­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 208 blog entries.

DFDS, Fuel cell test skib (ARK GERMANIA)

Ark_Germania_new

Baggrund

De danske rederier skal implementere helt nye teknologier for at kunne levere emissions reduktioner i den nødvendige størrelsesorden.
Brændselsceller ser ud til at kunne blive en vigtig nul emissions energikilde, men producenterne af denne teknologi har ikke tilstrækkeligt fokus på den maritime verden til at få udviklet løsninger der effektivt kan skaleres til maritimt brug inden for den nødvendige tidsramme.
Brændselsceller er også ny teknologi for Det Blå Danmark, så erfaring med teknologien og de nye nul emissionsbrændstoffer, som brændselscellerne benytter, er vigtigt at få kanaliseret ind i de danske rederier, så teknologierne effektivt kan blive evalueret og implementeret i forbindelse med design og bygning af nye skibe.

Projekt

Flere af de store danske rederier og udstyrsproducenter er gået sammen om at få skabt en sejlende testplatform for brændselsceller i en maritim kontekst.
Projektet vil opgradere et af DFDS’ fragtskibe, der ofte anløber dansk havn, med en elektrisk infrastruktur, der gør det nemt og billigt for brændselscelle producenter at teste op til 1 MW brændselsceller i reelle maritime omgivelser. Producenterne installerer deres grej i en container, der vil blive placeret på vejrdækket af ARK GERMANIA og koblet til skibets elektriske net. Brændstoffet til de forskellige typer brændselsceller, der bliver testet, vil blive placeret i tank containere ved siden af brændselscellerne.
Viden og erfaring fra de forskellige tests vil blive kanaliseret tilbage til Det Blå Danmark via Danske Rederiers Innovations Komite og en nyetableret High-Level Advisory Group, der også vil assistere med ad-hoc sparring, problemløsning og prioritering af de forskellige tests.
Testplatformen vil også kunne benyttes til effektiv/billig test af andre power løsninger, samt analyser af hvor store driftsoptimeringer, der kan høstes ved implementering af disse teknologier i eksisterende skibe.

Forventede resultater

Det forventes at den sejlende testplatform:
– vil sætte fart på den grønne omstilling af dansk søfart via effektiv vidensdeling mellem brændselscelle producenter, maritime udstyrsproducenter og de danske rederier.
– vil kunne motivere flere brændselscelle producenter til at fokusere på at udvikle maritime løsninger.
– vil hjælpe de danske rederier med at få praktisk erfaring med implementering og godkendelse af fremtidige brændstoffer som f.eks. brint og ammoniak.
– vil styrke de danske udstyrsproducenter, der fokuserer på grønne løsninger til fremtidens søfart.
Det forventes derudover, at projektet vil inspirere til yderligere maritime åbne innovations samarbejder og sejlende testplatforme, til fælles styrkelse af Det Blå Danmark.

Se DFDS pressemeddelelse 20. marts 2020 her: Fuel cell testing moves forward on Ark Germania

DTU Management, Normaliseret Indikator for Carbon Emissioner fra Skibe (”NICE”)

NICE illustration

Baggrund

Drivhusgasemissioner fra international skibsfart tegnede sig i 2012 for ca. 2,2% af de menneskeskabte CO2-emissioner, og disse emissioner kan potentielt vokse 50-250% frem mod 2050. Skønt skibsfarten stadig betragtes som den mest energieffektive transportform, er der et stort pres på industrien for at reducere emissionerne med mindst 40% i 2030 sammenlignet med 2008.
I april 2018 vedtog den Internationale Maritime Organisation (IMO) sin strategi om at udfase drivhusgasemissioner så hurtigt som muligt. De igangværende diskussioner i organisationen har efterfølgende fokuseret på typen af kortsigtede foranstaltninger, hvori indikatorer til at opgøre skibenes emissioner spiller en kritisk rolle. De nuværende indikatorer er enten baseret på en operationel eller teknisk tilgang, hvilket betyder, at en teknisk indikator ser på et skib under perfekte betingelser, mens en operationel indikator også er optaget af den måde, hvorpå skibet drives i praksis. Forskning har imidlertid identificeret begrænsninger for begge disse tilgange og konkluderet, at ingen af de undersøgte indikatorer er velegnede til benchmarkingformål, da de kan varier meget for det samme skib.

Projekt

NICE vil undersøge både tekniske og operationelle tilgange for at udvikle en indikator, der effektivt kan afspejle alle aspekter af et skibs energieffektivitet. Tekniske og driftsmæssige data for en dansk containerskibsflåde analyseres for at estimere virkningen af diverse effekter på brændstofforbruget og designe en ny indikator der kan anvendes på forudbestemte driftscyklusser. Fokus i alt hidtidigt politisk- samt forskningsarbejde har været selve skibet. Dette vil blive udvidet med NICE, som i stedet vil fokusere på virksomheden og dermed undersøge mulighederne for at anvende indikatoren på en flåde. Dermed kan netværkseffekten af skibets ydeevne fanges og omkostningseffektiviteten øges. Analysen vil indledningsvis fokusere på containerskibssegmentet, hvor netværket er et nøgleelement. Konceptet vil derefter let kunne overføres til andre segmenter inden for skibsfarten.

Forventede resultater

NICE vil udvikle en indikator, der muliggør overvågning af emissioner på skibs-, virksomheds- og sektorniveau, og projektets industrielle partnere vil hurtigt have mulighed for at drage fordel af resultaterne og opnå betydelige besparelser mod at nå reduktionsmålene. Derudover vil NICE bidrage til den politiske dialog, styrke Danmarks position ved IMO samt bidrage til det blå Danmarks vision.

 

BlueKey ApS, Project Launch BlueKey

BlueKey

Baggrund

Inden for tørlast shipping er vigtigheden af præcise freight indications altafgørende for en befragter, operatør, mægler eller reders profitabilitet. I dag foregår udarbejdelsen af disse freight indications manuelt ved at kontakte en række systemer, databaser, faktaark og kontaktpersoner. En erfaren befragter bruger typisk mellem 20 og 30 minutter på at udarbejde en freight indication. Der er mange forskellige systemer, som kan være relevante at bruge i den henseende, men også en risiko for at de data, man anvender, ikke er de senest opdaterede, hvis man ikke har direkte adgang til data hos ejeren af data.

Projekt

Project Launch BlueKey er lanceringen af en intelligent ”software content bot”, som samler alle relevante data inden for tørlast og som brugere af BlueKey så let kan anvende. Den kunstige intelligens lærer brugeren at kende, så den vænner sig til brugerens jargon, evt. stavefejl og ønskede handlinger. BlueKey muliggør, at brugeren får den efterspurgte data præsenteret i et præcist, let og intuitivt format i botten.

Man kan til at starte med få realtime data på globale bunker fuel priser i hvilken som helst havn i verden. Man kan få de helt præcise distancer mellem hvilke som helst havne i verden, man kan få information om hvilket skib har anløbet eller forladt en hvilken som helst havn i verden og med hvilken last. Endelig kan man finde iskort og vejrkort. Dette er bare starten. Løbende kommer der flere og flere services på, defineret af hvad brugerne af botten ønsker.

Forventede resultater

Med BlueKey kommer tiden, det tager at lave freight indications, ned på under 10 minutter. En besparelse på 10-20 minutter pr. indication. Videre vil brugerne af BlueKey opleve, at præcisionen af deres freight indications vil være meget høj, da al data i BlueKey er pålidelig, idet det kommer direkte fra kilden. Dermed vil man som bruger inden for tørlast kunne forvente at vinde flere handler ved brug af BlueKey.

 

Danske Rederier m.fl., Folkemødet på Bornholm 2020

photo1869 (003)

Baggrund

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime ønsker at fortsætte og følge op på de tidligere års fælles deltagelse af Det Blå Danmarks fremstød på Folkemødet på Bornholm den 11.-14. juni 2020.

Projekt

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime deltager på Folkemødet 2020 for at repræsentere hele Det Blå Danmark. Formålet med Folkemødedeltagelsen er at sikre maksimal eksponering og positionere Det Blå Danmark over for beslutningstagere, folketingsmedlemmer, lokalpolitikere, embedsmænd, organisations- og erhvervsfolk, pressen og befolkningen. Folkemødet skaber en meget værdifuld ramme for såvel at knytte kontakter til nye samarbejdspartnere og beslutningstagere som at styrke relationerne til eksisterende kontakter. På grund af Postbåden Peters unikke placering i Allinge Havn vil bannerne igen i 2020 være store for at sikre synlighed. Tilsvarende vil Det Blå Danmark søge øget eksponering gennem markedsføringsmuligheder på kajen i Allinge i form af blandt andet fotovæg. Samtidig planlægges i endnu højere grad events, der fanger befolkningen uden for de traditionelle debatformater.

Forventede resultater

Formålet med deltagelsen på Bornholm er at sikre Det Blå Danmark et endnu stærkere politisk fundament for det politiske arbejde og dermed fastholde klyngen som afgørende for det danske samfund.

DTU Mekanik, Studietur til Shanghai 2020

Baggrund

Formålet med studieturen til Shanghai er at give de maritime ingeniørstuderende mulighed for at opleve avancerede aspekter af både bygning og drift af skibe, hvor særligt den praktiske dimension i forhold til konstruktion vil have fokus. Dette vil være et værdifuldt supplement til de teoretiske kurser på DTU, idet de studerende vil få et bedre begreb omkring størrelsesforhold og kompleksitet af skibs- og offshore-konstruktioner. Turen arrangeres i fællesskab mellem DTU Mekanik og de maritime ingeniørstuderendes forening Nul-Kryds.

Projekt

Studieturen forventes blandt andet at omfatte virksomhedsbesøg og værftsbesøg (fx Wai Gao Qiao ship yard, Hu Dong Zhong Hua ship yard, COSCO Qi Dong Ship Yard). Desuden vil det være interessant at besøge en større containerterminal samt væsentlige forskningsinstitutioner.

Forventede resultater

Efter deltagelse i studieturen og på basis af ovenstående industribesøg forventes det, at de studerende blandt andet kan
• kvalitativt beskrive processen i store maritime konstruktioners tilblivelse fra design til den færdige konstruktion forlader værftet;
• forklare hvilken rolle ingeniøren i en dansk maritim design-, rederi- eller konsulentvirksomhed har igennem et typisk samarbejde med et internationalt værft;
• give en beskrivelse af de logistiske processer, fra et skib anløber en havneterminal, til det atter afsejler mod næste havn;
• belyse hvordan modelforsøg bruges til at analysere forskellige problemstillinger indenfor seakeeping og skibs- og offshore-operationer.
Projektet er i høj grad afledt af den maritime industris ønske om et øget antal ingeniørkandidater med maritim baggrund og interesse samt at sikre en fortsat høj kvalitet af kandidaterne i forhold til deres praktiske indsigt.

 

DanaDynamics, Videreudvikling af autonom maritim navigation

skipper_render_boks_nvidia_pc (002)

 

Baggrund

DanaDynamics har udviklet et autonomt system til styring af den ASV (Autonomous Surface Vessel), der er udviklet til søopmåling med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Søopmålingsdronen udgør en unik testplatform for videreudvikling af maritime autonome systemer. Der ligger et stort potentiale i at fortsætte udviklingen af autonomi mod et dansk system som selvstændigt produkt.

Projekt

Med projektet ”videreudvikling af autonom maritim navigation”, løftes niveauet af autonomi ved at inddrage billedegenkendelse af maritime objekter og ved at beskrive søvejsreglerne matematisk vha. algoritmer.

Der udvikles et AI machine-learning system, der lærer at genkende maritime objekter hurtigt, og som kan navigere korrekt i en given situation. DanaDynamics skaber et autonomisystem, der, med kombinationen af verificerede navigationsalgoritmer, state-of-the-art deep learning objektgenkendelsesalgoritmer, en passiv konstant strøm af billeddata samt en simpel, dynamisk og intelligent mission control, kun bliver bedre desto flere data der opsamles. Med andre ord skalerer autonomisystemet hele vejen mod fuld autonomi. DanaDynamics har indgået samarbejde med SIMAC og DFDS, som hjælper projektet på forskellig vis.

Digitalisering og automatisering af processer er vigtigt. Det autonome system vil bidrage yderligere til positionering i markedet af DanaDynamics droner, og vil samtidig kunne finde anvendelse i en lang række kommercielle fartøjer. DanaDynamics autonome system bygger på at forbinde allerede eksisterende maritim elektronik og vil kunne integreres og skabe værdi i eksisterende fartøjer. Autonomisystemet medvirker til at fastholde og udbygge Danmarks position som moderne søfartsnation.

Udviklingen sker over 18 måneder. DanaDynamics udvikler et autonomt system af høj kvalitet som kan benyttes som en ”assistent” og som åbner mulighed for autonom sejlads på højt autonominiveau.

Undervejs i udviklingsperioden testes ”autonom maritim navigation” i de to typer af ASV’er, som DanaDynamics udvikler, producerer og arbejder med.

Læs mere på www.danadynamics.com

 

Nyhedsbrev nr. 4, december 2019

Det Blå Danmark - flag 2

Den Danske Maritime Fond har netop godkendt i alt 7 ansøgninger til en samlet bevillingssum på 7 millioner kroner. De samlede bevillinger i 2019 kommer således op på 50 millioner kroner.

Du kan læse mere om de enkelte projekter på Fondens hjemmeside under ”Projekter” og ”2019” ( link ).

Du kan læse nyhedsbrevet her: 2019 Nyhedsbrev 4, december 2019

SubBlue Robotics, Test og tuning af propel poleringsrobot

IMG_0897 (002)

Baggrund

Slid, korrosion og marin begroning af skibe medfører betydelige modstandskræfter, som gør skibet langsommere og medfører brændstofspild. SubBlue Robotics propel poleringsrobot (”Propeller Polishing”) muliggør væsentlige omkostningsbesparelser for rederier:
1) SubBlue Robotics’ fjernstyrede robot åbner op for at bringe propel rensning tilbage i havnen, hvor selve operationen kan foregå samtidig med skibsoperationen i havn, og dermed spares kostbar tid for rederier.
2) Poleringsrobotten udfører en rensning af højere kvalitet – fuldt mekanisk og systematisk – uden det menneskelige element.
3) Poleringsrobotten gør det enkelt og smertefrit at rense skibspropeller. Derved bliver det muligt at øge frekvensen af propellens rensning og dermed mindskes brændstofforbruget og CO2 aftrykket markant.
Ydermere erstatter poleringsrobotten farligt undervandsarbejde, som i dag udføres af dykkere, med en sikker fjernbetjent robot operation uden risiko for menneskeliv.

Projekt

Projektet omhandler test og tuning af det allerede producerede produkt og dens tilsvarende service. Formålet er at gøre produktet klar til at operere kommercielt i slutningen af 2021. Projektets aktiviteter foregår mellem januar 2020 og august 2021 og består primært af tests af produktet på danske skibe efter indgået aftale.

Forventede resultater

SubBlue Robotics forventer ved afslutning af projektet, at robotten er tunet til et færdigt produkt, som har udført adskillige poleringer af skibspropeller uden brug af dykkere. Vibrationsmæssig og elektromagnetisk robusthed skal være dokumenteret. Produktet skal være klar til at operere efter projektafslutningen.

 

ReFlow Maritime, CO2 aftryk for maritime komponenter

reflow_illustration_co2-fald_02-03-03-03-03 (002)

Baggrund

Virksomheder på tværs af industrierne står overfor tiltagende krav om at tilpasse sig den grønne omstilling og have fokus på FN’s 17 verdensmål. Projektet har til formål at følge denne udvikling ved at engagere maritime virksomheder i en cirkulær økonomi for effektivt at nedbringe deres CO2 udledning. Projektet vil give virksomhederne et beregningsværktøj og tilvejebringe direkte dokumentation for besparelse af miljøaftryk ved at benytte genanvendte og reparerede komponenter frem for ny-producerede. Herved kan den grønne omstilling implementeres mere effektivt.

Projekt

Projektet vil anvende livscyklusvurderinger af udvalgte maritime komponenter til at sætte fokus på produkternes livscyklus og miljømæssige påvirkning samt hvilke aktiviteter og materialer, der har den største miljøpåvirkning. Projektet vil forholde sig til en bred vifte af kategorier af miljøpåvirkning så som ressourceforbrug og kemiske effekter på mennesker og økosystem. Projektet vil forløbe i 3 hovedfaser: 1) Undersøgelse af forskellige maritime komponenter for at give et repræsentativt udsnit af de danske udstyrsproducenter, 2) Udarbejdelse af regnemodel for en maritim komponents CO2 aftryk, 3) Model for beregning af ændret CO2 aftryk efter renovering.

Projektet vil forløbe i tæt kontakt med et udvalg af maritime virksomheder, som er repræsentative for branchen. Virksomhederne vil indgå i et analyseforløb, hvor de får direkte feedback på deres specifikke miljøaftryk samt anbefalinger til, hvordan deres forretningsmodel kan blive mere bæredygtig. Resultaterne herfra vil anonymt indgå i en industri-gavnlig standardiseret model for livscyklusvurdering af maritime komponenter og en rapport med analyseresultater, som fremadrettet kan bruges som værktøjer til at minimere miljøaftryk og CO2 udledning.

Forventede resultater

Med fokus på en cirkulær økonomi vil projektet gøre det muligt at dokumentere en forbedring i et produkts miljøaftryk ved genanvendelse og forlængelse af produkters anvendelsesperioder. ReFlow Maritime forventer med projektet at frembringe verdens første standardiserede model for beregning af CO2 udledning i produktion og reparation af maritime komponenter, som kan bruges af industrien til at nedbringe CO2 udledning og miljøaftryk. Dermed ønsker projektet at bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål 12, der henvender sig til ansvarligt forbrug og produktion.

ReFlow Team (002)

DTU Fotonik, SHIP-COAT

Baggrund

Hvert år bruges hundredevis af millioner liter malinger og coatings til at beskytte maritime fartøjer og konstruktioner mod bl.a. rust og opbygning af biologisk materiale (fouling). En del af malingen ender uvægerligt i havet, hvor det bidrager til ophobningen af mikroplastik og tungmetaller. En IMO rapport fra 2019 har slået fast, at der er behov for mere forskning inden for sammenhængen mellem mikroplastik i verdenshavene og den omfattende brug af især anti-fouling coatings. I den forbindelse er der brug for metoder til at studere den gradvise degradering og afskrabning af malinger som følger af både normal drift og vedligeholdelse. På DTU Fotonik har en gruppe forskere for nyligt udviklet et system, der ved hjælp af specielle lasere og et avanceret detektionssystem kan måle under overfladen på f.eks. malinger, ligesom ultralyds scanning, men til forskel fra ultralyd gør brugen af lasere det muligt at se mikroskopiske detaljer samt måle meget tynde lag. Ved hjælp af præcise målinger kan det bestemmes om en maleteknik påfører den rigtige mængde maling, om tykkelsen varierer, og om der er skader eller andre defekter under malingen, der kan udvikle sig med tiden. Derved undgås spild af ressourcer forbundet med reduceret levetid og dermed hyppigere vedligeholdelse.

Projekt

Projektet har til formål at videreudvikle teknologien og bringe den ud af laboratoriet på en mobil enhed, så der kan foretages målinger på skibe eller andre konstruktioner i et maritimt miljø. Dette involverer integrering af et kamera til visuel guiding, en robot arm, og en fiber-optisk probe til at guide og opsamle laser lyset. Sideløbende skal forskellige maritime malinger og coatings studeres med denne teknik for at kunne optimere teknikken og finde frem til de bedste anvendelser.

Forventede resultater

Det er forventeligt, at projektet vil føre til udfærdigelsen af en mobil prototype til inspektion af fartøjer og andre konstruktioner i et industri-relevant maritimt miljø. Når systemet er udviklet, skal der udføres et studie af degraderingen af skibsmalinger på et fartøj, der f.eks. har været udsat for bio-fouling eller korrosion. I sidste ende er det målet, at teknologien vil komme til gavn for virksomheder inden for udvikling af malinger og coatings, samt ikke-destruktiv inspektion og vedligeholdelse.

 

Billede