­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 160 blog entries.

Danske Rederier, World Careers 2020-2021

IMG_8875

Baggrund

Kampagnen World Careers blev søsat i 2006 under administration af Danske Rederier (tidligere: Danmarks Rederiforening) og med opbakning fra hele klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede formål for etablering af kampagnen var, og er stadig, at udbrede kendskabet til det maritime erhverv og dets muligheder for job og uddannelse, med det sigte at tiltrække kvalificerede ansøgere til uddannelser i klyngen. I regeringens vækstplan er det bestemt, at Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter, og Det Blå Danmark skal være blandt eliten inden for udvikling og anvendelse af digitale teknologier. Skal denne målsætning indfries er det helt afgørende, at adgangen til kompetente og højtkvalificerede medarbejdere fastholdes.

Projektet

Projektet omfatter økonomisk støtte til World Careers for perioden 2020-2021. Mange års arbejde og erfaringer har udviklet kampagnen til at være en af de førende rekrutterings- og kendskabskampagner i Danmark. Det Blå Danmark tør være frontløber på nye initiativer og aktiviteter, som er med til at styrke kampagnen og realisering af målsætningerne, og har stor støtte i medlemsvirksomhederne, som vurderer, at kampagnen er afgørende i arbejdet med rekruttering. Kampagnen vil fortsætte sit arbejde med at være nytænkende, kreativ og innovativ, i kampen om at fange de unges opmærksomhed. Der vil fortsat være fokus på det generelle kendskab til Det Blå Danmarks uddannelser og karriereveje, men der igangsættes indsatser på nye områder, hvor der ligger et stort potentiale i 1) at øge optaget på de maritime skoler og/eller 2) at fastholde de unge i det maritime uddannelsessystem med henblik på at de læser en videregående maritim uddannelse. Specifikt omfatter kampagnen, Seven Seas, WorldCareersTV, e-sport aktiviteter, online medier, skole- og vejleder aktiviteter, events, messeaktiviteter, PR, sociale medier og website, kampagnematerialer, evaluering og analyser, samt drift.

Forventede resultater

Projektet har en stor nytteværdi for den maritime branche og desuden en positiv PR signalværdi, ikke mindst politisk.

Dacoma, Stabiliseringssystem for Crew Transfer Vessels

2019-002 nyt billede

Baggrund

I dag leverer 4500 havvindmøller grøn energi til husstande og industri i Europa. I 2018 kom mere end 400 nye til. Mandskabstransport af montør- og servicepersonale til havvindmølleparker vanskeliggøres i dårligt vejr af, at personalet ofte bliver søsyg. Derudover kan der opstå risiko for personskader ved af- og påstigning, når fartøjerne udsættes for høje bølger. Transporten til vindmøllerne foregår i ”crew transfer vessels” (CTV), som typisk har plads til 12-24 personer og som er konstrueret og bygget til formålet. DACOMA har udviklet et aktivt bølgestabiliseringssystem til CTV fartøjer, som overgår fordelene af de eksisterende løsninger, fordi det er mere kompakt, dæmper bølgebevægelserne mere effektivt og oveni er brændstofbesparende. DACOMAs løsning kan også anvendes til offshore og det kystnære fiskeopdræt, lodsbåde, store lystfartøjer og turistbåde.

Projektet

Projektets formål er, at forplante ideen fra laboratorie- til prototypestadium. DACOMA systemet er demonstreret på modelskala i vandtankforsøg. Nu skal systemet opskaleres og optimeres til at opfylde de tekniske krav inden for offshore sejlads, mens der samtidigt skal designes og bygges et stabilisatorsystem til en demobåd. Formålet med demobåden er, at kunder fra offshore vindmølle- og CTV branchen kan være vidne til komfort- og sikkerhedsgevinst af vores løsning. DACOMA systemet skal udvikles til et konkurrencedygtigt produkt som kan brænde igennem på det globale marked og som danner grundlag til en sund forretning for virksomheden.

Forventede resultater

De to store milepæle i projektet er:
1) at demonstrere anvendeligheden af teknikken til offshore mandskabstransport vha. en demobåd
2) at bekræfte forretningsmodellens bæredygtighed med udgangspunkt i et stærkt og robust produkt.
Som overordnede resultater forventes:
• at kunne præsentere et unikt, velfungerende bølgedæmpningssystem til offshore mandskabstransport, som øger produktiviteten og tilgængeligheden af service/montage personale i offshore anlæg,
• at sikre produktets konkurrencedygtighed gennem patenterede, innovative, digitale løsninger, som kan godkendes til maritim sejlads og som sikrer kunden et lavt total-cost-of-ownership
• at etablere en sund og solid forretning til gavn for vores kunder og
• at skabe en bedre, miljøvenlig, mere komfortabel og mere sikker mandskabstransport.

 

Aarhus Universitet, Åben innovation, vidensdeling og sparring

Baggrund

Rederibranchen i Danmark kan blive stærkere af at samarbejde om udviklingen og implementeringen af de mange nye (smarte) teknologier og tiltag som eksempelvis sensorer, AI, robotter, droner og automation, der i dag er vigtige for at stå distancen på det globale marked. Derfor gennemføres en antropologisk analyse med fokus på de ikke-tekniske sociale og kulturelle forudsætninger for, at et sådant samarbejde kan styrkes.

Projekt

Gennem deltagelse i relevante konferencer, møder og interviews med centrale aktører i og omkring rederibranchen, herunder Danske Rederier og Søfartsstyrelsen, skal projektet undersøge, hvilke sociale, organisatoriske og branchekulturelle forhold, der henholdsvis understøtter og står i vejen for at rederierne på tværs i højere grad ønsker at dele viden og drive åben innovation. Projektet vil desuden afdække, hvilke kompetencer, udover de tekniske, som aktørerne i det Blå Danmark mener, der er behov for, for at sikre en bedre implementering af nye teknologier og tiltag.

Forventede resultater

Projektet leverer en problem- og mulighedsafdækkende kvalitativ undersøgelse af, hvad der skal til – og hvad der eventuelt står i vejen – for, at rederierne i højere grad ønsker at dele og i praksis deler viden, driver åben innovation og skaber gensidig læring. Som led heri afholdes en afsluttende workshop med centrale repræsentanter fra Det Blå Danmark, hvor indsigterne fra den antropologisk analyse vil danne grundlag for drøftelse af nye tiltag og satsninger, samt behov for uddybende studier og analyser.

 

Aarhus Universitet, Robotten/teknologien som kollega

billede 2019-018

billede: copyright Coor (www.coor.dk)

 

Baggrund

Et stigende antal arbejdsopgaver i det Blå Danmark bliver i disse år automatiserede og skal udføres af robotter. Disse nye teknologier kalder ofte på nye samarbejdsformer og relationer mellem fagpersoner ombord, fagpersoner og beslutningstagere i rederiorganisationerne, samt i udviklervirksomhederne. Mange aktører forholder sig til selve teknologien, men ofte introduceres teknologierne dog uden dybdegående undersøgelser af den organisatoriske og praktiske sammenhæng, de skal indgå i.

Projekt

Projektet gennemfører en antropologisk analyse af forholdet mellem a) smarte teknologier (fx automation, smarte algoritmer eller drone- og vision-teknologier) b) fagpersoner ombord ifm. navigation) c) fagpersoner og beslutningstagere i rederiorganisation (som bestillere af ny teknologi) og d) udviklervirksomhederne (som designere af fremtidens løsninger) for at afklare, hvilke ikke-tekniske aspekter, der skal tages højde for og hvilke nye samarbejdsformer, der er behov for, og hvordan disse understøttes organisatorisk, når nærmeste ’kollega’ for fagpersonerne ombord bliver en robot eller en automatiseret teknologi. Fokus i projektet vil være på, hvordan samarbejdet mellem medarbejder/leder og robot/drone/teknologi skal/kan organiseres, samt hvordan de nye typer ’kolleger’ vil påvirke organiseringen af samarbejdet. Projektet sker i samarbejde med bl.a. firmaerne Upteko ApS og Vesco Systems ApS, som tidligere er støttet af Den Danske Maritime Fond(referencer: https://www.dendanskemaritimefond.dk/upteko-autonomt-dronesystem/ og https://www.dendanskemaritimefond.dk/vesco-systems-remote-pilot/).

Forventede resultater

Projektets mål er at skabe ny viden om, hvordan relationen mellem menneske og automatiserede teknologier udvikles og forandres, når de bliver ’kolleger’, og i forlængelse heraf bidrage med anbefalinger om, hvilke nye ikke-tekniske kompetencer og arbejdsformer, der skal udvikles i rederibranchen, når nærmeste kollega er en robot, drone eller anden automatiseret teknologi.

 

 

 

Det Økologiske Råd, Renere krydstogtskibe i Nordeuropa

Billede 29-08-2017 1

Baggrund

Krydstogter er en hastigt voksende turistform i det meste af verden. Krydstogtskibe har et meget højere energiforbrug – og udleder derved væsentligt mere luftforurening – end større fragtskibe, da krydstogtskibe ud over fremdrift også bruger energi til de energislugende passagerfaciliteter. Da krydstogtskibe samtidig sejler mellem tætliggende større byer og tilbringer relativt meget tid vej kaj, mens deres motorer kører i tomgang og forurener, så er krydstogtskibene en væsentlig kilde til luftforurening i større byers havneområder, der ofte også tjener til rekreative formål og beboelse.

Via landstrøm kan luftforureningen fra krydstogtskibe ved kaj elimineres.

Konkurrencehensyn forhindrer imidlertid, at de enkelte havne motiverer krydstogtskibe til at bruge landstrøm via differentierede havneafgifter. Uden økonomiske incitamenter til at anvende landstrøm vil kun få krydstogtskibe tage imod landstrøm, og investeringer i landstrømsanlæg bliver urentable.
Løsningen herpå er, at flere større krydstogthavne i Nordeuropa på samme tid tilbyder landstrøm og indfører differentierede havneafgifter, der motiverer krydstogtskibene til at anvend landstrøm.
Dette kræver dialog, koordinering og et samarbejde mellem de store krydstogthavne i Nordeuropa.

Projekt

I projektet afholder Det Økologiske Råd i samarbejde med andre nøgleaktører en stor konference om landstrømsanlæg til krydstogtskibe samt et opfølgningsmøde et halvt års tid efter konferencen. Der gøres et stort arbejde før konferencen med støtte fra vores internationale samarbejdsparter for at sikre, at større krydstogthavne/byer i Nordeuropa deltager både i konferencen og opfølgningsmødet.

Formålet med konference er at få fokus på fordele/ulemper ved landstrøm som løsningsmulighed og de konkurrencemæssige barrierer mellem krydstogthavnene, der i dag forhindrer etablering og brug af landstrøm, så barrierene kan nedbrydes via gentlemanaftaler om etablering af landstrøm indgået mellem centrale krydstogthavne/byer i Nordeuropa. Formålet med opfølgningsmødet er at få etableret gentlemanaftaler mellem havne/byer om etablering af landstrøm og differentierede havneafgifter.

Forventede resultater

Mindst 50 deltagere på en vellykket konference om landstrøm til krydstogtskibe i Nordeuropa.
Mindst repræsentanter fra 5 store nordeuropæiske krydstogthavne/byer deltager i konferencen.
Mindst 5 centrale nordeuropæiske krydstogthavne/byer arbejder videre med landstrømsanlæg.
Mindst 5 centrale nordeuropæiske krydstogthavne/byer deltager i opfølgningsmødet efter ½ år.
På opfølgningsmødet efter ½ år besluttes en gentlemanaftale om landstrøm senest i 2023 eller som minimum en køreplan mod landstrøm godt forankret i de deltagende krydstogthavne/byer.

 

DTU, Electro fuels for long-range maritime transport (MarE-Fuel)

Risø DTU HFC_large

Baggrund

Søtransport udleder ca. 1000 mio. tons CO2 årligt og står for ca. 3% af de årlige globale drivhusgasemissioner. I 2018 kom der fra flere sider tilkendegivelser af ambitioner om at reducere disse emissioner:
• Den 13/4-2018 meddelte IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC), at dets medlemmer har aftalt et mål om at reducere fragtsektorens samlede CO2-udledning med 50% inden 2050.
• Maersk annoncerede den 4/12-2018 et netto nul CO2-emissionsmål inden 2050.

Målet med dette projekt er at tilvejebringe forskningsbaseret viden, hvad angår de samlede omkostninger forbundet med overgang til klimaneutrale brændstoffer til langdistance fragt i den maritime sektor. Det overordnede formål er at styrke kendskabet til elektrobrændstoffer (med fokus på ammoniak) hos interessenter i branchen og dermed at styrke:
• Søfartens evne til at vælge og levere på sine mål for klimaneutral drift, samtidig med at konkurrenceevne opretholdes.
• Markedsudviklingen for elektrobrændstoffer og sikre en konkurrencedygtig position med hensyn til fremtidige arbejdspladser på et globalt, voksende og dynamisk marked for elektrobrændstoffer.

Projekt

Denne nye projektaktivitet er en enestående mulighed for, at den danske søfartsindustri udvikler forskningsbaseret viden i samarbejde med DTU om alternative klimaneutrale brændstofløsninger og de økonomiske konsekvenser for rederierne.

Spørgsmålet er, hvilke brændstoffer vi bør gå efter og derfor udvikle motor- og opbevaringsløsninger til. Svaret afhænger af flere faktorer, bl.a.: 1) Den forventede brændstofomkostning og tilgængelighed, og 2) omkostningerne ved eftermontering eller nybygning af skibe, som påkrævet for de forskellige brændstofalternativer. Dette projekt samler partnere fra begge sider for at udvikle scenarier for en overgang til grøn shipping. I løbet af projektet vil den tekniske gennemførlighed af brugen af ammoniak som brændstof til skibe blive belyst, en økonomisk sammenligning med andre potentielt klimaneutrale brændstoffer vil blive udført, og en køreplan omfattende både brændstofproduktion og skibsfart vil blive udviklet for at vise en mulig vej frem.

Forventede resultater

Projektet vil levere en analyse af elektrobrændstoffers potentielle fremtidige rolle som klimaneutrale alternative brændstoffer og af konsekvenserne for rederne, energisystemet og samfundet. Analysen kan fungere som en basis for yderligere strategiske initiativer fra de enkelte selskaber i den maritime sektor mod introduktion af elektrobrændstoffer.

 

Det Maritime MBA Legat

Den Danske Maritime Fond uddelte i perioden 2012 til august 2015 i alt 100 maritime MBA legater under Fondens initiativ, der blev sat i søen i januar 2012.

Den Danske Maritime Fond’s bestyrelse har sidenhen besluttet at fortsætte MBA programmet på ændrede betingelser, idet Fonden fremover vil dække op til 50 % af Tuition Fee og op til maksimum kr. 175.000.

2 maritime MBA legater er foreløbigt uddelt under disse ændrede betingelser i 2019.

 

Følgende virksomheder har fået tildelt et MBA Legat i 2019:

Maskinmesterskolen i København

Sealand – A Maersk company

DanCompliance, Webportal med maritime regler

Baggrund

Idéen til en webportal med maritime regler er et spin-off af et tidligere fondsprojekt, hvor det blev klart at mange maritime virksomheder ikke har en opdateret regelsamling, hvilket ellers er en forudsætning for at sikre overensstemmelse med gældende regler og regulativer. Manglen på sådan regelsamling skyldes hovedsagelig mængden og hyppigheden hvorved de regulatoriske krav udvikles, revideres og adopteres. De regulatoriske krav kan være svære at finde og publiceres af et utal af regionale og internationale organisationer og myndigheder, hvilket gør det vanskeligt for maritime virksomheder at holde sig opdateret på de regler, der gælder for dem.

Projekt

For at hjælpe de maritime virksomheder med at forblive opdateret udvikles en webportal, der vil fungere som en one-stop-shop, hvor virksomheder nemt og hurtigt kan finde alle de regler, der er relevante for dem. Webportalen vil i praksis være bygget op omkring en database, som løbende opdateres med de nyeste regler og regulativer. Ved hjælp af webportalens intelligente søgefunktion vil det være muligt at finde de relevante regler for bestemte produkter og ydelser i forhold til applikationer, regulatoriske områder, med mere. Webportalen vil også kunne registrere tilføjelser af nye dokumenter i databasen og sende automatiske e-mail notifikationer i forhold til specifikke søgeord og kategorier.

Forventede resultater

Det forventes, at projektet vil levere en idriftsat one-stop-shop webportal med maritime regler, der kan tilgås globalt, og som maritime virksomheder umiddelbart efter projektets afslutning kan få adgang til. Webportalen vil indeholde dokumenter fra klasseselskaber, IMO, EU, IACS, USCG, OCIMF, ISO, NORSOK med flere, og adgang kan tilpasses efter behov. Virksomhederne kan samtidig skrive sig op til skræddersyede rapporter og automatiske e-mail notifikationer, når der er relevante ændringer i reglerne og lignende. De virksomheder som ønsker det, vil også kunne få en kundetilpasset løsning, der sættes op til deres specifikke behov, og som samtidig vil sikre at alle medarbejdere i organisationen har nem og bekvem adgang til de nyeste regler.

 

Webportal illustration

Ændringer i Den Danske Maritime Fonds bestyrelse

Martin Fruergaard, CEO for Ultragas ApS, er indtrådt i Den Danske Maritime Fonds bestyrelse pr. den 1. januar 2019, hvor han afløser Mikael Skov (CEO for Hafnia Tankers).

Carsten Jensen, CEO for MOLSLINJEN, er indtrådt i Den Danske Maritime Fonds bestyrelse pr. den 1. januar 2019, hvor han afløser Jens Buchhave (CEO for Terntank).

Bestyrelsen består herefter af Tommy Thomsen (formand), Jenny N. Braat (næstformand), Knud Degn Karstensen, Andreas Nordseth, Martin Fruergaard og Carsten Jensen.

Læs mere her om de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

https://www.dendanskemaritimefond.dk/bestyrelsen/

Danske Rederier, World Careers 2019

IMG_8875

Baggrund

Kampagnen World Careers blev søsat i 2006 under administration af Danske Rederier (tidligere: Danmarks Rederiforening) og med opbakning fra hele klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede formål for etablering af kampagnen var, og er stadig, at udbrede kendskabet til det maritime erhverv og dets muligheder for job og uddannelse, med det sigte at tiltrække kvalificerede ansøgere til uddannelser i klyngen. I regeringens vækstplan er det bestemt, at Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter, og Det Blå Danmark skal være blandt eliten inden for udvikling og anvendelse af digitale teknologier. Skal denne målsætning indfries er det helt afgørende, at adgangen til kompetente og højtkvalificerede medarbejdere fastholdes.

Projektet

Projektet omfatter økonomisk støtte til World Careers for perioden 2019. Mange års arbejde og erfaringer har udviklet kampagnen til at være en af de førende rekrutterings- og kendskabskampagner i Danmark. Det Blå Danmark tør være frontløber på nye initiativer og aktiviteter, som er med til at styrke kampagnen og realisering af målsætningerne, og har stor støtte i medlemsvirksomhederne, som vurderer, at kampagnen er afgørende i arbejdet med rekruttering. Kampagnen vil fortsætte sit arbejde med at være nytænkende, kreativ og innovativ, i kampen om at fange de unges opmærksomhed. Der vil fortsat være fokus på det generelle kendskab til Det Blå Danmarks uddannelser og karriereveje, men der igangsættes indsatser på nye områder, hvor der ligger et stort potentiale i 1) at øge optaget på de maritime skoler og/eller 2) at fastholde de unge i det maritime uddannelsessystem med henblik på at de læser en videregående maritim uddannelse. Specifikt omfatter kampagnen, Seven Seas, WorldCareersTV, e-sport aktiviteter, online medier, skole- og vejleder aktiviteter, events, messeaktiviteter, PR, sociale medier og website, kampagnematerialer, evaluering og analyser, samt drift.

Forventede resultater

Projektet har en stor nytteværdi for den maritime branche og desuden en positiv PR signalværdi, ikke mindst politisk.