Regnskabsåret 2009

Fonden har i regnskabsåret modtaget aktieudbytte på t.kr. 5.550 og har haft andre finansielle indtægter på t.kr. 2.976.

Fondens overskud udgør efter skat t.kr. 6.329. Der er i 2009 uddelt i alt t.kr. 21.397 til Fondens formål, og benyttet t.kr. 8.789 af uddelingsreserven.

Fondens Årsrapport for 2009 kan hentes her:

Årsberetning 2009

Årsrapport 2009