Regnskabsåret 2012

Fonden har i regnskabsåret modtaget aktieudbytte på t.kr. 36.557 og har haft andre finansielle indtægter på t.kr. 2.489.

Fondens overskud udgør efter skat t.kr. 36.371. Der er i 2012 uddelt i alt t.kr. 44.204 til Fondens formål, og anvendt t.kr. 5.921 af uddelingsreserven.