­

About Orango

This author has not yet filled in any details.
So far Orango has created 402 blog entries.

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik; medstrømstilpassende skibspropel (“Wake Pitching Propeller”)

Baggrund

En traditionel skibspropel opererer bag skibet og dermed i skibets medstrømningsfelt. Det medfører at vandindstrømningen til propellen varierer over propeldisken. Operationsforholdene for propelbladene varierer dermed med bladets position i medstrømningsfeltet og propelbladene operer dermed ikke altid i deres designpunkt. Dette giver nogle uønskede dynamiske effekter såsom vibrationer, kavitation, trykimpulser og støj. For at kompensere for disse dynamiske effekter designes propellen mere konservativt, som et kompromis med hensyn til overstående effekter, hvilket giver en lavere virkningsgrad for propellen.
Modsat en traditionel skibspropel er en ”Wake Pitching Propeller” en skibspropel, som er i stand til at tilpasse bladenes stigning/pitch individuelt i løbet af en rotation for at kompensere for den varierende vandindstrømning. Dermed kan de dynamiske effekter mindskes og propellen kan designes til at have en højere virkningsgrad. Wake pitching propelleren findes ikke på markedet i dag og har kun været sparsomt undersøgt i forskningsmiljøet.

Projekt

Projektet består i at teste en wake pitching propeller prototype i modelskala. Dette gøres for at evaluere og validere konceptet for wake pitching propelleren samt de udviklede computermodeller for udregning af hydrodynamikken omkring propellen. Der skal laves åbenvandsforsøg og selvfremdrivningsforsøg med modelpropellen hvor bladenes stigning/pitch ændres individuelt på forskellig vis og hvor bladene har fast stigning/pitch. For at kunne lave disse forsøg skal der laves et skibskrog i modelskala, som der laves modstandsforsøg med, samt måling af skibsskrogets medstrømningsfelt. Baseret på disse forsøg designes der to sæt propelblade. Det ene sæt designes på traditionel vis og det andet sæt designes til en wake pitching propeller. Begge sæt af propelbladene testes i åbenvandsforsøg og selvfremdrivningsforsøg.

Forventede resultater

Resultaterne fra åbenvandsforsøgene og selvfremdrivningsforsøgene bruges til at evaluere om wake pitching propellen er mere effektiv end en traditionel propel og dermed validere wake pitching propeller konceptet. Herudover bruges forsøgsresultaterne til at validere computermodellerne. Ved validering af computermodellerne kan disse bruges til at designe wake pitching propellen i fuld størrelse inkluderende aktuatorsystemet for stignings/pitch-ændringen. Det forventes at resultaterne offentliggøres i mindst to journal publikationer.
WPP propel

Udklip

Danske Rederier, Konsulentrapport – covered bonds

Baggrund

Skibe har siden etableringen af EUs kapitalkravsdirektiv (CRD) i 2005 kunnet indgå som sikkerhed for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO). Skibe er i dag eksplicit nævnt i kapitalkravsforordningen (CRR) art. 129 (g). Den status drøftes aktuelt i EU, idet særligt dele af Europaparlamentet har peget på, at skibe er mere usikre end ejendomme, og derfor ikke bør behandles på samme måde. Skibsfinansiering baseret på skibsobligationer er et velkendt instrument i den danske maritime klynge, og en udbredt anvendelse af instrumentet i Europa vil også være til danske rederiers fordel, da det generelt vil kunne gøre lån til skibe billigere.

Projekt

Der er søgt om støtte til udarbejdelse af ” Report on covered bond market in the ship financing industry”. Rapporten vil beskrive skibsfinansieringsmarkedet og den potentielle virkning af en ændring af skibsobligationers status i kapitalkravsforordningen.

Forventede resultater

Rapporten skal danne basis for erhvervets dialog med danske og europæiske beslutningstagere, hvor forventningen er, at rapporten kan medvirke til, at beslutninger om skibsobligationers stilling tages på et faktabaseret grundlag.

 

Udklip

CBS Maritime, the Maritime Industry in 2030

billede_programforside

Baggrund

The Maritime Industry 2030 er navnet på kick-off konferencen, der markerer lanceringen af Maritime Research Alliance. Alliancen er et forskningsnetværk igangsat af de maritime vidensmiljøer på fem danske universiteter (Aalborg Universitet; Danmarks Tekniske Universitet; Copenhagen Business School; Københavns Universitet og Syddansk Universitet) med det formål at fremme tværvidenskabelig forskning, udvikling og innovation i løsningen af den maritime sektors udfordringer og behov, som ikke mindst med den hastigt voksende digitalisering bliver stadigt mere komplekse. Ved at koordinere og samarbejde i “Maritime Research Alliance” ønsker de fem universiteter at skabe et fælles fundament, der kan understøtte den fortsatte udvikling af ny og praksisrelevant viden og kompetence til løsning af virksomheds- og samfundsudfordringer (fx værdiskabelse, beskæftigelse, klima og miljø, sikkerhed og sundhed) samt styrkelse af danske virksomheders internationale konkurrenceevne inden for det maritime område.

Projekt

Konferencen afholdes over to dage og vil finde sted i ”Kilen” på Copenhagen Business School (CBS), Kilevej 14A på Frederiksberg, i dagene 5.-6. februar 2018. Tematisk tager konferencen udgangspunkt i de centrale udfordringer og policy-anbefalinger, som især Vækstteam for det Blå Danmark, Forsk 2025 og Blue InnoShip alle har identificeret, herunder særligt digitalisering i krydsfeltet mellem teknologi; forretning, organisation og strategi; samt governance, jura og regulering.

Forventede Resultater

Konferencen The Maritime Industry 2030 er det indledende skridt på vejen til øget tværgående forskningssamarbejde. Som første konkrete opfølgning på konferencen vil man producere en engelsksproget rapport indeholdende:

• Opsummering af de senere års væsentligste aktuelle maritime policy-anbefalinger.
• Anbefalinger til konkrete nye tværgående maritime forskningsprojekter ved de danske universiteter.
• Overvejelser om forskningsproces og deling/spredning af den opnåede viden, herunder etablering og styring af tværvidenskabelige forskningsteams, involvering af de maritime erhverv i processen samt omsætning af forskningsresultater i praksis.

Rapporten vil udgøre et godt grundlag for initiering af nye forskningsinitiativer, herunder nationale og internationale projekter, og indgå i synliggørelsen af ”Maritime Research Alliance” i Danmark og udlandet.

Initiativet et taget af de fem universiteter i fællesskab, men det er ønsket på sigt at inddrage de maritime skoler og øvrige relevante vidensmiljøer i samarbejdet.

Danske Rederier, Maritime Disruptors Academy

Baggrund

Skal dansk søfart være på forkant med den digitale udvikling, kræver det, at rederierne er opdateret på de seneste trends og teknologi og aktivt arbejder med at udvikle deres forretning i lyset af disse. Kort sagt, skal mulighederne maksimeres og truslerne minimeres. Som svar på denne udfordring udvikler Danske Rederier et Maritime Disruptors Academy i samarbejde med rådgivningsvirksomheden DareDisrupt.

Projekt

Maritime Disruptors Academy er et uddannelsesprogram, der er udviklet specifikt til rederierne i Danmark. Akademiet har til formål at give rederiernes nøglemedarbejdere en bedre forståelse af, hvordan de bedst navigerer i en verden, der er under konstant forandring, og hvordan de arbejder strategisk de nye digitale muligheder for at fremtidssikre dansk søfart. Akademiet vil være en blanding af to elementer, der er fordelt over de fire kursusdage. Det første element er forelæsninger, hvor kursisterne vil få en detaljeret indføring i nye teknologier og trends, der har potentialet til at forandre skibsfarten markant. Dernæst er der et aktivt element, hvor deltagerne bruger den nye viden i workshops. Den røde tråd i det aktive element vil være deltagernes løbende udvikling af et scenarie for shippingindustrien i 2030. Deltagerne vil være ansatte i rederierne, der enten har et ledelsesansvar inden for et forretningsområde, eller er engageret i strategi og forretningsudvikling. Herudover inviteres studerende fra CBS og DTU, der har en interesse for en karriere i et rederi, til at deltage. I alt forventes ca. 40 personer at deltage i Maritime Disruptors Academy.

Læs mere om projektet på Danske Rederiers hjemmeside her: Link til Danske Rederier

Forventede resultater

Når kursisterne har været gennem de fire kursusdage fordelt på to moduler, vil de have en forståelse af nye teknologier, og hvorledes disse potentielt kan udfordre shippingindustrien. Denne nye viden kan bruges i rederiernes interne strategiarbejde med henblik på at tilpasse og videreudvikle virksomhedernes forretningsmodeller, så de omfavne de nye muligheder og er på forkant med udviklingen.

 

Udklip

DTU Kemi, Svovlanalyse af brændstoffer ved forgasning

Billede

Baggrund

Luftforureningen fra skibe, der skyldes brug af svovlholdig olie (bunkerolie), er i dag reguleret i det såkaldte SECA område (havne og kystnære områder i Nordamerika og Europa) således at skibe der befinder sig her kun må anvende brændstoffer med maksimalt 0,1% svovl. Desuden kræver IMO regulativer fra januar 2020 anvendelse af brændstoffer med højst 0,5% svovl ved sejlads i alle andre farvande eller en effektiv rensning af røggassen på skibet. Der er derfor behov for pålidelige og enkle målemetoder til bestemmelse af svovlindholdet i både røggassen og i brændstoffet (f.eks. ved køb i fremmede havne) for at kunne leve op til disse krav. Det måleudstyr, der kræves af myndighederne i dag for at leve op til ISO standarden (ISO 8754) for svovlanalyse i bunkerolie, er imidlertid både dyrt og relativt kompliceret at anvende med brugeroplæring som forudsætning. I dette projekt ”Svovlanalyse af brændstoffer ved forgasning” søges disse to udfordringer imødekommet ved at udvikle et relativt simpelt og prisbilligt alternativ til ”state-of-the-art”.

Projektindhold

I projektet fokuseres der på kombination af viden fra forskningen på DTU Kemi indenfor rensning af røggaser fra kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg samt behovet for en enkel og praktisk måleteknik med hensyn til svovlindholdet i bunkerolie. Metoden og apparaturet skal nemt og sikkert kunne anvendes om bord på et skib med en simpel brugervejledning som eneste forudsætning. Dette søges imødekommet ved at opbygge apparaturet gennem kombination af eksisterende teknologier, der hver især enten allerede er godkendte til brug på skibe eller kendt fra andre tilstødende anvendelsesområder.

Forventede resultater

Det udviklede apparatur søges opbygget i udskiftelige moduler som kan imødekomme forskellige behov for nøjagtighed med hensyn til svovlindholdet i olien. Det vil derfor være muligt at bestemme svovlindhold langt under det nuværende skrappeste krav således at apparaturet er ”fremtidssikret”, hvis myndighederne skulle skærpe kravene yderligere.

Projektet omhandler teknologisk udvikling af en svovlanalysator prototype, som sandsynligvis kan patenteres. Derefter skal produktet certificeres til brug på skibe (og evt. andre steder) og markedsføres før det er klar til anskaffelse af brugerne, forventeligt før 2020 til en pris på under 25% af ISO standarden.

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2017

Velkommen til Fondens nyhedsbrev nr. 3, 2017. Fondens nyhedsbrev introducerer jer til de uddelinger som Fondens Bestyrelse har besluttet ved det seneste bestyrelsesmøde afholdt den 26. september 2017. En mere uddybende og detaljeret beskrivelse af de enkelte projekter kan findes på hjemmesiden under “projekter”. I er meget velkomne til at tilmelde jer Fondens nyhedsbrev, så modtager I nyhedsbrevet direkte i jeres mailboks og bliver dermed holdt løbende orienteret om Fondens aktiviteter. Dette kan gøres under ”Nyheder”, ”Tilmeld nyhedsbrev”.

Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev-nr.-3-2017

Gå-hjem møde 23. oktober 2017: Udvalgte projekter støttet af Den Danske Maritime Fond

RegionalECOfeeder-forsidebillede-skåret-720x240-300x100

På et gå-hjem møde i Skibsteknisk Selskab mandag d. 23. oktober 2017 kl. 1600-1930 stilles fokus på udvalgte maritime projekter støttet af Den Danske Maritime Fond. Deltagelse er gratis og tilmelding kan ske via www.ida.dk.
Program 23.10.2017

Den Danske Maritime Fond – præsentation til IDA Maritim 23 oktober 2017

Danske Rederier, Pocket Guide on Ballast Water Management

Baggrund

Ballastvandskonventionen trådte i kraft den 8. september 2017 – 13 år efter vedtagelsen i IMO i 2004 – og den har været meget lang tid om at gennemgå de nationale godkendelsesprocesser. Konventionens regler har været diskuteret undervejs og der er gennemført flere justeringer til implementeringen som skal gennemføres i de kommende år. Der er derfor i shippingbranchen en vis usikkerhed på de gældende regler, ikke mindst efter at der på IMO’s Marine Environment Protection Committee mødet i begyndelsen af juli 2017 blev vedtaget nye ændringer.

Projekt

Der skal i projektet udvikles en lille og ikke mindst letforståelig vejledning til de ansvarlige besætningsmedlemmer ombord og andre involverede i rederierne, som en første forberedelse på at tage fat på et nyt og teknisk kompliceret område. Der vil komme omhyggelige, side- og teksttunge vejledninger fra klasseselskaberne og andre på Ballastvandskonventionen, men behovet for en mere umiddelbar første informationskilde har været tydeligt. Den lille blå bog om ballastvand indeholder både information om IMO’s Ballastvandskonvention og om USA’s nationale regler. Bogen indeholder også en checkliste til forberedelse af myndighedernes havnestatskontrol samt oversigt over hvilke håndbøger og certifikater, der skal være på plads om bord under de forskellige stadier af implementeringsprocessen.

Forventede resultater

Det er forventet at den lille blå bog om ballastvand vil få stor betydning for rederiernes succesfulde implementering af de nye krav på skibene. Den er lettilgængelig for officeren og er meget præcist formuleret i forhold til de nye krav samt hvor, hvornår og hvordan de skal implementeres.

Studenterforeningen Nul-Kryds, NTHS kongres 2018 i Danmark

Baggrund

I marts 2018 afholdes i Danmark den ugelange 71. NTHS kongres for 10 skibsingeniørstuderende fra hvert af de tekniske universiteter i de nordiske lande; København, Trondheim, Göteborg, Stockholm og Helsinki. Heraf navnet NTHS, “Nordiske Tekniske Højskolers Skibsbyggere”. Kongressen afholdes årligt på skift mellem de fem deltagende universiteters studenterforeninger, på DTU “Nul-Kryds”. Studenterorganisationerne på de respektive universiteter udvælger deres deltagere på baggrund af motiveret ansøgning, og det er således de fremmeste studerende og de med overskud til at tage en uge ud af semesteret der deltager på kongressen.

Projekt

Formålet med kongressen er at fremvise de fremmeste aktiviteter inden for det maritime fagområde i hele landet, samt inspirere hinanden på tværs af universiteter. Inspiration der spænder fra faglig erfaringsudveksling og “hands on” ved virksomhedsbesøg til fagudvikling og nytænkning på universitet.
Virksomhedsbesøgene er af stor faglig betydning for os studerende, da de bidrager til inspiration til det faglige arbejde på universitetet, men i høj grad også, fordi de virker til at sætte perspektiv og størrelsesforhold på de elementer og komponenter, der studeres i lærebøgerne og arbejdes med i studieprojekter. Sammenhængen opnås i høj grad ved besøg på eksisterende skibe, skibsværfter og udstyrsproducenter. Vigtigt for de studerende er også de bånd, der knyttes til de studerende i de andre lande. Det maritime studieområde på ingeniøruddannelserne er i Danmark ikke nær så stort som tidligere, og det at have en bredere kontaktflade bidrager kraftigt både til faglig udvikling og opretholdelse af et positivt studiemiljø. Skabte kontakter danner bund både for studieudveksling på tværs af de Nordiske Lande og siden også i arbejdslivet.

Forventede resultater

NTHS kongressen vil i Danmark fremvise fire hovedområder: Den maritime produktionsklynge. Værfter og havne i Nordjylland. I Esbjerg, udviklingen i offshore vindenergi og olieinstallationer. Den maritime klynge omkring Lindø i form af designkontorer, produktion og reparation. Slutteligt skibsredere, motorudvikler, forskningsfaciliteter og DTU i København.

MARTEC, Forprojekt – skoleskibet Danmark, OL togt 2020

Baggrund

I forbindelse med afviklingen af OL i Tokyo i 2020 arbejder MARTEC på at Skoleskibet DANMARKs togt nr. 107 skal gå til Tokyo. De olympiske lege er i stigende grad blevet en begivenhed, der anvendes til at styrke internationale relationer og erhvervssamarbejde. Skoleskibets tilstedeværelse, midt i Tokyo, vil give Danmark en unik position til at promovere Det Blå Danmark, dansk søfart og Danmark. De efterfølgende to togter vil med udgangspunkt fra Japan gå langs med USA’s vestkyst og derefter langs USA’s østkyst. Den Danske Maritime Fond bidrager med støtte med henblik på at gennemføre et forprojekt som skal bane vejen for at det samlede projekt kan virkeliggøres i 2020 og 2021.

Projekt

Målet med forprojektet er at udføre det arbejde der er nødvendigt for at kunne gennemføre hovedprojektet, således at skibet for en prominent position og passende opmærksomhed i Tokyo, og således at der kan gennemføres en lang række repræsentative arrangementer ombord i løbet af OL. Skoleskibet Danmark skal promovere det Blå Danmark og Danmark i henholdsvis Japan, på USA’s vestkyst og USA’s østkyst. Forprojektet omfatter planlægningsaktiviteter og rejser til Japan med henblik på at opbygge netværk og afklare de nødvendige foranstaltninger såsom ankerplads og leverandøraftaler.

Forventede resultater

MARTEC forventer at der ved afslutningen af forprojektet er etableret et solidt netværk, således at Det Blå Danmark, med Skoleskibet DANMARK som spydspids, promoveres globalt og i særdeleshed i Japan og i USA under OL og på de efterfølgende to togter.