­

Aktuelt

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 175 blog entries.

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2019

2---Claus-Jacobsen-lille

Den Danske Maritime Fond har netop godkendt i alt 19 ansøgninger til en samlet bevillingssum på 9 millioner kroner.
Du kan læse mere om de enkelte projekter på Fondens hjemmeside under ”Projekter” og ”2019” ( link ).
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev nr. 3, 2019

Maersk Supply Service, Power Supply Buoy

Maersk-Mover-1 (002)

 

Baggrund

De seneste år har det været et øget fokus på at bruge strøm fra land når skibe ligger til kajs, da det vil kunne minimere partikelforureningen og CO2-udledningen. Men det er overset, at der også ligger en del skibe forankret ud for kysten tæt ved havne og byer. Disse skibe udleder også CO2 og partikelforurening, da de bliver nødt til at producere strøm fra deres egne motorer til skibets forskellige funktioner.

Projekt

I dette projekt vil Maersk Supply Service A/S udvikle et koncept, der gør det muligt at trække strøm fra land til skibe, der er ligger forankret i venteposition ud for kysten nær havne og byer. Dette vil gøre det muligt at mindske:

• Co2-udledningen
• Partikelforureningen
• Brændstofforbruget

Forventede resultater

Et koncept og en forretningsplan, der beskriver hvordan Maersk Supply Service kan koble fem af deres skibe til landstrøm på en sikker og effektiv måde. Hvis konceptet er succesfuldt, vil det kunne spredes internationalt til store dele af den maritime sektor.

 

Danske Rederier, Målbaseret regulering af CO2 udledningen

co-reduktion

 

Baggrund

IMO skal indfri ambitionerne i sin klimastrategi for international skibsfart fra 2018 gennem tiltag på kort, mellem og lang sigt. Det kan eksempelvis være i form af ny regulering. Forhandlingerne om især de kortsigtede tiltag, som skal virke fra senest 2023, foregår netop nu.

I januar 2019 fremsatte Søfartsstyrelsen sammen med sine tyske og spanske kollegaer derfor et forslag til IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC 74) om en målbaseret regulering af CO2-udledningen fra international skibsfart. Konkret betyder den målbaserede tilgang, at rederiet som defineret i SOLAS kapitel IX, skal sætte reduktionsmål for CO2-udledningen målt i forhold til transportarbejdet for det enkelte skib for en et- eller flerårig periode. Rederiet beslutter selv de nødvendige operationelle eller tekniske tiltag. Kravet er, at målene nås og at skibet er mindst 40% mere effektivt i 2030 sammenlignet med 2008.

Projekt

Studiet skal belyse flere forhold for at vise, hvordan IMO og relevante aktører kan etablere og implementere en stærk og velfungerende håndhævelse af den målbaserede tilgang. Studiet tænkes at bestå af fem dele:

1. Beskrivelse erfaringer fra relevante eksisterende håndhævelses modeller og deres tilhørende auditeringssystemer, som den målbaserede tilgang kan drage læring fra (fx International Safety Management (ISM) Code).
2. Beskrivelse af en eller flere mulige modeller for en velfungerende håndhævelse med tilhørende auditeringssystemer.
3. Analyse af fordele og ulemper for rederier, myndigheder, auditeringsbureauer og andre relevante aktører ved de mulige modeller for håndhævelse med tilhørende auditeringssystemer, samt en vurdering af om modellerne er implementerebare og effektive, herunder om de tilskynder relevante myndigheder til at prioriterer håndhævelsen.
4. Beskrivelse af mulige afledte effekter (fx redernes incitament til at deltage i innovation, flåde forøgelse eller fornyelse)
5. Anbefalinger af en eller flere modeller til håndhævelse og auditering.

Forventede resultater

Studiets målsætning er at levere en grundig og transparent analyse af de mulige tilgange til håndhævelse af den målbaserede tilgang til reduktion af CO2-udledningen fra international skibsfart. Resultatet af studiet skal bidrage til klimaforhandlingerne ved MEPC 75 i marts 2020.

 

 

Upteko ApS, Droneassisteret Udvendig Skibsinspektion – del 2

Inspektions drone (002)

Baggrund

Projektet er initieret af, at førende danske rederier i dag oplever stort ressourceforbrug ved den nuværende inspektionspraksis, hvor skibe manuelt inspiceres for skader, slitage og malingsniveau. Skader og stand vurderes manuelt og dokumenteres ved billeder taget med håndholdt kamera med manuel angivelse af omtrentlig placering. I øjeblikket inspiceres skibe manuelt af 12 specialister, hvilket bruger omtrent 96 timer på at inspicere. Samtidigt er det nødvendigt at opstille stillads og lifte i tørdokken for at kunne vurdere skaderne optimalt, hvilket udsætter specialisterne for risiko i arbejdsmiljøet.

Projekt

Projektet er en fortsættelse af et igangværende program støttet af Den Danske Maritime Fond, hvor der udvikles en kombineret soft- og hardwareløsning, der muliggør droneassisteret skibsinspektion. Projektet gennemføres af Upteko i samarbejde med soft- og hardware specialister fra DIS, Dansk Ingeniør Service. Ydermere er der indgået aftale med DFDS om løbende tests af systemet, hvor der indhentes brugserfaringer, så løsningen kan tilpasses kommende brugeres behov. På denne måde sikres det, at der ikke udvikles unødige funktioner, så løsningen skaber maksimal værdi. På nuværende tidspunkt har større rederier og klassifikationsselskaber vist interesse for løsningen, hvor særligt ensartet dokumentation af inspektionen findes værdifuld.

Forventede resultater

Upteko’s ambition i projektet er at videreudvikle systemet, hvor løsningen vil minimere menneskelige faktorer i forhold til dronens navigation i tørdokken hvor inspektionen udføres. Ydermere vil systemet reducere ressourceforbrug til skade- og slitagegenkendelse med kunstig intelligens (AI) samt en komplet opbygning af droneplatformen, som vil være konkurrencedygtig med en tilstrækkelig robusthed til et barsk miljø i den maritime verden. Efter projektets afslutning vil Upteko og DIS fortsat udvikle systemet til et fuldt autonomt system uden menneskelige faktorer, hvor dronen vil supplere den nuværende inspektionsproces som et effektivt værktøj. Det vil sikre at data bliver indsamlet via cloud baseret system, som kan benyttes til at samle en 3D model af skibet, der gør dokumentationsprocessen langt mere effektiv og nøjagtigt. Den innovative proces giver rederierne en mulighed for at følge en kontinuerlig udvikling af skibets overflade over tid.

collage2 (002)

DTU Energi, SO2 sensor (”HighSOPIC”)

billede

 

Baggrund

Kontinuerlige monitoreringssystemer vil i stigende grad vinde udbredelse på skibe, drevet af en fremtidig regulering og fordi mange rederier ønsker at spille med åbne kort. Nuværende sensorløsninger til overvågning af svovloxider (SO2)-emissioner fra skibe er dyre, og DTU Energi foreslår derfor at udvikle en elektrokemisk sensor som et muligt billigt alternativ. Det anslås, at den elektrokemiske sensor kan fremstilles til en pris af 2.000 – 3.000 kroner.

Projekt

Elektrokemiske sensorer er robuste enheder til monitorering af gasser. De fungerer ved at man måler enten strøm eller spænding og korrelerer dette til koncentrationen af en given gas, her SO2. Projektet indeholder to innovative elementer:

  1. En Mo NO2 til NO konverter. Dette eliminerer krydsfølsomhed mellem NO2 og SO2.
  2. En elektrokemisk SO2 sensor baseret på en K+-ionleder. Dette vil øge følsomheden.

Projektet, der vil strække sig over 24 måneder, fokuserer på udvikling af nye sensor-elektroder og test af den samlede sensorenhed.

Forventede resultater

En fuldt funktionsdygtig elektrokemisk sensor vil blive udviklet og testet på et skib i samarbejde med virksomheden Green Instruments, Brønderslev. Når sensoren er udviklet, vil den kunne bidrage til bedre implementering og håndhævelse af svovlkravene.

 

SMUC Fonden & SIMAC, Byggeriet Det ny SIMAC

SIMAC_001_From-the-quay

Billede: Arkitektfirma CF Møller.

 

Baggrund

Det er ikke længere en selvfølge, at unge mennesker står i kø for at arbejde i Det Blå Danmark. Udfordringen de kommende år er, at Det Blå Danmark har brug for operative ledere med stadigt flere specialiserede kompetencer inden for f.eks. IT, optimering, logistik og forretningsforståelse. Samtidig er der generelt færre unge, der ønsker en livslang karriere på havet. Stigende international konkurrence gør det på tilsvarende vis nødvendigt, at virksomheder og forskningsmiljøer samarbejder om udvikling og innovation.

Projekt

Formålet med Det ny SIMAC er at skabe en vidensinstitution i absolut højeste klasse med et moderne og attraktivt studiemiljø for unge mennesker med interesse for teknik og ledelse. I 2022 skal de nye bygninger stå klar til at uddanne fremtidens unge til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv inden for industrien og energisektoren. Byggeriet vil give optimale rammer, hvor undervisning, praksis og forskning bliver bragt sammen i et fleksibelt lærings- og udviklingsmiljø. Den nye campus på Svendborg havn, med en maritim erhvervspark tænkt ind som nærmeste nabo vil skabe synergi og stimulere til vækst. Byggeriet er designet med fleksible, multifunktionelle laboratorier, der vil skabe endnu bedre muligheder for at styrke SIMACs samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet. Målet er, at blive et maritimt kraftcenter, der rækker langt ud over landets grænser til gavn for Det Blå Danmark.

Forventede resultater

Når det ny SIMAC åbner i 2022 har Den Danske maritime Fond bidraget til et helt nyt maritimt uddannelsescenter, der bl.a. har:

• Et attraktivt og moderne studiemiljø for de unge mennesker, så de får uddannelse og kompetencer, der sikrer dem gode karrieremuligheder både til søs og på land.

• Øget videndeling og tværfagligt samarbejde samt større socialt samvær for både studerende og undervisere.

• Moderne og fremtidssikrede laboratorier, værksteder, simulatorcenter, undervisningslokaler, studiearbejdspladser mv. understøtter moderne undervisningsformer, som giver endnu bedre uddannelse, hvilket bidrager til de studerendes og ansattes motivation og kompetenceudvikling.

• Det innovative miljø tiltrækker nytænkende maritime virksomheder og forskningsmiljøer, der indgår i tværgående projektsamarbejde med SIMAC, hvilket øger de studerendes kompetencer og faglige netværk.

• Et bibliotek OLC (Open Learning Center), der vil fungere som maritimt videnscenter for såvel de studerende som for det maritime erhverv.

 

Green Ship of the Future, Retrofit

Lise - Montreal 1

Baggrund

Den maritime industri står overfor alvorlige udfordringer, når det kommer til at reducere industriens udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Mens der, med rette, er stor fokus på reduktionsmålene i 2030 og 2050, så er der behov for at nedbringe udledningen også på den korte bane. En stor andel af den globale flåde står ikke overfor at skulle udskiftes lige foreløbig, og skal derfor reducere deres udledning markant. I hvor høj grad det kan lade sig gøre, afhænger af de valg rederiet tager i forhold til retrofit. Beslutninger om dette tages som oftest med udgangspunkt i den enkelte teknologis reduktionspotentiale, uden at se på det samlede system.

Projekt

Med dette projekt ønsker partnerne at undersøge, hvor meget man kan reducere CO2 udledningen ved at benytte eksisterende teknologi. Samtidig ønsker man at se på sammenhæng og kausalitet mellem teknologierne for at estimere det samlede reduktionspotentiale af en gruppe af teknologier. I projektet arbejder partnerne med data fra 3 skibstyper, der alle er repræsentative for en stor del af den eksisterende flåde. Alle beregninger foretages på baggrund af data fra de tre skibe og evalueres i samarbejde med rederiet.

Forventede resultater

Ved projektets afslutning forventer partnerne at kunne præsentere 3 cases, der behandler retrofit løsninger og deres potentiale i forhold til at reducere brændstofforbrug og CO2 udledning. De tre cases skal inspirere andre rederier til i højere grad at investere i eksisterende teknologi, således at CO2 udledningen fra maritim transport også nedbringes på kort sigt.

 

Danske Maritime m.fl., Maritim konference på Christiansborg 2019

Danske Rederier Danske Maritime Maritim konference i Fællessalen på Christiansborg 2017

Baggrund

Danske Rederier, CO-industri og Danske Maritime afholder i fællesskab en maritim konference i Fællessalen på Christiansborg den 18. november 2019. Hensigten med arrangementet er dels at skabe positiv opmærksomhed omkring Det Blå Danmark i bred forstand, dels at debattere hvordan vi kan indfri Det Blå Danmarks fremtidige udviklings- og vækstpotentiale og samtidig bidrage til løsningen på nogle af tidens helt store globale klima- og miljøudfordringer. Med konferencen er det således ønsket at fastholde og øge det politiske fokus på branchen samt at vise, at Det Blå Danmark er en vigtig styrkeposition, som skaber vækst og velstand i Danmark. Ved konferencen vil vi sætte fokus på aktuelle temaer, som kan bidrage til branchens fortsatte succes. CO-industri, Danske Maritime og Danske Rederier har tidligere – med støtte fra Den Danske Maritime Fond – gennemført maritime konferencer på Christiansborg. Disse konferencer har hver især været en stor succes, og parterne ønsker på den baggrund at gennemføre et lignende arrangement i 2019.

Projekt

Projektet består af tre dele: en analyse, en konference samt en VIP-middag. For at kunne præsentere og tage udgangspunkt i ny viden ved konferencen vil der blive udarbejdet en analyse med fokus på maritim innovation, der er blevet til kommercielle succeser. Analysen bliver udarbejdet af en ekstern konsulent i nært samarbejde med de tre projektpartnere, og den vil bidrage til at danne en indholdsramme om konferencen. Selve konferencen afholdes som et halvdagsarrangement i Fællessalen på Christiansborg mandag den 18. november 2019. Tematisk vil konferencen centrere sig omkring viden, innovation, iværksætteri, kompetencer/fremtidige kompetencekrav samt klima- og miljøudfordringer/-løsninger. Fælles for alle disse områder er, at de er vigtige i forbindelse med arbejdet med Vækstplanen for Det Blå Danmark, som blev offentliggjort primo 2018. Konferencen efterfølges af en middag om aftenen den 18. november for en mindre gruppe særligt inviterede, herunder udvalgte politikere, embedsmænd, konferencetalere, væsentlige aktører fra Det Blå Danmark mv.

Forventede resultater

Det forventes, at en interessant analyse samt en succesfuld konference og tilhørende arrangement vil fastholde og udvide kendskabet til erhvervets styrkepositioner og vækstmuligheder blandt politikere, embedsmænd samt maritime interessenter.

 

DBI, CONTAIN – Fire Safety Strategies for Container Ships

Containere

Baggrund

Brande på containerskibe udgør et stort og uløst problem i den globale maritime branche. Ikke alene koster brandene årligt mange søfolk livet, men de direkte og afledte tab på grund af brandene løber også op i astronomiske summer. Brandene er meget komplekse, særligt når det gælder brande i lastrum. Det er vanskeligt at detektere branden tilstrækkeligt tidligt, og slukningsarbejdet er farligt og besværligt. Dertil kommer, at den stigende mængde fejldeklareret gods giver katastrofale brande, når farligt gods er placeret dybt i lastrummet og bryder i brand. Endelig spiller menneskelige faktorer ind, for hvordan er besætningen fx forberedt på at håndtere en brand? Det Blå Danmarks rederier, udstyrsproducenter mfl. kan som aktører i verdens næststørste flagstat for containerskibe dog spille en stor rolle i forhold til at reducere skaderne ved brande. Derfor gennemføres et forprojekt, hvor der sættes fokus på at styrke danske aktørers indflydelse på fremtidige teknologier til brandsikkerhed i containerskibes lastrum.

Projekt

Forprojektets formål er at demonstrere gennemførligheden af løsninger til at styrke brandsikkerheden og derved bidrage til at reducere skaderne som følge af brand i lastrum på containerskibe. Projektet har som mål at skitsere og verificere løsninger, der kan afprøves i stor skala i et efterfølgende projekt. Et andet mål er at kortlægge Det Blå Danmarks rolle i at løse udfordringerne med brande på containerskibe. Herigennem skal anvises en en road map mod styrket brandsikkerhed for hele værdikæden i containershipping.

Pilotprojektet fokuserer på følgende 3 områder:
– Beskrivelse af brandscenarier til styrket forebyggelse og brandbekæmpelse
– Awareness – hvordan individuel og organisatorisk adfærd påvirker brandsikkerheden på containerskibe
– Forberedelse af demonstrationer og datafangst til et efterfølgende projekt.

Forventede resultater

Det forventes, at projektet bidrager med ny viden om brande i lastrum på containerskibes, hvilket skal sætte rederier, shippingfirmaer, udstyrsproducenter og andre aktører i den maritime værdikæde i stand til at prioritere deres indsats for at styrke brandsikkerheden.

Det forventes, at projektet bidrager med ny viden om brande i lastrum på containerskibes, hvilket skal sætte rederier, shippingfirmaer, udstyrsproducenter og andre aktører i den maritime værdikæde i stand til at prioritere deres indsats for at styrke brandsikkerheden.

 

Søfartsstyrelsen, Workshops om håndhævelse af internationale svovlregler

DSC 3916 lores

Baggrund

Ny international miljøregulering kræver anseelige investeringer i søfartsbranchen, ikke mindst med ikrafttrædelsen af det globale svovlloft fra den 1. januar 2020. Herefter må skibe maksimalt bruge brændstof med et svovlindhold på 0,5 procent, medmindre de har installeret en scrubber. Håndhævelsen af svovlregulering har længe figureret blandt de største udfordringer på globalt plan, for hvis ikke reglerne håndhæves ens og effektivt i hele verden, kan det føre store konkurrenceforvridninger med sig. Det er derfor afgørende, at maritime myndigheder er klar over, at dette bør være et fokusområde, og det har strategisk vigtighed for Det Blå Danmark at sikre dette.

Projekt

I samarbejde med World Maritime University vil Søfartsstyrelsen planlægge og afholde tre kapacitetsopbyggende workshops i udvalgte nøgleregioner. Disse workshops skal samle repræsentanter fra flagstats-, kyststats- og havnestatsmyndigheder og sætte fokus på best practice for svovlhåndhævelse. De tre workshops vil blive afholdt i Panama, Kenya og Myanmar. De kommer til at foregå i de såkaldte MTCC’er (Maritime Technology Cooperation Centre), som er et EU-finansieret netværk af træningsinstitutioner i hele verden, som IMO står for at implementere. Hver workshop vil invitere ca. 20 deltagere fra værtslandet og nabolande i regionen og finde sted i perioden november 2019 til marts 2020. Det 2-dages program vil bringe deltagerne gennem præsentationer og diskussioner om forskellige emner relateret til det globale svovlloft og håndhævelsen heraf som f.eks. det juridiske grundlag, brændstofprøver, dokumentcheck, targeting-mekanismer, remote sensing og brug af sniffere, træning af skibsinspektører og sanktioner.

Forventet resultat

De tre workshops har til formål at udbrede kendskabet til de mest effektive måder at håndhæve svovlreglerne på i lande, som ikke grænser op til SECA-områder (svovlemissionskontrolområder), og for hvem det derfor er en ny opgave at skulle håndhæve en 0,5 procents svovlgrænse. Deltagerne vil rejse hjem med ny viden om forskellige håndhævelsesmetoder og et nyttigt netværk. De vil kunne fungere som ambassadører i deres nationale maritime myndigheder og tilføje en merværdi på svovlområdet. Dette skal bidrage til at hæve kvaliteten af svovlkontroller og eventuelle efterfølgende sanktioner mod skibe. Således øges sandsynligheden for at skibe overholder reglerne, og at level playing field i den globale søfartsbranche forbliver uforstyrret.