­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 168 blog entries.

Søfartsstyrelsen, Workshops om håndhævelse af internationale svovlregler

DSC 3916 lores

Baggrund

Ny international miljøregulering kræver anseelige investeringer i søfartsbranchen, ikke mindst med ikrafttrædelsen af det globale svovlloft fra den 1. januar 2020. Herefter må skibe maksimalt bruge brændstof med et svovlindhold på 0,5 procent, medmindre de har installeret en scrubber. Håndhævelsen af svovlregulering har længe figureret blandt de største udfordringer på globalt plan, for hvis ikke reglerne håndhæves ens og effektivt i hele verden, kan det føre store konkurrenceforvridninger med sig. Det er derfor afgørende, at maritime myndigheder er klar over, at dette bør være et fokusområde, og det har strategisk vigtighed for Det Blå Danmark at sikre dette.

Projekt

I samarbejde med World Maritime University vil Søfartsstyrelsen planlægge og afholde tre kapacitetsopbyggende workshops i udvalgte nøgleregioner. Disse workshops skal samle repræsentanter fra flagstats-, kyststats- og havnestatsmyndigheder og sætte fokus på best practice for svovlhåndhævelse. De tre workshops vil blive afholdt i Panama, Kenya og Myanmar. De kommer til at foregå i de såkaldte MTCC’er (Maritime Technology Cooperation Centre), som er et EU-finansieret netværk af træningsinstitutioner i hele verden, som IMO står for at implementere. Hver workshop vil invitere ca. 20 deltagere fra værtslandet og nabolande i regionen og finde sted i perioden november 2019 til marts 2020. Det 2-dages program vil bringe deltagerne gennem præsentationer og diskussioner om forskellige emner relateret til det globale svovlloft og håndhævelsen heraf som f.eks. det juridiske grundlag, brændstofprøver, dokumentcheck, targeting-mekanismer, remote sensing og brug af sniffere, træning af skibsinspektører og sanktioner.

Forventet resultat

De tre workshops har til formål at udbrede kendskabet til de mest effektive måder at håndhæve svovlreglerne på i lande, som ikke grænser op til SECA-områder (svovlemissionskontrolområder), og for hvem det derfor er en ny opgave at skulle håndhæve en 0,5 procents svovlgrænse. Deltagerne vil rejse hjem med ny viden om forskellige håndhævelsesmetoder og et nyttigt netværk. De vil kunne fungere som ambassadører i deres nationale maritime myndigheder og tilføje en merværdi på svovlområdet. Dette skal bidrage til at hæve kvaliteten af svovlkontroller og eventuelle efterfølgende sanktioner mod skibe. Således øges sandsynligheden for at skibe overholder reglerne, og at level playing field i den globale søfartsbranche forbliver uforstyrret.

 

DTU Mekanik, Data driven prediction of wave-added resistance (PhD projekt)

2018-056, billede

Baggrund

Reduktion af brændstof og emissioner er afgørende for den maritime industri mod en bæredygtig fremtid. Pålidelig bestemmelse af den forøgede bølgemodstand på sejlende skibe er et vigtigt skridt i den retning, da sejlads dermed kan optimeres; dels i forhold til sejlads i bølger og dels med sigte på monitorering af skibets generelle performance over tid i forhold til bioorganiske begroninger (”fouling”). Hovedformålet med dette PhD projekt er at etablere et beregningsværktøj baseret på datadrevne koncepter igennem anvendelse af procedurer og metoder udviklet indenfor kunstig intelligens (e.g. ”machine learning”, ”deep learning”).

Projekt

Traditionelt baseres bestemmelse af den forøgede bølgemodstand på basis af teoretiske beregninger, da der ikke findes en (selvstændig) sensor, der kan måle denne modstand. Det teoretiske problem og de tilhørende beregninger er dog af en sådan kompleksitet, at der kun findes løsninger for ganske simplificerede situationer. Derfor vil det være interessant med en datadrevet tilgang uden simplifikationer og i stedet baseret på korrelationsstrukturer i målt data fra mange forskellige og allerede tilgængelige sensorer på skibe(t). Projektet tilskrives følgende innovative elementer: (1) Datadrevet bestemmelse af den forøgede bølgemodstand på et skib. (2) Den kombinerede brug af sensorer til bestemmelse af dels forøget bølgemodstand og dels bølgerne selv, da viden om de enkelte dele komplementerer hinanden.

Projektet vil være et projekt, som krydser viden fra tre DTU institutter (DTU Mekanik + DTU Elektro + DTU Compute). Desuden vil projektet have direkte relation til to andre af Fonden støttede projekter; nemlig ’Ship Simulation Workbench’ ( LINK ) og et projekt specifikt vedrørende bølgeestimering (’Sea State Estimation’, LINK ).

Forventede resultater

På det overordnede niveau vil projektet udviklede metoder og numeriske beregningsværktøjer til anvendelse for den maritime industri, særligt rederierne, i deres udvikling mod færre emissioner og lavere brændstofforbrug. På det akademiske niveau er det forventet, at projektet udmønter sig i 2-4 videnskabelige artikler i tillæg til den større offentlige afhandling.

 

Bunker Metric, Bunker Forecast

bunkerBarge

 

Baggrund

Trampskibe kender ofte kun deres sejlplan en rejse fremad, fra en eller flere lastehavne til en eller flere lossehavne. For at bedømme hvor meget brændstof, der skal købes til rejsen, skal rederiets operatør vurdere hvor meget brændstof, der skal forbruges på rejsen. Men ofte har operatøren kun begrænset information om, hvad der sker efter den sidste lossehavn på rejsen, så hvor meget brændstof skal skibet have tilbage ved afslutning af rejsen?

Hvis skibet ender i en havn med lave priser, er det let at afgøre, at det skal have en mindre mængde tilbage, dvs. minimumsreserven. Men hvad er bedst, hvis det ender ved dyre steder som Australien eller Vestafrika? Dette vil BunkerForecast besvare, ved at vurdere hvad den mest sandsynlige næste rejse er for skibene, og hvordan dette bør påvirke indkøbet af brændstof ved afsejling fra den første rejse. Herudover vil det blive betragtet hvordan charter-raten for skibet vil påvirke bunkerindkøb, samt udvikling af interfaces til rederiers interne systemer for at gøre brug af systemet nemt at bruge. BunkerForecast er en videre udvikling af projektet BunkerPlannerLINK ).

Projekt

Projektet vil forudsige et skibs sejlplan baseret på analyse af historiske sejladser, primært ved betragtning af en større mængde AIS data. Ved at betragte tidligere sejladser for mange skibe af samme type og størrelse, vil en skibsspecifik sejlplan blive udledt. Disse oplysninger bliver integreret i BunkerPlanner, hvor forslag til bunkerindkøb vil overveje både de bekræftede rejser samt den mest sandsynlige fremtidige rejse.

Projektet vil udvide BunkerPlanner til direkte at betragte bunkerindkøb i forhold til en given charter-rate for en rejse og de tidsvinduer, der aftales med kunden for lastning og losning. Her kan ofte være noget fleksibilitet, som med fordel kan betragtes i samspil med mulighederne for bunker indkøb.

Den sidste del af projektet har til formål at give bedre integration med klient systemer, der giver mulighed for en bedre brugeroplevelse.

Forventede resultater

BunkerPlanner vil ved afslutning af projektet på flere områder have en markant styrket operationel og kommerciel logik, der markant øger værdien af systemet for dets brugere. Projektet vil blive udført i samarbejde med flere rederier, der sikrer relevans og kvalitet i produktet for slutbrugeren.

 

Danske Maritime, Maritime Future

Elever på værkstedet (1)

 

Baggrund

Den danske maritime industri efterspørger teknisk uddannet arbejdskraft på alle uddannelsesniveauer, og Danske Maritime har i en årrække været engageret i en lang række initiativer med det formål dels at øge kendskabet til den danske maritime industri blandt unge uddannelses- og karrieresøgende, dels sikre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervsliv, og dels at øge kvaliteten af uddannelser og undervisning.

På trods af flere udmærkede initiativer i det Blå Danmark må vi dog konstatere, at der skal en mere indgående, vedholdende og målrettet indsats til, hvis vi skal få flere unge til at vælge en maritimt relevant teknisk uddannelse – og en maritim karriere ikke mindst. Derfor søsætter Danske Maritime nu initiativet Maritime Future.

Projekt

Maritime Future er et uddannelsesprojekt, som skal køre henover de næste tre år. Projektet bliver rammen om en række uddannelsesaktiviteter med fokus på den maritime industri, som med tæt på 40.000 beskæftigede udgør det absolut største delerhverv i Det Blå Danmark målt på antal medarbejdere. For industrien er det helt afgørende, at der er et kontinuerligt og indgående fokus på at sikre den rette mængde kvalificeret arbejdskraft. Vi kan ikke regne med, at den maritime industri kan udnytte sit vækstpotentiale, hvis ikke den vigtigste ressource, medarbejderne, er til stede i fremtiden. Derfor ser Danske Maritime dette projekt som et nødvendigt supplement til de aktiviteter, der foregår i Det Blå Danmark i dag.

Indsatsen i Maritime Future omfatter aktiviteter målrettet flere uddannelsesniveauer, herunder grundskoler, erhvervsskoler, maskinmesterskoler og universiteter, og sigtet er både at øge tilgangen af unge til maritimt relevante tekniske uddannelser og at binde erhvervsliv og undervisningsmiljøer tættere sammen.

Forventede resultater

Det er forventningen, at Maritime Future vil bidrage til en øget synlighed af den danske maritime industri over for flere væsentlige målgrupper i den yngre generation, og at erhvervet får bedre adgang til kvalificeret teknisk arbejdskraft – nu og i fremtiden. Det er desuden forventningen, at projektet vil bidrage til flere varige uddannelsessamarbejder, og at det samtidig vil skabe en stærkere bro mellem virksomheder i den maritime industri og maritimt relevante undervisningsmiljøer.

 

Optivation Analytics, Stuvningsbaseret Revenue Management

Portrætter af personale

 

Baggrund

Vi har alle stiftet bekendtskab med revenue management, når vi booker flyrejser. Prisen er ikke fast, men varierer alt efter hvor tidligt vi booker, hvornår vi vil rejse og mange andre forhold. Målet for flyselskabet er rimeligt nok at skabe den størst mulige indtjening med en given transportkapacitet.

Revenue management i containershipping har samme formål. En overset udfordring ved at overføre avancerede revenue management teknikker fra luftfartindustrien er dog, at de antager at transportsystemets restkapacitet er let at beregne. Dette er tilfældet for fly, men ikke for containerskibe, hvor der kan være en lang række komplekse årsager til, at en ubrugt position ikke kan anvendes.

Optivation Analytics er et søsterselskab til Optivation, der er en forskningsbaseret virksomhed med mere end 10 års erfaring i udvikling af stuvningsalgoritmer. Optivation Analytics ønsker at udvikle en softwareværktøjspakke, der passer ind i containerrederiernes nuværende revenue management arbejdsprocesser og anvender stuvningsalgoritmer til at realisere datadreven beslutningstagning.

Projekt

Projektets formål er at udvikle et minimum viable product (MVP) for dette softwareprodukt over fire måneder i efteråret 2019 i samarbejde med potentielle kunder. MVP’en består af en stuvningsalgoritme, der kan beregne et skibs nøjagtige restkapacitet over flere havneanløb ved at simulere dets stuvning. Algoritmen kobles til en brugergrænseflade i en cloud-løsning, der kan tilgås med en webbrowser.

Forventede resultater

Det forventes, at MVP’en kan demonstrere til potentielle kunder og investorer, at produktet er værd at modne og markedsføre i to efterfølgende udviklingsfaser.

Projektets væsentligste resultater er derfor
• Funktionel software, der demonstrerer, at højere profitabilitet kan opnås i containershipping, hvis der anvendes revenue management processer, hvor skibenes rest-kapacitet baseres på stuvningssimulering frem for de statiske modeller, der anvendes i dag.
• Bedre kobling mellem kommercielle og operationelle funktioner i rederierne ved at dele samme målsætning for skibenes anvendelse.
• Bedre anvendelse containerskibes kapacitet generelt med mindre miljøbelastning til følge.
• Styrkelse af maritim softwareudvikling i Danmark med rødder i kunstig intelligens.

 

Danske Maritime, Eksportanalyse

billede

Baggrund

Den danske maritime industri er et eksportorienteret erhverv, og eksportens andel af industriens samlede produktion ligger væsentlig over andelen for dansk erhvervsliv som helhed. Den maritime industri består af skibsværfter, maritime udstyrsproducenter og forskellige tjenesteydende erhverv, f.eks. skibsdesignere.

I dag eksisterer ikke data for industriens eksport til enkeltlande/regioner, der gør det muligt at få indblik i størrelsen af eksporten til f.eks. de store skibsbygningsmarkeder i Kina, Korea og Japan samt udviklingen i eksporten til disse markeder. Det gør det vanskeligt kvantitativt at dokumentere betydningen af disse markeder og analysere markedsudviklingen. Derudover efterspørges ofte detaljerede eksporttal i forbindelse med diverse udvalgsarbejder, forhandlinger, eksportfremstød, ministerrejser mv.

Projekt

Formålet med projektet er at opnå bedre viden om størrelse af og udviklingen i den danske maritime industris eksport til enkelte lande og områder, og samtidig imødekomme efterspørgslen efter mere detaljerede eksporttal for den danske maritime industri. For at få et mere præcist og opdateret talmateriale til at gennemføre analysen af eksporten fordelt på lande anvendes virksomhedsdata om udenrigshandel indhentet fra Danmarks Statistik (data for såvel vare- som tjenesteydelseseksport). Der indhentes data for de seneste fem år for derved at kunne belyse eksportudviklingen. Analysen vil rent metodemæssigt blive gennemført med udgangspunkt i et projekt om den maritime industris økonomiske fingeraftryk, som blev gennemført i 2016 og 2017 med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Eksportanalysens fase 1 forventes opstartet primo juli og afsluttet ultimo september 2019. Fase 2 forventes påbegyndt primo maj 2020 og afsluttet før sommerferieperioden samme år. Samme tidsramme forventes i forbindelse med gennemførelsen af fase 3. Der udarbejdes under hver fase et notat på ca. 3-5 sider med hovedresultaterne af eksportanalysen til offentliggørelse. Danske Maritime gennemfører eksportanalysen i samarbejde med COWI A/S.

Forventede resultater

Med projektet forventes skabt et velfunderet grundlag til belysning af størrelsen af og udviklingen i den maritime industris eksport til væsentlige udenlandske markeder. Derved vil det være muligt at identificere markeder, hvor Danske Maritime kan foreslå nye eksportfremstød og ministerrejser, og hvor brancheorganisationen kan argumentere for en mere fremtrædende placering af den maritime industris interesser i forskellige udvalgsarbejder og handelspolitiske forhandlinger.

Blockshipping, Import Dwell time Prediction (IDP)

Blockshipping_IDP

Baggrund

Alle containerrederier opererer med empty container buffers for at have et tilstrækkeligt antal tomme containere til at kunne dække eksport behovet i hver lastehavn. Evnen til at kunne forudsige hvor lang tid import containere forbliver i container terminalerne (import dwell time) har stor betydning for rederiernes evne til at kunne estimere, hvor store disse buffere skal være. Disse forudsigelser har ligeledes stor betydning for containerterminalernes evne til at optimere driften. Forudsigelserne af import dwell time foretages i dag typisk af enkeltpersoner på basis af individuel erfaring og vurdering.

Blockshipping udvikler produkter, der hjælper rederier, terminaler og andre aktører i containerlogistikkæden med at realisere store, såvel økonomiske som CO2-mæssige, besparelser inden for containerstyring.

Projekt

Formålet med dette projekt er at gennemføre udviklingen Blockshippings Import Dwell Time Prediction (IDP) produkt. Ved brug af en kunstig intelligens model vil systemet gennem maskinlæring tilegne sig de mønstre og sammenhænge og den konsoliderede erfaring omkring containerflowet, der ligger skjult i enorme mængder historiske data. Det færdige system vil for enhver importcontainer, der ankommer til en given terminal, kunne give en forudsigelse af containerens dwell time samt hvor sikker systemet er på forudsigelsen.

Når IDP er færdigudviklet vil det være muligt for rederier at reducere buffere for tomme containere i hvert land, idet rederierne vil opnå større sikkerhed for, hvornår importcontainere bliver tilbageleveret tomme.

På mange containerterminaler er der endvidere et stort optimeringspotentiale ift. placering af importcontainere i importstakkene. Viden om forventet leveringstidspunkt vil kunne reducere antallet af unødvendige yard shiftings signifikant. Ved integration af IDP med terminalens TOS system kan containere stakkes optimalt således, at importcontainere med forventet hurtigere leveringstid vil blive placeret øverst i containerstakkene.

Forventede resultater

IDP produktet vil medføre signifikante besparelser for containerrederier i form af reduktion af empty container buffers.

For containerterminaler med et årligt volume over 800,000TEU er besparelsespotentialet estimeret til USD 970,000 per terminal i form af reduktion af antallet af yard shiftings i import stacks.

Optimeringen af stackingen på terminaler vil formindske energiforbruget og dermed CO2-udslippet fra terminalerne ligesom udslip fra idling trucks reduceres pga. reduceret ventetid på terminalerne.

Udover brugen af kunstig intelligens er produktet nyskabende i kraft at det knytter rederiernes forretningsprocesser for importcontainer flowet sammen med container terminalens processer inden for yardoptimering.

Blockshipping’s IDP-produkt vil på sigt også gøre det muligt at forudsige, hvor importører og speditører tilbageleverer tomme containere, hvilket også er en nyskabelse.

Der etableres let målbare KPI’er, der entydigt viser – og beviser – løsningens effektivitet og som samtidig vil fungere som døråbner til et stort globalt marked.

 

Survey Association, Athena Surveys – digitalizing the marine survey

Athena Surveys

Baggrund

Der sker årligt omkring 10.000 kasko forsikringsskader til søs. Disse besigtiges i dag, som de har været gjort igennem flere århundreder, af en havari inspektør eller besigtigelsesmand, som rejser ud til skibet og syner skibet og dets skade.

Survey Association udviklede i 2018 et Minimum Viable Product (MVP) for selv-syn, kaldet Athena Surveys.

Athena Surveys er en App, som skibets kaptajn eller maskinchef kan benytte i forbindelse med et indledende selv-syn af en skibsskade, som en havari inspektør efterfølgende kan gå igennem fra sit kontor, uden at skulle behøve rejse ud til skibet. Skadesrapporten kan slutteligt bruges af forsikringsselskabet til at afgøre, om sagen kan lukkes på baggrund af denne rapport alene, eller om skadesomfang og kompleksitet kræver, at inspektører rejser ud til skibet. Erfaringen viser, at det fysiske syn kunne spares væk i et ud af ti tilfælde.

Athena Surveys MVP’en er igennem et år blevet testet med succes af søfarende og forsikringsselskaber, og baseret på tilbagemeldinger fra kunder skal platformen nu færdigudvikles.

Projekt

Projektets formål er at produktudvikle MVP’en af Athena Surveys samt flytte den fra en monolit platform til micro services, hvorved kunderne kan skabe deres eget lukkede system for deres egne skibe. Systemet vil tillade, at synet foretages off-line, og når der er wifi eller anden mobildækning at transmittere den for viderebehandling. Systemet tillader både billeder, video og lydoptagelser for en bedre forståelse af tilstanden eller skaden ombord. Det endelige system vil gøre det muligt for ikke alene skibet og havari inspektøren at tilgå data, men også mægler, forsikringsselskab samt rederen.

Forventede resultater

Ved at digitalisere synsopgaven og gøre brug af skibets besætning, til at foretage selv-syn, vil der være besparelser for forsikringsselskabet, men også frembringelse af et datasæt for fremtidig analyse og skadesforebyggelse samt en formindskelse af forstyrrelsen på skibets normale drift

 

Danske Rederier, World Careers 2020-2021

IMG_8875

Baggrund

Kampagnen World Careers blev søsat i 2006 under administration af Danske Rederier (tidligere: Danmarks Rederiforening) og med opbakning fra hele klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede formål for etablering af kampagnen var, og er stadig, at udbrede kendskabet til det maritime erhverv og dets muligheder for job og uddannelse, med det sigte at tiltrække kvalificerede ansøgere til uddannelser i klyngen. I regeringens vækstplan er det bestemt, at Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter, og Det Blå Danmark skal være blandt eliten inden for udvikling og anvendelse af digitale teknologier. Skal denne målsætning indfries er det helt afgørende, at adgangen til kompetente og højtkvalificerede medarbejdere fastholdes.

Projektet

Projektet omfatter økonomisk støtte til World Careers for perioden 2020-2021. Mange års arbejde og erfaringer har udviklet kampagnen til at være en af de førende rekrutterings- og kendskabskampagner i Danmark. Det Blå Danmark tør være frontløber på nye initiativer og aktiviteter, som er med til at styrke kampagnen og realisering af målsætningerne, og har stor støtte i medlemsvirksomhederne, som vurderer, at kampagnen er afgørende i arbejdet med rekruttering. Kampagnen vil fortsætte sit arbejde med at være nytænkende, kreativ og innovativ, i kampen om at fange de unges opmærksomhed. Der vil fortsat være fokus på det generelle kendskab til Det Blå Danmarks uddannelser og karriereveje, men der igangsættes indsatser på nye områder, hvor der ligger et stort potentiale i 1) at øge optaget på de maritime skoler og/eller 2) at fastholde de unge i det maritime uddannelsessystem med henblik på at de læser en videregående maritim uddannelse. Specifikt omfatter kampagnen, Seven Seas, WorldCareersTV, e-sport aktiviteter, online medier, skole- og vejleder aktiviteter, events, messeaktiviteter, PR, sociale medier og website, kampagnematerialer, evaluering og analyser, samt drift.

Forventede resultater

Projektet har en stor nytteværdi for den maritime branche og desuden en positiv PR signalværdi, ikke mindst politisk.

Dacoma, Stabiliseringssystem for Crew Transfer Vessels

2019-002 nyt billede

Baggrund

I dag leverer 4500 havvindmøller grøn energi til husstande og industri i Europa. I 2018 kom mere end 400 nye til. Mandskabstransport af montør- og servicepersonale til havvindmølleparker vanskeliggøres i dårligt vejr af, at personalet ofte bliver søsyg. Derudover kan der opstå risiko for personskader ved af- og påstigning, når fartøjerne udsættes for høje bølger. Transporten til vindmøllerne foregår i ”crew transfer vessels” (CTV), som typisk har plads til 12-24 personer og som er konstrueret og bygget til formålet. DACOMA har udviklet et aktivt bølgestabiliseringssystem til CTV fartøjer, som overgår fordelene af de eksisterende løsninger, fordi det er mere kompakt, dæmper bølgebevægelserne mere effektivt og oveni er brændstofbesparende. DACOMAs løsning kan også anvendes til offshore og det kystnære fiskeopdræt, lodsbåde, store lystfartøjer og turistbåde.

Projektet

Projektets formål er, at forplante ideen fra laboratorie- til prototypestadium. DACOMA systemet er demonstreret på modelskala i vandtankforsøg. Nu skal systemet opskaleres og optimeres til at opfylde de tekniske krav inden for offshore sejlads, mens der samtidigt skal designes og bygges et stabilisatorsystem til en demobåd. Formålet med demobåden er, at kunder fra offshore vindmølle- og CTV branchen kan være vidne til komfort- og sikkerhedsgevinst af vores løsning. DACOMA systemet skal udvikles til et konkurrencedygtigt produkt som kan brænde igennem på det globale marked og som danner grundlag til en sund forretning for virksomheden.

Forventede resultater

De to store milepæle i projektet er:
1) at demonstrere anvendeligheden af teknikken til offshore mandskabstransport vha. en demobåd
2) at bekræfte forretningsmodellens bæredygtighed med udgangspunkt i et stærkt og robust produkt.
Som overordnede resultater forventes:
• at kunne præsentere et unikt, velfungerende bølgedæmpningssystem til offshore mandskabstransport, som øger produktiviteten og tilgængeligheden af service/montage personale i offshore anlæg,
• at sikre produktets konkurrencedygtighed gennem patenterede, innovative, digitale løsninger, som kan godkendes til maritim sejlads og som sikrer kunden et lavt total-cost-of-ownership
• at etablere en sund og solid forretning til gavn for vores kunder og
• at skabe en bedre, miljøvenlig, mere komfortabel og mere sikker mandskabstransport.