­

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 77 blog entries.

Foreningen Skonnerten ZAR, Skoleskibet ZAR – En alternativ afslutning på folkeskolen med introduktion til Det Blå Danmark

Zar, Billede, 2

Baggrund

Uddannelse er en af de vigtigste grundsten i et ungt menneskes liv. Den styrker den unges trivsel, baner vej for en god fremtid og kan være vejen væk fra en uhensigtsmæssig social arv. Folkeskolen er altså startskuddet på livet og har bl.a. til formål at forberede eleverne til videre uddannelse. Dog lykkes det ikke for 8% af folkeskoleelever at aflægge folkeskolens obligatoriske prøver – et krav for at kunne fortsætte i store dele af uddannelsessystemet. Der er altså unge, der falder igennem det sociale og faglige sikkerhedsnet.

Skoleskibet Zar vil være med til at skabe interesse for Det Blå Danmark hos unge på et tidspunkt, hvor de skal vælge, hvilken vej de skal videre i livet. Skibet har hjemhavn i Helsingør og er en del af livet på havnen og livet omkring Kronborg. Når skibet ikke er ude at sejle med elever, er det muligt at komme med ud at sejle med en af Europas bedst bevarede tremastede skonnerter.

Projekt

Skoleskibet Zar giver unge en alternativ afslutning på folkeskolen, hvor der er fokus på det hele menneske. Skoleskibets primære formål er at tilbyde folkeskoleelever i 9. og 10. klasse en skoleform, der sikrer unges udvikling, selvstændighed og jobmuligheder. Et skoleskib er en unik pædagogisk platform og på baggrund af erfaringer og evidens tilbyder skibet en maritim afslutning på folkeskolen, hvor de bliver klædt på til at begå sig i såvel samfund som uddannelsessystemet og jobmarked. Livet til søs giver dem succesoplevelser, styrker dem fagligt og lærer dem at samarbejde, og flere får interesse for maritime erhverv.

Skoleskibet vil desuden skabe varig beskæftigelse og helårsjob for en besætning på seks personer, ligesom skoleskibet vil bidrage til arbejdspladser på skibsværftet og ved diverse maritime underleverandører.

Forventede resultater

Skoleskibet Zars mål er, at mindst 90% af eleverne gennemfører opholdet og består de obligatoriske afgangsprøver, ligesom eleverne efter skoleåret går fra borde med styrkede personlige egenskaber, der støtter og guider dem i deres videre liv. Det forventes, at mindst 80% af eleverne kommer videre i uddannelse eller i et arbejde, som har til formål at få den unge i videre uddannelse.

ZAR 3

 

Action Kids – Børn i bevægelse, Danmarks unikke søfartshistorie fortælles i børnehøjde

Baggrund:

Action Kids er et motions- og lege koncept udviklet i børnehøjde, til børnehavebørn. Konceptet er inkluderende for alle børn, uanset alder, køn, vægt og motoriske færdigheder – også dem, der ellers ikke er så gode til sport og konkurrencepræget boldspil. Actions Kids vil gerne udbrede den almene viden om den danske maritime historie, til børn, og hertil mener de at Action Kids er ideelt.

Projekt:

Projektet er et pilotprojekt, hvorfor idéen vil blive testet i virkeligheden. Hvis Actions Kids forventninger og formodninger holder stik, vil de arbejde på en model, hvor der laves lokale Storyteller til mange danske havnebyer. Til dette pilotprojekt er det planen at Frederikshavn havn bliver lokation for Storytelleren.

Forventede resultater:

Actions Kids vil gerne vække en interesse for det maritime Danmark for de mindste. Ydermere har de et ønske om, at pilotprojektet bliver starten på, at der på sigt vil befinde sig en maritim Storyteller i alle danske havnebyer.

 

Rådet for Grøn Omstillling, Opdatering af hæftet: Cleaner Shipping

Fra IMO, Rådet for Grøn omstilling

Baggrund:

Rådet for Grøn Omstilling udgav med støtte fra Den Danske Maritime Fond primo 2018 hæftet Cleaner Shipping (på engelsk) med fokus på skibsfartens luftforurening, klimabelastning, tekniske løsninger og regulering. Hæftet tager udgangspunkt i danske erhvervskompetencer. Hæftet blev trykt i 1.000 eksemplarer. Der er 11 tilbage. Resten er taget af deltagere til IMO-møder og internationale konferencer. Samtidig er der sket rigtig meget siden 2018. Der er behov for en opdatering af hæftet og udbygning med helt nye emner.

Projekt:

Der laves en gennemgribende opdatering af hæftet med fokus på det nye globale 0,5 % svovlkrav, IMOs nye drivhusgasstudie og klimastrategi/mål, håndhævelse af ECAs m.v. og tilføjes nye afsnit: el-færger, landstrøm, nye brændstoffer (power2x), vindteknologier til skibe, nye ECAs, EEXI/CII m.v.

Forventede resultater:

Et opdateret udbygget skibshæfte med afsnit om helt nye teknologier og regulering på ca. 50 sider. Skibshæftet uddeles fremover til IMO-møder og store internationale konferencer (når de igen er fysiske). Link til hæftet sendes til NGO’erne i Rådet for Grøns Omstillings store globale NGO-netværk og spredes til den globale presse m.v.

 

Aarhus Universitet, Værdier og normer for grøn omstilling i Det Blå Danmark

Baggrund

Den grønne omstilling står højt på dagsordenen i samfundet og blandt beslutningstagere i Det Blå Danmark. En grøn omstilling afhænger ikke kun af politiske beslutninger og velvilje. Den kræver også en mere dybtgående viden om eksisterende og nye normer, værdier og interesser for eksempelvis bedre at forstå, hvorfor en del nye grønne løsninger har svært ved at nå fra idé og prototype til implementeret praksis. Projektet udspringer af to tidligere forskningsprojekter – ”Robotten/Teknologien som ’kollega’” og ”Åben Innovation, videndeling og sparring”, der har peget på, hvordan en række kulturelle, sociale, organisatoriske og menneskelige forhold påvirker omstillingsprocesser i branchen.

Projektet

Projektet foregår med base i forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser ved Aarhus universitet og med MARLOG som samarbejdspartner. Det er baseret på feltstudier og interviews. Feltstudierne vil bl.a. foregå om bord på ’The Connected Ship’, der via SMART City-teknologier tester brændstofoptimering og derudover omfatte initiativer som Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, ReFlow Maritime, Green Ship of the Future (GSF). Herudover vil feltbesøg og interviews være rettet mod uddannelsesinstitutioner, som er rekrutteringsgrundlag for næste generation og derfor vigtige medspillere, når det handler om grøn omstilling i Det Blå Danmark. Andre interviews vil blive foretaget med centrale repræsentanter fra rederier, udviklere, branche- og interesseorganisationer og myndigheder i Det Blå Danmark. Dataindsamlingen omfatter også 1-2 workshops, hvor besætningsmedlemmer mødes med udviklere af grønne løsninger i et ’living lab’ for fælles erfaringsudveksling, læring, videndeling og sparring.

Forventede resultater

Projektet vil med ny viden understøtte bæredygtig implementering, samarbejde og kommunikation om de mange nye løsninger, der skal bidrage til den grønne omstilling i Det Blå Danmark. Projektet vil levere ny viden om, hvad forskellige normer, værdier og interesser betyder for at nå fra ord til handling i Det Blå Danmarks grønne omstilling. Produktet vil være en række anbefalinger om, hvordan centrale aktører i Det Blå Danmark praktisk og på nye måder kan understøtte den grønne omstilling – kulturelt, socialt, organisatorisk og kommunikativt. Projektet vil således bl.a. levere korte rapporter og en guide til bedre implementering af grønne løsninger, der kan bruges i det tværgående samarbejde, i rederierne, hos udviklere og på uddannelserne.

Foreningen Bæredygtighedsmødet, Det Blå Danmark x Tomorrow

Tomorrow, billede

Baggrund:

Klima er på alles læber men ikke altid i vores handlinger. Forskningen omkring klima- og biodiversitetskrisen er skræmmende. Den beskriver en klar og tydelig fremtid, som vi alle ser i øjnene. Men vi kigger ned i jorden i stedet. Og det er ikke, fordi vi er dårlige mennesker, der ikke vil gøre det bedste. Hvordan skal vi så gøre noget ved krisen? Vi skal engagere os med fokus på det positive, belønningen, det nære og forståelige. Vi skal fysisk føleforandringen og dens løsning og trigge de centre i hjernen, der lukker op for handling i stedet for at lukke ned.

Projekt:

Projektet omhandler et særligt udviklet fokus på Det Blå Danmark under Tomorrow Festivalen, der afholdes 3-4 september 2021 i Tunnelfabrikken. Med afsæt i FN’s 17 verdensmål udgør videnskab og forskning grundstenen i projektet. Projektet arbejder med at forvandle verdensmålene til konkret handling.
Aktiviteter:
1. Det Blå Danmark som Summit partner: Summit har fokus på ‘Green Finance’ og med partnere såsom PensionDanmark vil Summit involvere internationale aktører såsom IGCCetc. der repræsenterer investorer med mere end 2 billioner dollars i deres portefølje. Deltagelsen af netop disse globale aktører og deres investeringskraft gør tilstedeværelsen af Det Blå Danmark ekstra relevant idet 87% af virksomhederne i den danske maritime industri har moder-eller datterselskaber i udlandet.
2. Transport i fokus på inspirationsrejserne indenfor mad og tøj. Inspirationsrejserne er temaområder på festivalpladsen med fysiske installationer, konkrete løsninger og et refleksionsrum, som adresserer en given udfordring, dets effekt på det individuelle og kollektive, og hvad vi sammen kan gøre ved det.

Forventede resultater:

Projektet bliver et vigtigt værktøj til at understøtte Det Blå Danmarkspositionering i en international diskussion af finansieringen af den grønne omstilling. Projektet er ligeledes et vigtigt skridt i at arbejde med de nødvendige adfærdsændringer og forankring af den folkelige opbakning til Det Blå Danmark, der skal til for at støtte op om bæredygtige transportformer. Særligt i kølvandet på coronakrisen er det nødvendigt for Det Blå Danmark at positionere sig såvel internationalt som nationalt, og branchens deltagelse i Tomorrow vil kunne bidrage til en synliggørelse af branchens væsentlige rolle i den globale grønne omstilling.

 

Danske Rederier, Kvinder i de danske rederier

DR, Flere kvinder

Baggrund

En arbejdsplads med diversitet blandt medarbejdere skaber et bedre arbejdsmiljø og styrker innovation, udvikling og virksomhedens bundlinje. Danske Rederier og WIS-Denmark har hver for sig og i samarbejde arbejdet med kønsdiversitet i rederierne både på landbaseret arbejdspladser og blandt søfarende. Fokus har været bedre rekrutteringsmuligheder, fastholdelse af medarbejdere og forbedrede arbejdsvilkår. Ud af i alt ca.24.000 ansatte i de danske rederier er kun 14% kvinder. Danske Rederier og WIS-Denmark har siden 2019 igangsat initiativer for at øge kønsdiversiteten og har nu et ønske om at konkretisere de udfordringer, som branchen har, samt at få udarbejdet en uddybende research, så fremtidige indsatser kan målrettes mod stillinger, faggrupper og afdelinger i rederierne. Undersøgelsen bliver udgangspunkt for fremtidig måling på effekten af de konkrete indsatsområder. Det hidtidige arbejde med kønsdiversitet danner baggrund for undersøgelsens skabelon. Ud fra undersøgelsens resultater iværksættes konkrete indsatsområder i rederierne.

Projektet:

Formålet med projektet er at lave en kortlægning af de kvindelige ansatte i rederierne, hvilket bl.a. skal bidrage med et nuanceret billede af kønsdiversiteten herunder geografisk placering af kvinderne, kvindernes stillingsbetegnelser, hvilke afdelinger kvinderne arbejder i, samt kvindernes karrieremuligheder. Projektet undersøger hvilke udfordringer og barrierer kvinderne oplever. Kortlægningen anvendes til specificering af fremtidige indsatser for at fremme kønsdiversitet således, at indsatserne kan målrettes konkrete stillinger, faggrupper og afdelinger i rederierne. Indsatsernes målsætning er, at der fremadrettet findes kønsdiversitet i alle stillinger og ledelseslag. Undersøgelsen giver desuden et udgangspunkt for at kunne måle på effekten af de konkrete indsatsområder.

Forventet resultat:

Resultatet af undersøgelsen skal anvendes som pejlemærke til, hvilke indsatsområder, der skal styrkes, og områder der står med de største udfordringer. Fremadrettet skal undersøgelsen anvendes i forhold til at kunne se udviklingen af kønsdiversiteten over tid for de enkelte stillingssegmenter og for branchen generelt. Yderligere kan de kvindelige ansattes beretninger om muligheder og udfordringer give rederierne de nødvendige redskaber til at kunne fastholde kvinderne gennem et helt karriereforløb.

 

Nyhedsbrev, marts 2021

DK - 2. pladsen - Frigga på vej til Lysekil

Foto: Seahealth & Welfare.

Ved årets første uddelingsrunde i 2021 har Den Danske Maritime Fond bevilget 11 millioner kroner til 13 projekter, primært inden for Fondens store temaområder: Maritime erhvervsprojekter, Maritim forskning og Fremme af Det Blå Danmark. Med den ekstraordinære bevilling på op til 45 millioner kroner over tre år fra A.P. Møller Fonden, som vi tidligere har fortalt om, har vi fra denne donation været i stand til at prioritere en række almennyttige projekter, som er særligt velegnede til at bibringe bred udvikling og dermed vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.
Du kan læse nyhedsbrevet herunder: Nyhedsbrev, marts 2021

Yderligere midler til vækst og jobskabelse i Det Blå Danmark

Det Blå Danmark - flag

Læs med i ugens Søfart, Maritimt Synspunkt, hvor Lotte G. Lundberg håber på endnu et aktivt år med gode projektansøgninger, der opnår støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Lotte G. Lundberg: Yderligere midler til vækst og jobskabelse i Det Blå Danmark – Maritimt Synspunkt, Søfart

Nyhedsmeddelelse 22. februar 2021

Med en bevilling på op til 45 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål er rammerne for Den Danske Maritime Fonds almennyttige aktiviteter sikret for de kommende tre år.

Læs den fulde pressemeddelelse her: Nyhedsmeddelse 22. februar 2021.

Innovation og iværksætterlyst trods Covid 19

billede 2019-018

Det er opbyggeligt at se, at der stadig hersker iværksætterlyst og innovationskraft i Det Blå Danmark trods Covid-19.
Læs med i ugens Søfart, Maritimt Synspunkt hvor Direktør Lotte G. Lundberg debatterer emnet og tilskynder til flere maritime projekter.
SØFART, Maritimt synspunkt, uge 51, 2020