­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 170 blog entries.

SMUC Fonden & SIMAC, Byggeriet Det ny SIMAC

SIMAC_001_From-the-quay

Billede: Arkitektfirma CF Møller.

 

Baggrund

Det er ikke længere en selvfølge, at unge mennesker står i kø for at arbejde i Det Blå Danmark. Udfordringen de kommende år er, at Det Blå Danmark har brug for operative ledere med stadigt flere specialiserede kompetencer inden for f.eks. IT, optimering, logistik og forretningsforståelse. Samtidig er der generelt færre unge, der ønsker en livslang karriere på havet. Stigende international konkurrence gør det på tilsvarende vis nødvendigt, at virksomheder og forskningsmiljøer samarbejder om udvikling og innovation.

Projekt

Formålet med Det ny SIMAC er at skabe en vidensinstitution i absolut højeste klasse med et moderne og attraktivt studiemiljø for unge mennesker med interesse for teknik og ledelse. I 2022 skal de nye bygninger stå klar til at uddanne fremtidens unge til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv inden for industrien og energisektoren. Byggeriet vil give optimale rammer, hvor undervisning, praksis og forskning bliver bragt sammen i et fleksibelt lærings- og udviklingsmiljø. Den nye campus på Svendborg havn, med en maritim erhvervspark tænkt ind som nærmeste nabo vil skabe synergi og stimulere til vækst. Byggeriet er designet med fleksible, multifunktionelle laboratorier, der vil skabe endnu bedre muligheder for at styrke SIMACs samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet. Målet er, at blive et maritimt kraftcenter, der rækker langt ud over landets grænser til gavn for Det Blå Danmark.

Forventede resultater

Når det ny SIMAC åbner i 2022 har Den Danske maritime Fond bidraget til et helt nyt maritimt uddannelsescenter, der bl.a. har:

• Et attraktivt og moderne studiemiljø for de unge mennesker, så de får uddannelse og kompetencer, der sikrer dem gode karrieremuligheder både til søs og på land.

• Øget videndeling og tværfagligt samarbejde samt større socialt samvær for både studerende og undervisere.

• Moderne og fremtidssikrede laboratorier, værksteder, simulatorcenter, undervisningslokaler, studiearbejdspladser mv. understøtter moderne undervisningsformer, som giver endnu bedre uddannelse, hvilket bidrager til de studerendes og ansattes motivation og kompetenceudvikling.

• Det innovative miljø tiltrækker nytænkende maritime virksomheder og forskningsmiljøer, der indgår i tværgående projektsamarbejde med SIMAC, hvilket øger de studerendes kompetencer og faglige netværk.

• Et bibliotek OLC (Open Learning Center), der vil fungere som maritimt videnscenter for såvel de studerende som for det maritime erhverv.

 

Green Ship of the Future, Retrofit

Lise - Montreal 1

Baggrund

Den maritime industri står overfor alvorlige udfordringer, når det kommer til at reducere industriens udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Mens der, med rette, er stor fokus på reduktionsmålene i 2030 og 2050, så er der behov for at nedbringe udledningen også på den korte bane. En stor andel af den globale flåde står ikke overfor at skulle udskiftes lige foreløbig, og skal derfor reducere deres udledning markant. I hvor høj grad det kan lade sig gøre, afhænger af de valg rederiet tager i forhold til retrofit. Beslutninger om dette tages som oftest med udgangspunkt i den enkelte teknologis reduktionspotentiale, uden at se på det samlede system.

Projekt

Med dette projekt ønsker partnerne at undersøge, hvor meget man kan reducere CO2 udledningen ved at benytte eksisterende teknologi. Samtidig ønsker man at se på sammenhæng og kausalitet mellem teknologierne for at estimere det samlede reduktionspotentiale af en gruppe af teknologier. I projektet arbejder partnerne med data fra 3 skibstyper, der alle er repræsentative for en stor del af den eksisterende flåde. Alle beregninger foretages på baggrund af data fra de tre skibe og evalueres i samarbejde med rederiet.

Forventede resultater

Ved projektets afslutning forventer partnerne at kunne præsentere 3 cases, der behandler retrofit løsninger og deres potentiale i forhold til at reducere brændstofforbrug og CO2 udledning. De tre cases skal inspirere andre rederier til i højere grad at investere i eksisterende teknologi, således at CO2 udledningen fra maritim transport også nedbringes på kort sigt.

 

Danske Maritime m.fl., Maritim konference på Christiansborg 2019

Danske Rederier Danske Maritime Maritim konference i Fællessalen på Christiansborg 2017

Baggrund

Danske Rederier, CO-industri og Danske Maritime afholder i fællesskab en maritim konference i Fællessalen på Christiansborg den 18. november 2019. Hensigten med arrangementet er dels at skabe positiv opmærksomhed omkring Det Blå Danmark i bred forstand, dels at debattere hvordan vi kan indfri Det Blå Danmarks fremtidige udviklings- og vækstpotentiale og samtidig bidrage til løsningen på nogle af tidens helt store globale klima- og miljøudfordringer. Med konferencen er det således ønsket at fastholde og øge det politiske fokus på branchen samt at vise, at Det Blå Danmark er en vigtig styrkeposition, som skaber vækst og velstand i Danmark. Ved konferencen vil vi sætte fokus på aktuelle temaer, som kan bidrage til branchens fortsatte succes. CO-industri, Danske Maritime og Danske Rederier har tidligere – med støtte fra Den Danske Maritime Fond – gennemført maritime konferencer på Christiansborg. Disse konferencer har hver især været en stor succes, og parterne ønsker på den baggrund at gennemføre et lignende arrangement i 2019.

Projekt

Projektet består af tre dele: en analyse, en konference samt en VIP-middag. For at kunne præsentere og tage udgangspunkt i ny viden ved konferencen vil der blive udarbejdet en analyse med fokus på maritim innovation, der er blevet til kommercielle succeser. Analysen bliver udarbejdet af en ekstern konsulent i nært samarbejde med de tre projektpartnere, og den vil bidrage til at danne en indholdsramme om konferencen. Selve konferencen afholdes som et halvdagsarrangement i Fællessalen på Christiansborg mandag den 18. november 2019. Tematisk vil konferencen centrere sig omkring viden, innovation, iværksætteri, kompetencer/fremtidige kompetencekrav samt klima- og miljøudfordringer/-løsninger. Fælles for alle disse områder er, at de er vigtige i forbindelse med arbejdet med Vækstplanen for Det Blå Danmark, som blev offentliggjort primo 2018. Konferencen efterfølges af en middag om aftenen den 18. november for en mindre gruppe særligt inviterede, herunder udvalgte politikere, embedsmænd, konferencetalere, væsentlige aktører fra Det Blå Danmark mv.

Forventede resultater

Det forventes, at en interessant analyse samt en succesfuld konference og tilhørende arrangement vil fastholde og udvide kendskabet til erhvervets styrkepositioner og vækstmuligheder blandt politikere, embedsmænd samt maritime interessenter.

 

DBI, CONTAIN – Fire Safety Strategies for Container Ships

Containere

Baggrund

Brande på containerskibe udgør et stort og uløst problem i den globale maritime branche. Ikke alene koster brandene årligt mange søfolk livet, men de direkte og afledte tab på grund af brandene løber også op i astronomiske summer. Brandene er meget komplekse, særligt når det gælder brande i lastrum. Det er vanskeligt at detektere branden tilstrækkeligt tidligt, og slukningsarbejdet er farligt og besværligt. Dertil kommer, at den stigende mængde fejldeklareret gods giver katastrofale brande, når farligt gods er placeret dybt i lastrummet og bryder i brand. Endelig spiller menneskelige faktorer ind, for hvordan er besætningen fx forberedt på at håndtere en brand? Det Blå Danmarks rederier, udstyrsproducenter mfl. kan som aktører i verdens næststørste flagstat for containerskibe dog spille en stor rolle i forhold til at reducere skaderne ved brande. Derfor gennemføres et forprojekt, hvor der sættes fokus på at styrke danske aktørers indflydelse på fremtidige teknologier til brandsikkerhed i containerskibes lastrum.

Projekt

Forprojektets formål er at demonstrere gennemførligheden af løsninger til at styrke brandsikkerheden og derved bidrage til at reducere skaderne som følge af brand i lastrum på containerskibe. Projektet har som mål at skitsere og verificere løsninger, der kan afprøves i stor skala i et efterfølgende projekt. Et andet mål er at kortlægge Det Blå Danmarks rolle i at løse udfordringerne med brande på containerskibe. Herigennem skal anvises en en road map mod styrket brandsikkerhed for hele værdikæden i containershipping.

Pilotprojektet fokuserer på følgende 3 områder:
– Beskrivelse af brandscenarier til styrket forebyggelse og brandbekæmpelse
– Awareness – hvordan individuel og organisatorisk adfærd påvirker brandsikkerheden på containerskibe
– Forberedelse af demonstrationer og datafangst til et efterfølgende projekt.

Forventede resultater

Det forventes, at projektet bidrager med ny viden om brande i lastrum på containerskibes, hvilket skal sætte rederier, shippingfirmaer, udstyrsproducenter og andre aktører i den maritime værdikæde i stand til at prioritere deres indsats for at styrke brandsikkerheden.

Det forventes, at projektet bidrager med ny viden om brande i lastrum på containerskibes, hvilket skal sætte rederier, shippingfirmaer, udstyrsproducenter og andre aktører i den maritime værdikæde i stand til at prioritere deres indsats for at styrke brandsikkerheden.

 

Søfartsstyrelsen, Workshops om håndhævelse af internationale svovlregler

DSC 3916 lores

Baggrund

Ny international miljøregulering kræver anseelige investeringer i søfartsbranchen, ikke mindst med ikrafttrædelsen af det globale svovlloft fra den 1. januar 2020. Herefter må skibe maksimalt bruge brændstof med et svovlindhold på 0,5 procent, medmindre de har installeret en scrubber. Håndhævelsen af svovlregulering har længe figureret blandt de største udfordringer på globalt plan, for hvis ikke reglerne håndhæves ens og effektivt i hele verden, kan det føre store konkurrenceforvridninger med sig. Det er derfor afgørende, at maritime myndigheder er klar over, at dette bør være et fokusområde, og det har strategisk vigtighed for Det Blå Danmark at sikre dette.

Projekt

I samarbejde med World Maritime University vil Søfartsstyrelsen planlægge og afholde tre kapacitetsopbyggende workshops i udvalgte nøgleregioner. Disse workshops skal samle repræsentanter fra flagstats-, kyststats- og havnestatsmyndigheder og sætte fokus på best practice for svovlhåndhævelse. De tre workshops vil blive afholdt i Panama, Kenya og Myanmar. De kommer til at foregå i de såkaldte MTCC’er (Maritime Technology Cooperation Centre), som er et EU-finansieret netværk af træningsinstitutioner i hele verden, som IMO står for at implementere. Hver workshop vil invitere ca. 20 deltagere fra værtslandet og nabolande i regionen og finde sted i perioden november 2019 til marts 2020. Det 2-dages program vil bringe deltagerne gennem præsentationer og diskussioner om forskellige emner relateret til det globale svovlloft og håndhævelsen heraf som f.eks. det juridiske grundlag, brændstofprøver, dokumentcheck, targeting-mekanismer, remote sensing og brug af sniffere, træning af skibsinspektører og sanktioner.

Forventet resultat

De tre workshops har til formål at udbrede kendskabet til de mest effektive måder at håndhæve svovlreglerne på i lande, som ikke grænser op til SECA-områder (svovlemissionskontrolområder), og for hvem det derfor er en ny opgave at skulle håndhæve en 0,5 procents svovlgrænse. Deltagerne vil rejse hjem med ny viden om forskellige håndhævelsesmetoder og et nyttigt netværk. De vil kunne fungere som ambassadører i deres nationale maritime myndigheder og tilføje en merværdi på svovlområdet. Dette skal bidrage til at hæve kvaliteten af svovlkontroller og eventuelle efterfølgende sanktioner mod skibe. Således øges sandsynligheden for at skibe overholder reglerne, og at level playing field i den globale søfartsbranche forbliver uforstyrret.

 

DTU Mekanik, Data driven prediction of wave-added resistance (PhD projekt)

2018-056, billede

Baggrund

Reduktion af brændstof og emissioner er afgørende for den maritime industri mod en bæredygtig fremtid. Pålidelig bestemmelse af den forøgede bølgemodstand på sejlende skibe er et vigtigt skridt i den retning, da sejlads dermed kan optimeres; dels i forhold til sejlads i bølger og dels med sigte på monitorering af skibets generelle performance over tid i forhold til bioorganiske begroninger (”fouling”). Hovedformålet med dette PhD projekt er at etablere et beregningsværktøj baseret på datadrevne koncepter igennem anvendelse af procedurer og metoder udviklet indenfor kunstig intelligens (e.g. ”machine learning”, ”deep learning”).

Projekt

Traditionelt baseres bestemmelse af den forøgede bølgemodstand på basis af teoretiske beregninger, da der ikke findes en (selvstændig) sensor, der kan måle denne modstand. Det teoretiske problem og de tilhørende beregninger er dog af en sådan kompleksitet, at der kun findes løsninger for ganske simplificerede situationer. Derfor vil det være interessant med en datadrevet tilgang uden simplifikationer og i stedet baseret på korrelationsstrukturer i målt data fra mange forskellige og allerede tilgængelige sensorer på skibe(t). Projektet tilskrives følgende innovative elementer: (1) Datadrevet bestemmelse af den forøgede bølgemodstand på et skib. (2) Den kombinerede brug af sensorer til bestemmelse af dels forøget bølgemodstand og dels bølgerne selv, da viden om de enkelte dele komplementerer hinanden.

Projektet vil være et projekt, som krydser viden fra tre DTU institutter (DTU Mekanik + DTU Elektro + DTU Compute). Desuden vil projektet have direkte relation til to andre af Fonden støttede projekter; nemlig ’Ship Simulation Workbench’ ( LINK ) og et projekt specifikt vedrørende bølgeestimering (’Sea State Estimation’, LINK ).

Forventede resultater

På det overordnede niveau vil projektet udviklede metoder og numeriske beregningsværktøjer til anvendelse for den maritime industri, særligt rederierne, i deres udvikling mod færre emissioner og lavere brændstofforbrug. På det akademiske niveau er det forventet, at projektet udmønter sig i 2-4 videnskabelige artikler i tillæg til den større offentlige afhandling.

 

Bunker Metric, Bunker Forecast

bunkerBarge

 

Baggrund

Trampskibe kender ofte kun deres sejlplan en rejse fremad, fra en eller flere lastehavne til en eller flere lossehavne. For at bedømme hvor meget brændstof, der skal købes til rejsen, skal rederiets operatør vurdere hvor meget brændstof, der skal forbruges på rejsen. Men ofte har operatøren kun begrænset information om, hvad der sker efter den sidste lossehavn på rejsen, så hvor meget brændstof skal skibet have tilbage ved afslutning af rejsen?

Hvis skibet ender i en havn med lave priser, er det let at afgøre, at det skal have en mindre mængde tilbage, dvs. minimumsreserven. Men hvad er bedst, hvis det ender ved dyre steder som Australien eller Vestafrika? Dette vil BunkerForecast besvare, ved at vurdere hvad den mest sandsynlige næste rejse er for skibene, og hvordan dette bør påvirke indkøbet af brændstof ved afsejling fra den første rejse. Herudover vil det blive betragtet hvordan charter-raten for skibet vil påvirke bunkerindkøb, samt udvikling af interfaces til rederiers interne systemer for at gøre brug af systemet nemt at bruge. BunkerForecast er en videre udvikling af projektet BunkerPlannerLINK ).

Projekt

Projektet vil forudsige et skibs sejlplan baseret på analyse af historiske sejladser, primært ved betragtning af en større mængde AIS data. Ved at betragte tidligere sejladser for mange skibe af samme type og størrelse, vil en skibsspecifik sejlplan blive udledt. Disse oplysninger bliver integreret i BunkerPlanner, hvor forslag til bunkerindkøb vil overveje både de bekræftede rejser samt den mest sandsynlige fremtidige rejse.

Projektet vil udvide BunkerPlanner til direkte at betragte bunkerindkøb i forhold til en given charter-rate for en rejse og de tidsvinduer, der aftales med kunden for lastning og losning. Her kan ofte være noget fleksibilitet, som med fordel kan betragtes i samspil med mulighederne for bunker indkøb.

Den sidste del af projektet har til formål at give bedre integration med klient systemer, der giver mulighed for en bedre brugeroplevelse.

Forventede resultater

BunkerPlanner vil ved afslutning af projektet på flere områder have en markant styrket operationel og kommerciel logik, der markant øger værdien af systemet for dets brugere. Projektet vil blive udført i samarbejde med flere rederier, der sikrer relevans og kvalitet i produktet for slutbrugeren.

 

Danske Maritime, Maritime Future

Elever på værkstedet (1)

 

Baggrund

Den danske maritime industri efterspørger teknisk uddannet arbejdskraft på alle uddannelsesniveauer, og Danske Maritime har i en årrække været engageret i en lang række initiativer med det formål dels at øge kendskabet til den danske maritime industri blandt unge uddannelses- og karrieresøgende, dels sikre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervsliv, og dels at øge kvaliteten af uddannelser og undervisning.

På trods af flere udmærkede initiativer i det Blå Danmark må vi dog konstatere, at der skal en mere indgående, vedholdende og målrettet indsats til, hvis vi skal få flere unge til at vælge en maritimt relevant teknisk uddannelse – og en maritim karriere ikke mindst. Derfor søsætter Danske Maritime nu initiativet Maritime Future.

Projekt

Maritime Future er et uddannelsesprojekt, som skal køre henover de næste tre år. Projektet bliver rammen om en række uddannelsesaktiviteter med fokus på den maritime industri, som med tæt på 40.000 beskæftigede udgør det absolut største delerhverv i Det Blå Danmark målt på antal medarbejdere. For industrien er det helt afgørende, at der er et kontinuerligt og indgående fokus på at sikre den rette mængde kvalificeret arbejdskraft. Vi kan ikke regne med, at den maritime industri kan udnytte sit vækstpotentiale, hvis ikke den vigtigste ressource, medarbejderne, er til stede i fremtiden. Derfor ser Danske Maritime dette projekt som et nødvendigt supplement til de aktiviteter, der foregår i Det Blå Danmark i dag.

Indsatsen i Maritime Future omfatter aktiviteter målrettet flere uddannelsesniveauer, herunder grundskoler, erhvervsskoler, maskinmesterskoler og universiteter, og sigtet er både at øge tilgangen af unge til maritimt relevante tekniske uddannelser og at binde erhvervsliv og undervisningsmiljøer tættere sammen.

Forventede resultater

Det er forventningen, at Maritime Future vil bidrage til en øget synlighed af den danske maritime industri over for flere væsentlige målgrupper i den yngre generation, og at erhvervet får bedre adgang til kvalificeret teknisk arbejdskraft – nu og i fremtiden. Det er desuden forventningen, at projektet vil bidrage til flere varige uddannelsessamarbejder, og at det samtidig vil skabe en stærkere bro mellem virksomheder i den maritime industri og maritimt relevante undervisningsmiljøer.

 

Optivation Analytics, Stuvningsbaseret Revenue Management

Portrætter af personale

 

Baggrund

Vi har alle stiftet bekendtskab med revenue management, når vi booker flyrejser. Prisen er ikke fast, men varierer alt efter hvor tidligt vi booker, hvornår vi vil rejse og mange andre forhold. Målet for flyselskabet er rimeligt nok at skabe den størst mulige indtjening med en given transportkapacitet.

Revenue management i containershipping har samme formål. En overset udfordring ved at overføre avancerede revenue management teknikker fra luftfartindustrien er dog, at de antager at transportsystemets restkapacitet er let at beregne. Dette er tilfældet for fly, men ikke for containerskibe, hvor der kan være en lang række komplekse årsager til, at en ubrugt position ikke kan anvendes.

Optivation Analytics er et søsterselskab til Optivation, der er en forskningsbaseret virksomhed med mere end 10 års erfaring i udvikling af stuvningsalgoritmer. Optivation Analytics ønsker at udvikle en softwareværktøjspakke, der passer ind i containerrederiernes nuværende revenue management arbejdsprocesser og anvender stuvningsalgoritmer til at realisere datadreven beslutningstagning.

Projekt

Projektets formål er at udvikle et minimum viable product (MVP) for dette softwareprodukt over fire måneder i efteråret 2019 i samarbejde med potentielle kunder. MVP’en består af en stuvningsalgoritme, der kan beregne et skibs nøjagtige restkapacitet over flere havneanløb ved at simulere dets stuvning. Algoritmen kobles til en brugergrænseflade i en cloud-løsning, der kan tilgås med en webbrowser.

Forventede resultater

Det forventes, at MVP’en kan demonstrere til potentielle kunder og investorer, at produktet er værd at modne og markedsføre i to efterfølgende udviklingsfaser.

Projektets væsentligste resultater er derfor
• Funktionel software, der demonstrerer, at højere profitabilitet kan opnås i containershipping, hvis der anvendes revenue management processer, hvor skibenes rest-kapacitet baseres på stuvningssimulering frem for de statiske modeller, der anvendes i dag.
• Bedre kobling mellem kommercielle og operationelle funktioner i rederierne ved at dele samme målsætning for skibenes anvendelse.
• Bedre anvendelse containerskibes kapacitet generelt med mindre miljøbelastning til følge.
• Styrkelse af maritim softwareudvikling i Danmark med rødder i kunstig intelligens.

 

Danske Maritime, Eksportanalyse

billede

Baggrund

Den danske maritime industri er et eksportorienteret erhverv, og eksportens andel af industriens samlede produktion ligger væsentlig over andelen for dansk erhvervsliv som helhed. Den maritime industri består af skibsværfter, maritime udstyrsproducenter og forskellige tjenesteydende erhverv, f.eks. skibsdesignere.

I dag eksisterer ikke data for industriens eksport til enkeltlande/regioner, der gør det muligt at få indblik i størrelsen af eksporten til f.eks. de store skibsbygningsmarkeder i Kina, Korea og Japan samt udviklingen i eksporten til disse markeder. Det gør det vanskeligt kvantitativt at dokumentere betydningen af disse markeder og analysere markedsudviklingen. Derudover efterspørges ofte detaljerede eksporttal i forbindelse med diverse udvalgsarbejder, forhandlinger, eksportfremstød, ministerrejser mv.

Projekt

Formålet med projektet er at opnå bedre viden om størrelse af og udviklingen i den danske maritime industris eksport til enkelte lande og områder, og samtidig imødekomme efterspørgslen efter mere detaljerede eksporttal for den danske maritime industri. For at få et mere præcist og opdateret talmateriale til at gennemføre analysen af eksporten fordelt på lande anvendes virksomhedsdata om udenrigshandel indhentet fra Danmarks Statistik (data for såvel vare- som tjenesteydelseseksport). Der indhentes data for de seneste fem år for derved at kunne belyse eksportudviklingen. Analysen vil rent metodemæssigt blive gennemført med udgangspunkt i et projekt om den maritime industris økonomiske fingeraftryk, som blev gennemført i 2016 og 2017 med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Eksportanalysens fase 1 forventes opstartet primo juli og afsluttet ultimo september 2019. Fase 2 forventes påbegyndt primo maj 2020 og afsluttet før sommerferieperioden samme år. Samme tidsramme forventes i forbindelse med gennemførelsen af fase 3. Der udarbejdes under hver fase et notat på ca. 3-5 sider med hovedresultaterne af eksportanalysen til offentliggørelse. Danske Maritime gennemfører eksportanalysen i samarbejde med COWI A/S.

Forventede resultater

Med projektet forventes skabt et velfunderet grundlag til belysning af størrelsen af og udviklingen i den maritime industris eksport til væsentlige udenlandske markeder. Derved vil det være muligt at identificere markeder, hvor Danske Maritime kan foreslå nye eksportfremstød og ministerrejser, og hvor brancheorganisationen kan argumentere for en mere fremtrædende placering af den maritime industris interesser i forskellige udvalgsarbejder og handelspolitiske forhandlinger.