­

Aktuelt

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 153 blog entries.

Ændringer i Den Danske Maritime Fonds bestyrelse

Martin Fruergaard, CEO for Ultragas ApS, er indtrådt i Den Danske Maritime Fonds bestyrelse pr. den 1. januar 2019, hvor han afløser Mikael Skov (CEO for Hafnia Tankers).

Carsten Jensen, CEO for MOLSLINJEN, er indtrådt i Den Danske Maritime Fonds bestyrelse pr. den 1. januar 2019, hvor han afløser Jens Buchhave (CEO for Terntank).

Bestyrelsen består herefter af Tommy Thomsen (formand), Jenny N. Braat (næstformand), Knud Degn Karstensen, Andreas Nordseth, Martin Fruergaard og Carsten Jensen.

Læs mere her om de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

https://www.dendanskemaritimefond.dk/bestyrelsen/

Danske Rederier, World Careers 2019

IMG_8875

Baggrund

Kampagnen World Careers blev søsat i 2006 under administration af Danske Rederier (tidligere: Danmarks Rederiforening) og med opbakning fra hele klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede formål for etablering af kampagnen var, og er stadig, at udbrede kendskabet til det maritime erhverv og dets muligheder for job og uddannelse, med det sigte at tiltrække kvalificerede ansøgere til uddannelser i klyngen. I regeringens vækstplan er det bestemt, at Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter, og Det Blå Danmark skal være blandt eliten inden for udvikling og anvendelse af digitale teknologier. Skal denne målsætning indfries er det helt afgørende, at adgangen til kompetente og højtkvalificerede medarbejdere fastholdes.

Projektet

Projektet omfatter økonomisk støtte til World Careers for perioden 2019. Mange års arbejde og erfaringer har udviklet kampagnen til at være en af de førende rekrutterings- og kendskabskampagner i Danmark. Det Blå Danmark tør være frontløber på nye initiativer og aktiviteter, som er med til at styrke kampagnen og realisering af målsætningerne, og har stor støtte i medlemsvirksomhederne, som vurderer, at kampagnen er afgørende i arbejdet med rekruttering. Kampagnen vil fortsætte sit arbejde med at være nytænkende, kreativ og innovativ, i kampen om at fange de unges opmærksomhed. Der vil fortsat være fokus på det generelle kendskab til Det Blå Danmarks uddannelser og karriereveje, men der igangsættes indsatser på nye områder, hvor der ligger et stort potentiale i 1) at øge optaget på de maritime skoler og/eller 2) at fastholde de unge i det maritime uddannelsessystem med henblik på at de læser en videregående maritim uddannelse. Specifikt omfatter kampagnen, Seven Seas, WorldCareersTV, e-sport aktiviteter, online medier, skole- og vejleder aktiviteter, events, messeaktiviteter, PR, sociale medier og website, kampagnematerialer, evaluering og analyser, samt drift.

Forventede resultater

Projektet har en stor nytteværdi for den maritime branche og desuden en positiv PR signalværdi, ikke mindst politisk.

Copenhagen Subsea, Undervandsfartøj til strømfyldt farvand

Baggrund

Copenhagen Subsea begyndte i 2014 udviklingen og markedsføringen af en ny generation innovative elektriske thrustere til undervandsindustrien. Thrusterne har vist sig at være særdeles kraftfulde og udholdende. Indtil videre har kunderne, som omfatter både det industrielle segment og forskningssegmentet, monteret disse thrustere på egne eksisterende ROV’er (Remotely Operated Vehicle) og AUV’er (Autonomous Underwater Vehicle). Copenhagen Subsea har dog oplevet at mange kunder kæmper med de samme udfordringer; at få designet det elektriske system der skal til for at få det optimale ud af disse effektfulde thrustere på eksisterende ROV’er. Særligt ses udfordringerne med at vælge de rette komponenter til: motorstyring, strømforsyning, forsyningskabel, styringselektronik og galvanisk adskillelse.

Projekt

For at gøre det lettere for kunderne vil Copenhagen Subsea derfor udvikle og fremstille en ROV platform – komplet med et åbent elektrisk system, fra joystick til thrustere, optimeret til at få den maksimale ydelse ud af de innovative thrustere. Kunden skal blot montere sin sensorpakke som er afhængig af den konkrete operation og som udskiftes efter opgavens karakter. Systemet, som vil blive basseret på industrielle komponenter, vil modsat konkurrerende løsninger være tilgængelig for at kunden selv kan vedligeholde og videreudvikle systemet efter behov.

Forventede resultater

Copenhagen Subsea vil levere et færdigt produkt, som hos kunden udelukkende skal påmonteres payload, fx kamera, sonar og gribearm, til den specifikke operation, som fartøjet skal udføre. Ved at kunne tilbyde kunderne en gennemtestet helhedsløsning, der er klar til brug, vil kundernes implementeringstid blive reduceret, kvaliteten øget og fartøjet vil kunne udvide det tidsrum hvor der kan udføres operationer, som i dag bliver begrænset af stærke havstrømme, som ofte ses i områder med meget tidevand.

 

CLIIN ApS, CLIIN Hull Cleaning Robot

2018-134 billede

 

Baggrund

Ingen coatingsløsninger kan holde skibsskrog rene for begroninger. Selv minimale begroninger forøger brændstofforbruget signifikant, hvorfor rederier må ty til afrensninger af skrog med mellemrum afhængig af operationsmønster. Mellem class-dokninger udføres re-aktive afrensninger af landbaseret servicefirmaer, enten ved brug af dykkeropereret rensemaskiner eller ROV’er. Re-aktiv afrensning af skibsskrog medfører en række problemstillinger:

• Begroningen har allerede medført forøget brændstofforbrug og/eller forsinkelse af operationen og emission af kuldioxid, NOx, svovl m.m. er unødvendigt forøget.
• Det estimeres at 1 mm uniform ekstra ruhed af det enkelte skibs skrog medfører mere end 25% forøgelse af vandmodstanden igennem vand.
• Uafhængigt af rensemetode (børster, højtryk etc.) vil afrensning af etablerede rurer, andre skaldyr og andet kraftig alge begroning påføre varige skader på skrogcoating, hvorfor skrogperformance ikke kan reetableres 100% efter rensning.
• Rurer og anden fauna fra begroningen er at betragte som invasive arter, hvorfor der er mange lokale begrænsninger for hvor afrensningen kan foregå, samt krav til opsamling og bortskaffelse af afrenset begroning.

Projekt

Overordnet har projektet til formål at udvikle en pro-aktiv rensningsløsning, som kan holde skibsskrog kontinuerligt rent således, at unødigt brændstofforbrug og emission som følge af begroninger helt kan elimineres. Projektet bygger på en videreudvikling af CLIIN’s patenteret renserobot teknologi, som på nuværende tidspunkt er kommercialiseret i en tørlast konfiguration, CLIIN CHR (Cargo Hold Robot). Specifikt har projektet til formal at færdigudvikle og teste 3 delkoncepter, enkeltvist og integreret med renserobotten, som tilsammen vil udgøre skrogrensnings konfigurationen, CLIIN HCR (Hull Cleaning Robot).

Forventede resultater

HCR projektet udvikles med flere danske rederier som samarbejdspartnere og forventes afsluttet indenfor en periode på 24 måneder. Konkret skal projektet levere følgende resultater:
• Udvikling og test af automatisk kabel-system
• Evaluering af eksisterende overfladerensekoncepter og definition af endeligt koncept,
• Udvikling, design og test af launching pad
• Intensiv test af hele HCR-systemet i ”live” miljø,
• Integreret HCR koncept færdigudviklet og designet klar til produktion.

Det er en forventning, at CLIIN vil være i stand til at kommercialisere HCR renseløsningen umiddelbart efter projektets afslutning.

 

Maritime DTU, Forskningsbaseret maritim rådgivning 2019-2020

2018-136

Baggrund

Tilbage i 2015 udviklede DTU sammen med branchen og de danske myndigheder på søfartsområdet et projekt målrettet myndighedernes behov for forskningsbaseret rådgivning inden for komplekse maritime fagområder med relevans for myndighedernes regelforberedende arbejde og tilsynsopgaver. Projektets aktiviteter blev målrettet maritime faglige problemstillinger relateret til miljø og sikkerhed identificeret gennem strategiarbejde og arbejdsprogrammer under IMO og EU. Siden 2016 er der leveret forskningsbaseret maritim rådgivning til myndighederne inden for emneområderne: Økologiske effekter ved udledning af scrubbervand, Same Risk Area analyse (beslutningsstøtteværktøj vedr. udledning af ballastvand), målemetoder til Black Carbon, autonome skibe (foranalyse), elektronisk udkig ved autonomi i skibsfarten og effekter af skibsstøj på fisk i de danske havområder.

Projekt

Projektets formål er fortsat levering af uvildig forskningsbaseret rådgivning og videnberedskab til de danske myndigheder på søfartsområdet. Myndighederne står overfor betydningsfulde indsatser på søfartsområdet, som er rammesættende for det maritime erhverv, og som er centrale for imødekommelsen af de politiske målsætninger inden for bl.a. miljø-, klima- og sikkerhedsområdet i IMO og EU. Myndighedernes behov for forskningsbaseret rådgivning adresseres i en tværgående projektorganisering, som understøtter dialogen mellem både myndigheder, erhverv og vidensmiljø, og som ud fra en tværfaglig tilgang muliggør leverancer til flere myndigheder på det maritime område.

Forventede resultater

Det forventede resultat af projektet er levering af forskningsbaseret rådgivning til myndigheder på søfartsområdet inden for følgende konkrete emneområder:
• Digitalisering og autonom maritim teknologi
• Teknologier til kontrol og verifikation af miljøregler på søfartsområdet
Derigennem forventes en fortsat styrkelse af de danske myndigheders bidrag til det regelforberedende arbejde og regelimplementering internationalt, regionalt og nationalt.

 

Danske Rederier m.fl., Folkemødet på Bornholm 2019

Foto Folkemøde

Foto: @joshuatree

Baggrund

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime ønsker at fortsætte og følge op på de tidligere års fælles deltagelse af Det Blå Danmarks fremstød på Folkemødet på Bornholm den 13.-16. juni 2019.

Projekt

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime deltager på Folkemødet 2019 i fællesskab og repræsenterer den samlede maritime klynge – Det Blå Danmark. Formålet med Folkemødedeltagelsen er at sikre maksimal eksponering og positionere Det Blå Danmark over for beslutningstagere, folketingsmedlemmer, lokalpolitikere, embedsmænd, organisations- og erhvervsfolk, pressen og befolkningen. På grund af Postbåden Peters unikke placering i Allinge Havn vil bannerne igen i 2019 være store for at sikre synlighed. Tilsvarende vil Det Blå Danmark søge øget eksponering gennem nye markedsføringsmuligheder på kajen i Allinge i form af blandt andet fotoboks/fotovæg. Samtidig planlægges i endnu højere grad events, der fanger befolkningen uden for de traditionelle debatformater.

Forventede resultater

Formålet med deltagelsen på Bornholm er at sikre Det Blå Danmark et endnu stærkere politisk fundament for det politiske arbejde og dermed fastholde klyngen som afgørende for det danske samfund.

 

MiWire, MiWire Sea

Billede 2

 

Baggrund

Internet til søs er en omkostningstung udfordring for rederier globalt. Den maritime industri oplever i disse år en stigende digital transformation og flere undersøgelser viser, at internetforbindelse til søs er af afgørende betydning for besætningsmedlemmers trivsel, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, udveksling af forretningsdata og muligheder for driftoptimering.

Projekt

MiWire har udviklet MiWire Sea, en innovativ antenneteknologi til det mobile 3G/ 4G/ LTE datanetværk, der ved brug af retningsbestemte antenner forbedrer internetsignalet i kystnære farvande. I projektet vil MiWire udføre en række tests til at færdigudvikle antennen i samarbejde med fageksperter og samarbejdspartnere, bl.a. fra AAU, DTU og Mærsk Supply Service. MiWire skal videreudvikle avancerede antennealgoritmer, der anvender viden om teleinfrastrukturen til automatisk at dreje antennernes retning mod antennemasterne i det mobile netværk med den bedste kapacitet og dermed sikre den mest stabile og optimale forbindelse. MiWire Sea skal derefter testes i samarbejde med udvalgte partnere, i kystnære områder i Nordeuropa, inden for 25-30 sømil fra land.

Forventede resultater

Resultatet vil være MiWire Sea, der er fuld operationel i det maritime miljø og som supplement til satellitkommunikationen, leverer stabile og hurtige internetforbindelser, der er 10 gange hurtigere end eksisterende løsninger til meget lavere omkostninger. MiWire Sea vil betyde et paradigmeskift for Det Blå Danmark og dens besætninger.

 

Danske Maritime og Danske Havne, Kvinder i den maritime industri

Kvinder i den maritime industri samlet illustration

Baggrund

At kvinder er en mangelvare i Det Blå Danmark, er ikke en nyhed. Mange af de fag, som anvendes af virksomheder i Det Blå Danmark, bliver og er traditionelt blevet betragtet som mandefag. Det gælder i høj grad for maritime virksomheder til lands, hvor mange stillinger er af teknisk karakter. Og det betyder, at branchen reelt mangler adgang til en betragtelig del af den samlede talentmasse, når der skal rekrutteres til såvel maritimt relevante uddannelser som job i maritime virksomheder.
Flere gode initiativer er allerede sat i søen for at skaffe flere kvinder til de blå erhverv, men de igangsatte initiativer fokuserer i høj grad på manglen på kvinder til søs, og behovet synes noget større, end hvad disse initiativer umiddelbart kan opfylde. Særligt fordi problemet eksisterer i alle grene af Det Blå Danmark, herunder ikke mindst i de landbaserede maritime virksomheder. Imidlertid findes der ingen opgørelser, der konkret viser antallet eller andelen af kvinder i den maritime industri. Ej heller findes der opgørelser, der indikerer, hvilke stillinger/positioner kvinderne i de maritime virksomheder besidder. Det betyder, at den maritime industri samlet set mangler et velfunderet grundlag at arbejde ud fra i ønsket om at øge andelen af kvinder i de blå erhverv.

Projekt

Projektet skal via en undersøgelse og analyse af problemet og behovet skal skabe et retvisende billede af den aktuelle situation og dermed danne grundlag for Danske Maritimes og Danske Havnes videre arbejde med at øge andelen af kvinder i Det Blå Danmark. Konkret vil projektet bestå af en undersøgelse og en analyse samt et afsluttende arrangement, hvor analysens hovedpointer præsenteres.

Forventede resultater

Med undersøgelsen ønsker Danske Maritime og Danske Havne at afdække, hvor mange kvinder der procentuelt arbejder i de grene af Det Blå Danmark, som de to brancheorganisationer samlet set repræsenterer. Samtidig vil undersøgelsen forsøge at danne et overblik over de positioner, som kvinder i den maritime industri besidder.
De tal, som undersøgelsen genererer, skal danne et kvalificeret grundlag for at sætte ind de rigtige steder, i forhold til såvel den samlede maritime industri som de enkelte grene af erhvervet. Projektet skal samtidig sende et signal til såvel omverdenen som erhvervet internt om, at manglen på kvinder er et problem, vi tager seriøst, og som vi i fællesskab prioriterer at løse.

 

Ny sekretariatschef i Den Danske Maritime Fond

Lotte. G. Lundberg

Lotte G. Lundberg tiltræder den 1. januar 2019 som ny sekretariatschef i Den Danske Maritime Fond.

Lotte G. Lundberg har en lang karriere i dansk shipping bag sig. Hun har i mange år været ansat i A.P. Møller – Mærsk, Maersk Line/Maersk Logistics og Maersk Broker i et antal forretningsstrategiske roller. De seneste par år har Lotte G. Lundberg beskæftiget sig med bestyrelsesarbejde, og hun sidder i en række danske/internationale virksomheder indenfor shipping, transport, havnedrift, og maritim produktion.”

Lotte G. Lundberg udtaler: “Jeg glæder mig meget til at træde ind i rollen som sekretariatschef i Den Danske Maritime Fond. Min baggrund indenfor shipping, transport og maritim produktion, herunder særligt over 15 års erfaring med nybygningsforretning, kan forhåbentligt bidrage til udførelsen af Fondens formål at støtte projekter, der fremmer dansk skibsfart, værftsindustri og udstyrsproduktion.”

Fondens Bestyrelsesformand, Tommy Thomsen udtaler: ”Den Danske Maritime Fond fungerer som fødselshjælper for mange innovative og fremtidsorienterede erhvervsmæssige projekter og muliggør en række forskningsmæssige og andre almennyttige projekter til glæde og gavn for Det Blå Danmark. Med valget af Lotte G. Lundberg mener vi at have fundet den helt rette person til at videreføre dette arbejde. Vi byder Lotte velkommen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. ”

Se den fulde pressemeddelelse her: Pressemeddelelse, Lotte G. Lundberg

Liengaard & Roschmann, Vesselindex.com 1.1

2018-096, billede 1

Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=iwRx4_GQF1A

 

Baggrund

Efter den lange boomperiode i 00’erne er det kommercielle landskab i tørlastshipping blevet mere komplekst. Ikke kun som følge af mere international lovgivning og øget gennemsigtighed, men også fordi udbuddet af skibe er blevet mere fragmenteret og mindre standardiseret. Boomet, i kombination med en stigende oliepris, afstedkom en kraftig vækst i antallet af nye værfter – hovedsageligt i Kina – og en kraftig vækst i antallet af såkaldte ECO-designs. Tørlastskibe er derfor ikke længere en standard hyldevare og kommercielle egenskaber kan variere stort fra skib til skib. Der er derfor et øget behov for at kunne analysere indkomstpotentialet af tørlastskibe. Som både operatør, lasteejer, skibsreder eller investorer er det væsentligt at sikre, at det skib man enten chartrer, køber, eller belåner, passer ind i den individuelle forretningsmodel.

Projekt

Projektet består i at videreudvikle VesselIndex.com til et online værktøj for tørlastindustrien, som sætter brugeren i stand til at opnå en uafhængig og professionel vurdering af indkomstpotentialet af et hvilket som helst tørlastskib og sætte det i relation til andre tørlastskibe. Med projektet kommer VesselIndex.com til at tilfredsstille det aktuelle behov for beslutningsstøtte ved at sætte brugeren i stand til at beregne en individuel værdi på vidt forskellige skibe under skiftende markedsforhold, for derved at kunne optimere indtjening samt reducere tidsforbrug.

Forventede resultater

Liengaard & Roschmann forventer at projektet vil bringe Vesselindex.com til et niveau hvor brugeren kan:

a) modellere scenarier baseret på brugerdefinerede parametre, så som fremtidige forventninger til fragtmarked og brændstofpriser. Dermed kan brugere få støtte til at foretage risikovurderinger af langsigtede forpligtelser (”Scenario”),

b) foretage optimeringsberegninger i forhold til hvordan et skib kan beskrives kommercielt for at opnå den størst mulige attraktion på markedet og dermed forbedre indtjeningspotentialet (”Optimal Speed”),

c) udføre ”live” due diligence på skibets kommercielle beskrivelse af fart og forbrug (”Live Due Diligence”),

d) tildele individuel værdi til kommercielle skibsfeatures (”Vessel Features”),

e) håndtere sin portefølje af skibe gennem favoritlister og andre administrative funktioner med henblik på at understøtte brugerens kommercielle aktiviteter (”Favorites”).

 

2018-096, billede 2