­

Aktuelt

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 42 blog entries.

Nyhedsbrev nr. 2, juni 2019

Elever på værkstedet (1)

Den Danske Maritime Fond har den 11. juni 2019 godkendt i alt 23 ansøgninger til en samlet bevillingssum på 15,5 millioner kroner.
Du kan læse mere om de enkelte projekter på Fondens hjemmeside under ”Projekter” og ”2019”.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev nr. 2, juni 2019

 

Danske Rederier, Studie af lokal job- og værdiskabelse ift. havvindmølleparker

Ziton_WIND SERVER_2_2015

Baggrund

Havvind har igennem de seneste par årtier skabt fundamentet for en lang række maritime hubs langs de danske kyster. Med disse hubs er der fulgt maritim aktivitet og jobs. Havvind er derfor blevet et vigtigt anker for den danske maritime industri.
I 2018 blev der indgået en ny energiaftale omfattende tre nye havvindmølleparker med en samlet kapacitet på minimum 2,400 MW svarende til alle danske husstandes samlede energiforbrug. Hver af disse tre parker forventes at producere minimum 800 MW, hvilket vil være dobbelt så meget som Danmarks nuværende største havmøllepark (Anholt).

Projektet

Projektets formål er at undersøge den lokale job- og værdiskabelse af konstruktion, opsætning og nedtagning af havvindmølleparker i lokale service- og afskibningshavne og de omkringliggende lokalsamfund.
Tidligere studier har fokuseret på de samlede effekter, hvor det ikke har været muligt at vurdere effekterne for de enkelte brancher, såsom den maritime. Der er derfor brug for et studie med fokus på job- og værdiskabelsen for den maritime branche. Studiet skal derfor muliggøre en vurdering af både de samlede lokale effekter såvel som de sektorspecifikke effekter og operationer.

Forventede resultater

Studiets målsætning er at levere en transparent og tilbundsgående undersøgelse af de lokale og sektor-specifikke effekter af havvindmølleparker, hvorved studiet vil bidrage med:
1) en evidensbaseret platform, der kan starte en konstruktiv dialog om de lokale og maritime virkninger af investeringer i havvindmølleparker med eksterne interessenter såsom danske og europæiske medier, politikere og lokalbefolkninger, og 2) viden om, hvordan man kan måle de lokale og maritime virkningen af store investeringer i havvindmølleparker service- og afskibningshavne med udgangspunkt i hhv. projektets og lokalsamfundets specifikke karakteristika.

 

TechBBQ konference, Preparing the Maritime Sector for the next wave of Innovation

Billede til hjemmesiden

Vision for samarbejde

TechBBQ vil være katalysator for at integrere den maritime sektor med resten af tech økosystemet, samt styrke det interne netværk. De vil øge formidlingen af den maritime sektor og skabe mere vidensdeling, via showcasing af banebrydende teknologier og afholdelse af workshops på TechBBQ. Samarbejdet har også til formål at tiltrække maritime aktører fra hele Norden til TechBBQ, så de kan blive integreret i netværket. Målet med samarbejdet er, at TechBBQ skal skabe rammerne for en mere forbundet maritim sektor og et mere integreret økosystem, som vil have eftervirkninger i lang tid efter TechBBQ summit 18.-19. september 2019 er afholdt.

I korte træk vil TechBBQ:
● Showcase 12 nye teknologier inden for den maritime sektor
● Samle de vigtigste nordiske interessenter om ét bord til en “Maritime Dinner”
● Dele den nyeste viden inden for den maritime sektor med resten af tech økosystemet
● Skabe en grobund for et større og mere integreret samarbejde mellem den maritime sektor og resten af tech økosystemet

Baggrund

I tech-økosystemet er den maritime sektor underrepræsenteret, og der er en stor kløft mellem de to. Der er en stigende interesse for at forbinde tech og den maritime sektor, men også for at forbinde de interne aktører i den maritime sektor bedre med hinanden. Teknologi kan give morgendagens løsninger på centrale problemstillinger inden for det maritime område, bl.a. vha. Kunstig Intelligens, Deep Learning, samt Internet-of-Things. TechBBQ vil gerne hjælpe med at bygge tværsektorielle broer, så områderne kan nyde gavn af hinanden og nye løsninger kan udvikles, både på kryds og tværs, og internt i sektoren.

Projekt

TechBBQ vil i kraft af sin position som Skandinaviens største tech og iværksætter summit, lave et MaritimeTech-track under TechBBQ 2019 d. 18-19. september, hvor der vil blive bygget bro internt og eksternt mellem tech økosystemet og den maritime sektor. Der vil oprettes et MaritimeTech område, hvor aktører inden for MaritimeTech, både fra Danmark og resten af Norden vil blive inviteret til at komme og udstille. Dette giver mulighed for resten af tech miljøet (deltagerne til summit’en) til at få et indblik i, hvad der sker af teknologisk udvikling indenfor det maritime område, samt god grobund for netværk på kryds og tværs af økosystemet.

CBS, Creating Circular Economy Clusters for Sustainable Ship Recycling in Denmark

 milan-seitler-696605-unsplash

Foto: Milan Seitler on Unsplash.

Baggrund

Der er store erhvervs- og samfundsøkonomiske muligheder for forsvarligt skibsophug og forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi på udvalgte danske maritime lokaliteter. Udviklingen af Frederikshavns Havn har allerede vist betydelige beskæftigelseseffekter, ligesom omstillingen til cirkulær økonomi i hollandske havne har betydet tiltrækning af investeringer, forretningsudvikling og maritimt iværksætteri. Omstilling til skibsophug baseret på cirkulær økonomi indebærer også mulighed for at øge levetiden på de højværdiressourcer, der indgår i skibe og skibsudstyr, hvilket kan give store besparelser for skibsredere og operatører.

Projekt

Dette projekt undersøger mulighederne for at opbygge en dansk maritim styrkeposition inden for konkurrence- og bæredygtigt skibsophug baseret på cirkulær økonomi.
Der udarbejdes fem oversigtsanalyser og en sammenfattende rapport, som afrapporteres på en konference på CBS i slutningen af maj 2020. De fem delanalyser vil være hhv. en flådeanalyse, en værftsanalyse, en analyse af danske maritime udstyrsleverandører, en analyse af markedet for genanvendelse og en samfundsøkonomisk ”cost benefit”-analyse. Hovedrapporten udarbejdes af forskere fra CBS og SDU i samarbejde med konsulenthusene Litehauz og Marloc og med input fra Danske Rederier og Danske Maritime.

Forventede resultater

1. Flådeanalysen vil identificere de relevante segmenter af skibe over 500 GT (bruttotonnage), som potentielt er til rådighed for ophug og genbrug i Danmark. Dette indebærer en oversigt over den danske handelsflåde (fragtskibe, færger, specialfartøjer, tankskibe m.m.) og andre skibe i dansk farvand under EU-flag.
2. Værftsanalysen vil afdække muligheder og begrænsninger for at udvikle konkurrencedygtige aktiviteter inden for forsvarligt skibsophug og genanvendelse af skibsmaterialer og udstyr i Danmark og identificere forudsætningerne for forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi i maritime erhvervsparker, værfts- og havneområder.
3. Analysen af de danske maritime udstyrsleverandører sigter på at kortlægge styrkepositioner inden for fremstilling og genvinding af skibsmaterialer, komponenter og udstyr ud fra et ”vugge til grav”-perspektiv.
4. Analysen af markedsforholdene for ”end of life”- skibe vil klarlægge markedsforholdene for skibe til ophugning og de materialer og komponenter, der kan genindvindes eller genbruges i processen.
5. ”Cost benefit”-analysen vil afdække omkostninger og fordele ved skibsophug i Danmark og Sydøstasien med det sigte at internalisere de samfundsøkonomiske omkostninger. Analysen vil desuden afdække behovet for finansielle instrumenter, offentlige tilskud m.m. til at ophjælpe en sådan dansk styrkeposition.

 

Scoutbase, Datadrevet og systemisk sikkerhedslæring til søs

ddmf pic

Baggrund

Projektet ligger i forlængelse af et forudgående projekt støttet af Den Danske Maritime Fond, hvor Scoutbase udviklede grundlaget for Scoutbase: en digital platform, som sætter maritime organisationer i stand til at holde en finger på pulsen, i forhold til de udfordringer som søfolk oplever i deres hverdag.

Projekt

I dette projekt videreudvikles platformen fra MVP stadie til fuldt kommercielt og skalerbart produkt. Samtidig arbejdes videre med at skabe ”proof of concept” gennem eksisterende relationer til maritime organisationer, og der skabes nye relationer til organisationer, som er modne til at tage det forebyggende arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed et skridt videre.

Forventede resultater

Ambitionen med Scoutbase platformen er styrket organisatorisk læring, som tillader tidlig intervention med kvalificerede, datadrevet initiativer, der gør en forskel for de søfarende i deres daglige arbejde. Forbedrede forudsætninger for at udføre arbejdet vil foruden at være med til at forebygge ulykker og tab også give en muligt forøget effektivitet. Platformen skaber realtids-feedback fra de søfarende om ”gnidninger” i det daglige arbejde, fuldt anonymt.

Krav til arbejdssikkerhed- og miljø i søfart såvel som i samfundet generelt er stigende, trods erkendelsen af at udvikling i performance på området er stagneret. Tabene er stadig enorme, og nylige opgørelser fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur estimerer et årligt tab i EU på 476 milliarder €. I søfart var der mellem 2011 og 2017, ifølge EMSA, rapporteret 23264 skibe i EU som var involveret i en ulykke eller utilsigtet hændelse. Arbejdsmiljø er desuden et indsatsområde blandt FN’s SDG’er (mål 8.8.).

Dominerende røster indenfor sikkerhedsvidenskabelige kredse bebuder forandrede måder at håndtere arbejdssikkerhed på. Dog er praktisk-orienterede løsninger tæt på ikkeeksisterende i markedet i dag. Dette hul ønsker Scoutbase at være med til at udfylde.

På sigt ønsker Scoutbase at være med til at takle arbejdssikkerhedsproblemer på tværs af industrier og brancher. De starter med søfart, som historisk set har været præget af konservativisme. Derfor kan introduktionen af nye teknologier og arbejdsgange være udfordrende og tidskrævende. Med støtten fra Den Danske Maritime Fond får iværksætterholdet på Scoutbase tid til at demonstrere og bevise værdien i at arbejde med platformen, på vej mod en bæredygtig forretning der er med til at gøre en reel forskel.

 

Fredericia Maskinmesterskole, Udstyr til simulering af hybrid og elektrisk fremdrift af skibe

billede simulator, revideret

Baggrund

El anlæg i skibe bevæger sig fra de traditionelle dieseldrevne generatoranlæg mod hybriddrift med batterier og eldrevne skibe. Det vil Fredericia Maskinmesterskole gerne afspejle i undervisningen. Skolen arbejder derfor med en idé, som kan tilgodese undervisning i både nuværende og fremtidige el anlæg i skibe. Som eksempel kan nævnes HH færgen, som i dag primært sejler på el, og Stena Line, som har en færge med batterilager til drift af bovpropeller. Systemerne er indført for at skibsfarten også kan bidrage til den grønne omstilling.

Projekt

Et hybridanlæg består af både dieselgeneratorer, og batterier til elektrisk fremdrift. Der skal desuden tilkobles elektriske maskiner til simulering af fremdrivningsmodstand.
Dieselgeneratorerne repræsenterer den traditionelle elproduktion, som sammen med batterierne skal simulere skibets elforsyning. De elektriske maskiner er multifunktionelle, og kan bl.a. simulere fremdrivningsmodstand, men kan også kobles så de er generatoranlæg i stedet for dieselgeneratorerne. Samlet set vil de forskellige maskiner kunne kobles til at simulere en række forskellige driftsscenarier.
Det væsentlige element er fokus på hybrid og elektrisk drift, men anlægget vil også kunne bruges til f.eks. at lave forsøg og analyser med traditionelle dieselmotorer. STCW-konventionen stiller en række krav til viden, færdigheder og kompetencer, som kan opfyldes ved simulator eller praktisk træning med udstyret.
Da der ikke findes egnede standardløsninger til simulering, er der også et element af udvikling i projektet. Der findes standardløsninger med dieselgeneratorer, men hybriddelen med invertere, styring og batterier skal delvist udvikles af Fredericia Maskinmesterskole.

Forventede resultater

Målet er at de studerende har den nyeste viden om elektriske skibsanlæg, og er rustet til at sejle med både nutidens og fremtidens skibe. Med dette anlæg vil de studerende opnå en større forståelse for skibsfartens rolle i den grønne omstilling.

 

Diesel House, Young Technical Learning Club

IMG_1831

Baggrund

Der er et stort behov for at øge unges bevidsthed om mulighederne inden for de tekniske videnskaber og fag. Projekt Young Technical Learning Club skal give unge i grundskolens udskoling mulighed for at mødes og gå på opdagelse i fortidens og nutidens samt fremtidens industrielle verden.
Grundideen og baggrunden er at inspirere unge til at tage en uddannelse inden for tekniske og naturvidenskabelige fag med henblik på at blive ansat i den maritime industri i Danmark.

Projekt

Formålet med Project Young Technical Learning Club er at tydeliggøre for unge mennesker, at der findes en bred pallette af uddannelsesmæssige alternativer til det almene gymnasium. Projektet skal vække de unges tekniske interesse og lade dem prøve kræfter med praksisnære elementer, ligesom de unge skal møde og lade sig inspirere af andre unge, der er ansatte i industrien.
Der er tale om et fritidstilbud, hvor unge kan mødes om fælles aktiviteter inden for rammerne af STEM-fagene (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Der sigtes efter at engagere elever fra skoler i Københavnsområdet. Hyppigheden bliver aktiviteter en til to gange om ugen.
DieselHouse er en del af MAN Energy Solutions, og lærlinge fra koncernen vil blive inddraget og involveret i forløbet.

Forventede resultater

Resultatet forventes at være et fritidstilbud for grundskoleelever, der på en ny måde tænker skoler og erhvervsliv sammen.
Forløbet forventes at munde ud i et skalerbart fritidstilbud, der engagerer unge mennesker på en ny måde, og som på sigt kan blive bredt ud til endnu flere elever. Projektet gennemføres i nær dialog med Danske Maritime, som vil sikre adgang til og involvering af en række relevante aktører, herunder skoler, UU-vejledere, andre maritime virksomheder, projektet Fremtidens Maritime Håndværker m.m.
I praksis drejer det sig om planlægning, etablering og gennemførelse af et forløb for udskolingselever. I første omgang er planen at engagere 6-8 udskolingselever fra en skole/skoler i Københavnsområdet i et fritidstilbud. Håbet er, at ordningen derefter vokser med hensyn til antal elever og deltagende virksomheder.
Project Young Technical Learning Club vil være et væsentligt bidrag til den danske maritime industris samlede indsats for at sikre kvalificeret teknisk arbejdskraft fremover.
Gennemførelse af forløb: efterår/vinter 2019/2020.

 

Nyhedsbrev nr. 1, marts 2019

Den Danske Maritime Fond godkendte på Bestyrelsesmøde den 12. marts 2019 i alt 18 ansøgninger til en samlet bevillingssum på 19 millioner kroner.
Du kan læse mere om de enkelte projekter på Fondens hjemmeside under ”Projekter” og ”2019”.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev nr. 1, marts 2019

Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord), Bådebyggere til fremtidens maritime industri

Bådebygegre

Baggrund

Som landsskole for bådebyggerne er det meget vigtigt for Esnord, at sikre de optimale rammer for uddannelsen, så de kommende generationer af bådebyggere, fortsat kan leve op til de høje krav, der stilles i industrien. Derfor ønsker Esnord at skabe et maritimt læringsmiljø der afspejler den øgede kompleksitet der er i den danske maritime industri.
For at tiltrække flere elever til bådebyggeruddannelsen, og føre uddannelsen ind i en fremtid, der sikrer, at kommende bådebyggere uddannes i et tidssvarende og inspirerende læringsmiljø, hvor de i arbejdet med de nyeste teknikker, tilegner sig kompetencer som sikrer at danske maritime virksomheder danner front ift. teknologiske kompetencer, etableres der med dette projekt, et blåt læringsmiljø med nye, tidssvarende og fremtidsorienterede faciliteter.

Projekt

Projektets formål er at bygge nogle faciliteter der understøtter alle processerne i bådebyggeruddannelsen. Undervisning på bådebyggeruddannelsen foregår i så forskellige fag som komposit, el-fag, motorlære, svejsning, VVS, træarbejde samt metalbearbejdning. Denne mangfoldighed i fag og materialer stiller store krav til de fysiske rammer og kræver flere forskellige værksteder for, at undervisningen kan gennemføres på et højt kvalitetsniveau.
Det er ligeledes vigtigt at det blå læringsmiljø etableres i et miljø, hvor andre uddannelsesområder har mulighed for at benytte sig af faciliteterne, og tilegne sig kompetencer inden for fx komposit.
Udover at projektet understøtter arbejdet med moderne fartøjer og omfatter komplekse konstruktioner, med kombination af glas, metaller, træ, plasttyper etc. vil de nyetablerede undervisningsfaciliteter i det blå læringsmiljø imødekomme den store efterspørgsel, der er for efter- og videreuddannelse inden for den maritime industri.

Forventede resultater

At skabe et praksisnært maritimt læringsmiljø der understøtter alle aspekter af uddannelsen og sikre at fremtidens bådebygger fortsat kan indgå som en naturlig del af den danske maritime industi.
• Flere søger uddannelsen, så at den stigende efterspørgsel i industrien kan imødekommes med flere lærlinge og svende.
• Fremtidssikring af bådebyggeruddannelsen, så uddannede bådebyggere kan vedblive, at indgå i den danske maritime industri, som en naturlig del af arbejdsstyrken.
• Skabe et stærkt maritimet læringsmiljø for De Maritime Håndværksfag.

C-LOG, M.ID – Documentation Manager

M-ID-Connect-DLM-DMF

Baggrund

Idégrundlaget er opstået på baggrund af C-LOG’s løbende dialog med rederier, crew-agencies, udstyrsproducenter, skoler, træningspartnere og søfartsstyrelser, der har efterspurgt digitalisering og transformationen fra nuværende papirbaseret dokumentation for den søfarendes kompetence og kapacitet. Der er behov for en fælles digital platform der danner grundlag for en ny digital standard for udstedelse og registrering af certifikater og øvrig dokumentation. Projektet udvikles i tæt samarbejde med flere interessenter på tværs af den maritime industri.

Projekt

Projektets overordnede formål er at udvikle og pionerer en ny fælles digital standard og omkringliggende services for registrering, udstedelse og håndtering af dokumentation herunder; certifikater, beviser og log for søfarendes kompetence og kapacitet – her nærmere defineret:

1. Skab fælles-procesunderstøttende platformsmoduler og services der gør det sikkert at tilgå og verificere dokumentation med høj integritet.

2. Muliggør effektiv inter-organisatorisk koordinering og planlægning ved at facilitere sikker adgang til den søfarendes dokumentation, hvor fokus og ressourcer skifter fra compliance til udvikling af kompetence og kapacitet.

#1: Connect – DLM-M-ID (integrationsmodul)
Open source integrationsmodul der muliggør integration til DC platformen og DLM-M.ID applikationerne som pivotal hub for dataflow på tværs af centrale (eksisterende) systemer, fra rederi, crewing, søfartsstyrelse, uddannelse og træning.

#2: DLM – Documentation lifecycle manager
Applikation til understøttelse af den fulde livscyklus for dokumentation. herunder registrering og udstedelse af dokumentation som certifikater, beviser og log. Services inkluderer bl.a. certifikatdesigner og versionskontrol – der skaber fleksibilitet vedi standarden og muliggør personalisering af certifikatet og justering af sikkerhedselementer.

Applikationer og services er baseret på C-LOGs eksisterende blockchain og AI understøttende DC platform.

Forventede resultater

– En effektiv koordinering og dataudveksling ved udstedelsen af dokumentation for søfarendes kompetence og kapacitet.
– Integration og link dokumentation med sikker ID-verifikation på den søfarende under træningsforløbet og ved udstedelse af dokumentationen (i form certifikat proof-log).
– Automatisering af processen regulativ compliance assessment (audit og kontrol), for hhv. rederi, og havnemyndighed, ved bl.a. at understøtte EU’s maritime single window (eManifest – SafeSeaNet) ved port of call proces.
– Effektivisering og automatisering af tværgående processer mellem rederi, træning/ uddannelses og søfartsstyrelse specifikt i forbindelse med bl.a. planlægning og koordinering af søfarendes kompetence- og kapacitetsudvikling
– Forhøjet sikkerhed og transparens specifikt for ID-KYC (know-your-customer) compliance.
– Vi forventer, at projektet vil spare den maritime industri både tid og ressourcer forbundet med udstedelse, og registrering af dokumentation for den søfarendes kapacitet og kompetence.