­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 212 blog entries.

ShippingLab, Drone-generated geo-reference for automated ship navigation in harbor and confined waters

ship_drone_view

Baggrund

En afgørende udfordring ved automatiseret kontrol over skibe er præcist at bestemme skibets placering og bevægelser. Jo mere begrænset pladsen bliver til andre skibe eller infrastruktur i en havn, jo højere er kravene til skibets nøjagtige position og robusthed. Selvom GNSS er en tilgængelig kilde til relativ nøjagtig positionering, så taber den på robusthed, hvis den står som eneste kilde til at bestemme en position. For at overvinde denne svaghed i kritiske applikationer, bruges GNSS sammen med andre placeringsmetoder. Brugen af skibsbaserede droner kan derfor give mulighed for at overvinde de problemer, der er forbundet med kun at have en enkelt positionskilde på et skib. Dette er særligt nyttigt i tilfælde, hvor navigations-oplysninger mangler på grund af tab af GPS-signal eller i tilfælde af systemfejl. Ved hjælp af videoanalyse på dronebilleder vil det være muligt for dronen, ikke kun at give en realtidsoversigt over skibets omgivelser, men også bruge forudbestemte punkter i området til nøjagtigt at beregne hvor skibet er placeret, og hvordan det bevæger sig i forhold til kendte landmærker.

Projekt:

Et konsortium bestående af DFDS, Upteko og Wärtsilä vil undersøge mulighederne for at afhjælpe ovennævnte udfordringer og skabe et system, der giver pålidelig uafhængig geografisk data til skibe. Samarbejdet sker i ShippingLab regi. Projektet vil udvikle, validere og rapportere om konceptet ved dataoverførsel mellem drone og skib. Udviklingen vil understøtte navigation i dag ved at tilbyde et robust alternativ til GNSS, der leverer en ekstra mulighed for positionering til præcis, pålidelig og sikker autonom navigation i fremtiden. Udover at demonstrere projektkonceptet, er en anden vigtig nøglefaktor at levere en detaljeret rapport om servicedesign, standardisering og fund, samt relevans i fremtidige navigationssystemer. Projektet vil give input til de ambitiøse danske initiativer om autonomi, herunder ShippingLab, og fremsætte en testcase for myndigheder/regulatorer inde for autonome dronesystemer. Det overordnede projekt sigter mod at undersøge gennemførligheden af autonome docking-systemer ombord på skibe i størrelse og konfiguration som DFDS “ARK GERMANIA”.

Forventede resultater:

Projektdeltagerne forventer, at systemet efter 12 måneder er blevet udviklet og projektet er afsluttet. Uptekos opladningsstation, navigation samt styring af dronen er allerede i udvikling. De udviklingsaktiviteter, som Upteko kræver til dette projekt, vil være at udvikle den algoritme, der er nødvendig for nøjagtigt at lokalisere skibet i forhold til dens omgivelser samt installation og test af systemet. Systemet integreres med Wärtsiläs SmartDock system på “ARK GERMANIA”, som en del af et større samarbejde med DFDS og Wärtsilä.

Link til ShippingLabs annoncering af projektet: link

Maersk A/S, Estimation of Optimal dynamic Purchasing Policies in ocean procurement under resource constraints

procurement

Baggrund

Den maritime industri er afhængig af effektive indkøbsstrategier for at kunne opfylde ambitionerne om en bæredygtig omstilling samt opretholde lønsomheden. Opgaver vedrørende indkøb involverer identifikation af eksterne leverandører, forhandling af kontrakter, samt køb af produkter eller tjenester fra disse leverandører. På trods af at optimering af disse indkøbsprocesser er kritisk i forhold til profitabilitet og styring mod samarbejde med leverandører med større fokus på bæredygtighed, så foregår langt de fleste af disse processer i dag semi-manuelt, og er derfor begrænsede af den menneskelige kapacitet til at håndtere meget komplekse problemer.

Projekt

Projektets mål er at udvikle et data-drevent beslutningssystem til at håndtere udfordringerne forbundet med indkøb med særligt fokus på rekvisitioner fra containerskibe. Disse skibe foretager rotationer mellem forskellige havne i verden for at laste og losse containere, og har løbende brug for at rekvirere reservedele, materiel, og proviant. Optimale valg af leverandør i forhold til pris, kvalitet og pålidelighed er et udfordrende problem på grund af usikkerhed knyttet til forudsigelse af efterspørgslen samt ikke-stationaritet introduceret pga. udskiftninger af leverandører over tid og ændringer i shipping netværket. Projektets målsætninger er at 1) Udvikle statistiske modeller til estimation af optimale dynamiske regler for leverandørvalg. 2) Validere de estimerede regler ud fra sekventielle randomiserede eksperimenter samt benchmarke disse regler med nuværende forretningsregler og simple heuristikker. 3) Udvikle metoderne til håndtering af komplekse interaktioner mellem de forskellige aktører (indkøber, rekvirent, leverandør). Projektet vil undersøge state-of-the-art metoder indenfor kausal inferens og introducere nye ideer og metoder til leverandørvalgs problemet.

Forventede resultater

Projektet vil bidrage med udvikling af nye statistiske metoder til sekventielle beslutningstagninger og demonstrere nye anvendelser af disse teknikker til håndtering af leverandørvalg. Som primært succeskriterium ønskes metoderne implementeret i Maersk Procurement og derigennem empirisk demonstrere konkrete forbedringer i graden af automatisering, overholdelse af kontrakter samt styring mod mere miljøbevidste leverandørvalg i forhold til nuværende implementerede regler.

 

Maersk A/S, Decision Support for Transportation Planning of Supply Chain Management Service Providers

warehouse_pallets

Baggrund

En leverandør af Supply Chain Management (SCM) tjenester er ansvarlig for at orkestrere sine kunders forsyningskæder, hvilket fører til komplekse beslutningsprocesser vedrørende håndtering og transport af last, samtidig med at omkostninger og udledning af drivhusgasser minimeres og kommercielle krav imødekommes. De forsyningskæder, der fokuseres på i dette projekt, involverer systematisk containerisering af varer og søtransport på hovedbenet. Planlægningsbeslutningerne inkluderer: hvordan man afhenter varer fra deres oprindelsessted, hvordan man dirigerer dem til et lager og pakker dem i containere, hvordan man dirigerer containerne gennem et multimodalt netværk, identifikation af vigtigste maritime transportben, og hvordan man leverer varerne, efter at de er blevet pakket ud af containerne, alt under overholdelse af de kontrakter, der er underskrevet med godstransportørerne.

Projekt

Dette forskningsprojekt sigter mod at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til at hjælpe SCM-tjenesteudbydere med at forbedre deres planlægningsoperationer omkring containertransport, som i dag for det meste udføres manuelt i tidskrævende og sandsynligvis væsentligt suboptimale processer. SCM-tjenesteudbydere vil drage fordel af forskningen ved at kunne øge planlægningseffektiviteten og søtransportkapaciteten, og opnå bedre udnyttelsesgrad af containerne. Projektet vil bidrage til forskningsområdet for SCM ved at integrere distributionsplanlægning i en samlet løsning samtidig med at miljøpåvirkningerne minimeres.

Forventede resultater

Projektets forventede bidrag er:
1) Udvikling af en optimeringsmodel til planlægning for en enkelt kunde.
2) Implementering af et hurtigt beslutningsstøtteværktøj til at løse optimeringsmodellen.
3) Udvidelse af værktøjet til også at omfatte planlægning af flere kunder og derved udnytte deling af transport- og oplagringskapaciteter.
Det implementerede beslutningsstøtteværktøj vil blive evalueret ved hjælp af data leveret af Maersk A/S. Der forventes forbedringer på 5 til 10% i forhold til de resultater, der kan opnås med den nuværende manuelle planlægningspraksis, samtidig med at der indføres reduktion af drivhusgasudledninger. Målsætningen er, at resultaterne skal kunne opnås inden for 2 til 15 minutter for at kunne muliggøre en effektiv planlægningsproces.

 

Aalborg Universitet, Måleinstrument til røggas analyse fra skibsmotorer

a7-1600px

Baggrund

Grøn omstilling og skærpede miljøkrav stiller nye tekniske krav til skibsmotorer såsom rensning af røggasser, nye brændselstyper, smøring og levetid og energieffektivitet. Aalborg Universitet har flere forsknings- og undervisningsaktiviteter inden for området og samarbejder med erhvervsvirksomheder i projekter. Fonden har ydet støtte i form af medfinansiering til et analyseinstrument som muliggør præcise målinger af røggassens kemiske sammensætning.

Projekt

Instrumentet er beregnet til at kunne måle sammensætningen i røggas fra skibsmotorer. Det er nødvendigt for at kunne udvikle og forbedre skibsmotorer. Forskningsindsatsen er rettet mod energiforbedringer, reduktion af emissioner samt levetidsforlængelse for motorer. Instrumentet (FTIR spektrometer) er specialudviklet til at kunne håndtere og analysere røggas fra skibsmotorer. Disse målinger ligger til grund for avancerede computermodeller. Dette gør det muligt at forstå, hvad som konkret sker inde i motoren og i en katalysator under en forbrænding.

Forventede resultater

På kort sigt vil der blive opbygget en testrig som muliggør drift af en katalysator under veldefinerede laboratorie forhold. Instrumentet vil præcise kunne måle røggassens kemiske sammensætning før og efter denne katalysator. Dette vil give den fornødne viden til en modellering af processen. Disse modeller vil blive benyttet til at simulere forholdene i større anlæg, og instrumentet vil blive brugt til en validering. På længere sigt vil instrumentet muliggøre, at man direkte kan koble ændrede driftsbetingelser, smøring og brændstof til røggassens kemiske sammensætning, og derved kunne forstå hvad som sker i motoren. Instrumentet vil fremtidssikre universitetets undervisning idet det giver studerende adgang til state-of-the-art analysemetoder. Overordnet set vil indsatsen udmønte sig i energiforbedringer, reduktion af emissioner samt levetidsforlængelse.

 

DTU Skylab, Soft Funding til maritime projekter i DTU Skylabs fundingprogram

DTU Skylab Funding

Baggrund

DTU Skylab Funding er startet i 2014 som et initiativ, der hjælper DTU studerende og yngre forskere med adgang til soft funding og legater fra private fonde. Programmet finder årligt med ca 1.500.000 DKK fordelt på ca. 15-20 projekter. Ansøgninger kommer fra alle uddannelsesretninger på DTU og bliver uddelt uden at virksomhederne afgiver andele.

Projekt

Projektet har til formål at oprette et maritimt spor i det allerede eksisterende setup i “Skylab Funding”. Midlerne vil blive uddelt til talentfulde DTU startups og vil på den måde bidrage til at sætte fokus på behov og muligheder indenfor den maritime sektor. I projektet udnyttes den eksisterende Skylab Funding platform til at skabe en inspirations-, marketing- og rekrutteringskanal for unge studerende, der arbejder med projekter, der har potentiale for at blive til innovative og skalerbare virksomheder indenfor det maritime fag. Da digitalisering og bæredygtig udvikling er to grundelementer i DTU’s nye strategi for 2020-2025, vil DTU Skylab, i samarbejde med DTU’s institutter og undervisere, kunne skabe en grobund for nyskabende projekter, der udvikler industrier og brancher i en positiv retning. På denne måde kan også opbygges en stærk fødekanal til Den Danske Maritime Fonds støtte- og investeringsmuligheder indenfor den maritime sektor.

Forventede resultater

DTU Skylab forventer, at projektet bidrager til en større opmærksomhed omkring mulighederne for at skabe innovation i den maritime industri. Ved at tilbyde maritime startups fundingmuligheder samt adgang til DTU Skylabs accelerator program og inkubator, vil DTU Skylab kunne gå ud til specifikke miljøer på DTU og håndplukke relevante projekter, der fremviser potentiale. På baggrund af dette projekt styrkes sandsynligheden for, at flere innovative projekter som SubBlue Robotics, Dacoma (tidl. Bauritec) og MASH Energy (tidl. MASH Biotech) – der alle tidligere har været gennem DTU Skylab programmet og sidenhen har fået støtte fra Den Danske Maritime Fond – får den nødvendige støtte hos DTU Skylab, og derved på sigt bliver investeringsparate.

Danske Maritime, FN’s Verdensmål – en ny platform i den maritime industri

FNs verdensmål

Baggrund

For virksomheder verden over er bæredygtighed kommet mere og mere i fokus. Et stigende antal kunder stiller krav til deres leverandører om produktion, hvor der er taget aktivt stilling til både det klima- og miljømæssige fodaftryk og til bæredygtighed i bred forstand, herunder arbejdsvilkår også i yderste led.

FN´s 17 Verdensmål harmonerer godt med filosofien i den danske maritime industri. Virksomhederne er blandt de førende i verden på teknologi, der reducerer skibsfartens forurening markant, og det danske arbejdsmarked er kendt for ordnede forhold.

Derfor er mange af de 17 Verdensmål ofte en naturlig del af hverdagen i den maritime industri, og hvis en virksomhed synliggør sine høje standarder, kan dette være en løftestang til øget eksport.

Dette har nogle virksomheder allerede succes med, men mange virksomheder har brug for inspiration til, hvordan de kan arbejde målrettet med Verdensmålene. Danske Maritime ønsker at understøtte arbejdet for, at Verdensmålene integreres i den maritime industris hverdag.

UNDP, FN´s udviklingsprogram, som er en nøgleaktør i implementering af Verdensmålene, er partner i projektet. UNDP i Danmark har tidligere gennemført projektet ”SDG Accelerator for SMVer”, som førte til 32 virksomheders implementering af Verdensmålene.

Projekt

Projektet består af et intenst forløb med ca. 10 maritime virksomheder, som lærer at koble udvalgte Verdensmål med deres kerneforretning. Samtidig har projektet fokus på at dele relevant viden og information om Verdensmålene i Det Blå Danmark, bl.a. ved at afholde to workshops undervejs.

Projektet starter 1. november 2020 og forløber 14 måneder frem. På det tidspunkt er håbet, at den maritime industri er tilbage i normal gænge efter COVID-19-udfordringerne og igen fokuserer på de styrker og særlige værdier, som kendetegner de mange dygtige virksomheder.

Forventede resultater

Danske Maritime forventer, at projektet fører til, at dele af forretningen i de udvalgte virksomheder efter forløbet kobles op til udvalgte Verdensmål. Det er også målet, at hele den maritime sektor får brugbar, konkret viden om Verdensmålene, og at mange virksomheder bliver inspireret til at fordybe sig professionelt i bæredygtighed og de forretningsmæssige muligheder hermed. Dette arbejde vil Danske Maritime understøtte, da organisationen i løbet af projektet bliver uddannet til at fungere som coach inden for Verdensmålene. I projektet justeres og videreudvikles allerede eksisterende og testede redskaber og metoder specifikt til den globale maritime sektor.

Projektet støtter FN´s Verdensmål og dermed både øget vækst og en bedre verden.

CBS, Lektor/adjunkt til CBS shipping-bacheloruddannelse

Kilen set udefra.

Kilen set udefra (foto: Bjarke MacCharthy)

Baggrund

Copenhagen Business School’s 3-årige bacheloruddannelse i ”International Shipping and Trade” udgør et vigtigt rekrutteringsgrundlag for danske rederier, operatører, skibsmæglere og andre shippingvirksomheder, idet den tiltrækker og kvalificerer ambitiøse og talentfulde unge til merkantile jobs. Efter endt uddannelse varetager dimittenderne centrale kommercielle eller analytiske funktioner, og efterspørgslen efter shippingbachelorer er stigende. Dermed bidrager uddannelsen væsentligt til at sikre den fortsatte konkurrenceevne for danske virksomheder i en volatil branche, der er udfordret af hastigt stigende kompleksitet og usikkerhed med hensyn til eksempelvis den grønne omstilling og digitalisering.

Projekt

Med henblik på en markant videreudvikling af uddannelsen, og særligt at styrke uddannelsen inden for finansiel analyse og økonomisk kvantitative kompetencer, har Den Danske Maritime Fond valgt at støtte ansættelsen af en universitetslektor/-adjunkt på CBS med en dedikeret maritim forskningsprofil i krydsfeltet mellem strategi, innovation og finansiel analyse og med særligt henblik på grøn omstilling.

Lektoren/adjunkten forventes at bidrage til den fortsatte udvikling af uddannelsen og til at sikre en høj kvalitet af de færdiguddannede bachelorer. Lektoren/adjunkten skal bl.a. forske og undervise inden for bacheloruddannelsens maritime kernefag og fungere som vejleder på maritime bachelorprojekter.

Endvidere skal vedkommende bidrage til – i regi af Maritime Research Alliance, som Den Danske Maritime Fond tidligere har valgt at støtte – at udvikle samarbejdet med de øvrige danske universiteter og maritime uddannelsesinstitutioner til glæde for de studerende på alle institutionerne.

Endelig skal lektoren/adjunkten hjælpe med at udvikle et nyt alumnenetværk for uddannelsen, og herigennem bidrage til at øge synligheden af uddannelsen i Det Blå Danmark og i udlandet.

Forventede resultater

Med projektet sikres det, at uddannelsens dimittender får et dybt kendskab til såvel finansiel som mere generel økonomisk kvantitativ analyse. De udrustes til at varetage vigtige, merkantile jobs i dansk shipping og bibringes den fornødne viden og redskaber til at finde løsninger for virksomhederne for investeringsporteføljer og i den strategiske omstilling til grøn skibsfart.

Lektoren/adjunkten vil styrke samarbejdet i Maritime Research Alliance og et nyt alumnenetværk, som regelmæssigt skal organisere maritime foredrag og netværksmøder til glæde for uddannelsens alumner og studerende. Dermed højnes synlighed af bacheloruddannelsen generelt i dansk shipping såvel som i udlandet.

Nautix Technologies, Digital Task Management for Ships

Nautix Product

Baggrund

Søfolk bestrider et af de farligste erhverv i verden. Nautix Technologies vil gøre deres liv lettere og sikrere og vil hjælpe industrien til at arbejde smartere gennem digitalisering. Nautix Technologies udfordrer status quo og ønsker at bidrage med digital transformation af arbejdsområdet for de 2 millioner søfolk globalt, gennem udvikling af en SaaS-løsning for skibsejere og ledere til at drive deres skibe sikkert og smart.

Projekt

Nautix Technologies har designet et helt nyt koncept og prototype til frontlinearbejdere i søfarten til planlægning og styring af kritiske opgaver og operationer udført ombord på skibene. Målet er en digital platform til samarbejde mellem skib og land. Overlegen kommunikation mellem skib og land fjerner behovet for store mængder e-mails og telefonopkald, der i øjeblikket bruges til styring af daglig forretningsdrift, og gør arbejdsstyrken mere produktiv. En bedre synlighed og gennemsigtighed på tværs af flåden resulterer i øget driftseffektivitet, processtyring og sikkerhed for rederiet. Nautix Technologies vil i projektet udvikle deres prototype til et MVP (Minimum Viable Product) og gennem tests med pilotkunder validere produkt og forretningsmodel.

Forventede resultater

Nautix Technologies forventer i projektet at:
• Starte Nautix MVP – Digital Task Management til test med pilotkunderne i september 2020,
• Fuldføre pilotprojektet på to skibe og underskrive en aftale med pilotkunderne om at købe Nautix-produkt til udrulning på deres kontorer og flåden inden december 2020,
• Underskrive en aftale med pilotkunder om at videreudvikle produktet inden december 2020.

Hero image

 

DTU, Maritim Chair ved Maritime DTU

ror

Baggrund

Den danske maritime branche står overfor en fremtid der kræver stor omstillingsevne. Mere forskning finder sted i tværgående konsortier og omkring multidisciplinære forskningsgrupper. Flere og flere problemstillinger kræver tværgående løsninger og kobling til andre sektorer, hvilket blandt andet ses i problematikken om grønne brændstoffer og bæredygtighed, men også i problemstillinger som maritim informatik, cybersecurity og maritim logistik. Adgangen til forskningsbaseret viden samt maritime ingeniører er kritisk for det Blå Danmark. Her spiller forskningsbaseret undervisning på et internationalt førende plan en vigtig rolle for internationale erhverv som det maritime område. DTU har i mange år uddannet kandidater til den maritime sektor gennem forskningsbaseret undervisning, men der i stigende grad behov for tværdisciplinære tilgange især i forhold til den bæredygtige agenda. Den Maritim Chair på DTU vil være med til at øge forskningens betydning på området og udbygge undervisningen indenfor den maritime industri.

Projekt

Dette projekt vil igennem ansættelse af en anerkendt kacapacitet skabe en maritim ”chair”, et professorat specielt egnet til at styrke Maritime DTUs indsats med at skabe tværgående maritim forskning og uddannelse på DTU i tæt samspil med branchen. Chairen ligger i forlængelse af lignende tiltag på amerikanske topuniversiteter som MIT og Cornell, hvor ”professor of practice” sikrer en tæt sammenhæng mellem forskning og erhverv, mellem uddannelse og hele industrien samt synliggørelse af det maritime Danmark på DTU og i samfundet. Chairen vil stå for et bredt favnende introduktionskursus til det maritime erhverv og motivere industri og studerende til projektsamarbejder. Forskningsmæssigt vil chairen samme med Maritim DTU sikrer flere forskningsprojekter mellem maritime Danmark og DTU for at sikrer Danmarks førerposition indenfor den maritime industri.

Forventede resultater

En Maritim Chair ved Maritime DTU vil styrke Det Blå Danmark gennem:
• Flere tværgående forskningsprojekter med industrien
• Tiltrækning af studerende til det maritime område på DTU
• Nye uddannelsesmæssige tiltag på tværs af DTU.

 

Liengaard & Roschmann, Vesselindex – Tank

vesselindex

 

Baggrund

Som i tørlast industrien er markedet for tankskibe blevet mere og mere komplekst over de sidste 15-20 år i takt med den kraftige vækst i verdensøkonomien. Tankskibe er derfor ikke længere en standard hyldevare, og kommercielle egenskaber kan variere stort fra skib til skib. Der er derfor et øget behov for at kunne analysere indkomstpotentialet af tankskibe. Som både operatør, lasteejer, skibsreder eller investorer er det væsentligt at sikre, at det skib man enten chartrer, køber eller belåner, passer ind i den individuelle forretningsmodel.

Projekt

Projektet består i at videreudvikle ”VesselIndex.com” til tankindustrien, så aktører sættes i stand til at opnå en uafhængig og professionel vurdering af indkomstpotentialet af et hvilket som helst tankskib og sætte det i relation til andre tankskibe. Med projektet kommer VesselIndex.com til at tilfredsstille et aktuelt behov for beslutningsstøtte ved at sætte brugeren i stand til at beregne en individuel værdi på vidt forskellige skibe under skiftende markedsforhold, for derved at kunne optimere indtjening samt reducere tidsforbrug.

Forventede resultater

Liengaard & Roschmann forventer at Vesselindex – Tank vil sætte brugeren i stand til at:
a) modellere scenarier baseret på brugerdefinerede parametre, så som fremtidige forventninger til fragtmarked og brændstofpriser. Dermed kan brugere få støtte til at foretage risikovurderinger af langsigtede forpligtelser (”Scenario”),
b) foretage optimeringsberegninger i forhold til hvordan et skib kan beskrives kommercielt for at opnå den størst mulige attraktion på markedet og dermed forbedre indtjeningspotentialet (”Optimal Speed”),
c) Identificere søsterskibe samt at udføre ”live” due diligence på skibets kommercielle beskrivelse af fart og forbrug (”Live Due Diligence”),
d) tildele individuel værdi til kommercielle skibsfeatures (”Vessel Features”),
e) håndtere sin portefølje af skibe gennem favoritlister og andre administrative funktioner med henblik på at understøtte brugerens kommercielle aktiviteter (”Favorites”).