­

Aktuelt

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 84 blog entries.

Varsling af nye bevillingsvilkår for erhvervsprojekter

Til nyhed om nye vilkår for erhvervslånphoto-1589666564459-93cdd3ab856a (002)
Photo by Anne Nygård on Unsplash

En vigtig del af Den Danske Maritime Fonds aktiviteter består i at støtte maritime start-ups og medfinansiere innovation i etablerede virksomheder. Dette har vi gjort i mange år med bevilling på op til halvdelen af projektbudgettet med tilbagebetalingspligt og på meget favorable vilkår. I forhold til at Fonden typisk støtter projekter i et endog meget tidligt og eksperimenterende stadie for start-ups – og før andre fonde og finansieringskilder normalt vil medfinansiere – har vi kunnet konstatere en pæn succes og videreudvikling af de projekter, vi har støttet med denne form for uddeling.

Vores vilkår har og vil forblive at være meget favorable, men i takt med at at early stage funding muligheder i markedet generelt har udviklet sig, har vi ladet os inspirere af andre fondes modeller for rammeaftaler med tilbagebetalingspligt. Derfor implementerer vi fra juni 2021 en ny og mere simplificeret model for aftalegrundlag for erhvervsprojekter. Konceptet er uændret støtte på op til 50% af projektbudgettet med tilbagebetalingspligt og 0% rente. Vi indfører imidlertid en fast tilbagebetalingsfri periode fra dato for bevilling, som derefter efterfølges af en periode med faste halvårlige tilbagebetalinger med faste betalingsdatoer.

Vi håber på mange ansøgninger fra både start-ups og virksomheder, der har relevante projekter, der kan bidrage til væksten af Det Blå Danmark.

DBI, ELBAS – Electric Vehicle Fires at Sea – New Technologies & methods for Tackling EV Fires Onboard Ships

Electric vehicles charging in a parking garage.

Baggrund:

Som en del af Regeringens plan for grøn omstilling i Danmark projekteres det at der vil være 750.000 elbiler på de danske veje i 2030. Et stigende antal elbiler er et vigtigt led i målet om klimaneutralitet, men batterier i elbiler har særlige udfordringer når det kommer til brandsikkerhed. Batteribrande kræver en anden tilgang end brande i benzin- eller dieselbiler, og stiller særlige krav til både udstyr og træning. Disse udfordringer er særligt komplicerede til søs hvor både plads, besætning og materialer er begrænsede. Danske færger spiller en vigtig rolle i mobilitet på tværs af landet, og det forventes at efterspørgslen på ladning af elbiler ombord kun vil stige over de kommende år. For at imødekomme denne udvikling vil projektet fokusere på at nedbryde barrierer for den grønne omstilling ved at identificere udfordringer og løsninger, og medvirke til at styrke brandsikkerheden på danske færger både nu og i fremtiden.

Projekt:

Projektet vil fokusere på at identificere praktiske og konkrete løsninger, som kan implementeres løbende for at imødekomme den stigende transport af elbiler til søs, samt efterspørgslen for lademuligheder under sørejsen. Gennem samarbejde med danske færgerederier og landberedskab vil projektet kortlægge udfordringer på både kort og lang sigt, og udvikle tests, materialer og træning til at imødekomme disse udfordringer for brandsikkerhed. Derudover vil projektet øge bevidstheden om kompleksiteten af elbilbrande, og adressere brandsikkerhedsudforinger der kan udgøre en barriere for at nå målene i den grønne omstilling.

Forventede resultater:

Det forventes at projektet bidrager med udarbejdelse af en holistisk brandsikkerhedsstrategi for batteribrande i elbiler ombord på færger. Denne strategi vil dels være baseret på overførsel af eksisterende ekspertise i brandbilsslukning fra landberedskab til den maritime sektor gennem interdisciplinært samarbejde, dels på gennemførelsen af selvstændig research, brandtests, analyse og evaluering som fører til nyindsigt. Det forventede resultat er udarbejdelse af konkrete metoder og materiale til maritim brandslukning af elbiler, evaluering og udvikling af nye standarder, og et langsigtet perspektiv på fremtidige krav for både udstyr og træning.

CBS, Accelerating the Energy Transition at Sea and on Land: Ports as Hubs

CBS, Grenå Havn

Baggrund

Skibsfartens fremtidige energibehov er komplekst, og der er ingen enkelt overgang til grønne brændstoffer. Det vil kræve innovation og investeringer. Det anslås, at 87% af investeringerne skal være i land. Navnlig en satsning på brint bør fokusere på både efterspørgslen og udbudssiden, og der er en vigtig sektorkobling mellem energi og skibsfart. Havne får en vigtig rolle som knudepunkter i produktion af grønt brændstof og som leverandører af bunkerinfrastruktur, og investeringer er i gang. I Danmark er der f.eks. planer for opførelse af et stort PtX-anlæg i Esbjerg, et elektrolyseanlæg i Aabenraa og et LNG- og biogasanlæg i Hirtshals. Der er udfordringer og muligheder, f.eks. hvordan havnene hurtigt og effektivt kan fremme omstillingen, men også hvordan de med den rette forretningsmodel kan tiltrække virksomheder, skabe grønne klynger og bevare deres ”sociale licens”. En anden udfordring er, at oceangående skibe skal kunne tilgå grønne brændstoffer globalt, og internationalt havnesamarbejde er vigtigt. Der er behov for omfattende og koordineret F&U-indsats, der kan fremskynde den grønne omstilling. Desuden skal skibsfarten og energisektoren opøve talenter med tværfaglige kompetencer i et tempo ikke tidligere set.

Projekt

Projektet vil 1) afdække muligheder og udfordringer gennem værdikæden for energiomstillingen til søs og i land med fokus på havnenes rolle og 2) med udgangspunkt i denne afdækning opbygge et forskningspartnerskab med deltagelse af virksomheder og universiteter i Danmark, Europa (EØS), Nordamerika og Fjernøsten.

Forventede resultater

– Kortlægning af forudsætninger for Det Blå Danmark, energisektoren og tilgrænsende erhverv i omstillingen til grøn energi og brændstoffer, herunder identifikation af forskningsbehov og -potentialer.
– Etableringen af et forskningspartnerskab med danske og udenlandske universiteter, erhvervsinteressenter, søfartsmyndigheder m.fl.
– Udvikling af to offentligt finansierede erhvervs-ph.d.-satsninger med start i efteråret 2022.
– Nye tværfaglige uddannelseselementer i regi af Maritime Research Alliance på bachelor- og kandidatniveau (undervisningscases, valgfag, studieture, projekter og afhandlinger m.m.).
– Ny viden om energiomstillingen, globale forsyningskæder og forretningsmodeller og udvikling af kompetencer – til gavn for Det Blå Danmark.

 

Danske Maritime, Strategisk indsats: Tiltrækning af tech-kompetencer til den maritime industri

DM, Udd initiativ, Elever på værkstedet (5)

Baggrund

Den maritime industri oplever stigende udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft – særligt inden for de tekniske fag. Det er der flere årsager til, herunder manglende synlighed, misforstået image og generel lav interesse for STEM-fag på alle uddannelsesniveauer. For branchen er dygtige medarbejdere absolut afgørende, hvis branchens udviklings- og vækstpotentiale skal udnyttes til fulde. Med nærværende projekt vil vi derfor arbejde strategisk og målrettet med at sikre, at den maritime industri fremover kan rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Projekt

Projektet sigter mod at tiltrække flere med de rette kompetencer til den maritime industri ved at:
a) Skabe bedre sammenhæng mellem maritime virksomheders behov på den ene side og elever, studerende og ansattes uddannelsesvalg på den anden side.
b) Øge bevidstheden om, at industrien eksisterer, og hvad den kan tilbyde uddannelses- og karrieremæssigt.
c) Skabe en øget interesse for det tekniske område – med særligt fokus på det maritime.
d) Øge diversiteten i branchen – og skabe bevidsthed om, at branchen er for alle.
e) Ændre den maritime industris (misforståede) image: Fra sort industri til grøn førertrøje.
f) Skabe en samlet platform for information om og samarbejde med den maritime industri på det uddannelsesmæssige område.
Projektet vil opnå ovenstående igennem kampagner, samarbejder, aktiviteter og arrangementer samt en samlende online platform. Projektet bygger ovenpå en lang række positive erfaringer fra tidligere projekter, hvor Danske Maritime i tæt samarbejde med maritime virksomheder og uddannelsessektoren har øget interessen for uddannelses- og karrieremuligheder inden for det maritime område. I Danske Maritime ser de imidlertid et behov for, at denne nye indsats har et mere strategisk sigte, idet der er behov for at skabe større og varige ændringer til gavn for den maritime industri.

Forventede resultater

Med projektet forventer Danske Maritime at skabe ændringer, der rækker ud i tid og skaber grobund for langvarige strategiske samarbejder, der vil gavne branchen i mange år frem. Danske Maritime forventer, at kendskabet til den maritime industri og dens grønne profil øges, at interessen for tekniske fag, der finder anvendelse i den maritime industri, bliver større samt at flere med de rette kompetencer finder vej til den maritime industri.

 

Nyhedsbrev, juni 2021

BilledeNyhedsbrevillu03b

Den Danske Maritime Fond har ved årets anden uddelingsrunde bevilget 16,5 millioner kroner til 19 projekter inden for Fondens hovedkategorier. Til denne runde er der endnu en gang et spændende projekt indenfor Carbon Capture Transportation and Storage (CCTS, som har fået midler til en del af den eksperimenterende fase af logistikken herfor. CCTS kunne generelt blive en dansk styrkeposition, og vi er glade for atter at kunne bidrage til denne del af innovationen indenfor klimatiltag og grøn omstilling

Endvidere har vi fokuseret på den store udfordring, der er i både søfarten og den maritime industri at tiltrække unge studerende til de maritime tekniske uddannelser; lige fra erhvervsuddannelserne til universitetsniveau. Der er derfor til denne runde bevilget midler til flere prominente projekter indenfor dette felt.

Nyhedsbrev, juni 2021

Danske Rederier, Parent’SHIP – barselscafé for medarbejdere i shippingbranchen

Billede, DR, Parentship

Baggrund

Det er desværre helt almindeligt, at barselstagere føler, at de mister tilknytningen til deres arbejdsplads og industri under barsel. Konsekvensen kan være, at de søger andet arbejde eller helt skifter branche, når deres barsel er slut. En barselscafé kan skabe et rum, hvor barselstagende kan mødes, og endda invitere kollegaer med, for på den måde at vedligeholde tilknytningen til både arbejdsplads, branche og netværk. I Shipping industrien er kønsdiversiteten ikke repræsentativ for den øvrige del af arbejdsmarked, hvorfor der ønskes at lave et initiativ, der er inkluderende af medarbejdere, der ønsker at have både karriere og familieliv. En barselscafe skal således være med til at anerkende, at barsel er en del af livet for mange mandlige og kvindelige medarbejdere. Oplæggene i barselscafeen skal være med til at give inspiration og fremme work-life balance således, at medarbejderne føler sig inkluderet i industrien under barsel og samtidig for en arena for at lette overgangen mellembarsel og arbejdslivet.

Projekt

Parent’SHIP afholdes en gang om måneden i månederne januar-maj og august-december. I barselscafeen har barselstagere mulighed for at høre et oplæg og netværke med andre shippingmedarbejdere på barsel. I barselscafeen er der desuden tilknyttet en coach, som skal hjælpe de barslende med at navigere i den tvivl, der kan komme under barsel i forhold til tilknytning til arbejdet, work-life-balance, og andre områder. Oplæggene er tematiseret, således at det både giver mulighed for at blive opdateret på Shipping branchen og få indspark til, hvordan familieliv og karriere balanceret kan følges ad.
1. Work-life-balance
2. Oplæg om forældreskab
3. Status på Shipping
4. Hvordan starter jeg op igen efter barsel?
5. Fremtiden inden for shipping

Forventede resultater

Shipping virksomheder signer et medlemskab for deres medarbejdere. Det er målsætningen, at medarbejdere, der benytter Parent’SHIP, er repræsentative for medarbejdere på barsel i shipping. Det forventes desuden, at deltagerne i Parent’SHIP oplever;
– at overgangene mellem at gå på barsel og komme tilbage fra barsel som lettere
– en tilknytning til industrien under barsel,
– at kunne få støtte til udfordringer i forbindelse med barsel og tilbagevenden til erhvervslivet
– at kunne få støtte til nye forhold i og krav til work-life-balance.

Christian M. Ingerslev og Thomas S. Knudsen indtræder i bestyrelsen hos Den Danske Maritime Fond

Bestyrelsen - 003_7919
Pressemeddelelse, 14. juni 2021.

Danske Rederier har indstillet Christian M. Ingerslev, CEO for Maersk Tankers, som nyt bestyrelsesmedlem i Den Danske Maritime Fond i stedet for Martin Fruergaard i forbindelse med sidstnævntes nye stilling som CEO i Hong Kong baserede Pacific Basin. Ligeså har Danske Maritime indstillet Thomas S. Knudsen, ex Orients Fond og ex CEO MAN Solutions, som nyt bestyrelsesmedlem i Fonden i stedet for Knud D. Karstensen, Adm. Direktør for Karstensens Skibsværft. Begge blev på bestyrelsesmøde i dag formelt indvalgt i Bestyrelsen for Den Danske Maritime Fond.
Du kan læse pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse, 14. juni 2021

Foreningen Skonnerten ZAR, Skoleskibet ZAR – En alternativ afslutning på folkeskolen med introduktion til Det Blå Danmark

Zar, Billede, 2

Baggrund

Uddannelse er en af de vigtigste grundsten i et ungt menneskes liv. Den styrker den unges trivsel, baner vej for en god fremtid og kan være vejen væk fra en uhensigtsmæssig social arv. Folkeskolen er altså startskuddet på livet og har bl.a. til formål at forberede eleverne til videre uddannelse. Dog lykkes det ikke for 8% af folkeskoleelever at aflægge folkeskolens obligatoriske prøver – et krav for at kunne fortsætte i store dele af uddannelsessystemet. Der er altså unge, der falder igennem det sociale og faglige sikkerhedsnet.

Skoleskibet Zar vil være med til at skabe interesse for Det Blå Danmark hos unge på et tidspunkt, hvor de skal vælge, hvilken vej de skal videre i livet. Skibet har hjemhavn i Helsingør og er en del af livet på havnen og livet omkring Kronborg. Når skibet ikke er ude at sejle med elever, er det muligt at komme med ud at sejle med en af Europas bedst bevarede tremastede skonnerter.

Projekt

Skoleskibet Zar giver unge en alternativ afslutning på folkeskolen, hvor der er fokus på det hele menneske. Skoleskibets primære formål er at tilbyde folkeskoleelever i 9. og 10. klasse en skoleform, der sikrer unges udvikling, selvstændighed og jobmuligheder. Et skoleskib er en unik pædagogisk platform og på baggrund af erfaringer og evidens tilbyder skibet en maritim afslutning på folkeskolen, hvor de bliver klædt på til at begå sig i såvel samfund som uddannelsessystemet og jobmarked. Livet til søs giver dem succesoplevelser, styrker dem fagligt og lærer dem at samarbejde, og flere får interesse for maritime erhverv.

Skoleskibet vil desuden skabe varig beskæftigelse og helårsjob for en besætning på seks personer, ligesom skoleskibet vil bidrage til arbejdspladser på skibsværftet og ved diverse maritime underleverandører.

Forventede resultater

Skoleskibet Zars mål er, at mindst 90% af eleverne gennemfører opholdet og består de obligatoriske afgangsprøver, ligesom eleverne efter skoleåret går fra borde med styrkede personlige egenskaber, der støtter og guider dem i deres videre liv. Det forventes, at mindst 80% af eleverne kommer videre i uddannelse eller i et arbejde, som har til formål at få den unge i videre uddannelse.

ZAR 3

 

Action Kids – Børn i bevægelse, Danmarks unikke søfartshistorie fortælles i børnehøjde

billede

 

Baggrund:

Action Kids er et motions- og lege koncept udviklet i børnehøjde, til børnehavebørn. Konceptet er inkluderende for alle børn, uanset alder, køn, vægt og motoriske færdigheder – også dem, der ellers ikke er så gode til sport og konkurrencepræget boldspil. Actions Kids vil gerne udbrede den almene viden om den danske maritime historie, til børn, og hertil mener de at Action Kids er ideelt.

Projekt:

Projektet er et pilotprojekt, hvorfor idéen vil blive testet i virkeligheden. Hvis Actions Kids forventninger og formodninger holder stik, vil de arbejde på en model, hvor der laves lokale Storyteller til mange danske havnebyer. Til dette pilotprojekt er det planen at Frederikshavn havn bliver lokation for Storytelleren.

Forventede resultater:

Actions Kids vil gerne vække en interesse for det maritime Danmark for de mindste. Ydermere har de et ønske om, at pilotprojektet bliver starten på, at der på sigt vil befinde sig en maritim Storyteller i alle danske havnebyer.

 

Rådet for Grøn Omstillling, Opdatering af hæftet: Cleaner Shipping

Fra IMO, Rådet for Grøn omstilling

Baggrund:

Rådet for Grøn Omstilling udgav med støtte fra Den Danske Maritime Fond primo 2018 hæftet Cleaner Shipping (på engelsk) med fokus på skibsfartens luftforurening, klimabelastning, tekniske løsninger og regulering. Hæftet tager udgangspunkt i danske erhvervskompetencer. Hæftet blev trykt i 1.000 eksemplarer. Der er 11 tilbage. Resten er taget af deltagere til IMO-møder og internationale konferencer. Samtidig er der sket rigtig meget siden 2018. Der er behov for en opdatering af hæftet og udbygning med helt nye emner.

Projekt:

Der laves en gennemgribende opdatering af hæftet med fokus på det nye globale 0,5 % svovlkrav, IMOs nye drivhusgasstudie og klimastrategi/mål, håndhævelse af ECAs m.v. og tilføjes nye afsnit: el-færger, landstrøm, nye brændstoffer (power2x), vindteknologier til skibe, nye ECAs, EEXI/CII m.v.

Forventede resultater:

Et opdateret udbygget skibshæfte med afsnit om helt nye teknologier og regulering på ca. 50 sider. Skibshæftet uddeles fremover til IMO-møder og store internationale konferencer (når de igen er fysiske). Link til hæftet sendes til NGO’erne i Rådet for Grøns Omstillings store globale NGO-netværk og spredes til den globale presse m.v.