Regnskabsåret 2014

Fonden har i regnskabsåret modtaget aktieudbytte på t.kr. 71.520 og har haft andre finansielle indtægter på t.kr. 1.307.

Fondens overskud udgør efter skat t.kr. 69.367. Der er i 2014 uddelt i alt t.kr. 50.047 til Fondens formål, overført t.kr. 65.000 til uddelingsrammen for 2015 og anvendt t.kr. 41.465 af uddelingsreserven.

Fondens Årsrapport for 2014 kan hentes her:

Årsrapport 2014

Årsberetning 2014