljøer i samarbejdet.