­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 219 blog entries.

SafeSeas, Maritime Security Academy

Baggrund

Maritim usikkerhed, såsom pirateri, smugling og miljøforbrydelser er fortsat en af de største hindringer for at sikre sikkerhed til søs, udvikle den blåøkonomi og beskytte havmiljøet. Betydelige kapacitetsopbygningsindsatser er igangsat for at forbedre retshåndhævelsesfunktioner, retsforfølgelse og informationsdeling. Alligevel er der afgørende huller i de eksisterende tiltag:

De undervurderer betydningen af offentlig opmærksomhed og bevidsthedsskabelse. Ved utilstrækkelig offentlig opmærksomhed bliver maritim sikkerhed nedprioriteret, og politikere er ikke tilstrækkelig opmærksomme på det.

De nuværende træningsindsatser er kortvarige og har en for snæver målgruppe. De forsømmer de muligheder, der ligger i uddannelse med et mellemlangt til lang sigt og i at træne morgendagens eksperter og fagfolk.

God donorfinansieret kapacitetsopbygning kræver stærk lokal ekspertise, der kan informere om den politiske udvikling og de faktiske behov i et givet land. En sådan ekspertise skal udvikles.

Projektet styrker særligt de tre områder.

Projekt

Fremtiden for at skabe offentlig opmærksomhed og sikrekapacitetsopbygning ligger i online og sociale medier. Mens verden bevæger sig online, er det tid til at gribe denne mulighed. I dette projekt designer og udvikler SafeSeas en højkvalitets, open-acces og onlinelæringsressource om maritim sikkerhed baseret på uddannelsesvideoer med nøje udvalgte eksperter. Det bliver suppleret af et proof-of-concept træningskursus og fremmes gennem brug af sociale medier og brugerinddragelse.

Projektet udføres af SafeSeas og dets globale ekspertnetværk.

Forventede resultater

Nøgleresultatet er et globalt anerkendt bidrag til maritimkapacitetsopbygning. Jo flere folk, der ser videoerne, bliver nysgerrige, lærer og deltager i diskussionerne og uddannelseskurserne, jo mere aktivitet vil gro frem, der tackler maritim usikkerhed. Nye generationer af influencere, eksperter og ambassadører for maritim sikkerhed vil vokse frem.

Det øjeblikkelige resultat af projektet vil være en online ressource, der kan bruges til selvstudier i træning af kapacitetsopbygning og på videregående uddannelser. Det vil være go-to læringsressourcen for maritim sikkerhed.

DigitalLead, VDES Living Lab – en testplatform der udnytter VDES teknologien

illustration

Baggrund

Den danske maritime branche har nu en unik mulighed for at være blandt de første til at udnytte mulighederne med VDES (VHF Data Exchange System) som kan bruges til udsendelse af varsler og vejrprognoser, opsamling af udstyrdata og mange andre digitale tjenester. VDES er overbygningen på AIS-systemet, som er et krav på alle handelsskibe, men anvendes bredt ombord på alle type fartøjer. ITU (International Telecommunication Union under FN) besluttede i nov. 2019 at allokere radiofrekvenser til satellit-baseret VDES, der i samspil med de landbaserede frekvenser muliggør global dækning.

Projekt

Partnerne vil etablere en test-platform for danske maritime virksomheder, der ønsker at afprøve digitale “services”, der udnytter den nye VDES-teknologi. VDES kan ses som efterfølgeren til AIS-systemet, som automatisk udveksler skibes identitet, kurs, fart, position og flere detaljer i standardiserede sætninger og som findes på mere end 200.000 skibe i dag. VDES gør det muligt at udveksle alle former for data, udover de standardiserede AIS-sætninger, og vil dermed udgøre et væsentligt element i den digitale revolution af den maritime industri.

For at den danske maritime branche og den understøttende IKT-branche kan udnytte denne mulighed, vil det være nødvendigt at have et åbent laboratorium (virtuelt og fysisk), hvor danske virksomheder på en let tilgængelig måde kan afprøve teknologien i sammenhæng med deres eksisterende produkter og produkt-idéer. Endvidere vil laboratoriet finde anvendelse i forskningsøjemed, hvor en adgang til reel data er vigtig.

Projektet gennemføres på en måde, så de aftestede digitale tjenester umiddelbart efter projektets afslutning kan realiseres igennem f.eks. Sternula’s planlagte VDES-satellitter, hvor den første bliver opsendt i 2022.

Forventede resultater

Igennem projektperioden vil en test-platform blive opbygget og 15-20 virksomheder vil i projektperioden benytte sig af VDES-laboratoriet for at teste den nye teknologi på deres eksisterende produkter eller produkt-idéer.

 

Dan-Unity CO2, Carbon Capture & Storage – Conceptual Design of CO2 carriers

Dan Unity picture

Baggrund

Der vil i fremtiden blive brug for opskaleret søbåren transport af CO2 til CCS (Carbon Capture &Storage) ikke mindst for at nå diverse CO2 emission reducerende mål. CCS har været kendt i en del år, men en søbåren transport af meget større mængder CO2 end i dag ombord på større semi-ref skibe, byder på flere ukendte udfordringer især ifbm. design af cargotanke, isolering, rørsystemer, cargo udstyr såsom pumper, kompressorer, kondensatorer, sikkerhedssystemer samt last- og losning systemer.

Projekt

To danske rederier – Evergas og Ultragas – er gået sammen i et joint venture ved navn Dan-Unity CO2 for at kombinere de to rederiers financielle kapaciteter, ekspertise og erfaring i at designe og konstruere specialiserede gas carriers og håndtere alle aktiviteter relateret til søbåren CO2 transport. Projektet understøtter formålet med Dan-Unity CO2 ved at udvikle et cargotank design og -system for semi-ref gas carriers flere gange større end de nuværende – og få – mindre CO2 carriers. Desuden vil projektet omhandle en udvikling af et pre-skibsdesign med en CO2 neutral fremdrivning, der vil sikre en fremtidig drift i henhold til IMO’s 2030 mål.

Forventede resultater

Resultatet af projektet – concept design og opstart på FEED (Front End Engineering Design) – vil være et pre-design af CO2 lasttanke, tilhørende lastudstyr samt (skibs-og fremdrivningsdesign) således at der redegøres for tekniske udfordringer og løsninger samt ikke mindst pris for dette. En egentlig outline specification vil blive udfærdiget klar til værfter og underleverandører for første prisestimat. Størrelserne på semi-ref gascarriers forventes at være flg: 50.000 m3, 20.000+m3 og en 7.000 m3.

 

ShippingLab, Valideringsplatform for grønne brændstoffer

Oil_pour

 

Baggrund

Det Blå Danmark har et markant miljømæssigt fodaftryk, der i særdeleshed drives af forbrænding af fossile brændstoffer i motorer og kedler. Som følge heraf har branchen ført an i omstillingen til grønne løsninger. Det har dog vist sig, at brændstofområdet i særdeleshed er svært at omstille, da man her oplever et meget begrænset udbud af rentable løsninger. Derfor kan det måske overraske, at der i Danmark og i udlandet findes en lang række grønne brændstofløsninger, der slet ikke er bragt i spil i en maritim kontekst. Disse løsninger kommer typisk fra forskningsgrupper, universitets-spinouts eller teknologivirksomheder med fokus på andrebrancher. Fælles for dem alle, er en manglende indsigt i det maritime marked, dets miljømæssige forudsætninger, standarder, økonomiske formåen osv.

Projekt

Dette projekt har til formål skabe en blivende valideringsplatform for grønne brændstoffer, der skal hjælpe grønne brændstofleverandører med at forstå den maritime kundes behov. Platformen skal desuden levere en række valideringsydelser, der har til formål at sikre den viden inden for tekniske, regulatoriske, miljømæssige og økonomiske dimensioner, der kræves for at en potentiel brændstofløsning kan blive til et produkt, der handles i store voluminer i branchen. Disse valideringsydelser vil bygge på eksisterende platforme hos kommercielle aktører som Alfa Laval, akademiske partnere som DTU og GTS’er som Teknologisk institut. Adgangen til- og formidlingen af disse ydelser vil ske via ShippingLab. Projektet vil indledningsvis organisere de forskellige partnere inden for platformen og sikre, at den fornødne validering er med. En kommercielt orienteret styregruppe med aktører fra hele branchen vil sikre, at platformen har relevans. Mangler i de eksisterende faciliteter vil blivekortlagt og en opfølgende ansøgning vil blive indsendt til DDMF eller andrefonde med henblik på at adressere disse. Afslutningsvis, vil projektet demonstrere platformen ved at udføre en række ydelser for grønne brændstofleverandører.

Pressemeddelselse fra ShippingLab (06.04.2021) kan ses her: Pressemeddelelse

Forventede resultater

  • Etablere en internationalt anerkendt platform, der driver den globale grønne omstilling på brændstofområdet.
  • Demonstrere platformens relevans via relevante validerings-cases forlovende grønne brændstofproducenter.
  • Sikre en nyttiggørelse af den række uudnyttede platforme hos kommercielle, såvel som ikke-kommercielle aktører.

FLEX-FEB, Fleksibel Miljøpram

Fleksibel Miljøpram

Baggrund

Det nuværende havmiljøberedskab udgøres af specialkapaciteter i form af egentlige miljøskibe, og det er vanskeligt samfundsøkonomisk at begrunde opretholdelse af et dyrt specialberedskab, der kun sjældent indsættes. FLEX-FEB ApS har udviklet en ny, funktionel beredskabsmodel, der er baseret på en opfindelse – Den Fleksible Miljøpram. Fleksible miljøpramme er billige i både anskaffelse og drift og giver mulighed for at etablere et effektivt havmiljøberedskab, der giver samfundsøkonomisk mening. Prammene kan desuden anvendes til opsamling af tang/ålegræs og rensning af havoverflade og vandsøjle for plastic og andet affald. Prammene har således både en beredskabsmæssig og en driftsmæssig funktion.

Projekt

Projektet omfatter udvikling, design og bygning af en mindre, fuldt funktionel testplatform. Fleksible miljøpramme er karakteriseret ved, at dybgangen ikke øges, når prammen fyldes med malflydende affald. Det betyder, at prammene navnlig er anvendelige på lægt vand tæt på kysten, hvor udfordringerne med bekæmpelse af olie- og tangforurening er særligt store. Fleksible miljøpramme gør det endvidere muligt for større skibe at løseopgaver tæt under kysten, da indsættelseskapaciteten (funktionsudstyret) ikke er er en integreret del af moderskibet, men indsættes fra et moderskib. Testplatformen skal danne grundlag for markedsføring, bygning af en prototype og i samarbejde med en potentiel kunde bygning af en størrepram.

Forventede resultater

FLEX-FEB ApS forventer sammen med samarbejdspartneren Søby Værft A/S ved projektets afslutning at have bygget og gennemtestet en fuldt funktionel testplatform. Som en del af projektet vil der blive udviklet en særlig skimmer, der kan optage såvel olieblandet vand som tang- og ålegræs. FLEX-FEB bekendt, eksisterer der i dag ikke noget udstyr, der kan opsamletang og ålegræs til søs.

 

BSS ApS, Maritim IOT Løsning, avanceret overvågning og styring af sensorer, primært til vibrationsmålinger

Illustration

 

Baggrund

Idé og projekt er påbegyndt af Bionic System Solutions (BSS) og Knud E. Hansen (KEH). BSS er et udviklingsselskab med kompetencer inden for avanceret signalering, sensor infrastruktur og kunstig intelligens. KEH har solide kompetencer indenfor skibsdesign, ombygning af skibe, gennem mange projekter og år i den maritime branche. Gennem brugen af viden og kompetence i begge selskaber vil der blive skabt løsninger til forbedret forudsigelse af tvunget vedligehold til udbytte for den maritime branche.

Projekt

Målet er gennem udvikling og test af en IoT platformløsning at levere forbedrede værktøjer og derved ændre nuværende rutiner for vedligehold og fejlsøgning ombord på et skib. Partnerne ønsker i særdeleshed at udvikle nye vedligeholdelsesprocesser i driftskritiske skibsinstallationer, der vil sænke operationsomkostninger og reducere risikoen for pludseligt opstående mekaniske havarier af roterende maskinkomponenter med fokus i første omgang rettet imod forskellige pumper, men ikke begrænset hertil.

Kunstig intelligens (AI) gør, at vi i dag bruger avancerede algoritmer på baggrund af kvalitative data til at afdække detaljerne og dybden, og dermed forstå hele billedet i modsætning til ”gamle dage”, hvor der anvendtes statistikregning på baggrund af kvantitative data til at afdække de brede og generelle pointer i en undersøgelse.

Overordnet vil dette kunne give en ny, robust og yderst anvendelig løsning til sikring af effektiv tilstandsovervågning af roterende maskinkomponenter på skibe, for herigennem at kunne reagere tidligt og præcist før fejl opstår.

Forventede resultater

Løsningen vil virke lokalt på et skib og globalt gennem en cloud løsning. Systemet vil løse en række problemer for rederier, herunder bla. følgende:

• Planlægning gennem tidlig detektering og analyse af hændelser som f.eks. havarier, lækager, fejl og eskalerende slid på sliddele.
• Fejldetektering, vedligeholdelses detektering, tilstandsmonitorering osv.
• Kapacitetsfølere, som registrerer og rapporterer vedr. kapacitet og udnyttelse.

BSS har lagt en video ud på YouTube, der kan ses her: link

 

logoer

Blue Atlas Robotics, Autonomous Operating ROV for Imaging and 3-D Modelling of a Vessel

Danske Maritime Fond - Blue Atlas Robotics

Baggrund

Undervands inspektion af skibe er i dag afhængig af dykkere eller manuelt kontrollerede ROV’s, for at få adgang til billedmateriale af de ønskede områder. Undervands inspektion af skibe, udføres for at skaffe sig den nødvendige visuelle dokumentation vedrørende begroning, kvaliteten af maling, korrosion eller skader på skroget.

Blue Atlas Robotics har udviklet en Autonomous Underwater Vehicle (AUV) teknologi, som vil løfte kvaliteten, værdien og tilgængelighed af dette datamateriale og frembringe en komplet digital 3D-model med al det originale billedmateriale integreret ind i samme. Disse inspektioner udføres for at kunne afgøre om skibet lever op til de krav der stilles af klassifikationsselskaberne på vegne af de enkelte flagstater, i forbindelse med tørdok, forsikringsskader, salg, on/off charter eller lokale miljøkrav.

Information om beskaffenheden af skrogets overflade og graden af begroning på et skibsskrog er særskilte vigtige parameter i forhold til at sikre lavest mulige brændstofs forbrug, da dette er stærkt påvirket af den øget friktion, der opstår ved begroning eller ujævnheder på skibets skrog.

Projekt

Det overordnet formål med projektet er at udvikle en AUV, der er i stand til at afbillede hele skibsskroget uden menneskelig involvering. Dette vil give adgang til et komplet billede – og datamateriale vedrørende kvaliteten af maling, coating, korrosion, skader på skroget og begroning i et hidtil utilgængeligt omfang og kvalitet. Det vil give mulighed for visuel og data baseret overvågning af det enkelte skibs tilstand over tid, samt sammenligning af indsamlede data på tværs af større antal skibe. Igennem processering af det indsamlede billedmateriale, vil den tilhørende udviklet software pakke kunne omdanne dette til en komplet 3-D model af skibet, hvorigennem der vil være integreret adgang til de underliggende originale billedoptagelser for slutbrugeren.

Forventede resultater

Blue Atlas Robotics har ud fra den udarbejdede projektplan og de tilknyttede samarbejdspartnere forventning om at kunne udvikle et fuldt ud færdigt teknisk og kommercielt parat produkt og service koncept ved projekts afslutning. Dette kommer til at fremstår i form af en AUV med tilhørende billede – og data processerings software løsning ved projektets afslutning i juli 2022.

 

ShippingLab, Drone-generated geo-reference for automated ship navigation in harbor and confined waters

GeoRef

Baggrund

En afgørende udfordring ved automatiseret kontrol over skibe er præcist at bestemme skibets placering og bevægelser. Jo mere begrænset pladsen bliver til andre skibe eller infrastruktur i en havn, jo højere er kravene til skibets nøjagtige position og robusthed. Selvom GNSS er en tilgængelig kilde til relativ nøjagtig positionering, så taber den på robusthed, hvis den står som eneste kilde til at bestemme en position. For at overvinde denne svaghed i kritiske applikationer, bruges GNSS sammen med andre placeringsmetoder. Brugen af skibsbaserede droner kan derfor give mulighed for at overvinde de problemer, der er forbundet med kun at have en enkelt positionskilde på et skib. Dette er særligt nyttigt i tilfælde, hvor navigations-oplysninger mangler på grund af tab af GPS-signal eller i tilfælde af systemfejl. Ved hjælp af videoanalyse på dronebilleder vil det være muligt for dronen, ikke kun at give en realtidsoversigt over skibets omgivelser, men også bruge forudbestemte punkter i området til nøjagtigt at beregne hvor skibet er placeret, og hvordan det bevæger sig i forhold til kendte landmærker.

Projekt:

Et konsortium bestående af DFDS, Upteko og Wärtsilä vil undersøge mulighederne for at afhjælpe ovennævnte udfordringer og skabe et system, der giver pålidelig uafhængig geografisk data til skibe. Samarbejdet sker i ShippingLab regi. Projektet vil udvikle, validere og rapportere om konceptet ved dataoverførsel mellem drone og skib. Udviklingen vil understøtte navigation i dag ved at tilbyde et robust alternativ til GNSS, der leverer en ekstra mulighed for positionering til præcis, pålidelig og sikker autonom navigation i fremtiden. Udover at demonstrere projektkonceptet, er en anden vigtig nøglefaktor at levere en detaljeret rapport om servicedesign, standardisering og fund, samt relevans i fremtidige navigationssystemer. Projektet vil give input til de ambitiøse danske initiativer om autonomi, herunder ShippingLab, og fremsætte en testcase for myndigheder/regulatorer inde for autonome dronesystemer. Det overordnede projekt sigter mod at undersøge gennemførligheden af autonome docking-systemer ombord på skibe i størrelse og konfiguration som DFDS “ARK GERMANIA”.

Forventede resultater:

Projektdeltagerne forventer, at systemet efter 12 måneder er blevet udviklet og projektet er afsluttet. Uptekos opladningsstation, navigation samt styring af dronen er allerede i udvikling. De udviklingsaktiviteter, som Upteko kræver til dette projekt, vil være at udvikle den algoritme, der er nødvendig for nøjagtigt at lokalisere skibet i forhold til dens omgivelser samt installation og test af systemet. Systemet integreres med Wärtsiläs SmartDock system på “ARK GERMANIA”, som en del af et større samarbejde med DFDS og Wärtsilä.

Link til ShippingLabs annoncering af projektet: link

Maersk A/S, Estimation of Optimal dynamic Purchasing Policies in ocean procurement under resource constraints

procurement

Baggrund

Den maritime industri er afhængig af effektive indkøbsstrategier for at kunne opfylde ambitionerne om en bæredygtig omstilling samt opretholde lønsomheden. Opgaver vedrørende indkøb involverer identifikation af eksterne leverandører, forhandling af kontrakter, samt køb af produkter eller tjenester fra disse leverandører. På trods af at optimering af disse indkøbsprocesser er kritisk i forhold til profitabilitet og styring mod samarbejde med leverandører med større fokus på bæredygtighed, så foregår langt de fleste af disse processer i dag semi-manuelt, og er derfor begrænsede af den menneskelige kapacitet til at håndtere meget komplekse problemer.

Projekt

Projektets mål er at udvikle et data-drevent beslutningssystem til at håndtere udfordringerne forbundet med indkøb med særligt fokus på rekvisitioner fra containerskibe. Disse skibe foretager rotationer mellem forskellige havne i verden for at laste og losse containere, og har løbende brug for at rekvirere reservedele, materiel, og proviant. Optimale valg af leverandør i forhold til pris, kvalitet og pålidelighed er et udfordrende problem på grund af usikkerhed knyttet til forudsigelse af efterspørgslen samt ikke-stationaritet introduceret pga. udskiftninger af leverandører over tid og ændringer i shipping netværket. Projektets målsætninger er at 1) Udvikle statistiske modeller til estimation af optimale dynamiske regler for leverandørvalg. 2) Validere de estimerede regler ud fra sekventielle randomiserede eksperimenter samt benchmarke disse regler med nuværende forretningsregler og simple heuristikker. 3) Udvikle metoderne til håndtering af komplekse interaktioner mellem de forskellige aktører (indkøber, rekvirent, leverandør). Projektet vil undersøge state-of-the-art metoder indenfor kausal inferens og introducere nye ideer og metoder til leverandørvalgs problemet.

Forventede resultater

Projektet vil bidrage med udvikling af nye statistiske metoder til sekventielle beslutningstagninger og demonstrere nye anvendelser af disse teknikker til håndtering af leverandørvalg. Som primært succeskriterium ønskes metoderne implementeret i Maersk Procurement og derigennem empirisk demonstrere konkrete forbedringer i graden af automatisering, overholdelse af kontrakter samt styring mod mere miljøbevidste leverandørvalg i forhold til nuværende implementerede regler.

 

Maersk A/S, Decision Support for Transportation Planning of Supply Chain Management Service Providers

warehouse_pallets

Baggrund

En leverandør af Supply Chain Management (SCM) tjenester er ansvarlig for at orkestrere sine kunders forsyningskæder, hvilket fører til komplekse beslutningsprocesser vedrørende håndtering og transport af last, samtidig med at omkostninger og udledning af drivhusgasser minimeres og kommercielle krav imødekommes. De forsyningskæder, der fokuseres på i dette projekt, involverer systematisk containerisering af varer og søtransport på hovedbenet. Planlægningsbeslutningerne inkluderer: hvordan man afhenter varer fra deres oprindelsessted, hvordan man dirigerer dem til et lager og pakker dem i containere, hvordan man dirigerer containerne gennem et multimodalt netværk, identifikation af vigtigste maritime transportben, og hvordan man leverer varerne, efter at de er blevet pakket ud af containerne, alt under overholdelse af de kontrakter, der er underskrevet med godstransportørerne.

Projekt

Dette forskningsprojekt sigter mod at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til at hjælpe SCM-tjenesteudbydere med at forbedre deres planlægningsoperationer omkring containertransport, som i dag for det meste udføres manuelt i tidskrævende og sandsynligvis væsentligt suboptimale processer. SCM-tjenesteudbydere vil drage fordel af forskningen ved at kunne øge planlægningseffektiviteten og søtransportkapaciteten, og opnå bedre udnyttelsesgrad af containerne. Projektet vil bidrage til forskningsområdet for SCM ved at integrere distributionsplanlægning i en samlet løsning samtidig med at miljøpåvirkningerne minimeres.

Forventede resultater

Projektets forventede bidrag er:
1) Udvikling af en optimeringsmodel til planlægning for en enkelt kunde.
2) Implementering af et hurtigt beslutningsstøtteværktøj til at løse optimeringsmodellen.
3) Udvidelse af værktøjet til også at omfatte planlægning af flere kunder og derved udnytte deling af transport- og oplagringskapaciteter.
Det implementerede beslutningsstøtteværktøj vil blive evalueret ved hjælp af data leveret af Maersk A/S. Der forventes forbedringer på 5 til 10% i forhold til de resultater, der kan opnås med den nuværende manuelle planlægningspraksis, samtidig med at der indføres reduktion af drivhusgasudledninger. Målsætningen er, at resultaterne skal kunne opnås inden for 2 til 15 minutter for at kunne muliggøre en effektiv planlægningsproces.