­

About Orango

This author has not yet filled in any details.
So far Orango has created 402 blog entries.

C-leanShip; Udvikling af rensningsanlæg til spildevand

Baggrund

”Cost is driving the shipping business today” og bunkersomkostninger er en meget væsentlig del heraf. Rederierne forlænger, med nye og bedre malingstyper, dokningsintervallerne helt op til fem år, som er sammenfaldende med special survey. Dette giver et behov for at foretage undervands rensninger for at fjerne begroninger og den fedtede film der hurtigt danner sig på skrogets ydre sider. Især for container linjerne er dette vigtigt. C-leanShip har udviklet et koncept for rensning af begroede skibsskrog benævnt ”The Ship Shiner Technology.” Konceptet er en fjernstyret maskine, der med vand under tryk spuler skibssiden og opsamler affald og spulevand. Teknologien er Ansøgers egen mens robotten, ROV maskinen, er udviklet sammen med SAAB. I dag har selskabet en ROV arbejdende i Singapore.

Projekt

Det vand der anvendes til spulingen opsamles, således at den begroning der fjernes også opsamles, og den anvendte mængde vand til spuling, renses. Dette gøres i dag ved hjælp af et manuelt filter. Denne filter rensning vil ikke være tilstrækkelig for operation i europæiske og amerikanske havne hvorfor der skal udvikles et mobilt vandrenseanlæg der minder om de renseanlæg der er under udvikling til rensning af ballastvand. Dette vil muliggøre at spildevandet – efter behandling – kan lænses overbord uden risiko for kontaminering af havnevand med invasive arter.

Forventede resultater

Der forventes udviklet et spildevandsrenseanlæg til rensning af spildevandet i forbindelse med skrogrensninger og dermed leve op til lovgivning og regulativer og dermed have adgang til at sætte forretning op i havne globalt.

Det Maritime MBA Legat (2015)

Den Danske Maritime Fond har uddelt i alt 32 maritime MBA legater i 2015.

Af disse 32 legater er 29 uddelt under Fondens initiativ, der blev sat i søen i januar 2012 med en ambition om at uddele i alt 100 MBA legater til virksomheder i det Blå Danmark indenfor fem år. Legat nummer 100 under dette initiativ blev uddelt i august 2015.

Den Danske Maritime Fond’s bestyrelse har sidenhen besluttet at fortsætte MBA programmet på ændrede betingelser, idet Fonden fremover vil dække op til 50 % af Tuition Fee og op til maksimum kr. 175.000.

3 maritime MBA legater er uddelt under disse ændrede betingelser i perioden fra 1. september til 31. december 2015.

Følgende virksomheder har fået tildelt et MBA Legat i 2015:

Blue Water Shipping A/S, www.bws.dk

Clipper Group A/S, www.clipper-group.com

Danmarks Rederiforening, www.shipowners.dk

Danfoss A/S, www.danfoss.dk

Danske Maritime, www.danskemaritime.dk

DESMI Pumping Technology A/S, www.desmi.com

Esvagt A/S, www.esvagt.com

Evergas Management A/S, www.evergas.net

Lloyds Register EMEA, www.lr.org

Logimatic Solutions, www.logimatic.dk

Maersk Drilling, www.maerskdrilling.com

Maersk Group Procurement, www.maersk.com/en/the-maersk-group/procurement

Maersk Line, www.maerskline.com

Maersk Tankers, www.maersktankers.com

Maersk Training, www.maersktraining.com

MAN Diesel & Turbo, www.dieselturbo.man.eu

Marorka A/S, www.marorka.com

MOLS-Linien A/S, www.mols-linien.dk

Norient Product Pool ApS, www.norientpool.com

Det Norske Veritas Danmark A/S, www.dnv.dk

Norden A/S, www.ds-norden.com

Skansi Offshore, www.skansi.fo

Torm A/S, www.torm.com

Viking Life Saving Equipment A/S, www.viking-life.com

Wärtsila Danmark A/S, www.wartsila.com

Wärtsilä Lyngsø Marine A/S, www.lyngsoe.com

Odin Diving, udstyr til ”habitat diving” i forbindelse med skibsreparationer

Baggrund

Der er i dag, i Skandinavien, ikke dykkervirksomheder der kan udføre såkaldt ”habitat diving”. Habitat Diving betyder at der etableres en bælg/membram omkring skibets skrueaksel, som tømmes for vand, hvorefter dykkeren kan arbejde i et luftfyldt og beskyttet miljø. Denne bælg er udført i kevlar, er fleksibel, og kan sammenpakkes til transport også med fly. Habitat diving udføres typisk på større skibe på mere end 100 meters længde og er et alternativ til nøddokninger og er relevante for tillastede skibe som alternativ til doksætning. Denne type dykningsarbejde udføres i dag globalt af omkring 10 virksomheder. Odin Diving vurderer, at der er et marked for denne type operationer i området Skandinavien, Nordsøen og Nordatlanten, og at der forventeligt kan udføres 4-5 jobs årligt i området.

Projekt

Projektet omfatter støtte til opgradering af virksomheden (hvis nuværende kerneaktivitet er at udføre undervands vedligehold og reparationer på skibe, herunder in-water surveys, rensning af skibsskrog, svejsning, m.v.) igennem indkøb af udstyr, træning af dykkerne, samt etablering af procedurer som skal godkendes.

Forventede resultater

Odin Diving forventer at de kan udføre ydelsen en gang pr. kvartal og på denne måde dække behovet i Skandinavien / Nord-Atlanten, hvilket vil betyde fastansættelse af 3 mand. Samtidigt kan rederierne rekvirere et firma lokalt med en væsentlig kortere responstid, hvilket vil reducere udgifterne.

Alfa Laval Aalborg A/S, udvidelse af testcenter

Baggrund

Alfa Laval’s eksisterende testcenter i Aalborg er et fuldskala anlæg primært til test af maritimt udstyr til røggasrensning og tilhørende udstyr. Alfa Laval ønsker at udvide denne facilitet med et nyt afsnit til test af forbrændingsteknologi og kedler. Den nye afdeling vil ligeledes fokusere på maritim anvendelse og vil kunne teste nye alternative brændstoffer samt verificere overholdelse af skærpede miljøkrav. Der eksisterer i dag ikke globalt et sådant fuldskala anlæg, og en lang række komponentproducenter vil kunne få nytte af testcentret til test af egne tilknyttede produkter. Denne hurtige verifikation af nyt udstyr inklusive måleudstyr er drivkraften bag tanken om at udvide testcentret.

Projekt

Det samlede projekt omfatter design og opbygning af et nyt testanlæg til test af forbrændings- og kedelteknologi til maritim anvendelse, samt etablering af indendørs fuldskala og komplet kedel- og brændersystemer i stor størrelse.

Den Danske Maritime Fond har bidraget med støtte tilsvarende 20% af omkostningerne til opbygning af installationen inklusive udstyr. Baggrunden for støtten er, at Alfa Laval vil stille centerets faciliteter vederlagsfrit til rådighed for andre producenter, der kan anvende faciliteterne til afprøvning af egne, nyudviklede produkter, der kan kobles på anlæggene, ligesom anlægget vil blive stillet vederlagsfrit til rådighed for maskinmesterskoler og universiteter. Det forventes at cirka 20% af centrets driftstid vil blive anvendt af eksterne aktører.

Forventede resultater

  1. Mulighed for realistiske fuldskala tests af såvel brændere, kedler, komponenter, måleudstyr m.v.,
  2. Hurtigere og billigere udvikling og test af nye metoder og produkter,
  3. Udvikling og test af forbrænding af miljøvenlige flydende og gasformige brændstoffer til brug i kompakte maritime anlæg,
  4. Test of verifikation af udstyr fra og i samarbejde med samarbejdspartnere og andre danske leverandører af marineudstyr,
  5. Platform til fri og gratis adgang for universiteter og undervisningsinstitutioner, til test, undervisning, studenterprojekter m.v.

Danske Rederier, udvikling af internetbaseret miljøfortælling

Baggrund

Danske Rederier har igennem mange år forsøgt at overbevise offentlighed og beslutningstagere om, hvor ”grøn” skibsfarten er, dog med varierende gennemslagskraft. Skibsfartens image synes at forblive at være ”en beskidt transportform”. Det er tanken med projektet igen at påvirke meningsdannelsen, nu igennem et interaktivt, smart og attraktivt univers via Danmarks Rederiforenings hjemmeside.

Projekt

Projektet omfatter produktion af en selvstændig, interaktiv hjemmeside, der gennem video, animationer, grafikker, tal og tekst illustrerer dansk skibsfarts mange miljøinitiativer indenfor CO2 reduktion, alternativ fremdrift, svovl, etc, samt branchens budskaber på området.

Forventede resultater

Forventningen er en stor og bred udbredelse af fortællingen og en synliggørelse af danske skibsfarts grønne initiativer og budskaber og dermed også en afkræftelse eller nuancering af en række fordomme.

DTU Mekanik, Organic Rankine Cycle unit for waste heat recovery

Baggrund

ORC teknologien (”the Organic Rankine Cycle”) til genindvinding af spildvarme er velkendt og anvendt i landbaserede anlæg. Den væsentlige forskel til normal genindvinding af spildvarme fra hovedmotorens forbrændingsproces er, at der anvendes en organisk væske – ikke vand – der kan absorbere de lavere temperaturer og konverterer disse til energi (strøm) fra sekundære spildvarmekilder. Der er kun et enkelt eksempel på maritim anvendelse af ORC teknologien. Dette projekt søger at udnytte at DTU Mekanik besidder en betydelig teoretisk viden om teknologien, samt at DTU har en betydelig maritim indsigt, også når det kommer til energiudnyttelse, herunder i ”Section for Thermal Energy”, hvor projektet er forankret.

Projekt

Det er projektets formål at beregne og teste anvendelse af den særlige ORC metode til at foretage genindvinding af spildvarme på varmeafgivende kilder, der opererer med spildvarme med lavere temperaturer (eksempelvis ”jacket water, scavenge air, lubricant oils, engine cooling systems”). Det er forventningen at der kan opnås en produktion af strøm tilsvarende 5 % af hovedmotorens BHP og dermed en betydelig reduktion af olieforbrug til motor og dermed en reduktion af CO2 udslip. Maersk Line har et mål om at opnå 60% reduktion af CO2 udslip i 2020 og gennemfører en lang række forsøg, der skal kontribuere hertil. Dette er et af disse forsøg. Projektet skal gennemføre en lang række matematiske simuleringer, skal belyse retrofit muligheder såvel som nybygningspotentiale. Hertil skal der installeres et testanlæg på 110 kW på et containerskib som retrofit for at dokumentere effekt og de udførte teoretiske beregninger. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem DTU Mekanik, Maersk Line og producenten af ORC enheden, Mitsubishi. Projektets varighed er 18 måneder.

Forventede resultater

Projektet vil give branchen essentiel viden omkring udnyttelse af spildvarme ved lavere temperaturer, hvilket vil muliggøre betydelige brændstofbesparelser samt reduktion af emissioner fra skibene. DTU Mekanik vil få mulighed for at anvende projektet direkte i flere relevante kurser på DTU, således at kommende ingeniører lærer herom.

CRR Denmark, Filtersystem til rensning af skibes røggas

Baggrund

CRR Denmark har arbejdet med dette projekt i flere år og en lang række parter er inkluderet allerede. Der er en udtrykt interesse for projektet fra operatører, der besejler ECA områderne i Nordeuropa, herunder DFDS, som stiller et skib til rådighed for test af prototypen, som dette projekt konkret omhandler. Projektet er endnu et blandt mange forsøg med varierende teknologier, der skal adressere udfordringen med emissionernes indhold af svovl, particulate matter og black carbon.

Projekt

Projektet omfatter projektering, installation og testforløb af et specielt udviklet tørfiltersystem på en skibsmotor, med henblik på godkendelse og dokumentation af en maritim udviklet prototype til røggasrensning af svovl og partikler, uden anvendelse af farlige kemikalier og eller udledning til havet. Projektets målsætning er at bevisføre et specielt udviklet tørfiltersystem ud fra metodevalg og teknologi, med henblik på en effektiv røggasrensning af svovlpartiker fra en skibsmotor som anvender heavy fuel oil (HFO). Der skal i projektforløbet indsamles alt relevant data og dokumentation på opnåede resultater fra projektet, i samarbejde med uvildige institutter. Målsætningen er at opnå en succesfuld test og resultater, med henblik på kommende fuldskalainstallationer af systemer på skibes hovedmotor(er).

Forventede resultater

Teknologien bidrager med en banebrydende nyhedseffekt, som betyder at rederierne kan opnå stor økonomisk gevinst ved installation af systemet, men også ved at systemet reducerer øvrige dokumenterede skadelige udledninger fra partikler og black carbon.

Maritime DTU, Green Ship of the Future, version II, sekretariat

Baggrund

Green Ship of the Future (GSF) er et løst og åbent samarbejde mellem interesserede parter i det Blå Danmark. Konceptet etableredes i 2008. Den Danske Maritime Fond har siden starten aktivt støttet arbejdet. GSF etableredes i forbindelse med afholdelsen af COP15 i København, hvor der blev præsenteret en showcase, der sammensatte et miljøvenligt skib med emissionsreducerende tiltag og komponenter. Samarbejdet havde i de tidlige år 40 medlemmer og FORCE agerede sekretariat. Samarbejdet vakte begejstring, et brand blev etableret som er let genkendeligt, og kunne præsentere danske kompetencer indenfor maritim miljøteknologisk udvikling. Der blev gennemført et betydeligt og meget succesfuldt markedsføringsarbejde og GSF optrådte internationalt ved mange konferencer. I 2013 og 2014 blev samarbejdet tilsyneladende ramt af metaltræthed med ingen nye konkrete projekter. Der var således i efteråret 2014 en oplevelse af at hele arbejdet med GSF konceptet (produkt og systemudvikling involverende mange danske udstyrsproducenter) ville falde fra hinanden, hvilket ville være uhensigtsmæssigt for det Blå Danmark. Ved Søfartsstyrelsens aktive intervention blev en proces igangsat, der kan bringe et nyt GSF II på banen.

Projekt

Projektet omfatter økonomisk støtte til etablering af et nyt sekretariat for Green Ship of the Future samarbejdet. Der er tale om et 12 måneders opstartsprojekt. Projektet benævnes GSF II for at tilkendegive, at der er tale om en ny start. Det er et nyt, mere aktivt GSF II, der skal etableres, og der skal en mere aktiv ledelse etableres igennem et mere aktivt Advisory Board. Der skal ansættes en fuldtidsmedarbejder, der sidder på DTU (DTU er vært) og som agerer på vegne af fællesskabet.

Forventede resultater

Et økonomisk selvbærende sekretariat efter 12 måneder. GSF II skal fungere som samlingspunkt for den danske maritime industri på tværs af brancheforeninger og trække hele værdikæden fra forskning og uddannelse over innovation til udvikling og demonstration.

 

DTU Mekanik, Eksperimentel Skibsmekanik

Femårigt undervisningsprojekt med fokus på at give de studerende praktisk erfaring med skibsmodelforsøg. Kurset har til formål at gøre de studerende i stand til at redegøre for de forudsætninger, der ligger til grund for modeller og beregninger i forbindelse med modstand og fremdrivning af skibe samt planlægning og udførelse af modstandsforsøg. Projektet imødekommer den maritime industris ønske om at tilbyde de studerende muligheden for at få en praktisk erfaring med skibsdesign og forsøgsteknik. Projektet er et samarbejde mellem DTU Mekanik og Force Technology.

www.dtu.dk

EMUC, Copenhagen Blue Business Conference 2014

En konference under navnet Copenhagen Blue Business & Shipping Conference med temaet “Advanced Shipping”. Konferencen blev afholdt den 27. februar 2014 på Copenhagen Business School for alle parter inden for ”Det Blå Danmark”, med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og networking. Årets diskussionsemner omfattede forretningsmuligheder i Arktis, offshore samt kommercielle fordele ved bæredygtig shipping. Konferencen blev arrangeret i samarbejde med CBS Maritime. Fonden ydede støtte til studerendes deltagelse på konferencen.