­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 184 blog entries.

DanaDynamics, Videreudvikling af autonom maritim navigation

skipper_render_boks_nvidia_pc (002)

 

Baggrund

DanaDynamics har udviklet et autonomt system til styring af den ASV (Autonomous Surface Vessel), der er udviklet til søopmåling med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Søopmålingsdronen udgør en unik testplatform for videreudvikling af maritime autonome systemer. Der ligger et stort potentiale i at fortsætte udviklingen af autonomi mod et dansk system som selvstændigt produkt.

Projekt

Med projektet ”videreudvikling af autonom maritim navigation”, løftes niveauet af autonomi ved at inddrage billedegenkendelse af maritime objekter og ved at beskrive søvejsreglerne matematisk vha. algoritmer.

Der udvikles et AI machine-learning system, der lærer at genkende maritime objekter hurtigt, og som kan navigere korrekt i en given situation. DanaDynamics skaber et autonomisystem, der, med kombinationen af verificerede navigationsalgoritmer, state-of-the-art deep learning objektgenkendelsesalgoritmer, en passiv konstant strøm af billeddata samt en simpel, dynamisk og intelligent mission control, kun bliver bedre desto flere data der opsamles. Med andre ord skalerer autonomisystemet hele vejen mod fuld autonomi. DanaDynamics har indgået samarbejde med SIMAC og DFDS, som hjælper projektet på forskellig vis.

Digitalisering og automatisering af processer er vigtigt. Det autonome system vil bidrage yderligere til positionering i markedet af DanaDynamics droner, og vil samtidig kunne finde anvendelse i en lang række kommercielle fartøjer. DanaDynamics autonome system bygger på at forbinde allerede eksisterende maritim elektronik og vil kunne integreres og skabe værdi i eksisterende fartøjer. Autonomisystemet medvirker til at fastholde og udbygge Danmarks position som moderne søfartsnation.

Udviklingen sker over 18 måneder. DanaDynamics udvikler et autonomt system af høj kvalitet som kan benyttes som en ”assistent” og som åbner mulighed for autonom sejlads på højt autonominiveau.

Undervejs i udviklingsperioden testes ”autonom maritim navigation” i de to typer af ASV’er, som DanaDynamics udvikler, producerer og arbejder med.

Læs mere på www.danadynamics.com

 

Nyhedsbrev nr. 4, december 2019

Det Blå Danmark - flag 2

Den Danske Maritime Fond har netop godkendt i alt 7 ansøgninger til en samlet bevillingssum på 7 millioner kroner. De samlede bevillinger i 2019 kommer således op på 50 millioner kroner.

Du kan læse mere om de enkelte projekter på Fondens hjemmeside under ”Projekter” og ”2019” ( link ).

Du kan læse nyhedsbrevet her: 2019 Nyhedsbrev 4, december 2019

SubBlue Robotics, Test og tuning af propel poleringsrobot

IMG_0897 (002)

Baggrund

Slid, korrosion og marin begroning af skibe medfører betydelige modstandskræfter, som gør skibet langsommere og medfører brændstofspild. SubBlue Robotics propel poleringsrobot (”Propeller Polishing”) muliggør væsentlige omkostningsbesparelser for rederier:
1) SubBlue Robotics’ fjernstyrede robot åbner op for at bringe propel rensning tilbage i havnen, hvor selve operationen kan foregå samtidig med skibsoperationen i havn, og dermed spares kostbar tid for rederier.
2) Poleringsrobotten udfører en rensning af højere kvalitet – fuldt mekanisk og systematisk – uden det menneskelige element.
3) Poleringsrobotten gør det enkelt og smertefrit at rense skibspropeller. Derved bliver det muligt at øge frekvensen af propellens rensning og dermed mindskes brændstofforbruget og CO2 aftrykket markant.
Ydermere erstatter poleringsrobotten farligt undervandsarbejde, som i dag udføres af dykkere, med en sikker fjernbetjent robot operation uden risiko for menneskeliv.

Projekt

Projektet omhandler test og tuning af det allerede producerede produkt og dens tilsvarende service. Formålet er at gøre produktet klar til at operere kommercielt i slutningen af 2021. Projektets aktiviteter foregår mellem januar 2020 og august 2021 og består primært af tests af produktet på danske skibe efter indgået aftale.

Forventede resultater

SubBlue Robotics forventer ved afslutning af projektet, at robotten er tunet til et færdigt produkt, som har udført adskillige poleringer af skibspropeller uden brug af dykkere. Vibrationsmæssig og elektromagnetisk robusthed skal være dokumenteret. Produktet skal være klar til at operere efter projektafslutningen.

 

ReFlow Maritime, CO2 aftryk for maritime komponenter

reflow_illustration_co2-fald_02-03-03-03-03 (002)

Baggrund

Virksomheder på tværs af industrierne står overfor tiltagende krav om at tilpasse sig den grønne omstilling og have fokus på FN’s 17 verdensmål. Projektet har til formål at følge denne udvikling ved at engagere maritime virksomheder i en cirkulær økonomi for effektivt at nedbringe deres CO2 udledning. Projektet vil give virksomhederne et beregningsværktøj og tilvejebringe direkte dokumentation for besparelse af miljøaftryk ved at benytte genanvendte og reparerede komponenter frem for ny-producerede. Herved kan den grønne omstilling implementeres mere effektivt.

Projekt

Projektet vil anvende livscyklusvurderinger af udvalgte maritime komponenter til at sætte fokus på produkternes livscyklus og miljømæssige påvirkning samt hvilke aktiviteter og materialer, der har den største miljøpåvirkning. Projektet vil forholde sig til en bred vifte af kategorier af miljøpåvirkning så som ressourceforbrug og kemiske effekter på mennesker og økosystem. Projektet vil forløbe i 3 hovedfaser: 1) Undersøgelse af forskellige maritime komponenter for at give et repræsentativt udsnit af de danske udstyrsproducenter, 2) Udarbejdelse af regnemodel for en maritim komponents CO2 aftryk, 3) Model for beregning af ændret CO2 aftryk efter renovering.

Projektet vil forløbe i tæt kontakt med et udvalg af maritime virksomheder, som er repræsentative for branchen. Virksomhederne vil indgå i et analyseforløb, hvor de får direkte feedback på deres specifikke miljøaftryk samt anbefalinger til, hvordan deres forretningsmodel kan blive mere bæredygtig. Resultaterne herfra vil anonymt indgå i en industri-gavnlig standardiseret model for livscyklusvurdering af maritime komponenter og en rapport med analyseresultater, som fremadrettet kan bruges som værktøjer til at minimere miljøaftryk og CO2 udledning.

Forventede resultater

Med fokus på en cirkulær økonomi vil projektet gøre det muligt at dokumentere en forbedring i et produkts miljøaftryk ved genanvendelse og forlængelse af produkters anvendelsesperioder. ReFlow Maritime forventer med projektet at frembringe verdens første standardiserede model for beregning af CO2 udledning i produktion og reparation af maritime komponenter, som kan bruges af industrien til at nedbringe CO2 udledning og miljøaftryk. Dermed ønsker projektet at bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål 12, der henvender sig til ansvarligt forbrug og produktion.

 

ReFlow Team (002)

 

DTU Fotonik, SHIP-COAT

Baggrund

Hvert år bruges hundredevis af millioner liter malinger og coatings til at beskytte maritime fartøjer og konstruktioner mod bl.a. rust og opbygning af biologisk materiale (fouling). En del af malingen ender uvægerligt i havet, hvor det bidrager til ophobningen af mikroplastik og tungmetaller. En IMO rapport fra 2019 har slået fast, at der er behov for mere forskning inden for sammenhængen mellem mikroplastik i verdenshavene og den omfattende brug af især anti-fouling coatings. I den forbindelse er der brug for metoder til at studere den gradvise degradering og afskrabning af malinger som følger af både normal drift og vedligeholdelse. På DTU Fotonik har en gruppe forskere for nyligt udviklet et system, der ved hjælp af specielle lasere og et avanceret detektionssystem kan måle under overfladen på f.eks. malinger, ligesom ultralyds scanning, men til forskel fra ultralyd gør brugen af lasere det muligt at se mikroskopiske detaljer samt måle meget tynde lag. Ved hjælp af præcise målinger kan det bestemmes om en maleteknik påfører den rigtige mængde maling, om tykkelsen varierer, og om der er skader eller andre defekter under malingen, der kan udvikle sig med tiden. Derved undgås spild af ressourcer forbundet med reduceret levetid og dermed hyppigere vedligeholdelse.

Projekt

Projektet har til formål at videreudvikle teknologien og bringe den ud af laboratoriet på en mobil enhed, så der kan foretages målinger på skibe eller andre konstruktioner i et maritimt miljø. Dette involverer integrering af et kamera til visuel guiding, en robot arm, og en fiber-optisk probe til at guide og opsamle laser lyset. Sideløbende skal forskellige maritime malinger og coatings studeres med denne teknik for at kunne optimere teknikken og finde frem til de bedste anvendelser.

Forventede resultater

Det er forventeligt, at projektet vil føre til udfærdigelsen af en mobil prototype til inspektion af fartøjer og andre konstruktioner i et industri-relevant maritimt miljø. Når systemet er udviklet, skal der udføres et studie af degraderingen af skibsmalinger på et fartøj, der f.eks. har været udsat for bio-fouling eller korrosion. I sidste ende er det målet, at teknologien vil komme til gavn for virksomheder inden for udvikling af malinger og coatings, samt ikke-destruktiv inspektion og vedligeholdelse.

 

Billede

 

COACH Solutions, Automatiseret kystnær ruteoptimering

Navigation (002)

 

Baggrund

I den maritime industri ses ofte en ulige fordeling af information mellem operatøren og skibet. Operatøren har information omkring skibets nuværende værdi og last, mens skibet har opdaterede søkort, som ikke er tilgængelige for operatøren på land. Ved automatiseret ruteplanlægning bliver navigations zonerne ikke medtaget pga. manglen på søkort og der bliver derfor kun givet waypoints i åbent hav til skibet. Efterfølgende skal skibet selv planlægge den nøjagtige rute og lægge denne ind i ECDIS’en, hvilket kan lede til fejlantagelser i forhold til optimering af ruten samt manglende opdatering af ETA.

Projekt

Projektet er en del af ShippingLabs arbejdspakke omkring Digital Ship Operations. Med dette projekt bringes skibet og operatøren tættere sammen, så den mest optimale rute for skibet kan blive planlagt ud fra alle relevante parametre. Skibet og operatøren vil få adgang til de samme oplysninger på den samme portal, så misforståelser undgås undervejs i planlægning. Dette vil gøres ved at læse separations-zoner, vanddybder og andre hindringer for navigationen ud af elektroniske søkort i vektorformat (S-57) og dernæst skrive en algoritme, der kan beregne en rute gennem disse forhindringer. Projektet indebærer også, at ruterne skal kunne overføres til ECDIS’en direkte via en fil i stedet for manuel indtastning. Dette vil gøre ruterne mere anvendelige ombord på skibene, spare tid og øge kaptajnernes tillid til de foreslåede ruter.

Forventede resultater

Ved projektets afslutning forventer partnerne at kunne præsentere en metodologi til hvordan man kan ekstrahere navigationsmæssige begrænsninger fra digitale søkort samt planlægge en rute gennem disse. Denne metodologi vil blive gjort tilgængelig for danske virksomheder, der kan finde dette interessant og implementerer det i deres eksisterende produkter.

Global Maritime Forum, Getting to Zero

49058821651_cbf48def55_6k

Baggrund

FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, har vedtaget en foreløbig klimastrategi om, at international skibsfart skal reducere den samlede årlige udledning af drivhusgasser med mindst 50% i 2050 i forhold til 2008 niveauerne. Skibe har en gennemsnitlig levetid på 20-25 år. Derfor har Getting to Zero Coalition – der samler over 100 globale organisationer og private virksomheder – en målsætning om, at kommercielt bæredygtige, emissionsfrie skibe, der drives frem af emissionsfrie brændstoffer, skal krydse verdenshavene i 2030 – for at udgøre en stadig stigende del af den globale flåde i de efterfølgende årtier.

Danske rederier og maritime produktionsvirksomheder er globale frontløbere, når det kommer til at reducere den internationale skibsfarts udledning af drivhusgasser. Derfor er Det Blå Danmark godt positioneret til at høste frugterne af de forretningsmuligheder, som denne grønne omstilling vil føre med sig.

Projekt

De væsentligste møder i Getting to Zero Coalition udgøres af to halvårlige højniveau-workshops. Støtten fra Den Danske Maritime Fond gør det muligt at afholde en af disse workshops i Danmark i første halvår 2020. Workshoppen forventes at samle omkring 100 højniveau-deltagere. Samtidig er Getting to Zero Coalitions arbejde struktureret i separate arbejdsforløb, hvor en række tematiske workshops vil samle væsentlige interessenter for at sikre projekternes fremdrift. To af disse centrale, tematiske workshops vil takket være støtten fra Den Danske Maritime Fond blive afholdt i Danmark i 2020.

Forventede resultater

Getting to Zero Coalitions målsætning flugter godt med Det Blå Danmarks strategiske interesser på klimaområdet. Afholdelsen af en højniveau-workshop og to centrale, tematiske workshops i Danmark i 2020 vil øge kendskabet til danske rederiers og maritime produktionsvirksomheders styrkepositioner på klimaområdet og fremme deres engagement i Getting to Zero Coalition. Projektet vil samtidig være med til at cementere den danske maritime klynges ledende position på klimaområdet og hjælpe med at tiltrække nye internationale talenter til Danmark.

Getting to Zero Coalition vil dele resultaterne af koalitionens arbejde for at bidrage til den fælles vidensbase for, hvordan kommercielt bæredygtige, emissionsfrie skibe kan blive til virkelighed i 2030. Det vil blandt andet ske via en række artikler, hvor danske maritime aktører får mulighed for bidrage til koalitionens arbejde ved at dele deres viden. På den måde vil artiklerne også være med til øge kendskabet til danske kompetencer og færdigheder på klimaområdet.

49058796826_bc4fb68764_5k

 

DTU Kemiteknik, Elektro/magnetisk behandling af brændstof og vand i processer i den maritime industri

Billede 3

 

Baggrund

DTU Kemiteknik vil i projektet teste effekten af et kommercielt elektromagnetisk behandling system på marine diesel olie. På M/F Samsø er der i 2018/ 2019 testet et LAGUR® vandbehandlings system baseret på elektro/magnetisk behandling af vand. Systemet blev oprindeligt installeret i 2017 på ferskvand linien for at mindske kalk belægninger og bakterie kim tallet. Det har været en stor succes. I foråret 2019 blev LAGUR® systemet også påsat brændstof tank linien, og der er indikationer på mulig brændstof besparelse.

Projekt

DTU Kemiteknik vil bistå Molslinien ved at gentage forsøgene på en stationær dieselmotor. Ud over brændstof besparelse vil DTU også undersøge, om der skulle være mindre partikel, SOx og NOx forureninger. De underliggende principper ved LAGUR® systemet vil blive undersøgt med udgangspunkt i den seneste forskning i elektro/magnetiske felter og deres effekter på væsker.

Forventede resultater

Potentielt kan projektet have indflydelse på optimeringen af en lang række processer, hvori overflade interaktion mellem væsker, partikler og gasfase spiller en central rolle (så som brændstof dispersion i et brændkammer). Den maritime industri er en oplagt sektor til at undersøge, om disse nye effekter kan spores, idet der udføres fuldskala processer med store masse flow. DTU Kemiteknik håber at kunne foreslå tiltag, der kan optimere ydelsen af brændstofs og vand processer på M/F Samsø og DTU Aquas skibe.

 

Billede 1                                     Billede 2

 

DTU Management, Collaborative Berth Planning in Liner Shipping (“CoPlan”)

DSC07360

Baggrund

CoPlan projektets formål er at studere, hvordan datadeling mellem containerterminaler kan effektivisere skibshåndteringsoperationer.

Den maritime sektor undergår løbene en digital transformation, hvor data og datakilder bliver standardiseret og centraliseret. Denne digitalisering har sat gang i en række aktiviteter, der alle har til formål at forbedre den maritime industri, ved at udnytte de nye digitale platforme bedst muligt. TradeLens og SIMOS er eksempler på digitale initiativer. TradeLens har til formål at digitalisere supply chain dokumenter, mens SIMOS bruger vejrdata til optimering af sejlruten ved skibssejlads.

Projekt

Der findes er en valgfri ordning, der kan informere skibe om trafik og mulige forsinkelser i terminalen, så de kan sætte farten ned og ankomme præcis, når der er plads (”Virtual Arrival”). CoPlan projektet tager ideen steppet videre og udnytter deling af data om ankomst- og afgangstider samt eventuelle forsinkelser mellem flere terminaler, hvor skibene ankommer.

Projektet undersøger specifikt planlægning af skibes kajplacering og de krævede håndteringsresurser i alle de involverede terminaler.

Forventede resultater

Tidligere akademiske studier indikerer, at det er muligt at effektivisere havneoperationen bl.a. gennem kajplads planlægningen. Projektet CoPlan planlægger at demonstrere denne effektiviseringsgevinst i det virkelige miljø ude i udvalgte terminaler.

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2019

2---Claus-Jacobsen-lille

Den Danske Maritime Fond har netop godkendt i alt 19 ansøgninger til en samlet bevillingssum på 9 millioner kroner.
Du kan læse mere om de enkelte projekter på Fondens hjemmeside under ”Projekter” og ”2019” ( link ).
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev nr. 3, 2019