­

MDC, World Maritime Technology Conference 2022

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Baggrund

MDC ønsker – i samarbejde med Skibsteknisk Selskabs Fond – at være med til at afholde en af de vigtigste konferencer inden for maritim teknologi, nemlig World Maritime Technology Conference 2022. Konferencen tiltrækker bl.a. deltagere fra det internationale skibstekniske miljø, og det vil være første gang, konferencen lægges i København.

Projekt

Konferencen skal være til gavn for hele den globale maritime sektor samtidig med at der til individuelle organisationer og disses medlemmer tilbydes et forum til gensidig udveksling, udvikling og implementering af særlige initiativer inden for sektoren, og dermed også til Det Blå Danmark.

Forventede resultater

Formålet med konferencen er bl.a. at være med til at udbrede kendskabet til ny maritim teknologi på verdensplan gennem planlægning og afholdelse af konferencen i 2022, og der forventes i omegnen af 800 deltagere. Konferencen vil danne platform for den nyeste viden, og forventes, at demonstrere det nyeste indenfor maritim teknologi, når verdens ledende interessenter mødes.

Se press release her: Press release

MARCOD, Maritim lærlingekoordinator

Billede 1Billede 2

Baggrund

MARCOD er i dag administrator for en velfungerende lærlingeordning, der er finansieret af de deltagende virksomheder. Lærlingeordningen har nået sin fulde kapacitet, og grundet yderligere interesse i den nordjyske maritime branche blev endnu en lærlingekoordinator ansat feb. 2016. Denne ordning er endnu ikke fuldt virksomhedsfinansieret, men der findes et yderligere potentiale blandt de maritime virksomheder, hvor udfordringen med kvalificeret arbejdskraft og uddannelse ønskes adresseret.

Projekt

Det igangsatte projekt fortsættes med midler fra Den Danske Maritime Fond og indsatsen koncentreres fortsat om støtte virksomhedernes arbejde med lærlinge og uddannelse. Der skal i den forbindelse rekrutteres flere virksomheder, der har behov for støtte og administration af lærlinge. Flere virksomheder har udtrykt ønske om hjælp til særlige rotationsordninger, hvor lærlinge tilbydes faglige ophold i andre virksomheder. Det har betydning for især mindre virksomheder, der har svært ved at opfylde kravene til indholdet på uddannelsen. Herudover skal projektet fortsat brande og synliggøre job- og uddannelsesmuligheder i Det blå Danmark.

Forventede resultater

Som nordjysk regionalt maritimt videns- og brancheudviklingscenter er det MARCOD’s formål at understøtte økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet blandt de små og mellemstore maritime virksomheder i Nordjylland. Projektets indsats forventes at tilføje branchen yderligere 20 lærlinge i projektperioden og heriblandt et antal rotationsordninger. Målet er desuden, at ordningen skal være fuldt virksomhedsfinansieret med et tilstrækkeligt antal deltagende virksomheder.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brandstrategi for autonome færger

Baggrund

Autonomi for skibe er på vej. I Norge er flere projekter på vej og i Danmark har Søfartsstyrelsen fået til opgave at undersøge mulighederne. Derfor overvejer flere rederier, hvilke perspektiver og barrierer autonomi rummer. På trods af, at der ikke forventes fuldt autonome skibe inden for de nærmeste år er interessen for at undersøge vejen dertil stor. For små skibe er det afgørende at kunne opnå driftsbesparelser, og den vigtigste kilde hertil er at reducere besætningens størrelse. Rederiet Færgen ønsker at udvikle en indenrigs, batteridrevet færge, hvor målet er at gøre færgen delvist autonom, betjent af et enkelt besætningsmedlem. Spørgsmålet er, hvordan det forholder sig med brandsikkerheden på et sådant skib ved delvis eller fuld autonomi? Hvordan kan et enkelt besætningsmedlem overvåge driften, håndtere krisesituationer og koordinere evakuering af passagererne? Og hvordan gøres passagerne mere selvhjulpne i en krisesituation? Her er behov for at nytænke brandstrategierne for dette og lignende skibe.

Projekt

Projektet er et demonstrationsprojekt, som skal give et grundlag for en brandstrategi for helt eller delvist autonome småfærger i Danmark, hvor teknologi og human factors integreres. Det munder ud i såvel tekniske anbefalinger som anbefalinger til træning og rekruttering. Projektet skal desuden indgå som baggrundsmateriale for Søfartsstyrelsens arbejde med autonome skibe og andre danske projekter inden for autonome skibe. Det er således målet at understøtte en brandsikker overgang til hel eller delvis autonomi.

Forventede resultater

Projektet har 4 leverancer:
1. En samlet vurdering af ”technical readiness” for autonome småfærger i Danmark på baggrund af studier af brande i andre autonome transportmidler.
2. Fastlæggelse af brandtekniske designkrav for autonome småfærger på baggrund af analyse af skibets general arrangement samt aktiv brandteknologi (detektering, slukning, evakuering).
3. Analyse af menneskelige faktorer: optimering af mønstring og evakuering af semiautomatiserede passagerskibe/færge; anbefalinger til fremtidig rekruttering af besætning samt analyse af oplevet sikkerhed.
4. Ny brandstrategi: En holistisk brandstrategi der involverer general arrangement, teknologi samt human factors og derigennem gør brandsikkerhed til et fremtidigt designelement for skibstypen.

MDC, Fremtidsværksted for maritime uddannelser

fremtidsværksted

Baggrund

Søfarten er under hastig forandring. Vi er på tærsklen til implementering af nye digitale løsninger og forretningsmodeller som forbedrede kommunikationssystemer, sensor teknologi, automatik, robotter og ikke mindst autonome systemer. Den søfarende er central for denne omstilling. På den ene side er der strikse krav til uddannelse og certificering fra både kunder og myndigheder, herunder de kvalifikations- og uddannelseskrav som STCW konventionen stiller til skibsførere, officerer og vagthavende personale på søgående handelsskibe. Eller kundekrav fra f.eks. afskibere af olieprodukter. På den anden side har vi den tekniske udvikling, der sætter krav til nye kompetencer og færdigheder, som ikke nødvendigvis er forankret i de før nævnte krav.

Projekt

Fremtidsværkstedet vil give bud på kompetencekravene til fremtidens søfarende, hvad enten de befinder sig ombord på skibene eller måske fjernovervåger fra land. Fremtidsværkstedet vil involvere eksperter og fagpersoner med indsigt i skibsdrift, forandringsledelse, kompetenceudvikling og teknologi. Fremtidsværkstedet vil blive professionelt faciliteret i løbet af en enkelt dag for at opnå den bedste effekt. Fremtidsværkstedet vil blive afholdt i Svendborg d. 24. januar 2018, umiddelbart før MARCOMP konferencen, således at der vil være en konkret afrapportering for et relevant publikum, så der sikres maksimal effekt af arbejdet.

Forventede resultater

Som direkte springbræt fra Fremtidsværkstedet, holder deltagerne indlæg med deres overvejelser, konklusioner og anbefalinger på MARCOMP konferencen d. 25. januar 2018. Der udarbejdes ligeledes mindst artikler de maritime fagblade. Materialet gøres ligeledes tilgængeligt på www.mdc.center som et summary, som kan bruges af interessenter, herunder offentlige myndigheder, undervisningsinstitutioner, træningscentre, rederier og organisationer i debatten samt i videre projektaktiviteter omkring fremtidens kompetencer. Efter afrapportering på MARCOMP forventes det at flere aktører bliver flere inspireret af resultaterne til det videre arbejde. F.eks. kan kompetencespørgsmålet inddrages tidligt i arbejdet med f.eks. autonome skibe og øget digitalisering. Projekterne får herved fokus på at indarbejde kompetencer og den menneskelige faktor. Desuden får myndigheder og maritime uddannelsesinstitutioner inspiration omkring nye forhold vedr. indførelse af digital teknologi i skibene. Dette kan inspirere arbejdet med udvikling af de danske uddannelser – og på sigt få indflydelse på udformningen af internationale konventioner på området.

 

Portchain, Berth Optimization Engine

Portchain_billede

Baggrund

Portchain er et dansk startup med fokus på at forbedre koordineringen af havneanløb for containerskibe, med fokus på at gøre processen mere effektiv for rederier, terminaler, skibsagenter, havnemyndigheder, samt service providers (NSPer). For en containerterminal er det essentielt at udnytte sine ressourcer bedst muligt. En af de vigtigste ressourcer er kajpladsen, som er begrænset, og derfor spiller en nøglerolle for en terminals samlede kapacitet. I dag foregår en stor del af planlægningen manuelt, hvilket gør det umuligt at have overblik over alle implikationerne ved forskellige beslutninger.Portchain har udviklet en optimeringsmotor der kan støtte terminalplanlæggere i at optimere deres ressourcer.

Projekt

Formålet med projektet er at videreudvikle optimeringsmotoren, således at produktet kan kommercialiseres og fungere i en operationel hverdag for en terminal.

Forventede resultater

Det forventes at færdigudvikle første version af softwaren til et niveau, hvor det kan benyttes live af en planlægger til at forbedre udnyttelsen af terminalen.

 

SDU, Vibrationer i store containerskibe

IMG_4055

 

Baggrund

Dagens største containerskibe er enorme konstruktioner på op til 400m i længden bygget i ca. 50.000 tons stål. Med så meget stål skulle man tro, at et containerskib er en stiv konstruktion. Det er imidlertid ikke tilfældet, når værfter og redere ”går til stålet” for at bringe stålvægten og dermed byggeomkostningen af skibet ned. Dette indebærer udpræget brug af højstyrkestål, hvilket giver en stærk, men også relativt fleksibel skrogkonstruktion. Interaktionen mellem havets bølger og et fleksibelt skib er vanskelig at beskrive teoretisk, og både på designstadiet og under drift er det en udfordring af forudse, hvordan selve skrogstrukturen opfører sig under bølgepåvirkninger. Når de store skibe sejler i bølger, vil bølgernes påvirkning af skibet forårsage vibrationer i skrogkonstruktionen. Vibrationerne kan både påvirke skroget ved øget udmattelse af strukturen og lasten ved at påvirke containerstakken med øgede accelerationsniveauer. Begge dele er uhensigtsmæssigt, og der er i det hele taget behov for øget viden om store skibes opførsel i bølger.

Projekt

I forbindelse med projektet vil flere forskellige store containerskibe blive udstyret med bevægelsessensorer i hele skibets længde. Når alle målingerne fra ét skib sammenholdes og analyseres ved en metode kaldet OMA (Operational Modal Analysis) kan man bestemme skrogets deformation, fastlægge de dominerende svingningsformer (fx torsion). I projektet bestemmes de relevante egenfrekvenser og ikke mindst dæmpningen for de relevante svingningsformer. Dæmpning er et tal på hvor hurtigt vibrationer dør ud efter at fx en bølgepåvirkning har startet en vibration i skroget. Desuden kan man ved at inkludere operationelle data (kurs, hastighed og vejr) i analysen klarlægge, i hvilke driftssituationer uønskede skrogvibrationer opstår.

Forventede resultater

Systemet måler ved en temmelig høj frekvens, så der vil blive genereret en stor mængde data, der skal analyseres. Værktøjer til OMA findes allerede i dag, men det forventes at projektet dels skal resultere i en databasestruktur og et værktøj, der kan håndtere de store mængder af data, der genereres fra skibene og foretage automatisk OMA. Når et sådant værktøj er udviklet vil den egentlige dataanalyse gå i gang. De vigtigste resultater af selve analysen vil omfatte dæmpningen af systemet (skib, bølger og containerstakke i kombination) samt viden om, hvilke skrogdeformationer, der er dominerende for store containerskibe. Desuden vil resultaterne, når de kombineres med data for de samtidige operationelle parametre kunne give reder og designer af skibe vigtig information, som både kan bruges i den daglige drift og til design af fremtidige skibe.

EUC Nord, ”Det maritime virkelighedstro læringsmiljø”

EUCNORD_Haandbaeksvej_maritim_installation

Baggrund

Den maritime klynge i Nordjylland vokser kraftigt i disse år og har løbende brug for mere uddannet arbejdskraft – bl.a. elektrikere, skibsmontører, smede osv. Det er derfor vigtigt at sikre, at den rigtige arbejdskraft bliver uddannet i Nordjylland, fremfor et andet sted i landet. På erhvervsskolen EUC Nord i Frederikshavn/Hjørring, hvor man uddanner elektrikerne, skibsmontører og smede, har man en ambition om at blive den førende skole indenfor de maritime uddannelser. Det kræver bl.a. et optimalt uddannelsesmiljø, hvor elever kan gå i dybden med opgaverne. På dette grundlag nedsatte man en arbejdsgruppe bestående af folk fra den maritime branche, fra Frederikshavn Kommune og fra EUC Nord og MARTEC, som er EUC Nords nabo i Frederikshavn.

Projekt

Projektet går ud på at skabe et virkelighedsnært maritimt uddannelsesmiljø, hvor uddannelser med maritime jobmuligheder kan arbejde med maritime opgaver i optimale omgivelser. Uddannelsesmiljøet skal ikke blot være en kulisse, men en velfungerende enhed, hvor maritime arbejdsforhold, udstyr og opgaver er i centrum. Helt konkret vil EUC Nord bygge en skibskonstruktion i deres eksisterende skibsbyggerhal med tre dæk med maskinrum på dæk 1, elinstallationer på dæk 2 og broen på dæk 3. Det er så meningen at smede, skibsmontører og elektrikere i fællesskab skal benytte konstruktionen i deres uddannelse. Også MARTEC har ytret ønske om at benytte uddannelsesmiljøet i deres undervisning.

Forventede resultater

Resultatet af projektet vil være et kæmpe løft på mange områder. Først og fremmest kan EUC Nord tilbyde landets bedste maritime undervisningsmiljø for flere erhvervsuddannelser samt efteruddannelse indenfor de maritime uddannelser. Dernæst vil det betyde at især Vendsyssels maritime branche vil få adgang til en arbejdskraft med nogle helt særlige kompetencer, som man ikke kan få andre steder. Og til sidst kan man forvente, at EUC Nord vil tiltrække sig elever fra hele landet, og som vil bosætte sig i Frederikshavn Kommune – og måske blive der efter endt uddannelse.

DTU Mekanik, Sea state estimation (PhD projekt)

2017-101, billede 1 2017-101, billede 2

Et øjebliksbillede (venstre side) af marine fartøjers placering på Verdens oceaner og et ”tæthedsbillede” (højre side) af skibes ruter på havene.  Kilde: marinetraffic.com

Baggrund

I relation til marine operationer (eksempelvis oversøiske sejladser i hårdt vejr og løfteoperationer under anlæggelse og drift af offshore-installationer) kompromitteres både sikkerhed og brændstofeffektivitet primært af bølgernes tilstedeværelse. Det er derfor centralt at have et estimat af de påvirkninger, som det aktuelle bølgesystem vil medføre for det pågældende fartøj, da performance-analyser vedrørende sikkerhed og brændstoføkonomi ellers ikke lader sig gøre.

Projekt

For at bestemme bølgepåvirkningerne af fartøjet kræves en fastlæggelse af bølgesystemets energi, dvs. fastlæggelse af bølgernes størrelse, retning og periode; både i en her-og-nu sammenhæng, men også i retning mod fastlæggelse af, hvordan bølgernes energi ændres over tid og sted. Rent teknisk og videnskabeligt vil PhD-projektet derfor have det mål at etablere en metode og under-funktioner hertil, som muliggør forbedrede estimater af bølgeenergispektre (”søtilstanden”). Særligt kan det være relevant at udnytte analogien mellem en traditionel bølgebøje og ethvert andet flydende fartøj, med tanke på at stort set alle dagens (og fremtidens!) skibe er instrumenteret med sensorer til måling af bølgeinducerede accelerationer, bevægelser, skrogspændinger, etc. Fordelen ved at inkludere skibe som ’sejlende bølgebøjer’ er illustreret i hosstående figur; kvantiteten er en kvalitet i sig selv belyst af det store antal af fartøjer som til ethvert tidspunkt besejler og opererer i alle dele af Verdens oceaner. Således kan der fra det enkelte fartøj opnås et estimat af bølgesystemets energi, men det vil være særlig interessant at inkludere samtlige (læs: mange) fartøjer i én samlet netværksbaseret (heterogen) model. På det mere detaljerede plan bliver det derfor en central opgave i projektet at integrere, herunder kommunikere og forarbejde, sensordata fra mange forskellige ’observationsplatforme’, hvilket bl.a. vil involvere Big Data koblet til klassisk marin hydrodynamik.

Forventede resultater

Projektet vil arbejde med simuleret data, såvel fuldskala data fra skibe og andre meteorologiske observationsplatforme, og det vil være målet at vise, at det er muligt at opnå bedre estimering af søtilstanden både lokalt og globalt over tid og sted. Dermed haves fundamentet for at kunne udføre mere pålidelige analyser af forventede ’bølgeinducerede problemstillinger’, der måtte kompromittere sikre og miljøvenlige marine operationer på åbent hav. Sådanne analyser vil naturligvis (også) være essentielle for udviklingen af fremtidens autonome skibe.

Fyns Maritime Klynge, Lærlingekoordinator 2018

FAYARD præsenterer praktikpladser på Langtved friskole

Baggrund

I 2016/2017 er opnået positive resultater i forhold til etablering af flere praktikpladser inden for især smede, skibsmontør og industritekniker på Fyn. Erfaring fra det forløbne år mht. ”uddannelseskoordinatoren” viser dog, at projektet endnu ikke er selvkørende, som den ”kendte” model hos MARCOD i Frederikshavn. Det er synligt, at der skal mere til, og at det er et langt sejt træk. Der skal skabes flere praktikpladser hos virksomhederne, og de faglige uddannelser og mulige karriere veje inden for den maritime branche, skal synliggøres for de unge, der står over for valg af uddannelsesretning.

Projekt

Videreførsel af projektet i 2018 giver mulighed for at Fyns Maritime Klynge kan fortsætte arbejdet med at skabe flere praktikpladser inden for de maritime fagområder, især smede, skibsmontør og industritekniker, men også andre faglige uddannelser, der understøtter behovene i den maritime branche. Der vil i denne periode blive lagt meget vægt på samarbejdet mellem grundskolerne, erhvervsskolerne og virksomhederne, f.eks. via etablering af besøg på grundskolerne, hvor virksomhedernes repræsentanter kan komme tæt på eleverne og formidle de gode uddannelser og praktikpladser, som de stiller til rådighed.

Forventede resultater

I projektperioden vil der fortsat blive arbejdet på at etablere flere praktikpladser, men også fastholdelse af de praktikpladser, der blev opnået og etableret i den forrige periode. Der vil blive søgt samarbejde med øvrige interessenter på området og der vil blive søgt bæredygtighed for ”jobbet” via forskellige former for tilskud, funding, medlemsbetaling og lignende. Et vigtigt mål for perioden er at få skabt et tæt samarbejde mellem grundskolerne og virksomhederne, få synliggjort de gode uddannelsesmuligheder, der er i det Blå Danmark, og ikke mindst karrieremulighederne inden for det maritime.

Danske Maritime, Danish Maritime Technology Conference 2018

147747781538584800_resized

Baggrund

Nye teknologier og forretningsmetoder buldrer frem i den maritime industri. Dette kræver, at maritime aktører er omskiftelige, åbne og nytænkende, og at de agerer hurtigere end nogensinde før. Danish Maritime Technology Conference samler nationale og internationale maritime interessenter til to halve konferencedage med fokus på digitalisering, nye teknologier og kompetencer, som imødekommer stadig smartere og mere intelligente maritime systemer. Danish Maritime Technology Conference er flagskibsarrangementet under Danish Maritime Days 2018 og er blevet afholdt med stor succes i 2014, 2015 og 2016, ligeledes som en del af Danish Maritime Days.

Projekt

Projektet omfatter støtte til afholdelse af Danish Maritime Technology Conference 2-3 maj 2018. Danish Maritime Technology Conference sætter fokus på aktuelle tendenser og ny viden inden for og med relation til den maritime industri. Konferencen er en platform, hvorfra såvel internationale som nationale deltagere kan hente inspiration og ny viden om den maritime industris fremtidsudsigter og udfordringer.

Forventede resultater

Det forventes, at Danish Maritime Technology Conference vil bringe en række højaktuelle temaer i spil og synliggøre danske maritime virksomheders ekspertise, teknologier og løsninger over for omverdenen. Det forventes samtidigt, at konferencen bidrager til at styrke Danmarks position som en globalt førende maritim nation.